Thông báo mời thầu

01.BD: Bảo dưỡng cây xanh thảm cỏ Khu công nghiệp Cái Mép nam 2020-2021

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 13:33 15/10/2020
Số TBMT
20201034849-00
Công bố
13:21 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Bảo dưỡng cây xanh thảm cỏ tại Khu công nghiệp Cái Mép năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
01.BD: Bảo dưỡng cây xanh thảm cỏ Khu công nghiệp Cái Mép nam 2020-2021
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Từ nguồn thu Phí quản lý duy tu Hạ tầng kỹ thuật thu hàng năm của các nhà đầu tư thuê lại đất Khu công nghiệp
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Bảo dưỡng cây xanh thảm cỏ tại Khu công nghiệp Cái Mép năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Theo đơn giá cố định
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
13:21 15/10/2020
đến
10:00 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
14.000.000 VND
Bằng chữ
Mười bốn triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "01.BD: Bảo dưỡng cây xanh thảm cỏ Khu công nghiệp Cái Mép nam 2020-2021". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "01.BD: Bảo dưỡng cây xanh thảm cỏ Khu công nghiệp Cái Mép nam 2020-2021" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 33

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

60t78

PhAn 2. YTU CAU VE

KY THUAT

Chuong V. YEU CAU VE KY THUAT
l. G iriri thi$u chung vd dg in vi grii thAu
a) Dg 6n:

- T6n du iin: DAu tu xAy dmg v?r Kinh doanh ha tAng ky thuat Khu c6ng nghiOp Crii Mdp..
- Chi tiiu tu: T6ng C6ng ty Xdy dgng Sdi Gdn - TNHH m6t thd,nh vi6n
!Su6n v6n: Tir ngu6n thu Phi quan ly duy tu Ha tAng k! thuat thu hang ndm cta cric nhd
dAu tu thud lai dAt Khu c6ng nghi6p.
b) Dia diiim xiy dsng:
- Vi tri: K}tu c6ng nghiQp Crii M6p. Dia chi: thi xd Phu M!, tinh Bd Ria V[ng Tdu
c) Quy m6 g6i thdu:
ThUc hiQn bdo dud'ng cAy xanh, tham c6 tai Khu c6ng nghiQp Crii Mdp nim 2020 - 2021 trong
12 thrlng theo bang kh6i luong cAy xanh, thdm c6 nhu sau:
2. YGu

ciu vd ty tnu6t

NQi dung cdng viQc

Tuoi nudc thAm cd thuAn chung b6ng xe bdn 8m3

Do'n vi tinh
'I

di thuc hiin dich
Khiii
luorrg

00 m2llAn

4.800

2

Di€n t{ch thdm c6: 2000m2
Phet tham c6 bing m6y l2 lin/ nem
DiAn fich thdm cd: 2000n2

100 m2ilAn

240

J

B6n phan thdm cd 2 ldn/ ndm

100 m2ll6n

40

4

Di€n tich thdm cd: 2000m2
Ldm cd tap 12 lAn / nam
DiAn fich thdm cd: 2000m2

100 m2ll6n

240

I

)

(fior240ladnam)

cAv/nim

Duy tri cdy xanh
I /Khu vdn phdng
Cdy duong: 510
Cdv xd

ci: I2

Cdv mdo vua: 2
Cay bdng ildi loan: 17
Cdy bdng ldng, h6ng lQc: 8
2/Khu doc
Cdy xit

ci:

tlfins

965

669

Cdy me tdy: 263
Cdy

bi

cqp vdng: 20

ldns: 21
Cdyh6nglQc: 6
3/Khu vudn uom
Cdy me tdy: 2l
Cdybdngddiloan: 335
CAy biins

,NG
I Xi\Y

I

rc0
NHlqu

t{

,IH}\NH

,IPHC

Nhd thiu nQp citng E-HSDT ban trinh bdy vi giai phtip vd phuong phdp luQn
vu phi w vdn theo mdu dttoi ddy:

STT

.72t

2.925

61178

xd

ci:

221

C,1y

diu: 68

Cdy

phrqns: 130

Cdy gidng huCdy sao: 50

Cdy d*mg: 300
5/Khu du trir cdy xanh
C,iy xd

cit:

159

Phet tham c6 bing mriy, thrim c6 kh6ng
doc ducrng 965 (12 tdrVnAm)

6

thuin chtng

100 m2lldn

16.9t8,92

Tham cd khu vdn phdng: I 3 3 18 m2
Thdm cd khu dudng 965 (trudc Cty Hyosung): 51 400
m2

L*e\

Khu dudng 965 (rudc Cty KTKC-CIy HC khi d6t CN):
48200 m2

ilErrl.l

\
I,*,)

e

Khu dudng 965 (trudc Cty HC khi dOt CN-cdn lqi):
30030m2

Y6u ciu chAt I

STT

I

cac con
YOu cAu

Danh mgc dich
vlr

YGu c6u dich vu

Tuoi nuoc thim c6
thudn chirng bang
xe bdn 8m3 (uoi
240 lAn/nlm)

Thdnhphan c6ng viQc:
- Chuan bi, vfn chuy6n vdt tu, dung cg d6n noi
ldm vi$c.
- Dung vdi phun cdm tay, tuoi d6u uot cl6m thdm
c6, tty theo dfa hinh timg khu vgc, nu6c tucri l6y
tu gi6ng khoan bom len tuoi tryc ti6p ho{c nudc
mriy l6y tri ngu6n cung cap cta thenh ph6 tuoi tai
ch6 lo4c bang xe chd btin tngu6n nudc.
- Don dep v6.sinh noi ldm vi6c sau khi thi c6ng.
- Chui rua, cit dung cu t4i noi quy - Luqng nudc tuoi: T llitlm2 (c6 thudn chung). 56
ldn tuoi 240 l6rVn5m.

ket que
tliu ra

Thim c6
ph6t triiin
t6t

62/78

Thenh phan c6ng viQc:
- ChuAn bi. vdn chuyAn vdt tu. dqng cu d6n noi

2

Phrit thdm c6 bang

m6y 12 fnr/ nam

ldm vi6c.
-.Phet tham c6 thudng xuydn, duy tri thd.rn cd lu6n
bAng phang vd dd,rn bAo chi€u cao c6 bdng 5cm,
tty theo dia hinh vd di6u ki6n chEm s6c. tirng vl tri
md dtng mriy c5t cd, phdn hoac dung li6m.
- Dgn dgp v6 sinh ncvi lim viqc, thu dgn c6 r6c
trong pham vi 30m.

ph6n c6ng viQc.:
- Chuan bi, vdn chuy6n vat tu, dung cp d6n noi
ldm vi6c.
- Rni ddu phrin trOn toiu: b0 di€n tich thim c6.
- Dgn dep v6 sinh noi ldm viQc sau khi thi c6ng

Thrim c6 c6
lu6n bdng
phing vd
ddm bio
chidu cao
,':
co oang
5cm

(

Thiu:rh

J

B6n phrin thim c6 2

ldr/ nim

Thim

cdr

phdt ni6n
t6r

L
a,

Thanh phdn c6ng vi6c.:
- ChuAn b!, vAn chuy6n vdt tu, dung cu d6n noi

1

5

Ldm cd tap 12 lnn /
nem

Duy tri c6y xanh

ldm vi0c.
- Nh6 sach c6 kh6c l5n trong c6 thudn chtng, ddm
bio thAm c6 duoc duy tri c6 lAn kh6ng qud 5% c6
dai.
- Dgn dgp vd sinh noi ldm viQc, thu dgn c6 riic
trong pham vi 30m.
- Chti rua, cAt dung cu vdo noi quy dinh.

Thanh phan c6ng vi6c:
- Nhqn kti hoach th6ng brio viQc cit st4 khdo srit
hiQn trudng, li6n h€ cAt di€n..
- ChuAn bi v{t tu, dung cu tl6n noi lim viQc, gini
ph6ng mqt bing, bio vd cd,nh gioi ddm bio giao
th6ng, an toan lao dQng.
- LAy nhriLnh kh6. m6 nhdLnh tao tdn can d6i. son
v6t c6t thgc hi6n trung binh 2 tin/nam.
- rAy chtii thuc hiQn trung binh 4 lininam.
- Ch6ng sria cAy nghidng thu. c hiQn 1 lin/nam.
- VB sinh quanh g6c cAy thuc hiQn trung binh 12

lin/nem.
- Don dep v6 sinh noi lirm viQc sau khi thi c6ng.
- Chti rua cAt dgng cg t4i noi quy dinh.

*
Dim bdo
c6 Clugc
duy tri c6
l5n kh6ng
qud 5o/o c6

dai

Cay xqrtr
phdt tri6n
t6t, kh6ng
nghi6ng
ngi; trong

trinh
thi c6ng
quri

di,rn bdo an

toin

63t78

Phrit thnm c6 b[ng
6

m6y. thi'rn cd
kh6ng thuAn chtng
d.gc tluong 965 (12
lAn/nim)

Thanhphan c6ng vi6c;
- Chudn bi, vdn chuy6n v6t tu. dung cu d6n noi
ldm vi6c.
-.PhAt tham c6 thudng xuy€n, duy tri thdm c6 lu6n
bdng phdng vd tuy theo dia hinh vir di6u ki6n chim s6c. nmg vi tri
md dtng m6y cit cd, phin ho{c dtng li6m.
- Dgn dep v6 sinh noi ldm vi6c, thu don c6 riic
trong pham vi 30m.

Thdm c6
ph6t

rriiin

t6r

41c
G1'\

SN

R[cl{l

* Y€u

cAu vd thi6t bi: xe cAu, xe bdn
clAm bAo an toa,n trong su6t qua trinh

tuoi nu6c dua vdo thi c6ng phdi duoc kidm dinh chit luqng,
thi c6ng.

e
.NP.I

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5236 dự án đang đợi nhà thầu
  • 216 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 153 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13306 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15171 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây