Thông báo mời thầu

Gói thầu số 19: Toàn bộ phần xây lắp và lắp đặt thiết bị ( trừ phần thiết bị giáo dục, ĐHKK,CNTT và hệ thống PCCC) (bao gồm 5% dự phòng phí )

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:09 15/10/2020
Số TBMT
20201039889-00
Công bố
14:51 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 19: Toàn bộ phần xây lắp và lắp đặt thiết bị ( trừ phần thiết bị giáo dục, ĐHKK,CNTT và hệ thống PCCC) (bao gồm 5% dự phòng phí )
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Toàn bộ phần xây lắp và lắp đặt thiết bị ( trừ phần thiết bị giáo dục, ĐHKK,CNTT và hệ thống PCCC) (bao gồm 5% dự phòng phí ) của công trình
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
14:51 15/10/2020
đến
15:00 04/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:15 04/11/2020
Mở thầu tại
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên. Tên đường, phố: Số 3 phố Vạn Hạnh, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Số điện thoại: 024.33870882. Số fax: 024.33870882
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
400.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn trăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 19: Toàn bộ phần xây lắp và lắp đặt thiết bị ( trừ phần thiết bị giáo dục, ĐHKK,CNTT và hệ thống PCCC) (bao gồm 5% dự phòng phí )". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 19: Toàn bộ phần xây lắp và lắp đặt thiết bị ( trừ phần thiết bị giáo dục, ĐHKK,CNTT và hệ thống PCCC) (bao gồm 5% dự phòng phí )" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 22

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

UBND QUẬN LONG BIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN QLDA ĐẦU Tư XÂY DƯNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ^ /QĐ-QLDAĐTXD ‘jo năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt hồ sơ mời thầú Gói thầu số 19: Toàn bộ phàn xây lắp và lắp đặt thiết bị (trừ phần thiết bị giáo dục, ĐHKK, CNTT, và hệ thống PCCC)(bao gồm 5% dự phòng phí) thuộc dự án “Xây dựng trường mầm
non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên”.
BAN QUẢN LÝ Dự ÁN ĐẦU TƯ XÂY DƯNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phưong ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng sổ 50/2014/QHỈ 3ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật Đấu thầu sổ 43/2013/QH13ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo luật xây dựng;
Căn cứ Nghị định sổ32/2-015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chỉnh phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trành;
Căn cứ Nghị định sổ 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quân Ịỷ chất lượng và bảo trì công trình xây dụng;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày của HĐND quận
Long Biên vê việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trường mầm non tạiô quy hoạch G. 7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên;
Căn cứ Quyết định số 3182/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND quận
Long'-Biên vê việc phê duyệt'Báo cáo nghiên cứu khă thi dự án: Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NTỈ, phường Cự Khối, quận Long Biên;
Căn cứ Quyết định sổ 4100/ QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND quận Long Biên vê việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Căn cứ Quyết định số5318/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của UBND quận Long Biên vê việc phê duyệt điều chỉnh cơ cẩu tổng mức đầu tư; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình:Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G. 7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên;
Căn cứ hồ sơ mời thầu do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Nhật Việt lập và Báo cáo thẩm định E-HỒ sơ mời thầu sổ 353/BCTĐ/LG ngày 09/10/2020 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và Quản lý dự án Lâm Giang,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu số 19: Toàn bộ phần xây lắp và lắp đặt thiết bị (trừ phần thiết bị giáo dục, ĐHKK, CNTT, và hệ thống PCCC)(bao gồm 5% dự phòng phí) thuộc dự án “Xây dụng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên” do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Nhật Việt lập với các nội dung chính sau đây:
- Phần 1. Thủ tục đấu thầu:
+ Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.
+ Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.
+ Chươngin. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.
+ Chương IV. Biểu mẫu dự thầu
- Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật.
+ Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.
- Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu họp đồng.
+ Chương VI. Điều kiện chung của họp đồng.
+ Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
+ Chương VIII. Biểu mẫu họp đồng.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
- Phòng thưc hiện dự án chịu trách nhiệm về tính chính xác giữa các nội dung trong hồ sơ mời thầu với nội dung của dự án (quy mô gói thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bản vẽ thiết kế và dự toán gói thầu đã được phê duyệt).
- Phòng thực hiện dự án triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến đệ và tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý đấu thầu; Thực hiện đúng các yêu cầu về cung cấp thông tin đấu thầu theo quy định.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, các phòng, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. \\l
Nơi nhận:
- UBN.D Quận (để b/c);
- Đ/c Giám đốc (để b/c);
- Như điều 3 (để t/h);
- Lưu VT (6b).
KTGĨÁM ĐỐC

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5237 dự án đang đợi nhà thầu
  • 229 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 160 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13306 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15187 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây