Thông báo mời thầu

Gói thầu số 19 (TV-10): Tư vấn lập quy trình vận hành hồ chứa

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:17 15/10/2020
Số TBMT
20201009927-00
Công bố
15:15 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Dự án mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thủy lợi- Thủy điện Quảng Trị và vùng hạ du
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 19 (TV-10): Tư vấn lập quy trình vận hành hồ chứa
Chủ đầu tư
+ Tên Chủ đầu tư: Tổng công ty Phát điện 2 + Địa chỉ: Số 01, đường Lê Hồng Phong - Phường Trà Nóc - Quận Bình Thủy - Thành Phố Cần Thơ + Điện thoại: 0292.246.1507; + Fax: 0292.2227.446;
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn vay thương mại và vốn tự có của chủ đầu tư
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 3 - DA Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho công trình thủy lợi - thủy điện và Vùng hạ du
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Quảng Trị

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:15 15/10/2020
đến
09:00 05/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 05/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 19 (TV-10): Tư vấn lập quy trình vận hành hồ chứa". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 19 (TV-10): Tư vấn lập quy trình vận hành hồ chứa" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 16

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung
sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu
độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký
tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ
thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách
nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự
thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê khai
trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào
thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành
(Không áp dụng).
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương pháp chấm
điểm 100), bao gồm các nội dung sau đây:

Stt

Tiêu chuẩn
Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu

1

2

Kinh nghiệm về thực hiện các hợp đồng tư vấn
lập Quy trình vận hành hồ chứa tương tự hoàn
thành trong 5 năm gần đây
>= 5 hợp đồng

Điểm tối
đa

Thang
Mức
điểm chi điểm yêu
tiết (nếu cầu tối
có)
thiểu

15

9,0

15
15

3-4 hợp đồng

13,5

2 hợp đồng

10,5

1 hợp đồng

6

< không có hợp đồng
- Tài liệu chứng minh (bản gốc hoặc phô tô có
công chứng) gồm: Hợp đồng tương tự và biên
bản nghiệm thu hoàn thành.

0

Giải pháp và phương pháp luận

30

18,0

22

Stt

Tiêu chuẩn

2.1

Hiểu rõ mục đích gói thầu
Am hiểu chung về phạm vi, quy mô của dự án
2.1.1
nêu trong điều khoản tham chiếu
Trình bày đầy đủ, rõ ràng chính xác đáp ứng
hoàn toàn yêu cầu gói thầu
Trình bày chưa đầy đủ nhưng đáp ứng yêu cầu
cơ bản gói thầu, chấp nhận được
Không nêu hay có nêu nhưng sơ sài, không phù
hợp
Am hiểu về trách nhiệm của nhà thầu nêu trong
2.1.2 điều khoản tham chiếu và trong điều kiện hợp
đồng, mẫu hợp đồng
Trình bày đầy đủ, rõ ràng chính xác đáp ứng
hoàn toàn yêu cầu gói thầu
Trình bày chưa đầy đủ nhưng đáp ứng yêu cầu
cơ bản gói thầu, chấp nhận được
Không nêu hay có nêu nhưng sơ sài, không phù
hợp
2.2

Điểm tối
đa
6
3

3
1,8
0
3
3
1,8
0

Cách tiếp cận và phương pháp luận
Đề xuất về kỹ thuật bao gồm tất cả hạng mục
công việc quy định trong điều khoản tham chiếu.
2.2.1 Các hạng mục công việc được phân chia thành
những nhiệm vụ cụ thể một cách hoàn chỉnh và
logic;
Trình bày đầy đủ, rõ ràng chính xác đáp ứng
hoàn toàn yêu cầu gói thầu
Trình bày chưa đầy đủ nhưng đáp ứng yêu cầu
cơ bản gói thầu, chấp nhận được
Không nêu hay có nêu nhưng sơ sài, không phù
hợp

9

2.2.2 Phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ

3

Trình bày đầy đủ, rõ ràng chính xác đáp ứng
hoàn toàn yêu cầu gói thầu
Trình bày chưa đầy đủ nhưng đáp ứng yêu cầu
cơ bản gói thầu, chấp nhận được
Không nêu hay có nêu nhưng sơ sài, không phù
hợp
Đề xuất trình bày rõ ràng làm thế nào để thực
2.2.3
hiện tốt được công việc
Trình bày đầy đủ, rõ ràng chính xác đáp ứng
hoàn toàn yêu cầu gói thầu

Thang
Mức
điểm chi điểm yêu
tiết (nếu cầu tối
có)
thiểu

3

3
1,8
0

3
1,8
0
3
3
23

Stt

Tiêu chuẩn

Điểm tối
đa

Trình bày chưa đầy đủ nhưng đáp ứng yêu cầu
cơ bản gói thầu, chấp nhận được
Không nêu hay có nêu nhưng sơ sài, không phù
hợp
2.3

Sáng kiến cải tiến: Đề xuất các sáng kiến cải
tiến để thực hiện tốt hơn các công việc nhằm
nâng cao hiệu quả thực hiện dự án
Trình bày đầy đủ, rõ ràng chính xác đáp ứng
hoàn toàn yêu cầu gói thầu
Trình bày chưa đầy đủ nhưng đáp ứng yêu cầu
cơ bản gói thầu, chấp nhận được
Không nêu hay có nêu nhưng sơ sài, không phù
hợp

2.4

Cách trình bày
Đề xuất được kết cấu và trình bày một cách hợp
2.4.1
lý, dễ theo dõi
Trình bày đầy đủ, rõ ràng chính xác đáp ứng
hoàn toàn yêu cầu gói thầu
Trình bày chưa đầy đủ nhưng đáp ứng yêu cầu
cơ bản gói thầu, chấp nhận được
Không nêu hay có nêu nhưng sơ sài, không phù
hợp
2.4.2 Đề xuất hoàn chỉnh và thuyết phục
Trình bày đầy đủ, rõ ràng chính xác đáp ứng
hoàn toàn yêu cầu gói thầu
Trình bày chưa đầy đủ nhưng đáp ứng yêu cầu
cơ bản gói thầu, chấp nhận được
Không nêu hay có nêu nhưng sơ sài, không phù
hợp
2.5

Kế hoạch triển khai
Kế hoạch công việc bao gồm tất cả nhiệm vụ để
thực hiện dự án. Mỗi một nhiệm vụ cụ thể phải
2.5.1
được phân tích, mô tả một cách hoàn chỉnh, phù
hợp và rõ ràng
Trình bày đầy đủ, rõ ràng chính xác đáp ứng
hoàn toàn yêu cầu gói thầu
Trình bày chưa đầy đủ nhưng đáp ứng yêu cầu
cơ bản gói thầu, chấp nhận được
Không nêu hay có nêu nhưng sơ sài, không phù
hợp
2.5.2 Kế hoạch triển khai phù hợp với phương pháp

Thang
Mức
điểm chi điểm yêu
tiết (nếu cầu tối
có)
thiểu
1,8
0

1
1
0,6
0
2
1
1
0,6
0
1
1
0,6
0
6
3

3
1,8
0
3
24

Stt

Tiêu chuẩn

Điểm tối
đa

luận và tiến độ dự kiến
Trình bày đầy đủ, rõ ràng chính xác đáp ứng
hoàn toàn yêu cầu gói thầu
Trình bày chưa đầy đủ nhưng đáp ứng yêu cầu
cơ bản gói thầu, chấp nhận được
Không nêu hay có nêu nhưng sơ sài, không phù
hợp
2.6

Bố trí nhân sự
Nhân sự được bố trí theo yêu cầu của hồ sơ mời
2.6.1
thầu
Trình bày đầy đủ, rõ ràng chính xác đáp ứng
hoàn toàn yêu cầu gói thầu
Trình bày chưa đầy đủ nhưng đáp ứng yêu cầu
cơ bản gói thầu, chấp nhận được
Không nêu hay có nêu nhưng sơ sài, không phù
hợp
Thời điểm và thời gian huy động tư vấn phù hợp
2.6.2
với kế hoạch triển khai
Trình bày đầy đủ, rõ ràng chính xác đáp ứng
hoàn toàn yêu cầu gói thầu
Trình bày chưa đầy đủ nhưng đáp ứng yêu cầu
cơ bản gói thầu, chấp nhận được
Không nêu hay có nêu nhưng sơ sài, không phù
hợp

Thang
Mức
điểm chi điểm yêu
tiết (nếu cầu tối
có)
thiểu
3
1,8
0

6
3
3
1,8
0
3
3
1,8
0

Nhân sự
- Trường hợp nhà thầu liên danh thì Trưởng
đoàn, Trưởng nhóm/Tổ trưởng phải là người của
thành viên đứng đầu liên danh.
3

3.1

3.1.1

- Tài liệu chứng minh kinh nghiệm của chuyên
gia gồm: Hợp đồng tư vấn, biên bản nghiệm thu
hoàn thành có ghi tên và chức danh của nhân sự
thực hiện dự án hoặc xác nhận của Chủ đầu tư
dự án; Tài liệu thể hiện tổng mức đầu tư, loại
công trình,….Tất cả phải là bản chụp đã được
chứng thực.
Chủ nhiệm (Chịu trách nhiệm trực tiếp về
chất lượng và tiến độ công tác lập Quy trình
kế từ lúc triển khai đến khi kết thúc): 01
người
Trình độ chuyên môn (có bằng đại học trở lên
chuyên ngành: thủy văn, hải văn, thủy văn

50

30,0

12

2
25

Stt

Tiêu chuẩn

Điểm tối
đa

Thang
Mức
điểm chi điểm yêu
tiết (nếu cầu tối
có)
thiểu

công trình, thủy văn môi trường, kỹ thuật tài
nguyên nước), hoặc chuyên ngành khác phù
hợp)
a

Thạc sỹ trở lên

b

Kỹ sư, cử nhân (tốt nghiệp đại học)

c

3.1.2

a
b
c
3.1.3
a
b
c
3.2

3.2.1

Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp tương
được khác
Số năm kinh nghiệm liên quan đến hoạt động
tài nguyên nước (quy trình vận hành hồ chứa,
quy hoạch thủy lợi, quy hoạch tài nguyên
nước, thiết kế công trình thủy lợi, kiểm kê,
đánh giá tài nguyên nước, nghiên cứu khoa
học về tài nguyên nước hoặc chuyên ngành
khác phù hợp)
Trên 10 năm
Từ 7÷10 năm
Không đáp ứng điều kiện trên
Đã làm chủ nhiệm lập Quy trình vận hành hồ
chứa nước công trình (hợp đồng) có quy mô
tương tự gói thầu
Trên 05 hợp đồng
Từ 02÷05 hợp đồng
Có 01 hợp đồng
Không đáp ứng điều kiện trên
Chủ trì thuỷ công (Chịu trách nhiệm chính
về tính toán, lập hồ sơ về công tác thủy công):
01 người.

Trình độ chuyên môn (có bằng đại học trở lên
chuyên ngành: thủy văn, hải văn, thủy văn
công trình, thủy văn môi trường, kỹ thuật tài
nguyên nước), hoặc chuyên ngành khác phù
hợp)

a

Thạc sỹ trở lên

b

Kỹ sư, cử nhân (tốt nghiệp đại học)

c

Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp tương

2
1,4
0

4

4
2,8
0
6
6
4,8
3,6
0
8

2

2
1,4
0
26

Stt

Tiêu chuẩn

a

được khác (đạt 0 điểm)
Số năm kinh nghiệm liên quan đến hoạt động
tài nguyên nước (quy trình vận hành hồ chứa,
quy hoạch thủy lợi, quy hoạch tài nguyên
nước, thiết kế công trình thủy lợi, kiểm kê,
đánh giá tài nguyên nước, nghiên cứu khoa
học về tài nguyên nước hoặc chuyên ngành
khác phù hợp)
Trên 10 năm
Từ 5÷10 năm
Không đáp ứng điều kiện trên
Đã làm chủ trì thuỷ công lập Quy trình vận
hành hồ chứa nước công trình (hợp đồng) có
quy mô tương tự gói thầu
Trên 05 hợp đồng
Từ 02÷05 hợp đồng
Có 01 hợp đồng
Không đáp ứng điều kiện trên
Kỹ sư tham gia tính toán thủy công (Thực
hiện công tác tính toán, điều tiết lũ): 01 người
Trình độ chuyên môn (có bằng đại học trở lên
chuyên ngành: thủy văn, hải văn, thủy văn
công trình, thủy văn môi trường, kỹ thuật tài
nguyên nước), hoặc chuyên ngành khác phù
hợp)
Thạc sỹ trở lên

b

Kỹ sư, cử nhân (tốt nghiệp đại học)

c

Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp tương
được khác (đạt 0 điểm)

3.2.2

a
b
c
3.2.3
a
b
c
d
3.3

3.3.1

3.3.2

a

Số năm kinh nghiệm liên quan đến hoạt động
tài nguyên nước (quy trình vận hành hồ chứa,
quy hoạch thủy lợi, quy hoạch tài nguyên
nước, thiết kế công trình thủy lợi, kiểm kê,
đánh giá tài nguyên nước, nghiên cứu khoa
học về tài nguyên nước hoặc chuyên ngành
khác phù hợp)
Trên 10 năm

Điểm tối
đa

Thang
Mức
điểm chi điểm yêu
tiết (nếu cầu tối
có)
thiểu

2

2
1,4
0
4
4
3,2
2,4
0
7

2

2
1,4
0

2

2

27

Stt

Tiêu chuẩn

b

Từ 5÷10 năm

c

a

Không đáp ứng điều kiện trên
Đã làm tham gia tính toán thuỷ công lập Quy
trình vận hành hồ chứa nước công trình (hợp
đồng) có quy mô tương tự gói thầu
Trên 05 hợp đồng
Từ 02÷05 hợp đồng
Có 01 hợp đồng
Không đáp ứng điều kiện trên
Chủ trì thủy văn (Chịu trách nhiệm chính về
tính toán, lập hồ sơ khí tượng thuỷ văn): 01
người
Trình độ chuyên môn (có bằng đại học trở lên
chuyên ngành: thủy văn, hải văn, thủy văn
công trình, thủy văn môi trường, kỹ thuật tài
nguyên nước), hoặc chuyên ngành khác phù
hợp)
Thạc sỹ trở lên

b

Kỹ sư, cử nhân (tốt nghiệp đại học)

c

Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp tương
được khác (đạt 0 điểm)

3.3.3
a
b
c
d
3.4

3.3.1

a

Số năm kinh nghiệm liên quan đến hoạt động
tài nguyên nước (quy trình vận hành hồ chứa,
quy hoạch thủy lợi, quy hoạch tài nguyên
nước, thiết kế công trình thủy lợi, kiểm kê,
đánh giá tài nguyên nước, nghiên cứu khoa
học về tài nguyên nước hoặc chuyên ngành
khác phù hợp)
Trên 10 năm

b

Từ 5÷10 năm

c

Không đáp ứng điều kiện trên
Đã chủ trì tính toán thuỷ văn lập Quy trình
vận hành hồ chứa nước công trình (hợp đồng)
có quy mô tương tự gói thầu
Trên 05 hợp đồng

3.3.2

3.3.3
a

Điểm tối
đa

Thang
Mức
điểm chi điểm yêu
tiết (nếu cầu tối
có)
thiểu
1,4
0

3
3
2,4
1,8
0
8

2

2
1,4

0

2

2
1,4
0
4
4
28

Stt

Tiêu chuẩn

b
c
d

a

Từ 02÷05 hợp đồng
Có 01 hợp đồng
Không đáp ứng điều kiện trên
Kỹ sư tham gia tính toán thủy văn (Hỗ trợ
chủ trì thủy văn về tính toán, lập hồ sơ khí
tượng thuỷ văn): 01 người
Trình độ chuyên môn (có bằng đại học trở lên
chuyên ngành: thủy văn, hải văn, thủy văn
công trình, thủy văn môi trường, kỹ thuật tài
nguyên nước), hoặc chuyên ngành khác phù
hợp)
Thạc sỹ trở lên

b

Kỹ sư, cử nhân (tốt nghiệp đại học)

c

Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp tương
được khác (đạt 0 điểm)

3.5

3.3.1

a

Số năm kinh nghiệm liên quan đến hoạt động
tài nguyên nước (quy trình vận hành hồ chứa,
quy hoạch thủy lợi, quy hoạch tài nguyên
nước, thiết kế công trình thủy lợi, kiểm kê,
đánh giá tài nguyên nước, nghiên cứu khoa
học về tài nguyên nước hoặc chuyên ngành
khác phù hợp)
Trên 10 năm

b

Từ 5÷10 năm

c

Không đáp ứng điều kiện trên
Đã tham gia tính toán khí tượng thuỷ văn lập
Quy trình vận hành hồ chứa nước công trình
(hợp đồng) có quy mô tương tự gói thầu
Trên 05 hợp đồng
Từ 02÷05 hợp đồng
Có 01 hợp đồng
Không đáp ứng điều kiện trên
Chủ trì thủy năng (Chịu trách nhiệm chính
về công tác tính toán thủy năng): 01 người
Trình độ chuyên môn (có bằng đại học trở lên
chuyên ngành: thủy văn, hải văn, thủy văn
công trình, thủy văn môi trường, kỹ thuật tài

3.3.2

3.3.3
a
b
c
d
3.6
3.3.1

Điểm tối
đa

Thang
Mức
điểm chi điểm yêu
tiết (nếu cầu tối
có)
thiểu
3,2
2,4
0

7

2

2
1,4
0

2

2
1,4
0
3
3
2,4
1,8
0
8
2

29

Stt

Tiêu chuẩn

Điểm tối
đa

Thang
Mức
điểm chi điểm yêu
tiết (nếu cầu tối
có)
thiểu

nguyên nước), hoặc chuyên ngành khác phù
hợp)
a

Thạc sỹ trở lên

b

Kỹ sư, cử nhân (tốt nghiệp đại học)

c

Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp tương
được khác (đạt 0 điểm)

a

Số năm kinh nghiệm liên quan đến hoạt động
tài nguyên nước (quy trình vận hành hồ chứa,
quy hoạch thủy lợi, quy hoạch tài nguyên
nước, thiết kế công trình thủy lợi, kiểm kê,
đánh giá tài nguyên nước, nghiên cứu khoa
học về tài nguyên nước hoặc chuyên ngành
khác phù hợp)
Trên 10 năm

b

Từ 5÷10 năm

3.3.2

Không đáp ứng điều kiện trên
Đã chủ trì tính toán thuỷ năng lập Quy trình
3.3.3 vận hành hồ chứa nước công trình (hợp đồng)
có quy mô tương tự gói thầu
a
Trên 05 hợp đồng
b
Từ 02÷05 hợp đồng
c
Có 01 hợp đồng
d
Không đáp ứng điều kiện trên
4
Uy Tín Nhà thầu
Theo kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu năm
2019 do Tập đoàn điện lực Việt Nam phê duyệt,
mỗi hợp đồng mà nhà thầu (nhà thầu độc lập
hoặc thành viên liên danh nhà thầu) bị đánh giá
là cảnh báo thì nhà thầu bị trừ 0,75 số
điểm/không đạt thì nhà thầu bị trừ 1 điểm.
4.1
Trường hợp thời điểm ban hành kết quả đánh
giá chất lượng sau khi đã bắt đầu tổ chức lựa
chọn nhà thầu, Bên mời thầu trước khi trao thầu
theo quy định sẽ tiến hánh công tác hậu tuyển,
đánh giá lại nhà thầu dự kiến trúng thầu theo
quy định tại Mục 4 này.

2
1,4

0

2

2
1,4

c

Tổng cộng

0
4
4
3,2
2,4
0
5

4,0

100

70
30

Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên có hợp đồng lao động dài hạn
hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số nhân sự
chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do.
E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong các tiêu
chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự được đánh
giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được đánh giá
là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Mục 3.1. Đối với phương pháp giá thấp nhất
Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT;
Bước 3: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá
(nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

31

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5131 dự án đang đợi nhà thầu
  • 589 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 605 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13710 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15555 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây