Thông báo mời thầu

Gói thầu số 1-2020: Thi công lắp đặt mạng nội bộ và mua sắm trang thiết bị chuyên dùng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 14:32 15/10/2020
Số TBMT
20201039744-00
Công bố
14:28 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hỗn hợp
Tên dự án
Dự toán lựa chọn nhà thầu năm 2020 Đề án ứng dụng CNTT trong hoạt dộng GDQPAN
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 1-2020: Thi công lắp đặt mạng nội bộ và mua sắm trang thiết bị chuyên dùng
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách Nhà nước thường xuyên
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2020 Đề án ứng dụng CNTT trong hoạt dộng GDQPAN
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Thi công lặp đặt và mua săm trang thiết bị CNTT
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
14:28 15/10/2020
đến
08:30 10/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 10/11/2020
Mở thầu tại
Cục Dân quân tự vệ, số 1 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
350.000.000 VND
Bằng chữ
Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 1-2020: Thi công lắp đặt mạng nội bộ và mua sắm trang thiết bị chuyên dùng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 1-2020: Thi công lắp đặt mạng nội bộ và mua sắm trang thiết bị chuyên dùng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 25

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

cục DẰN QUẦN Tự VỆ BTTM
TUN SỐ....Ó.Ể/.9/IẮ..
Bộ QUÓC PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘĨ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ỉữCỊ /QĐ-BQP
Hà Nội, ngày ỈOthảng y năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt dự toán, kế hoạch ỉựa chọn nhà thầu năm 2020 Đê án: ưng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh của Cục Dân quân tự vệ/BTTM
Căn cứ Luật Đẩu thầu ngày 26/11/2013 và Luật Công nghệ thông tin ngày 22/6/2006;
Căn cứ các Nghị định cm Chính phủ: So 63/2014/NĐ-CP ngậy 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu; số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 Quy định quản lý đâu tư ứng dụng công nghệ thông tin (CNTĨ) sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và số Ỉ64/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;
Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 20/5/2015 của Thủ tướng Chính phù phê duyệt Đe án: Ưng dụng CNTT trong hoạt động giảo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN);
Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; sổ 11/2019/TT-BKHDT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đẩu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đàm dự thâu, bảo đảm thực hiện hợp đông không được hoàn trả;
Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: sổ 88/2017/ĨT-BQP ngậy 17/4/2017 Quy định một sô nội dung về đẩu thầu lựa chọn nhà thầu trong Bộ Quốc phòng; được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 191/2017/TT-BQP ngây 17/8/2017'
Thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: sổ 4313/QĐ-BQP ngày 17/10/2015 phê duyệt Kê hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đe án: ứng dụng CNTT trong hoạt động GDQP&AN; số 2066/QD-BQP ngày 27/5/2016; sổ 2012/QD-BQP ngày 05/6/2017; sổ 3Ỉ06/QĐ-BỌP ngày 03/8/2018; so 2817/QD-BQP ngày 05/7/2019 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2016, nam 2017 năm 2018 và năm 2019 của Đe án;
Theo đề nghị của Bộ Tổng Tham mưu tại văn bản số 2083/TM-DQ ngày 21/8/2020; Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ/BTTMtại Tờ trình sổ 530/TTr-DQ ngay 05/6/2020, văn bản sổ 879/DQ-KHm ngậy 11/9/2020 và văn bàn sổ 934/DQKHTH ngay 25/9/2020 vê việc phê duyệt DT và KHLCNT năm 2020 Đề án: ửng dụng CNTT trong hoạt động GDQP&AN của Cục Dán quân tựvệ/BTTM;
Bộ TRƯỞNG Bộ QUÓC PHÒNG
2
Theo đề nghị của Cục ừưởng Cục Ke hoạch và Đầu tư/BQP tại Báo cáo thẩm định sổ JjẠýỉj/BC-KHĐT ngày li tháng 9 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH: .
Điều 1. Phê duyệt dự toán mua sắm năm 2020 Đồ án: ứng dụng CNTT trong hoạt động GDQP&AN của Cục Dân quân tự vệ/BTTM với các nội dung chính như sau:
1. Số lượng, chủng loại hàng hóa:
1.1. Mua sắm trang thiết bị chuyên dừng, gồm:
- 17 bộ định tuyến; 17 bộ chuyển mạch truy nhập; 17 bộ tường lửa; 340 chiếc máy tính để bàn; 51 chiếc máy tính xách tay; 51 chiếc máy in đa năng; 51 bộ máy chiếu, màn chiếu; 34 chiếc máy chủ; 17 bộ lưu điện.
- Phần mềm thương mại cho máy tính đã triển khai [42 bộ Windows Sever 2012 Standard (01 Kit + 01 CAL); 36 bộ bản quyền phần mêm diệt virus cho máy chủ (5 năm)].
Trang thiết bị mua sắm mói 100%; sản xuất không trước năm 2020; thòi gian bảo hành các thiết bị: 12 tháng.
12. Lắp đặt Hệ thống mạng nội bộ cho 17 Trung tâm GDQP&AN.
2. Tổng dự toán mua sắm: 25.685.600.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ, sáu trăm tám mươi lăm triệu, sáu trăm nghìn đồng)\ là giá tôi đa đê thực hiện mua săm; đã bao gôm toàn bộ chi phí để thực hiện (chi phí hàng hóa, nhân công...); các loại thuế, phí theo quy định; nội dung mua sắm phần mềm chưa bao gồm thuế VAT.
(Sổ lượng, chủng loại hàng hóa và dự toán chi tiết như Phụ lục I kèm theo).
3. Đơn vị mua sắm: Cục Dân quân tự vệ/BTTM.
4. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước chi thường xuyên.
5. Tiến độ thực hiện: Năm 2020.
Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2020 Đồ án: ứng dụng CNTT trong hoạt động GDQP&AN của Cục Dân Quân tự vệ/BTTM với các nội dung chính như Phụ lục n kèm theo Quyết định này.
Điều 3. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan.
- Bộ Tổng Tham mưu (cấp trên trực tiếp của đơn vị mua sắm) chỉ đạo Cục Dân quân tự vệ/BTTM (Đơn vị mua sắm) căn cứ Quyết định phê duyệt của Bộ Quôc phòng và các nội dung thẩm định dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu để hoàn chỉnh hồ sơ và tổ chức triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thực hiện đăng tải thông tin theo quy định tại Thông tư số 1 l/2019/TT-BKHĐT; thẩm định, phê duyệt các nội dung tiếp theo của quá trình lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng; gửi các văn bản phê duyệt trong quá trình tô chức lựa chọn nhà thâu về Cục Ke hoạch và Đầu tu/BQP để theo dõi, tổng hợp. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Quổc phòng về số lượng, chất lượng của hàng hóa mua sắm; tổ chức nghiệm thu chặt chẽ, báo cáo Bộ kết quả nghiệm thu theo đúng quy định.
- Bộ Tư lệnh 86, Cục Bảo vệ An ninh quân độiyTCCT ứieo chức năng quản lý ngành phoi hợp với Cục Dân quân tự vệ/BTTM tổ chức kiểm định chất lượng an
- Cue Kề hoạch và Đâu tư/BQP chí đạo, hương oan viẹc 10 CIIUU U1CI1 «aụu hiện kể hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định của Nhà nước và Bộ Quôc ph Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Cục trưởng Cục Ke hoạch và Đâu tư/E Cục trương Cục Tài chính/BQP, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ/BTTM và trương các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./,
KT. Bộ TRƯỞNG
ninh an toàn thông tin của các trang thiết bị mua sắm trước khi đưa vào sử dụng
theo đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quôc phòng.
_ Cục Tài chính/BQP đảm bảo kinh phí, hướng dẫn đơn vị thủ tục thanh quyết toán theo đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quôc phòng.
r - . _1 1 •» A 1 .1__ J?____ịA ân VViGt tillrr*
TRƯỞNG
Bộ trương (để báo cáo);
-TM_________
- Bộ Tông Tham mưu;
- Bộ Tư lệnh 86;
Cục Kế hoạch và Đầu tư/BQP;
- Cục Tài chính/BQP;
- Cục Dân quân tự vệ/BTTM;
- Cục Bảo vệ an ninh quân đội/TCCT;
- Lưu: VT, THBĐ; PVDũng09.
Thưọmg tướng Phan Văn Giang
Phụ lục II
KẾ HOẠCH LựA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2020 ĐÊ ÁN: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO .DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CỦA cục DÂN QUÂN Tự VỆ/BTTM
TT Tên gói thầu Giá gói thầu (đồng) Nguồn vốn Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thòi gian thực hiện họp đồng
1 Gói thầu số 1-2020: Thi công lắp đặt mạng nội bộ và nua sắm trang thiết bị chuyên dùng 25.685.600.000 Ngân sách Nhà nước chi thường xuyên Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ Quý IV/2020 Trọn gói 210 ngày
. Tổng cộng: 25.685.600.000
(Hai mươi lăm tỷ, sáu trăm tám mươi lăm triệu, sáu trăm nghìn đông)
Ghi chú: Giá gói thầu đã bao gồm toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu (chi phí hàng hóa, nhân công...); các loại thuế, phí theo quy định; nội đung mua sắm phần mềm chưa bao gồm thuế VAT. số lượng trang thiết bị mua sắm như Phụ lục I của Quyết định này./.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4856 dự án đang đợi nhà thầu
  • 604 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 564 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13516 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15401 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây