Thông báo mời thầu

Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO IEC 27001:2013

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:18 15/10/2020
Số TBMT
20201039833-00
Công bố
15:08 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO IEC 27001:2013
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Sản xuất điện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Gia Lai

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:08 15/10/2020
đến
09:00 05/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 05/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO IEC 27001:2013". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO IEC 27001:2013" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 23

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT

E- HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi
đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là
nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong
liên danh) đối với cùng một gói thầu.

2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp
của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có).
Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc
cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành
viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành
viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình
để tham dự thầu;

Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận
liên danh mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin
trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào
thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để
đánh giá.

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại
Mục 5 E-CDNT.

4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định
của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong
các bước tiếp theo.

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT
được thực hiện theo phương pháp chấm điểm (thang 100
điểm), bao gồm các nội dung sau đây:

STT Tiêu chuẩn Điểm tối đa Thang điểm chi tiết Mức
điểm yêu cầu tối thiểu

A Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu 15

11

I Kinh nghiệm đối với công tác tư vấn xây dựng hệ
thống quản lý an toàn thông tin 10

Nhà thầu đảm bảo tuân thủ theo đúng các yêu cầu luật
định về lĩnh vực tư vấn về ATTT

1 Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư
vấn xây dựng hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu
chuẩn ISO/IEC 27001 3

- > 10 năm (đạt 100% số điểm)

3

- 07 năm đến < 10 năm (đạt 50% số điểm)

2

- 05 năm đến < 7 năm (đạt 25% số điểm)

1

- Dưới 05 năm (đạt 0 điểm)

0

2 Số lượng hợp đồng tương tự trong lĩnh vực cung cấp
dịch vụ tư vấn hoặc đánh giá hệ thống quản lý an
toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 cho ngành điện
hoặc cơ quan quản lý nhà nước từ năm 2018 trở lại đây
2

- > 2 hợp đồng (đạt 100% số điểm)

2

- 01 hợp đồng (đạt 50% số điểm)

1

- 0 hợp đồng (đạt 0 điểm)

0

3 Số lượng hợp đồng triển khai trên hệ thống ISO
Điện tử phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO từ năm
2018 trở lại đây.

3

- ≥ 02 hợp đồng (đạt 100% số điểm)

3

- 01 hợp đồng (đạt 50 % số điểm)

1

- 0 hợp đồng (đạt 0 điểm)

0

4 Số lượng hợp đồng tương tự xây dựng, kiểm thử,
hoàn thiện an toàn, bảo mật thông tin. 2

- ≥ 02 hợp đồng (đạt 100% số điểm)

2

- 01 hợp đồng (đạt 50% số điểm)

1

- 0 hợp đồng (đạt 0 điểm)

0

II Kinh nghiệm đối với công tác đánh giá hệ thống
quản lý An toàn thông tin 5

1 Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá hệ thống
quản lý an toàn thông tin phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC
27001 2

- >= 8 năm (đạt 100% số điểm)

2

- 04 năm đến < 08 năm (đạt 80% số điểm)

1,6

- 02 năm đến < 04 năm (đạt 50% số điểm)

1

- < 02 năm (đạt 0 điểm)

0

2 Số lượng hợp đồng tương tự đánh giá hệ
thống quản lý an toàn thông tin phù hợp với tiêu chuẩn
ISO/IEC 27001 cho ngành điện hoặc năng lượng từ năm 2018
trở lại đây.

3

- ≥ 02 hợp đồng (đạt 100% số điểm)

3

- 01 hợp đồng (đạt 50 % số điểm)

1,5

- 0 hợp đồng (đạt 0 điểm)

0

B Giải pháp và phương pháp luận 30

21

1 Hiểu rõ mục đích, đặc điểm, phạm vi, qui mô của gói
thầu (Nhà thầu hiểu rõ mục đích, đặc điểm, phạm vi,
quy mô của gói thầu phù hợp với các Quy định pháp luật
của Nhà nước và các Quy định của EVN về an toàn, an
toàn thông tin) 4

- Đầy đủ, chi tiết, đạt yêu cầu (đạt 100% số điểm)

4

- Đầy đủ nhưng chưa chi tiết, chưa thuyết phục (đạt
50% số điểm)

2

- Không có hoặc không đúng

0

2 Cách tiếp cận và phương pháp luận (Phải phù hợp với
các Quy định pháp luật của Nhà nước và các Quy định
của EVN về an toàn, an toàn thông tin)

6

2.1 Đề xuất kỹ thuật bao gồm tất cả các hạng mục
công việc quy định trong điều khoản tham chiếu. Các hạng
mục công việc được phân chia thành những nhiệm vụ cụ
thể hoàn chỉnh và logic, đồng thời có phân công nhiệm
vụ cho từng chuyên gia.

3

- Đầy đủ, chi tiết, đạt yêu cầu (đạt 100% số
điểm).

3

- Đầy đủ nhưng chưa chi tiết, chưa thuyết phục (đạt
50% số điểm)

1,5

- Không có hoặc không đúng

0

2.2 Phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ 3

- Đầy đủ, chi tiết, đạt yêu cầu (đạt 100% số
điểm).

3

- Đầy đủ nhưng chưa chi tiết, chưa thuyết phục (đạt
50 % số điểm)

1,5

- Không có hoặc không đúng

0

3 Đề xuất các sáng kiến cải tiến để thực hiện tốt
hơn các công việc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện gói
thầu 2

- Có, đề xuất phù hợp

2

- Không có hoặc đề xuất không phù hợp

0

4 Cách trình bày HSDT 2

- Đầy đủ, hợp lý (đạt 100% số điểm)

2

- Đầy đủ nhưng chưa hợp lý, chưa thuyết phục (đạt 50
% số điểm)

1

- Không hợp lý

0

5 Kế hoạch triển khai (Nhà thầu lập kế hoạch triển khai
và đáp ứng được các Quy định pháp luật của Nhà
nước và các Quy định của EVN về an toàn thông tin)

10

a Có xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ nêu
trong điều khoản tham chiếu. Mỗi một nhiệm vụ cụ thể
phải được phân tích, mô tả một cách hoàn chỉnh, phù
hợp và rõ ràng

5

- Đầy đủ, rõ ràng, chi tiết (đạt 100% số điểm).

5

- Mô tả chưa đầy đủ, không rõ ràng, chưa thuyết phục
(đạt 50% số điểm).

2,5

- Không có

0

b Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với giải
pháp, phương pháp luận và tiến độ dự kiến

2,5

- Phù hợp hoàn toàn.

2,5

- Chưa hoàn toàn phù hợp, chưa thuyết phục

1,5

- Không phù hợp

0

c Các bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện công việc
và tiến độ nộp báo cáo 2,5

- Cung cấp đầy đủ

2,5

- Có cung cấp nhưng không đầy đủ, chưa thuyết phục

1,5

- Không cung cấp

0

6 Bố trí nhân sự 6

a Bảng phân công nguồn nhân lực thực hiện các nhiệm vụ
được lập chi tiết, đầy đủ cho tất cả các nhiệm vụ
nêu trong điều khoản tham chiếu

3

- Có Bảng phân công đầy đủ, chi tiết (đạt 100% số
điểm)

3

- Có bảng phân công nhưng không đầy đủ, không chi tiết
(đạt 50% số điểm)

1,5

- Không có bảng phân công

0

b Thời điểm và thời gian huy động nguồn nhân lực phù
hợp với kế hoạch thực hiện 3

- Phù hợp

3

- Tương đối phù hợp

1,5

- Không phù hợp

0

C Nhân sự 50

35

1 Chủ nhiệm dự án (01 người) 15

Đáp ứng điều kiện sau:

Có chứng chỉ ISO/IEC 27001 Lead Auditor được công nhận
quốc tế và làm việc tại nhà thầu ít nhất 01 năm trở
lên.

a Trình độ học vấn 2

- Thạc sỹ trở lên đủ chứng chỉ theo yêu cầu

2

- Đại học đủ chứng chỉ theo yêu cầu

1

- Dưới đại học hoặc không có đủ chứng chỉ theo yêu
cầu

0

b Có các chứng chỉ (Chứng nhận) hoàn thành khóa đào tạo
về:

ITIL (Information Technology Infrastructure Library); CCNA (Cisco
Certified Network Associate); CCSP (Cisco Certified Security
Professional); MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer)

2

8

>

N

\

z

|

ѕ

Т

0

2

8

>

N

\

z

ѕ

Т

0

愀Ĥ摧⻅@

" * h

$

$

$

$

kdѕ

kdT

% h

h

$

h

% h

$

- h

% h

h

h

$

$

$

$

kd

$

$

¤

a ¤

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

từ 03 năm đến dưới 07 năm (đạt 50% số điểm)

2

- ≤ 02 năm (đạt 0% số điểm)

0

d Kinh nghiệm đã làm chủ nhiệm dự án tư vấn ISO 27001
trong ngành điện hoặc năng lượng 4

- ≥ 3 dự án (đạt 100% số điểm)

4

- 02 dự án (đạt 80% số điểm)

3,2

- 01 dự án (đạt 50% số điểm)

2

- Không có dự án nào (đạt 0% số điểm)

0

2 Chuyên gia tư vấn xây dựng ISMS (05 người)

Đáp ứng điều kiện sau: Có chứng chỉ ISO 27001 Lead Auditor
được công nhận quốc tế

15

Đánh giá theo từng nhân sự 3

a Trình độ học vấn 1

- Thạc sỹ trở lên đủ chứng chỉ theo yêu cầu (đạt
100% số điểm)

1

- Đại học đủ chứng chỉ theo yêu cầu (đạt 80% số
điểm)

0,8

- Dưới đại học hoặc không có đủ chứng chỉ theo yêu
cầu (đạt 0% số điểm)

0

b Kinh nghiệm tư vấn hệ thống an toàn bảo mật thông tin
(ISMS) ISO/IEC 27001 1

- ≥ 04 năm (đạt 100% số điểm)

1

- 02 năm đến dưới 04 năm (đạt 50% số điểm)

0,5

- < 02 năm (đạt 0% số điểm)

0

c Có chứng chỉ SMS (Safey Management System) được công nhận
1

- Có

1

- Không

0

3 Chuyên gia phụ trách đánh giá (01 người) 10

Đáp ứng điều kiện sau:

- Có chứng chỉ ISO/IEC 27001 Lead Auditor được công nhận
quốc tế và làm việc tại Nhà thầu ít nhất 01 năm trở
lên.

- Có chứng nhận là chuyên gia đào tạo (Lead Tutor) ISO/IEC
27001.

a Trình độ học vấn 2

- Thạc sỹ trở lên đủ chứng chỉ theo yêu cầu

2

- Đại học đủ chứng chỉ theo yêu cầu

1

- Dưới đại học hoặc không có đủ chứng chỉ theo yêu
cầu

0

b Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá ISO/IEC 27001 2

- ≥ 06 năm (đạt 100% số điểm)

2

- 03 năm đến 05 năm (đạt 50% số điểm)

1

- < 03 năm (đạt 0% số điểm)

0

c Kinh nghiệm thực hiện phụ trách đánh giá hệ thống an
toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001 2

- ≥ 01 hợp đồng (đạt 100% số điểm)

2

- Không hợp đồng

0

d Có chứng chỉ (Chứng nhận) hoàn thành khóa đào tạo
về:

ITIL (Information Technology Infrastructure Library); CCNA (Cisco
Certified Network Associate); CCSP (Cisco Certified Security
Professional); MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer)

2

- Đầy đủ (đạt 100% số điểm)

2

- 03 trong 04 chứng chỉ trên (đạt 70% số điểm)

1,4

- 02 trong 04 chứng chỉ trên (đạt 50% số điểm)

1

- Không có (đạt 0% số điểm)

0

e Có chứng chỉ đánh giá rủi ro ISO 31000 2

- Có (đạt 100% số điểm)

2

- Không có (đạt 0% số điểm)

0

4 Chuyên gia đánh giá (05 người) 10

Đáp ứng điều kiện sau: Có chứng chỉ ISO 27001 Lead
Auditor được công nhận quốc tế

Đánh giá theo từng nhân sự 2

a Trình độ học vấn 0,5

- Thạc sỹ trở lên đủ chứng chỉ theo yêu cầu

0,5

- Đại học đủ chứng chỉ theo yêu cầu

0,3

- Dưới đại học Hoặc không có đủ chứng chỉ theo yêu
cầu

0

b Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá ISO/IEC 27001
0,5

- ≥ 06 năm (đạt 100% số điểm)

0,5

- 03 năm đến < 06 năm

0,3

- < 03 năm (đạt 0% số điểm)

0

c Kinh nghiệm thực hiện đánh giá hệ thống an toàn thông
tin theo tiêu chuẩn ISO 27001 1

- ≥ 02 hợp đồng (đạt 100% số điểm)

1

- 01 hợp đồng (đạt 50% số điểm)

0,5

- Không có (đạt 0% số điểm)

0

D Uy tín của nhà thầu 5

4

- Theo kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu định
kỳ/hàng năm do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt
gần nhất với thời điểm bắt đầu tổ chức lựa chọn
nhà thầu, mỗi một hợp đồng mà nhà thầu (nhà thầu
độc lập hoặc thành viên liên danh nhà thầu) bị đánh
giá là không đạt thì nhà thầu bị trừ 1,5 điểm, bị
đánh giá là cảnh báo thì nhà thầu bị trừ 0,75 điểm. 5

Tổng cộng: 100

71

- Nhà thầu phải chứng minh kinh nghiệm và năng lực nêu
trên bằng cách kèm theo đầy đủ các hồ sơ sau đây:

+ Bản sao (có công chứng/chứng thực) hợp đồng tương
tự.

+ Bản sao (có công chứng/chứng thực) biên bản nghiệm
thu hoàn thành công tác tư vấn hoặc biên bản thanh lý hợp
đồng hoặc xác nhận hoàn thành của Chủ đầu tư.

+ Hóa đơn thanh toán của các hợp đồng tương tự (có
công chứng/chứng thực).

+ Tài liệu chứng minh hoạt động đánh giá được một
trong các tổ chức Quốc tế công nhận (UKAS, DAKK, ANAB;
IAJAPAN; KAS...).

+ Các tài liệu chứng minh tuân thủ theo các yêu cầu
pháp luật (nếu có).

- Nhà thầu phải chứng minh năng lực của các nhân sự nêu
trên bằng cách kèm theo đầy đủ các tài liệu sau đây:

+ Bản sao bằng cấp có công chứng/chứng thực (có thể
hiện rõ chuyên ngành, trường hợp trong văn bằng không
thể hiện rõ chuyên ngành yêu cầu thì cần có tài liệu
để chứng minh: Giấy chứng nhận tốt nghiệp; Bảng điểm
kết quả học tập đại học,...) theo yêu cầu tại Mục C
(Nhân sự) của bảng Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

+ Bản sao có công chứng/chứng thực văn bằng, chứng
chỉ có liên quan theo yêu cầu tại Mục C (Nhân sự) của
bảng Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

+ Văn bản của Chủ đầu tư xác nhận về vị trí
chuyên gia thực hiện công tác tư vấn công trình.

+ Hợp đồng lao động (bản sao có công chứng/chứng
thực).

+ Trường hợp liên danh dự thầu, năng lực nhân sự
của liên danh được tính bằng tổng năng lực nhân sự
của tất cả các thành viên trong liên danh.

* Ghi chú: Các tài liệu này Nhà thầu scan gửi lên Hệ
thống, bản gốc nộp cho Chủ đầu tư khi có yêu cầu.

- Hồ sơ đề xuất kỹ thuật được đánh giá là đáp
ứng yêu cầu kỹ thuật quy định trong HSMT khi có tổng số
điểm kỹ thuật đạt ≥71 điểm và điểm các Mục (A)
Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu; (B) Giải pháp và
phương pháp luận; (C) Nhân sự; (D) Uy tín nhà thầu của
bảng Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật không thấp hơn
mức điểm yêu cầu tối thiểu.

- HSDT được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu kỹ
thuật quy định trong HSMT khi có tổng số điểm kỹ thuật
<71 điểm hoặc có tổng số điểm kỹ thuật ≥71 điểm
nhưng có điểm của một trong các Mục (A) Kinh nghiệm và
năng lực của nhà thầu; (B) Giải pháp và phương pháp
luận; (C) Nhân sự; (D) Uy tín nhà thầu của bảng Tiêu
chuẩn đánh giá về kỹ thuật thấp hơn mức điểm yêu
cầu tối thiểu.

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

* Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá:

Sử dụng thang điểm 100 thống nhất với thang điểm về
kỹ thuật.

Điểm giá được xác định như sau:

Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm
giá (nếu có);

Bước 2: Xác định điểm giá:

Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ
thể như sau:

Điểm giáđang xét = (Gthấp nhất x 100)/Gđang xét

Trong đó:

- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;

- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị
giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu
được đánh giá chi tiết về tài chính;

- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm
giá (nếu có) của HSĐXTC đang xét.

Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:

Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:

Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G
x Điểm giáđang xét

Trong đó:

+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định
tại bước đánh giá về kỹ thuật;

+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại
bước đánh giá về giá;

+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang
điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ là 80% ;

+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm
tổng hợp, chiếm tỷ lệ là 20%;

Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại
Mục 25 E-CDNT.

Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao
nhất được xếp hạng thứ nhất.

PAGE \* MERGEFORMAT 2

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5237 dự án đang đợi nhà thầu
  • 229 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 160 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13306 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15187 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây