Thông báo mời thầu

Gói số 3: Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (gồm: 113 mặt hàng)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:36 15/10/2020
Số TBMT
20201039665-00
Công bố
15:21 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua thuốc cho Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre năm 2021
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói số 3: Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (gồm: 113 mặt hàng)
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn thu viện phí (nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán) và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua thuốc sử dụng năm 2021 của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
15:21 15/10/2020
đến
08:00 09/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:30 09/11/2020
Mở thầu tại
Hội trường giao ban của bệnh viện
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
200.152.020 VND
Bằng chữ
Hai trăm triệu một trăm năm mươi hai nghìn không trăm hai mươi đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói số 3: Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (gồm: 113 mặt hàng)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói số 3: Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (gồm: 113 mặt hàng)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 60

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

SO Y TE BE,N TRE
BENH vrpN NGUYTN DiNH

cHrtu

CQNG HOAXA HQI CHUNGHIAVIET NAM
DO" tap - TU d" - Harh

s5/011q>-BVNDC

Biin Tre, ngdy t4 thdng 10 ndm 2020

QUYET DINH
Vd viQc ph6 duyQt Hd so moi thAu
g6i thAu Mua thu5c sri' dgng ndm 2021ciia BQnh vi$n Nguy6n Dinh Chi5u

GIAM DOC BPNH VIEN NGUYEN DINH CHIEU
thiu ngdy 26 thdng I t ndm 201 3;
Cdn c* Nehi dinh tii OS|ZO|I\UO-CP ngdy 26 thdng 6 ndm 2014 cila Chlnh
phil quy dinh chi tiiit thi hdnh m)t sij diiu cila LuQt ddu th,iu vi lqa chgn nhd thiu;
Cdn c* Th6ng tu s6 15/2019/TT-BYT ngdy 1t thdng 7 ndm 2019 cila 86 Y t€
Cdn c* Luqt ddu

quy dinh vi€c ddu thtiu thudc Qi cdc co sd y tii c6ng lqp;
Cdn c{r c6ng vdn 3162/UBND-TCDT ngdy 25 thdng 6 ndm 2020 cila tJy ban
nhdn ddn tinh Bdn Tre

vi vi€c tii ch*c mua thudc st d4ng ndm 202 I ctia BQnh vi€n

Nguydn Dinh Chiiiu;

Cdn ct? Quy* dinh ta zttotgo-uaNo ngdy 31 thdng 8 ndm 2020 cia LIy
ban nhdn ddn tinh B€n Tre vi viQc ph€ duyQt kii hoqch lqa chen nhd thdu Mua
thu6c s* d4ng ndm 2021 cia BQnhviQn Nguydn Dinh Chi€u;

c*

Quyiit dinh sii tZlztgO-aWDC, ngdy 08 thdng 9 ndm 2020 ct)a
B€nh vi€n Nguydn Dinh Chi6u vi viQc thdnh lQp T6 thdm dinh g6i thdu Mua thutic
Cdn

su dqng ndm 202

I

cila B€nh vi€n Nguydn Einh Chiiiu;

dltng

^:
lo

vi

vi€c tfuim dinh

so mdi

,

chuyen gru;
Cdn crl c6ng vdn ngay 12 thdng

, ). , ,.:

h6i

Hi

thiu G6i thiu Mua thu6c s*
ndm 202I cila BAnh viQn NS"yA" Dinh Chiiiu ngdy l8 tfuing 9 ndm 2020 cila

Cdn cilr Td trinh

11

kidn

l0

ndm 2020 cfia T6 ChuyAn gia

vi

vi€c phdn

'
, -: , ;
cia
T6 thdm dinh v€ dry thdo HSMT g6i thdu thu6c s* &1ng ndm 202l

cila B€nh viQn NguySn Dinh Chidu;
Cdn

c* Du thdo Hi so mdi thiu G6i thdu Mua thu6c

str dqtng ndm 2021

cia

Dinh Chiiiu, do T6 chuyAn Sia lflp thdng t0 ndm 2020;
Cdn c* Bdo cdo thdm dinh tii tgzzncfo-BvNDc ngdy lj thdng l0 ndm
2020, cila fd tniim dinh Hi so mdi thdu g6i thdu Mua thudc s* dung ndm 202 I

BQnh viQn Nguydn

cia B€nhviQn Nguydn Dinh Chiiiu;
Theo

di nghi cia Tii thiim

dinh.

QUYETE!NH:
Di6u

l.

Ph€ duyQt Hd so moi thAu g6i th6u Mua thu5c su dung

nim 2021 cta

Benh vi€n Nguy6n Dinh Chi6u, g6m:

- G6i sti 1: G6i thiu thu6c generic (g6m: 945 mit hdng);
- G6i s6 2: G6i thiu thu6c biQt dugc g5c ho{c tuong duong di6u tr! (g6m:

104

mat hdng);

- G6i

s6 3 : G6i thAu thu5c dugc liQu, thu5c c6 truyen

(Kdm theo

hi

so mdi

(g6m: 1 13 mflt hdng);

thiu do BAn mdi thiu (76 Chuy€n Srd l,ip thdng t0 ndm

2020).

Didu 2. Giao cho T6 chuy6n gia d6u thAu t6 chirc lga chgn thAu theo dring h6
so moi thAu dd duo. c ph6 duygt, ddng thoi tudn tht theo c6c quy dinh cta phrip ludt
hiQn hdnh vd qu6n

lf

d6u thAu.

Didu 3. T6 tru&ng T6 chuy€n gia dAu thAu, T6 tru&ng t6 ThAm dinh hO so mdi
thAu vir kiit qu6 lga chgn nhd thAu g6i thAu Mua thu5c sti dpng

ndm202l cria B€nh
viQn Nguy6n Dinh Chi6u vir c6c don vf, bQ phfn, cri nh6n c6 li6n quan chiu tr6ch
nhiQm thi hdnh Quy6t dinh ndy.
quy6t Oinn ndy c6 hiQu lsc k6 tir ngdy kj./.
Noi nhdn:

1l

DOC

*-

- Nhu Di6u 3;

- Luu VT.

eixn vrit'l

:{tiilii i};|{l1

h Higp

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5018 dự án đang đợi nhà thầu
  • 596 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 622 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13603 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15652 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây