Thông báo mời thầu

Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo: Hỗ trợ Bò cái vàng sinh sản cho nhân dân phát triển sản xuất từ nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:11 15/10/2020
Số TBMT
20201033222-00
Công bố
15:07 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Gói thầu: Giống bò cái vàng (độ tuổi từ 16-18 tháng (trọng lượng trung bình 133kg/con), sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh, không bệnh tật, đảm bảo tiêu chuẩn làm giống
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo: Hỗ trợ Bò cái vàng sinh sản cho nhân dân phát triển sản xuất từ nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Gói thầu: Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo: Hỗ trợ Bò cái vàng sinh sản cho nhân dân phát triển sản xuất từ nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
15:07 15/10/2020
đến
15:15 20/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
Miễn phí

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:25 20/10/2020
Mở thầu tại
Ủy ban nhân dân xã Za Hung, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo: Hỗ trợ Bò cái vàng sinh sản cho nhân dân phát triển sản xuất từ nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo: Hỗ trợ Bò cái vàng sinh sản cho nhân dân phát triển sản xuất từ nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 18

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

iry naN NHAN nAu
HUVEi'r OoNC CtnNC
ri5:,4

45{ po-UBND

ceNG HoA xn Hgr ctr(r Ncrrin vrl,,'r N \ &r
DOc l6p - Tu tlo - fI 4nh phric
E6ng Giang, ngdy )1 thdng I nitm )il)t)

QUYIT DINII
thAu
.Ylv phO tluyQt k6 ho4ch lg'a chgn nhir
/t,--,
"
(kii thAur Mua sim
hing hda tllU'e hi$rt rlu'r.i n nhfiri rSilg tiift hiith gifiin nfihSu

:'thuQc

Chuong trinh MTQG Gifrm ngh0o bG n vfi'ng nfinr 2020 tpi xfr li,rt I{rrrrg
Dla eli6m z Xrt Za Hung, huyQn Ddn gG iang, tinh Quing Narrr

cHU TlCn Uy BAN NHAN nAN HUYEN DoNG Grr\N{r
Cdn crt'Luat To chic Chinh.qultin dia phu'o'ng ta fltZOtSiQHtS n51il. l9
thang 6 ndm 2015; LuQt sti'a ddi, b6 sung mQt ia diiu-ctia l;u1t T,i ci,rr,()hinlt
Ttlti
vi [.udt T6 chrt'c chinh quyin dia phu.o.ni n7,ny 2 Z/ t I /20 I g;
khria

Ciin ci' Ludt Diiu thiL sd lS/zot3/QHt3 ngd1, 26/t t/2013 cfia euo,: ht)i
XII{, bj, hpp thu 6;
Cdn,cti'lrlshi dinh sci.63/20t4/ND-CP ngdlt 26/6/2014 cua (-thittit

r.linhchiti6tthihdnhmQtsodiiucuaLudtoii".it,iu,il,,,,chtlnnhttthilt.

7fi11; {}1t,

Ciin cil'Quydt dinh s6 lS/2014/eD-UBhrD ngdlt t t/7/20t4 cuu { tt: ft(rtt tth,rtt
tlrht tinh Qurirtg ltlarn V/v Ban hdnh quy dinh mdt ,rd noi dtmg, tlinh ntilt- lt,i tt',.,
tlntr: hi6n Du'dn phdt trion ton *udt thuqc Chu'ong trinh t35 g'iai dogn 2014-20t:
t,it 2016-2020 trln dia bdn tinh euang Nam;
Cdn cu'Quyet riinh.vo 172L/}D-UBND ngitlt l7/9/2020 clia gllNf) /1ii.,;;,,
Ding Giang V/v phe drry,il pv dn nhdn rpng mo hinh giam nghio thus,: t''l!t!,,,;,.,
trinh NtrQG Gianr nghdo bin virng ndm 2020 tai xd za ilung;

xet h6

sct

kim theo td trinh ta I s/ni'-BQL ngdy 18/9/2020 cfia Bctu rluritt

,1.1';
t:tit: CT\'ITQG xd Za Hung V/v xin phe duy(t ke ho(tch lua chon nhd thdu rt4rur ,rdnt
h'ittg h6a thttc hiQn D.y' dn nhan rOng mo hinh gidm nghdo thuoc ()hwrn;i tritrlt
fffQG Girim nghdo b1n vrtng ndm 20j0 tui xd Za,Hung;=

lldo cdo ket qtta thdm clinh kd hooch ltra chon nhd thritt ctitt
1t/ri1p1r;
tltinh-K| hosch tri; tLsBCTD-KHDT ngdy 22 thdng 9 ndnt 20)0.
Theo

'l'itr

QUYET D!NH:
Di6u I. Ph6 duy6t k6 hoach lua chon nhd thAu Gtii thAu: Mua sinr hArrri lrria
lhtrc hion l)tr 6n nhdn r6ng 116 hinh giAm nghdo thuoc Chtrrxrg
trirrli h4"l'{ }t , r :, r,
nglreo b6n vfrng nirn2020 tai x5 ,Za{{rng,rl6i c,ic n6i clung
nlru.sarr.
-[6n
goi thAu: Mua sirn hing hoa thqc higrr cilr' 6.u rrhAn rCrng nrii lrirr]r gi,,r,",
rrgtlrio thudc Chur:ng trinh MTQG Gi6m nghdo bon vfing napr I02r)
tai x, I,
i

llrrng.

- 'l-ong rnu'c dAu tu:257.000.000 dong.
- Chu ditr tu: LJy ban nhAn d6n xd Za Hung.

)

-

Ngu6n v6n: Theo Quy6t dinh s6 |T}}IQD-UBND ngay l7lr)i,l()',g

UBND huyQn EOng Giang.
- Thdi gian thqc hiQn dp 6n: Tu rh6ng g d6n rh6ng 12 ndrn ztJ20.
- Dia di6m: xdzaHung, huyQn D6ng Giang, tinf,
euarg Narn.
chgn

t.rr

,

I. Nhfrng c6ng viQc kh6ng 6p d+ng tlugc m6t trongo cric
---- hinh thilc lrrri

nhi

thAu:

- Tap hu6n huong d6n k! thu4t:
- Hd tro c6n b6 theo ddi m6 hinh:
Ti6m tra, qu6n ly, chi dpo:
T6ng cQng:

1.650.000
4.200.000
9.090.000
14.940.000

dQ'e'
dQ"e'
d6ng.
-i
dong.

2. Nhfrng cong viQc thuQc k6 ho4ch tga chgn nhh
s
T
TOn g6i thf,u
T

Giri g6i
thffu

Hinh thric
Iqa chgn
nhir th6u

fld cdi vdng

gi6ng

(1i9ng lugng

tt

120

-

t

gian lga
chgn nhir
thAu

thu'c

gi:rrr

hqrp

{Irrlr

cl6ng

li i rr I I I I

dia

phuong
I

Phutrng
thric
-i
oau
thdu

thAu: DV'r,: N gan rI*ng
Thli
Ilinh
I lli,

242.A60

140

kg, s6 lugng
14con)
Tdng cQng:

Chdo hdng
canh tranh
rft ggn

Quy

III-

tYil2020

I ItTp

ddng
tron goi

30 ng*y

242.060

Di6u 2.TA chric thqc hiQn.
Giao pl ban nhAn dAn xd ZaHung(Cht dAu tu) co tr6ch nhiQrn
16 cli(rc rlrirr.
hiQn c6c h6 so, thri tgc
vd
chgn
nhd
thdu
hra
theo
dirng
cdc
cpry tlirrli lri,:*
I6n.Q.uan
hdnh cfia nhd nu6c vO dAu thAu.

Didu 3. Quy6t dinh c6 hiQu lyc

t
t*

ngdy ky.

Eidu 4. Chanh VEn phong HDND&UBND huyQn, Truong phong 'l'r)i
r:lrirrlr
KC hoach, Gi6m d6c Kh o bac Nhd nu6c huyQn, Chtr tich
UBND xi Ztr HupB vii thu
truong cdc dcrn vi li6n quan chiu tr6ch nhiQm thi hdnh
niiy./ ,/,,
Noi nhfin : Cvt'

cH

- Nhu di6u 4;
- Luu: VT
l.t

,;.:

ii)

Vin ll rro'nr

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5233 dự án đang đợi nhà thầu
  • 296 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 209 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13305 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15220 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây