Thông báo mời thầu

Gói thầu thuốc Generic

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 13:59 15/10/2020
Số TBMT
20201036127-00
Công bố
13:41 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm thuốc y tế năm 2020 - 2021
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu thuốc Generic
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu do cơ quan BHXH thanh toán; nguồn thu hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua sắm thuốc năm 2020 - 2021
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
13:41 15/10/2020
đến
08:00 06/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:30 06/11/2020
Mở thầu tại
Hội trường Bệnh viện Nhân dân 115; Họp tiền mở thầu: 9 giờ 30 phút ngày 23/10/2020 tại Hội trường BVND115
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
4.682.095.742 VND
Bằng chữ
Bốn tỷ sáu trăm tám mươi hai triệu không trăm chín mươi lăm nghìn bảy trăm bốn mươi hai đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu thuốc Generic". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu thuốc Generic" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 39

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

SỞ Y TẾ TP.HÒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN NHẢN DẤN 115
Số: 'ỈGÍỒ /QĐ-BVND115
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày Ẳ b tháng ỉO năm 2020
QUYÊT ĐỊNH
Phê duyệt Hồ SO’ mòi thầu (HSMT)
Gói thầu: Gói thầu thuốc generic
thuộc dự toán : “Mua sắm thuốc y tế năm 2020-2021”
Chủ đầu tư : Bệnh viện Nhân Dân 115 thuộc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115
- Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 neàv 26/11/2013 cua Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chú nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC, ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sấm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tố chức xã hộỉ, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
- Cãn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;
- Cãn cứ Thông tư số 1 l/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bao đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;
- Căn cứ Thong tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 của Bộ Y tế Ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá ;
- Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 của Bộ Y tế - Ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp;
- Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;
- Căn cứ Quyết định số 3701/QĐ-SYT ngày 30/5/2017 của Sở Y Tế thành phố Hồ Chí Minh V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Nhân Dân 115 thuộc Sơ Y tế;
- Căn cứ Quyết định số 1433/QĐ-BVND115 ngày 31/8/2020 của Bệnh viện Nhân dân 115 V/v Phê duyệt dự toán: của Bệnh viện Nhân dân 115 V/v Phê duyệt dự toán : “Mua sắm thuốc y tế năm 2020-2021”;
- Căn cứ Quyết định số 1541/QĐ-BVND115 ngày 18/9/2020 của Bệnh viện Nhân Dân 115 về việc thành lập Bên mời thầu các gói thầu thuộc dự toán: “Mua sắm thuốc y tế năm 2020-2021”;
- Căn cứ Quyết định số 61Ố6/QĐ-SYT ngày 17/9/2020 của Sở Y Tế TP. Hồ Chí Minh V/v Phê duyệt kể hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc năm 2020-2021 của Bệnh viện Nhân dân 115;
- Căn cứ Quyết định số 1543/QĐ-BVND115 ngày 18/9/2020 của Bệnh viện Nhân Dân 115 v/v thành lập Tô thẩm định Hồ sơ mời thầu các gói thầu thuộc dự toán: “Mua sắm thuốc y tế năm 2020-2021”;
- Xét Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu số 265 HSMT/BC TTĐ ngày 12/10/2020 của Tổ thẩm định Gói thầu: Gói thầu thuốc generic thuộc Dự toán: Mua sắm thuốc y tế năm 2020-2021.
- Xét đề nghị của Bên mời thầu tại Tờ trình sổ 74/Ttr-BMT ngày 25/9/2020 của Bcn Mời thầu V/v Phê duyệt HSMT gói thầu “Gói thầu thuốc generic”,
• QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “Gói thầu thuốc generic” thuộc dự toán: “Mua
sắm thuốc y tế năm 2020-2021” như sau:
1- Nội dung gói thầu:
a) Chủ đầu tư: Bệnh viện Nhân Dân 115;
b) Tên gói thầu: Gói thầu thuốc generic;
c) Giá gói thầu: 468.209.573.620
(Số tiền bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi tám tỷ hai trăm lẻ chín triệu năm trăm bảy mươi ba ngàn sáu trăm hai mươi đồng)
d) Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh và nguồn thu do cơ quan
BHXH thanh toán; nguồn thu họp pháp khác;
e) Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
f) Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ;
g) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 3-4/2020;
h) Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;
k) Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng;
2- Nội dung IIỒ S0‘ mòi thầu:
a) Nội dung Hồ sơ mời thầu được duyệt theo Quyết định này là:
Phần 1. Thủ tục đấu thầu
- Chỉ dẫn nhà thầu
- Bans dữ liệu đấu thầu
- Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
- Biểu mẫu dự thầu
Phần 2. Yêu cầu về phạm vi cung cấp (đôi với gói thâu mua săm thuôc)
2
\
Phần 3. Điều kiện họp đồng và biểu mẫu họp đồng
- Điều kiện chung của hợp đồng
- Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- Biểu mẫu hợp đồng
Phần 4. Phụ lục
- Phụ lục 1: Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
- Phụ lục 2: Mầu cam kết
- Phụ lục 3: Danh mục thuốc mời thầu b) Hồ sơ mời thầu được phê duyệt sẽ là:
- Căn cứ pháp lý để Bệnh viện thực hiện mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, lựa chọn nhà thầu trúng thầu, theo dõi thực hiện hợp đồng eiao nhận thầu và nghiệm thu, thanh lý về sau.
- Căn cứ pháp lý để cấp có thẩm quyền thẩm định và trình phê duyệt kết quả
lựa chọn nhà thầu của gói thầu. ♦
Điều 2. Bên mời thầu, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định các gói thầu thuộc dự toán “Dự toán : “Mua sắm thuốc y tế năm 2020-2021” tại Bệnh viện chịu trách nhiệm tồ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này.
Điều 3. Bên mời thầu, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định các gói thầu thuộc dự toán “Dự toán : “Mua sắm thuốc y tế năm 2020-2021” tại Bệnh viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.UMí^^
^ĨGIÁMĐÓC
Noi nhận: PHÓ GIẤM. Đốc
Giám dôc; Như điều 3; Lưu VT.
TS.BS Đỗ QUốC HUY
3

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5131 dự án đang đợi nhà thầu
  • 589 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 605 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13710 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15554 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây