Thông báo mời thầu

XL-01: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và cấp nước cơ sở Tôn Thất Tùng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:54 15/10/2020
Số TBMT
20201040376-00
Công bố
15:42 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và cấp nước cơ sở Tôn Thất Tùng của Trường Đại học Y Hà Nội
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
XL-01: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và cấp nước cơ sở Tôn Thất Tùng
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và cấp nước cơ sở Tôn Thất Tùng của Trường Đại học Y Hà Nội
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và cấp nước cơ sở Tôn Thất Tùng
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
15:42 15/10/2020
đến
09:00 26/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:30 26/10/2020
Mở thầu tại
Phòng 411 tầng 4 nhà A1, Trưòng Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
150.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "XL-01: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và cấp nước cơ sở Tôn Thất Tùng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "XL-01: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và cấp nước cơ sở Tôn Thất Tùng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 25

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Số: 4373 /QĐ-ĐHYHN
CỘNG HOÀ XẰ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng /Ồ năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu XL-01: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và cấp nước cơ sở Tôn Thất Tùng
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Căn cứ Quyết định số 4868/ỌĐ-BYT ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trựờng Đại học Y Hà Nội;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xâỵ dựng; Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quỵết định số 4087/QĐ-BYT ngày 24/9/2020 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và cấp nước cơ sở Tôn Thất Tùng của Trường Đại học Y Hà Nội;
Căn cứ Hồ sơ mời thầu gói thầu XL-01: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và cấp nước cơ sở Tôn Thất Tùnệ đã được Văn phòng tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng lập và Công ty cổ phan HTCOM thẩm định.
Căn cứ Tờ trình xin phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu XL-01: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và cấp nước cơ sở Tôn Thất Tùng bằng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quàn trị và Vật tư - Trang thiết bị kèm theo các hồ sơ liên quan.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và cấp nước cơ sở Tôn Thất Tùng, cụ thể như sau:
l.Tên gói thầu XL-01: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và cấp nước cơ sở Tôn Thất Tùng;
Scanned with CamScanner
2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi;
3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
4. Giá gói thầu: 13.816.481.000 đồng (đã bao gồm chi phí dự phòng);
Bằng chữ: Mười ba tỷ tám trăm mười sáu triệu bốn trăm tám mươi mốt nghìn đồng chẵn./.
5. Loại hợp đồng: Trọn gói;
6. Thời gian thực hiện họp đồng: 150 ngày;
7. Nguồn vốn: Nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.
Điều 2. Giao phòng Quản trị và Vật tư - Trang thiết bị chủ trì ]3h{H hợp với phòng Tài chính kế toán, các đơn vị, cá nhân có liên quan và các đơn vị tư vấn tô chức đâu thầu và lựa chọn nhà thầu đúng với các quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các Ông/bà Trưởng các đơn vị: Hành chính, Quản trị và Vật tư - Trang thiết bị, Tài chính Kế toán, các đơn vị và cá nliân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.^y^
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Hiệu trưởng;
- Phó Hiệu trường PTKT (để chỉ đạo)^
- Các phong: QT&VT-TTB, TCKT (để phổi hợp th/h);
- Lưu: VT.
KT.HIỆƯ TRƯỞNG ~ ỐHÌỆU TRƯỞNG
Xuân Thắng
Scanned with CamScanner

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5237 dự án đang đợi nhà thầu
  • 229 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 160 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13306 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15187 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây