Thông báo mời thầu

Gói thầu: Cung cấp VTTB

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:11 15/10/2020
Số TBMT
20201023727-01
Công bố
15:07 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Dự án: Mua sắm bộ tập trung dữ liệu DCU phục vụ công tác ghi chỉ số của công tơ điện tử GELEX công nghệ RF
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Gói thầu: Cung cấp VTTB
Chủ đầu tư
Công ty Điện lực Lai Châu – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Miền Bắc
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
SXKD năm 2020 - Công ty Điện lực Lai Châu
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Dự án: Mua sắm bộ tập trung dữ liệu DCU phục vụ công tác ghi chỉ số của công tơ điện tử GELEX công nghệ RF
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Lai Châu
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
14:18 09/10/2020
đến
09:00 21/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 21/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
21.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi mốt triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu: Cung cấp VTTB". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu: Cung cấp VTTB" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 35

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

TONG CONG TY
DIN LTC MIEN BAC
CONG TY DIIN LC LAI CHAU

CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM
Dc lap Ttr do Hanh phüc
-

-

Lai Cháu, ngày,25 tháng 10 nám 2020
S: 23o /TB PCLC
-

THÔNG BAO
V/v: DInh chInh E- Ho so' mYi thu
Gói thâu: Cung cap VTTB
Di.r an: Mua sam b tp trung dfr lieu DCU phiic viii cong tác ghi chi so cüa
cong to' din tfr GELEX cong ngh RF
Can cü Lut du thAu s 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghj djnh
63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014, v vic quy djnh chi tit thi hành mt s diu cüa
Luât dâu thâu ye lua chon nhà thâu;
Can cü Thông tu s 11/2019/TT-BKHDT ngày 16/12/2019 cüa B Kê hoch
và du tu, Quy djnh chi tit v vic cung cp thông tin v d.0 thu, 1 trInh áp diving
1ira ch9n nhà thâu qua ming và quãn 1, sir diing giá trj báo dam dir thâu, dão dam
thirc hin hçip dng không duçc hoàn trã;
Can cü Quyt djnh s& 1851/QD-PCLC ngày 01/10/2020 cüa Cong ty

Din 1irc Lai Châu, ye vic Phê duyt phrnmg an dir toán;
Can cir Quyt djnh phê duyt E-HSMT s 1958/QD-PCLC ngày
09/10/2020 cüa Cong ty Din içrc Lai Châu, V/v: Phê duyt E-HSMT gói thâu
trên;
Can cü miic 7. Sira di, lam rO E-HSMT Chucmg I: Chi dn nhà thu
trong HSMT dã phát hành ngày 09/10/2020, Cong ty Din 1irc Lai Châu xin dInh
chInh E-HSMT cu the nhu sau:
1) Ti milc 2. Yêu cu k5 thut chuong V-E HSMT do có nhm 1n trong qua
trInh phát hành nêu hiu chinh E-HSMT nhu sau:
+ Thông s k thuât cüa thi& bi DCU
GHI
YEU CAU
MO TA
STT
CHU
Nguôn din áp hthi
AC 220/380V±10% và 50Hz±1Hz
(pha-dt)
Ti da 7W/25VA
1.3 Cong suit tiêu th
Nhit d lam vic bInh thuông: 0~55 dO
Diu kin môi
1.4
C.
trithng lam vic
C.p cách din báo v: Cp 2 theo
IEC62052-1 1
Dam bão thir nghim din ap xoay chiu
1.6 Yêucuvêdin
theo các tiêu chun IEC 62053-2 1, 22.
Dam bâo thir nghim din áp xung theo
tiêu chun IEC 62052-11.
-

-

A

STT

MOTA

17

Cp bâo v chng
xâm nhp bii, flhIOC

Gil!'
CHU

A

YEUCAU
Lp dt trong hp bào v vi IP5 1 theo
IEC 60529 hoc lap dt không cn hp
bâo ye vOi IP54 theo IEC 60529
Mng RF: Tn sc
trung tam:
408,925MHz; Cong suât phát
5W

Thu thp dtr
cong ta
Truyn dü
ye
1.10 trung tam thu thp
sO lieu
Cng giao tiep ti
1.11
cho

Djch vi GPRS hoc 3G cüa mng thông
tin di dng

Chi thj trng thai
112
vânhành

Co chi thi trang thai ngun din, trng
thai k& ni rnng, trng thai truyn dü
btng den LED

1.9

lieu

lieu

xa:

RS232 hoäc RS485

lieu

DCU phái có dng h thài gian tich hçp
Dng h và ljch biu
1.13
ben trong vâi d chInh xác phU hgp theo
thi gian
tiêu chuân IEC 62054-2 1.
II

Phân mm cài dt và doe dü
Các thông s cüa DCU có th ducic cài
dt ti ch qua cng giao tip trên DCU
hotc tü xa qua mng di dng b.ng giao
Phn mm cài dat
thirc TCP/IP.
1.14 thông s và d9c dtt
Chuyn giao cong ngh và cung cap tài
lieu DCU
huóng dn cài dt và 4n hành
phn mm cài dtt thông s và d9c dü
1iu cüa DCU trên may tInh client, may
tInh sever cüa chü du tu.
lieu

lieu,

1.15

C,p nh,t file theo
djnh dng * .xml

1.16 Ktxutdüljêu

Cp nht duçc cu trüc file quán 1
khách hang theo djnh dng * .xml
Doc dü lieu tir cong tG và kt xut dU'
theo djnh dng file *.xml hoc *. csv
lieu

Phn mm cho phép cài dt hoc truy
xut dü
do dm và các six kiên lu'u
tr& trong cong t. Phn mm khOng han
ch
luqng cOng t,
luqng
ngixè'i dung, s may tInh cài dt và thai
gian slr dyng. Tru'ing hçp phn mm
duçc nâng cp, các phiên bàn phn mm
mcci phâi có khà nàng cài d.t và truy
lieu

1.17

Cài dtt và truy xut
dü 1iu

ye: so

so

GHI
CHU

A

A

STT

YEU CAU

MO TA

xut dti 1iu di vi các cong to phién
bàn cü dã duoc mua truc do tir nba
cung
cap

II

Phui kiên
Ang ten RF

2.1

Ang ten GPRS/3G

Phi kin kern theo

Ke bt anten RF
DCU phài thu thp duqc dti 1iu cüa các
loai cong to CE-18, ME-40 cüa GELEX
2.2 Yêucâukhác
dang trên 1uói Cong ty Din 1irc Lai
Châu.
2) Gia hin thèd dim dóng, mi th.u, thai gian phát hành h so miii thu,
cctthô:
- Thi gian dOng thu: 09 gi 00 ngày 2 1/10/2020.
- Thai gian ma th.u: 09 gia 00 ngày 2 1/10/2020.
Các ni dung khác giti nguyen theo Quyt djnh phê duyt E-HSMT s
1958/QD-PCLC ngày 09/10/2020. Cong ty Din 1irc Lai Châu thông báo tai các
nhà thâu tham gia c.p nht E-HSMT theo dung quy djnh./.
laj

Noi nhân:

- PGD VO Mnh Hng (c/d);
- KH&VT, CNTT, KT;
- Liru VT, KH&VT, (05b).

KT. GIAM DOC
TIAM DOC
041 7.

NG TY
DINL LAI CHAU
CHIN
TONGCOGTYC,
MIEN BAC
/

A

inh Hong

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5236 dự án đang đợi nhà thầu
  • 240 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 162 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13304 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15190 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây