Thông báo mời thầu

Trang bị, lắp đặt ATS và máy phát điện 12,5KVA

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 14:12 15/10/2020
Số TBMT
20201037432-00
Công bố
13:57 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm máy phát điện, ATS bổ sung và thay thế cho các trạm BTS - Viễn thông Thái Nguyên năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Trang bị, lắp đặt ATS và máy phát điện 12,5KVA
Bên mời thầu
Chủ đầu tư
Viễn thông Thái Nguyên - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Địa chỉ: Số 10 đường Cách Mạng Tháng 8, Tổ 4, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Khấu hao tài sản cố định
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Trang bị, lắp đặt ATS và máy phát điện 12,5KVA
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Thái Nguyên

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
13:57 15/10/2020
đến
14:00 29/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 29/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
23.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi ba triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Trang bị, lắp đặt ATS và máy phát điện 12,5KVA". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Trang bị, lắp đặt ATS và máy phát điện 12,5KVA" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 21

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phin 2. YEU CAU

VE KY THU~T

Chuong V. Yeu c§u v~ ky thu~t
1. GiOi thi~u chung v~ d., an va goi thiu
Vi€n thong Thai Nguyen moi nha thau tham dtr thau thea hinh thirc Iva chon

nha th~u la "D§u th~u rong rai trong mroc" de cung c§p hang hoa cho goi th~u:
"Trang bi, I~p d?t ATS va may phat dien 12,5KVA" thuoc du an: Mua sam may
phat dien, ATS b6 sung va thay th~ cho cac tram BTS - Vi€n thong Thai Nguyen
nam 2020
Gioi thieu chung v€ du an va goi th~u
a. Gioi thieu v€ du an:
- Ten dir an: : Mua sam may phat dien, ATS b6 sung va thay th~ cho cac tram
BTS - Vi€n thong Thai Nguyen nam 2020;
- Chu d~u ttr: Vi€n thong Thai Nguyen - T?p doan BUll chinh Vi€n thong Vi~t
Nam;
- Muc tieu d~u ill xay dung: Nh~m dam bao h~ thong nguon dien du phong phuc
vu ho~t dQng lien t\lc cua cac thi~t bi 30, 40 I~p d?t t~i Vi€n thong Thai Nguyen
- Dia diem d~u tu: Cac tr~m BTS do Vi€n thong Thai Nguyen quan Iy;
- Ngu6n v6n: Kh§u hao tai san c6 dinh;
- Thai gian thvc hi~n dVan: Quy IV/2020.
b. Oiai thi~u v€ goi th~u:
- Ten goi th~u: Trang bi, I~p d?t ATS va may phat di~n 12,5KVA;
- Ngu6n v6n: Kh§u hao tai san c6 dinh;
- Hinh thuc Iva ch9n nha th~u: D§u th~u rQng rai trong nuac;
- Phuong thuc Iva ch9n nha th~u: 1 giai do~n, 1 tui h6 sa;
- Thai gian b~t d~u t6 chuc Iva ch9n nha th§u thea k~ ho~ch: Quy IV/2020;
- Lo~i hqp d6ng: Tr9n g6i;
- Thai gian thvc hi~n hqp d6ng: 30 ngay.
- Tai Ii~u chUng minh ch§t IU()llgcua hang h6a
+ C6 d~y du chUng chi thea guy dinh cataloge ban g6c;
+ Khi giao hang h6a phai co d~y du: ChUng chi xu§t xu (CO), chUng
nh?nch§t IU()llg(CQ), chUng chi va gi§y ta chUng minh hang hoa du9'c
san xu§t tir nam 2020 tr& v€ sau, ATS, may phat di~n 12,5KV A mai
100% chua qua Slr d\lng.
- Nha th~u phai nQP 01ban g6c HSDT va 02 ban chvp HSDT cho ben mai
th~u truac thai di€m d6ng th~u ( Khong phai n<)pbang bi€u lien quan d~n gia dV
th~u cua hang h6a).
+ Dia chi cua ben mai th~u (Slr d\lng d€ nQP HSDT)
+ Nai nh?n: Phong Ky thu?t D~u tu - Vi€n thong Thai Nguyen, t~ng 9 toa
nha VNPT Thai Nguyen. Dia chi: S6 10 - Duang Cach m~ng Thang Tam,
phuang Phan Dinh Phung, thanh ph6 Thai Nguyen, tinh Thai Nguyen;
+ Thai dien d6ng th~u Ia 14hOO,ngay 29 thang 10 nam 2020;

2. Yeu c§u v~ ky thu~t
70

2.1. Yeu cftu chung:
Thi@tbi phai diroc san xuftt tir nam 2020 tro di, moi 100%, thi@tbi dong
bQ.
2.2. Yeu cftu

ky thu~t

Danh gia v~ yell C§ll ky thll~t theo phurrng phap dat/khfmg dat:
Danh gia
N(>idung

STT

Thong s6 ky thuat yeu du

Dap
Ung,

yeu cau
I

cau

Yeu du d6i VOl tA may phat di~n

Yeu

1

Khong clap
ling,yeu

du chung

- M6i 100%, l~p rap narn 2020 trong
mroc hoac nhap kh~u.
- Clnrng chi cua nha san xuat:
IS09001 :2015; ISO 14001: 2015.
- May phat dien chay d~u diesel bao g6m
cl6ng b(>dong co, cl~uphat va vo chong
6n cling mot nhan hieu, thong tin nay co
tren website nha san xuat t6 may.
- Khi thai:
+ Dap irng quy chuan ky thuat quoc
gia v~ khi thai cong nghiep cl6i voi
bui va cac ch~t vo ca (QCVN
19:2009/BTNMT).
+ H~ th6ng thmit khi thai clUQ'Cthi€t k€
clam bao thong thoang cho moi
truang xung quanh.
- H~ th6ng lam mat: yeu du nha san xu~t
cung dp thong tin cl~ydu v~ phuang
phap lam mat (tuan thu TCVN 66276:2011).
- Di~u ki~n h09-td(>ng:Phli hgp v6i khi
h~u Vi~t Nam va co kha nang ho~t cl(>nga
trong cli~uki~n nhi~t d(>moi truang tu 0
dSn 40°C va cl(>~m moi truang :S 80%.
- Ghi nhan: Ghi nhan cl~Un6i phai clam
bao nh~n bi€t duQ'ct~t ca cae d~u n6i day
qu~n va d~u n6i thi€t bi ph\l rna ngmJi su
d\lng ti~p c~ duQ'c.
- Bang thong sf>d~c trung: t~t ca cac may
d~u phai co bang thong s6 cl~Ctrung;
Bang thong s6 phai lam b~ng v~t li~u clU
b~n, clUQ'C
l~p d~t ch~c ch~n tren vo may
(ho~c in trvc ti~p tren vo may) va clUQ'C
b6
tri sao cho d~ clQC;Bang thong s6 g6m t6i
thi€u cac n(>idung sau:
+ Ten ho~c thuang hi~u nha ch€ t9-o.
+ S6 seri cua nha ch€ t9-0,ho~c nhan
nh~n bi€t.

Khong 09-t

71

+ Cong suftt ra danh dinh.
+ Dien ap danh dinh.
+ TAn s6 danh dinh.
+ H~ s6 cong sufit danh dinh,
+ Kich thtroc, kh6i lU911gtong cua

2

Nhan hieu/ Xuftt xu

may phat.
- Tai lieu kern thea:
+ Tai lieu ky thuat (Ti~ng Anh hoac
Ti~ng Vi~t).
+ Tai lieu huang d~n v~n hanh (Ti~ng
Vi~t).
Nhan hieu phai c6 van bang bao h<)sa
hiru tri tu~1Xuftt xu nha thAu tv d~ xuat.

3

Cong suftt lien t\1C

2: 12,5 ± 0,5 KVA

D;,tt

Khong dat

4

Cong suftt t6i da

2: 110%* cong suftt li~n t\1C

D;,tt

Khong dat

5

Di~n ap/TAn s6

220V/50Hz

D;,tt

Khong dat

6

H~ s6 cong suftt cos 0

1

D;,tt

Kh6ng dat

7

Dao d<)ngdi~n ap

:S±I%

D;,tt

Khong dat

D;,tt

Kh6ng G;,tt

D;,tt

Kh6ng d;,tt

D;,tt

Kh6ng G;,tt

D;,tt

Kh6ng d~t

D;,tt

Kh6ng G~t

D;,tt

Kh6ng G;,tt

8

9

10

Lo;,timay

Tinh minh b;,tch cua
san ph~m chao thAu

Catalog t6 may cung
cac tieu chu~n ky thu~t
cua may d~ lam cO' sa
xem xet danh gia.

May phat dien ch;,ty dAu Diezen rnoi
100%, c6 vo chong 6n d6ng b<),van hanh
bang phim bam mem tren may ho~c tiI xa
qua ATS; kh6~g ch6i than, tv G<)ngkich
tiI; tv G<)ngdieu chinh Gi~n ap khi c6 sv
~hay d6i v~ muc t,li b&~g AVR; c6 b<)s;,tc
ac quy kem thea may, ac quy kin khi.
MQi s6 ky thu~t phai dugc c6ng b6 C\l th~,
r5 rang tren website nha san xuftt (nha
thAu phai cung cftp dia chi website trong
h6 sa dV thAu).
C6 ban g6c Ctla hang (c6 G6ng dftu va ky
xac nh~n cua hang) va c6 ban dich sang
ti~ng Vi~t Nam n~u la ti~ng nuac ngoai.
C6 ban g6c uy quy~n hgp phap tiI nha san
xuftt chUng nh~n vi~c d6ng y cung cfip
hang h6a chinh cho nha thAu thvc hi~n
g6i thAu nay (C6 neu r5 ky ma hi~u: T6
may, d<)ngcO',dAuphat).
D<)6n a khoang cach 7m, 75% tai : :s 75
dB(A)
IP23

D;,tt

11

Uy quy~n ban hang

12

D<)6nmay

13

cfip bao v~ b&ng vo
ngoai

14

Dung tich thung nhien
li~u

B~ng tMp, b6 tri g~n li~n be~ tron~ du6i
Ge may, dam bao may ch;,tyt6i thieu 10h
a muc 100% teli

D;,tt

15

Tieu th\1 nhien li~u
muc 100% tii lien t\1C

:s 5 Llh

D;,tt

16

Kha nang khai G<)ng

C6 kha nang khai G<)ngtiI muc 0% tai len __ D?t
100% trong vang 30s.

Khong dat

Kh6ng d~t

Kh6ng G?t
Kh6ng G?t

72

17

Kha nang qua tai

18

Vo may

19

Khung dS d?t may

20

Kich thiroc CDaix
Rong x Cao)

21

Trong hrong kho may

Co kha nang heat dong voi thai gian 1
gio 0 chS dQ qua tai 110% trong khoang
thai gian hoat dQng 12 gia bAt ky.
V0 may duoc thiet kS giam 6n, duoc san
tinh dien, chong duoc tac dong cua khi
h?u nhiet doi va nhiet dQ cao, may co th~
d?t ngoai troi, co M thong thoat nhiet
thoat xa huong len tren noc vo may.
Khung dS may duoc chS t<;10chac chan,
chiu luc, co dQ giam chan, chong rung d~
may van hanh em, co dS cao sir giam chan

:s (1480 x 696 x 1100) mm
:s 660 Kg

Khong dat
8<;1t

D<;1t

Khong dat

Khong dat
D<;1t
D<;1t

Khong dat

D<;1t

Khong dat

II

Yeu ciu d6i vOi dQng coo

1

XuAt xir/Nhan hieu

Nha thau d~ xuat/Cung nhan hi~u t&may

D~t

Khong d~t

2

Nam san xuAt

2020

8~t

Khong d~t

3

LO<;1i
dQng cO'

4 ky lam mat b~ng nu6c

D~t

Khong d~t

4

Dung tich xilanh

Nha thiu cung cApthong tin

D<;1t

Khong d~t

5

Ti s6 nen

:S17:1

8<;1t

Khong d~t

6

S6 xilanh

2:3

8~t

Khong d<;1t

7

Cong suAtt6i da

2: 30 HP 01500 vangl philt

D<;1t

Khong d~t

8

T6c dQ yang quay

1500 vangl philt

D~t

Khong d<;1t

9

Nhien li~u Slr dVng

Diezen

8<;1t

Khong d~t

10

Hinh thuc khoi dQng

Khoi dQng di~n

8<;1t

Khong d~t

11

H~ th6ng lQc

12

H~ th6ng boi tran

Co bQ lQc gio, lQc nhien li~u, lQc nh6t
LQc nhien li~u co lQc tho d~ tach nu6c va
lQc tinh tnr6c khi vao bam cao ap
Bam diu boi tran, phin lQc boi tran, biu
lQc
Ut~ mat b~ng nu6c co pha dung dich
chong dong c?n - Co kem thea binh nu6c
phV kSt hQ'PqUl;ltgio diu tfl,lCva diu boi

Dl;lt
Dl;lt

Khong d~t
Khong Q~t
Khong d~t

Dl;lt

13

H~ th6ng lam mat

III

tran
Yeu du d6i v6'i diu phit di~n

1

XuAt xulNhiln hi~u

Nha thiu d~ xuAt/Cung nhan hi~u t&may

Dl;lt

Khong Q~t

2

Na.m san xuAt

2020

8l;lt

Khong d~t

3

H~ s6 cong suAt cos

1

Dl;lt

Khong Q~t

4

Di~n ap fa

220VAC

Dl;lt

Khong Ql;lt

5

Pha

1 pha 2 day

8l;lt

Khong dl;lt

6

Dao dQng di~n ap diu
ra

:s±

Dl;lt

Khong dl;lt

7

Tin s6

50 Hz

8l;lt

Khong Ql;lt

1%

73

8

Cong su:1t lien t\1C

~ 12,5 ± 0,5 KVA

D~t

Khong dat

9

Cong su:1tt6i da

~ 110%* cong su:1tli~n t\1C

D~t

Khong dat

10

Kha nang qua tai

c6 kha nang hoat dong 1 gio 6 chS dQ qua
tai 110% trong khoang thai gran heat
dQng 12 gio b:1tky

D<;lt

11

Kich tir

Tv kich tir, khong ch6i than

Dat

Kh6ng dat

12

BQ di~u chinh di~n ap

AVR

D';lt

Khong dat

13

C:1peach nhiet

T6i thi~u c:1pH

Dat

Khong dat

14

C:1pbao v~ d:1uphat

~IP23

D';lt

Khong dat

15

Hieu su:1ttai 100% tai
cong su~t dinh mire

~87%

D';lt

Khong dat

IV

Yeu cAu d6i vo; h~ th6ng di~u khi~n
Di~n ap (V)

D';lt

Kh6ng dat

Dong dien (A)

D';lt

Khong dat

T:ln s6 (Hz)

D';lt

Khong dat

T6c dQ dQng co

D?t

Khong dat

Di~n ap ~c quy may phat (VDC)
Di~n ap ac quy UPS cua tr';lm BTS
(_VDC)

D';lt

Khong d~t

D';lt

Khong dStt

Nhi~t dQ nuac lam mat CCC)

D';lt

Khong d';lt

Ap suM d:lu boi tran (bar)

D';lt

Khong d';lt

S6 gia ch';ly may (h)

D?t

Khong d~t

D~t

Khong d~t

1

Man hinh hiSn thi
LCD thS hi~n cac
thong s6

Muc nhien li~u (%)
'

2

H~ th6ng di~u khi~n

Kh6ng dat

,

BQ di~u khi~n dugc gan tf\fC tiep tren
may phat di~n, b6 tIi panel di~u khiSn vi
tIi thu~n ti~n thao tac, d~ dang giam sat
di~u khiSn
Dung cong ngh~ vi xu ly, l~p trinh thea
yeu c:lu su d\1ng, c6 nut dirng khl~p ben ngoai, d~ dang thao tac
Tv d9ng: C6 ch~ dQ kh6i dQng auto, c6
c6ng kSt n6i vai b9 ATS dS th\l'c hi~n
di~u khiSn t~t/b~t may phat di~n khi
khong c6 di~n luai ho~c di~u khi~n cu5'ng
buc tu xa qua internet.
Nhan cong (khi ch~ d9 t\]' d9ng hay LCD
bi l6i): c6 nut kh6i d9ng b~ng tay (RUN),
nut dung may b~ng tay (OFF), nut dung
khC6 chuc nang do luang va xu ly cho may
tv kh6i d9ng theo di~n ap UPS t\1t xu6ng
tai gia tIi cai d~t tren b9 di~u khi~n cua
may.
May c6 kha nang v~n Mnh thea thai gian

Khong d<;lt
D';lt
Kh6ng dStt
8';lt
Khong d~t
D~t

Khong d';lt
D';lt
Kh6ng d~t
D';lt

D~t

Khong G';lt

74

bieu cai d~t truce, 4 l~n 1 ngay va 7 ngay /
tuan.
Dien ap (V) may phat cao/thap

D~t

Khong dat

T~n s6 may phat di~n (Hz) cao/thap

D~t

Khong dat

T6c d(>dong co cao/thap

D~t

Khong dat

Qua dong/ngan mach

D~t

Khong dat

Ap su~t nhot th~p

D~t

Khong dat

Nhiet d(>(CC) nuoc lam mat cao hoac
nhiet d(>d(>ngco cao

D~t

Kllong dat

Mire nhien li~u th~p

D~t

Kllong dat

Dung khAn dp

D~t

Khong dat

L6i khong th~ dirng va khong th~ khoi
d(>ng
May tv khoi d(>ngkhi co tin hieu bao
dong dien binh ~c quy cua tram BTS thap.
C6 clnrc nang kSt n6i d6ng b(> duoc du
li~u di6u khi~n tren may tai ATS thong
minh. C6 chuc nang di6u khi~n tu xa qua
ung dVng tren di~n tho~i smartphone ho~c
may tinh.

D~t

Khong dat

D~t

Khong dat

Lo~i treo tucmg, d6ng b(>nhan hi~u vai t6
may, e6 ehuc nang di6u khi~n tu xa qua
m~ng internet b&ng Ung dVng (APP) cai
d~t tren di~n tho~i thong minh
(Smartphone ).
Dugc chS t~o tu tllep t~m, xu 1y b6 m~t va
san tInh di~n.

D~t

Khong d~t

D~t

Kllong d~t

Clnrc nang canh bao
va bao v~

3

V

Khong d~t
D~t

Yeu cAu d8i vOi to ATS

1

Lo~i/kiSu tu

2

VO tu

3

Di~n ap

220/380V - 3 pha

D~t

Khong d~t

4

T~n s6 lam vi~c

50 Hz

D~t

Khong d~t

Dong lam vi~e dinh
muc

2: 65 A 3 pha

D~t

Khong d~t

5
6

Nhi~t d(>ho~t d(>ng

Tu O°C dSn 50°C

D~t

Khong d~t

D(>Am cho phep ho~t
d(>ng

Tu 5% dSn 90%

D~t

Kllong d~t

7
8

Nguyen 1y di6u khi~n

Ky thu~t s6

D~t

Khong d~t

- ChS d(>tv d(>ng.

D~t

Khong d~t

- ChS d(>b&ng tay (nhan cong).

D~t

Khong d0-t

- ChS d(> eu5ng bue b&ng tay trvc tiSp
tren thiSt bi
- Tv d(>ngch~y may va chuyen tai sang su
d\mg ngu6n may phat khi m~t di~n 1uai,
ho~c khi di~n ap UPS tvt dSn gia tri cai
d~t.
- TV d(>ng v~n hanh may phat di~n va

D~t

Kllong d~t

9

10

ChS d(>ho~t d(>ng

Chuc nang chinh

Khong d~t
D~t

75

dung may phat di~n.
- Bao v~ phu Uti va tu dong khoi dong
may phat di~n du phong dp nguon cho
phu Uti khi di~n lucri mfrt hoac khong dat
cac tieu chuan vS di~n ap va pha.
- Khi di~n lucri c6 tro Iai va 6n dinh, 11J
dong chuyen ill dien may phat sang dien

12

13

VI

1

Cac den chi thi trang
thai

Khong dat

Khong dat

lucriva may phat chay khong tai d€ lam
mat may mot thai gian r6i 11J dong dirng
han.

D~t

- Bao c6 nguon di~n AC lucri.

D~t

Khong dat

- Bao c6 nguon dien AC may phat.

Dat

Khong dat

D~t

Khong dat

- Bao nguon di~n AC dang cfrpcho phu
tai.
- C6 th€ g~n sim 4G true ti~p vao thi~t bi
ben trong ATS d€ phuc vu k~t nf>iATS
voi m~ng Internet.
- Ki€m tra duqc d~y du cac thOngtin may
Tinh nang thOng minh phtho~i thOng minh nhu: Thong sf>vS di~n
lucri,thOng sf>v€ may phat, thong sf>vS
d(>ngca, thOng sf>vS di~n ap ~c quy UPS
t~i tr~m.
Cae v~t hI kern theo may
Day di~n d€ l~p ti~p dfrtcho may pMt
di~n (lo~i cap d6ng 16mm2 bQCPVCvang SQCxanh): 5m

Cac v~t tu kern thea
may

D~t

Khong dat
D~t

Khong d~t
D~t

D~t

Khong d~t

D~t

Khong d~t

Cap di~n dfrunf>i(lo~i cap d6ng 2x16
mm2 bQcPVC): 8m
Cap di€u khi€n 5m
Ong thoat kh6i ra d6ng b(>thea may

VII

1

Yeu du hang m~u

H~ thf>ngthoat hai n6ng lam b~ng ton
trang kern day it nhfrt2 mm, c6 che mua,
ch~n con trung, d6ng b(>thea may.
Yen cAn v~ hang min
Nba th~u phai cung dp 01 bang h6a mftu
trong gia banh chinh trucrcthai di€m
d6ng th~u 3 ngay (Tru~c 14hOOng~y 26
tMng 10 nam 2020) de phl,lcVl,lkiem tra
thong sf>kY thu~t khi dg th~u;
Chu d~u tu se danh gia cac thOng sf>ky
thu~t cua hang miu vcricac thong sf>neu
trong HSDT. N~u k~t qua khong dung se
dugc danh gia la gian I~nva bi xu Iy thea
cac quy dinh hi~n banh.
Nha th~u pMi dam bao d~ co th€ v~n
hanh may phat di~n d~t dugc Max cua
d(>ngca ho~c d~u pMt di~n (Tuy thea

76

cong su~tnao nho han).
Sau khi co k~t qua d~u thau, nha thau se
nhan lai thiet bi mau dffcung cap.
Cac chi phi v~n chuyen hang mdu nha
th~u chiu.
Danh gia chung

VIII

1

K~t qua danh gia
chung

- T~t ca cac n9i dung duoc danh gia la
"Dat" thi k~t qua danh gia chung la "Dat"
- 0 1 n9i dung duoc danh gia la "Khong
dat" thi k~t qua danh gia chung la "Khong

D<;tt

Khong dat

dat"

M1}c3. Kiem tra va thu nghiem
Cac ki~m tra va thir nghiem c~n tien hanh g6m co:
- Chu d~u tu hoac dai dien cua Chu d~u tu co quyen kiem tra, thir nghiem hang
hoa diroc cung cfrp d~ khang dinh hang hoa do co d~c tinh ky thuat phu hop vai yeu
c~u clla hqp d6ng:
+ Ki~m tra, nghi~m thu hang hoa duqc cung cfrPphu hqp vai d~c tinh kY thu~t va
chi ddn ky thu~t clla Nha th~u va cac tieu chuAn quy dinh tl;tiM\lc 4 Chuang V - Ph:;llTI
vi cung cfrPHSMT, tieu chuAn cam k~t trang HSDT duqc phe duy~t trung th~u.
+ Thai gian ki~m tra, thu nghi~m: Tm6c khi hai ben ky bien bim nghi~m thu, ban
glao.
+ Dia di~m: T~i cac tr~m BTS thu9C Vi en thong Thai Nguyen qUlin 1Y·
+ Cac bai ki~m tra nghi~m thu se do Nha th~u ti~n hanh vai SlJ co m~t clla d~i
di~n Chll d~u tu.
+ Chi phi cho vi~c ki~m tra, thu nghi~m: Do nha th~u chiu.
- Bfrt kY hang hoa nao qua ki~m tra, thu nghi~m rna khong phu hqp vai d~c dinh
ky thu~t thea hqp d6ng thi Chll d~u tu co quy~n tu ch6i va Nha th~u phai co trach
nhi~m thay th~ b~ng hang hoa khac ho~c ti~n hfmh nhfrng di~u chinh dn thi~t d~ dap
(rng dung cac yeu c~u v~ d~c Hnh ky thu~t. Trang tmOng hqp Nha th~u khong co kha
nang thay th~ hay di~u chinh cac hang hoa khong phu hqp, nha th~u se bi ph~t vi ph~m
hqp d6ng thea quy dinh tl;tiE-DKC 24.
?

77

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5004 dự án đang đợi nhà thầu
  • 578 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 590 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13689 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15642 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây