Thông báo mời thầu

Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 13:58 15/10/2020
Số TBMT
20201036106-00
Công bố
13:45 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm thuốc y tế năm 2020 - 2021
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu do cơ quan BHXH thanh toán; nguồn thu hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua sắm thuốc năm 2020 - 2021
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
13:45 15/10/2020
đến
08:00 06/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:30 06/11/2020
Mở thầu tại
Hội trường Bệnh viện Nhân dân 115; Họp tiền mở thầu: 9 giờ 30 phút ngày 23/10/2020 tại Hội trường BVND115
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
2.006.035.621 VND
Bằng chữ
Hai tỷ không trăm lẻ sáu triệu không trăm ba mươi lăm nghìn sáu trăm hai mươi mốt đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 23

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN NHẢN DÂN 115
Số: ẨGKC /QĐ-BVND115
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng'/C' năm 2020
QƯYÊT ĐỊNH
Phê duyệt Hồ SO’ mòi thầu (HSMT)
Gói thầu: Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị thuộc dự toán : “Mua sắm thuốc y tế năm 2020-2021”
Chủ đầu tư : Bệnh viện Nhân Dân 115 thuộc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115
- Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC, ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xà hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
- Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tố chức lựa chọn nhà thâu;
- Căn cứ Thông tư số 1 l/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thâu qua mạng và quản lý, sư dụng giá trị bao dam dự thâu, bảo dam thực hiện hợp đông không dược hoàn trả;
- Căn cứ Thong tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 của Bộ Y tế Ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá ;
- Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 của Bộ Y tế - Ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp;
- Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế Quy định việc dấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;
- Căn cứ Quyết định số 3701/QĐ-SYT ngày 30/5/2017 của Sở Y Tế thành phố Hồ Chí Minh V/v ban hành Quy chế tô chức và hoạt động cùa Bệnh viện Nhân Dân 115 thuộc Sơ Y tế;
- Căn cứ Quyết định số 1433/QĐ-BVND115 nsày 31/8/2020 của Bệnh viện Nhân dân 115 V/v Phê duyệt dự toán: của Bệnh viện Nhân dân 115 V/v Phê duyệt dự toán : “Mua sắm thuốc y tế năm 2020-2021";
- Căn cứ Quyết định số 1541/QĐ-BVND115 ngày 18/9/2020 của Bệnh viện Nhân Dân 115 về việc thànl] lập Bên mời thầu các gói thầu thuộc dự toán: “Mua sắm thuốc y tế năm 2020-2021”;
- Căn cứ Quyết định số 6166/QĐ-SYT ngày 17/9/2020 của Sở Y Tế TP. Hồ Chí Minh V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc hăm 2020-2021 của Bệnh viện Nhân dân 115;
- Căn cứ Quyết định số 1543/QĐ-BVND115 ngày 18/9/2020 của Bệnh viện Nhân Dân 115 v/v thành lập Tổ thẩm định các gói thầu thuộc dự toán: “Mua sắm thuốc y tế năm
2020-2021”;
- Xét Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu số 264 HSMT/BC TTĐ ngày 12/10/2020 của Tồ thẩm định Gói thầu: Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị thuộc dự toán : “Mua sắm thuốc y tế năm 2020-2021”;
- Xét đề nghị của Bên mời thầu tại Tờ trình số 73/Ttr-BMT ngày 25/9/2020 của Bên Mời thầu V/v Phê duyệt HSMT gói thầu “Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị”,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tươne đương điều trị” thuộc dự toán: “Mua sắm thuốc y tế năm 2020-2021” như sau:
1- Nội dung gói thầu:
a) Chủ đầu tư: Bệnh viện Nhân Dân 115;
b) Tên gói thầu: Gói thầu thuốc biệt dược 20C hoặc tương đương điều trị;
c) Giá gói thầu: 200.603.560.802 VND;
(Số tiền bằng chữ: Hai trăm tỳ sáu trăm lẻ ba triệu năm trăm sáu mươi nsàn tám trăm lẻ hai đồng)
d) Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh và nguồn thu do cơ quan BHXH thanh toán; nguồn thu hợp pháp khác;
e) Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
f) Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ;
g) Thời gian bất đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2020;
h) Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;
k) Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng;
2- Nội dung Hồ SO’ mòi thầu:
a) Nội dung Hồ sơ mời thầu được duyệt theo Quyết định này là:
Phần 1. Thủ tục đấu thầu
- Chỉ dẫn nhà thầu
- Bảng dữ liệu đấu thầu
- Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
2
■•M-^Kqser,-
A
- Biểu mẫu dự thầu
Phần 2. Yêu cầu về phạm vi cung cấp (đối với gói thầu mua sắm thuôc)
Phần 3. Điều kiện họp đồng và biều mẫu họp đồng
- Điều kiện chung của hợp đồng
- Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- Biểu mẫu hợp đồng Phần 4. Phụ lục
- Phụ lục 1: Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
- Phụ lục 2: Mau cam kết
- Phụ lục 3: Danh mục thuốc mời thầu b) Hồ sơ mời thầu được phê duyệt sẽ là:
- Căn cứ pháp lý để Bệnh viện thực hiện mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, lựa chọn nhà thầu trúng thầu, theo dõi thực hiện hợp đồng giao nhận thầu và nghiệm thu, thanh lý về sau.
- Căn cứ pháp lý để cấp có thẩm quyền thẩm định và trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu.
Điều 2. Bên mời thầu, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định các gói thầu thuộc dự toán “Dự toán : “Mua sắm thuốc y tế năm 2020-2021” tại Bệnh viện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này.
Điều 3. Bên mời thầu, Tổ chuyên gia, Tồ thẩm định các gói thầu thuộc dự toán “Dự toán : “Mua sắm thuốc y tế năm 2020-2021” tại Bệnh viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./\jJltf^^
AxGIÁM ĐỐC
Noi nhận: GIÁM Đốc
Giám đốc:
Như điều 3;
- Lưu VT.
TS.BSĐỖQUỐCHUY
3
I

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5015 dự án đang đợi nhà thầu
  • 599 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 625 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13594 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15660 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây