Thông báo mời thầu

Số 05: Thi công xây dựng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:29 15/10/2020
Số TBMT
20201038685-00
Công bố
11:21 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Tu bổ, tôn tạo di tích đình Tuy Lộc xã Trạch Mỹ Lộc
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Số 05: Thi công xây dựng
Chủ đầu tư
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ (Địa chỉ: Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội; Số điện thoại: 02433.642.102; Số Fax: 02433.642.102)
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách huyện và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích đình Tuy Lộc xã Trạch Mỹ Lộc
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
11:21 15/10/2020
đến
09:00 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
105.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm lẻ năm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Số 05: Thi công xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Số 05: Thi công xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 73

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu: Gói thầu số 05: Thi công xây dựng thuộc
công trình Tu bổ, tôn tạo di tích đình Tuy Lộc xã Trạch Mỹ Lộc.
2. Quy mô đầu tư xây dựng: Tu bổ, tôn tạo di tích đình Tuy Lộc xã Trạch Mỹ
Lộc theo Quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của UBND huyện Phúc
Thọ như sau:
Tu bổ tôn tạo Đại đình: tu bổ, tôn tạo cổng đình; tu bổ, tôn tạo sân lát gạch bát;
xây dựng cổng chính và cổng phụ; xây dựng nhà bao che đại đình; xây dựng tường
bao; xây dựng lan can; xây dựng nhà bếp và khu vệ sinh; lắp đặt hệ thống PCCC và
hệ thống điện nước.
- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III.
(Chi tiết theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã duyệt và Bảng Yêu cầu tối
thiểu về tính năng, thông số kỹ thuật của vật tư, thiết bị)
4. Thời hạn hoàn thành: tối đa 300 ngày.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
STT
I
1

2

3

4

Loại công tác
Các quy định chung
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của
Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công
trình xây dựng.
Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016
của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết một số nội
dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây
dựng
Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của
Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số nội dung
của Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016
của Bộ Xây dựng;
Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày
28/12/2012 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về

Quy chuẩn,
tiêu chuẩn

7

quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu
bổ, phục hồi di tích;
Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày
30/12/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về Ban
hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và
bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội
Kết cấu
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - hướng dẫn công
TCVN 9343 : 2012
tác bảo trì
Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và
TCVN 9377-1-:-3:2012
nghiệm thu
Kết cấu gạch đá – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
TCVN 4085 : 2011
Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – yêu cầu cơ bản đánh giá
TCVN9340:2012
chất lượng và nghiệm thu
Kết cấu bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 5574: 2012
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy
phạm thi công và nghiệm thu (trừ mục 6.8 được thay
TCVN 4453:1995
thế bởi TCVNXD 305:2004)
Bảo quản, tu bổ phục hồi di tích kiến trúc nghệ thuật
TCVN 12185:2017
– Thi công và nghiệm thu kết cấu gỗ

8

Tiêu chuẩn phòng chống mối cho công trình xây
dựng mới

5
II
1
2
3
4
5
6

III
1

Vật liệu xây dựng

6

Cát xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật
Đá dăm, sỏi và sỏi dăm dùng trong xây dựng - Yêu
cầu kỹ thuật
Thép cốt bê tông - phần 1: Thép thanh tròn trơn
Thép cốt bê tông - phần 2: Thép thanh Vằn
Thép cốt bê tông - phần 3: Lưới thép hàn
Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật

7
8

Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
Xi măng xây trát

2
3
4
5

TCVN 204:1998;
TCVN 7958:2008

TCVN 7570-2006
TCVN 7570-2006
TCVN 1651-1:2018
TCVN 1651-1:2018
TCVN 1651-3:2018
TCVN 4314 - 2003
TCVN 4506 : 2012
TCVN 9202 – 2012

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IV
1
2
3
4
5
V
1
2
3
4
5
6
7

TCVN 6477 - 2016;
TCVN 9029-2011
Gạch không nung sử dụng cho khối xây
hoặc TCVN 90302011
Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng
TCVN 4459 : 1987
Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 7570:2006
Xi măng pooc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 6260:2009
Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 4314:2003
Xi măng xây trát
TCVN 9202:2012
Nước cho bê tông và vữa – yêu cầu kỹ thuật
TCVN 4506 : 2012
Quy chuẩn Quốc gia thép làm cho bê tông
QCVN7:2011/BKHCN
Gạch gốm ốp lát
TCVN 6415: 2005
Đồ gỗ - Yêu cầu kỹ thuật, lấy mẫu và phương pháp
TCVN 5372: 1991,
thử
TCVN 5373: 1991
Tiêu chuẩn điện
Qui phạm trang bị điện
11TCN 18-2006
Hệ thống đường dẫn điện
11 TCN 19-2006
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện
QCVN 08:2010/BCT
Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công
TCVN 9206:2012
cộng - Tiêu chuẩn thiết kế
Lắp đặt dây điện trong nhà
TCXD 9208-2012
Các tiêu chuẩn khác
Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng TCVN 5637 - 1991
Nguyên tắc cơ bản
Công trình xây dựng – tổ chức thi công.
Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công và nghiệm thu
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia An toàn trong thi công
xây dưng
Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - Thi công và
nghiệm thu
Nghiệm thu các công trình xây dựng

TCVN 4055 - 2012
TCVN 4085 - 2011
QCVN 18:2014/BXD
TCVN 5308 : 1991
TCVN 9377-2012
TCVN 4091:1985

Tiêu chuẩn nghiệm thu chất lượng thi công công
TCXDVN 371:2006
trình xây dựng
9 Bàn giao công trình xây dựng – Nguyên tắc cơ bản
TCVN 5640:1991
10 Thi công và nghiệm thu kết cấu gỗ
TCVN 12185: 2017
VI
Và tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác có liên quan
Nhà thầu cần tuân thủ đầy đủ theo yêu cầu của hồ sơ bản vẽ thiết kế kỹ thuật
thi công đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện
hành.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào
trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng
hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và
theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Nhà thầu phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn
của cán bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng.
- Nhà thầu phải trình bày đầy đủ biện pháp an toàn lao động, chống cháy nổ,
phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt
động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai
đoạn bảo hành.
- Nhà thầu phải:
+ Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ, đặc biệt là an toàn của người lao động trên
công trường, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật thi công công trình theo quy
định, không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho người lao động.
+ Nhà thầu phải có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môi trường ở trong và ngoài
công trường cũng như các địa điểm liên quan.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên
vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày
khởi công công trình đến ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt nghiệm thu bàn
giao đưa vào sử dụng công trình.
- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng
nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì bên B
phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình.
- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời
hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.
8

- Căn cứ vào hồ sơ kỹ thuật thi công, đơn vị xây dựng phải trình cho kỹ sư tư
vấn giám sát chứng chỉ vật liệu và công tác kiểm tra chất lượng từng hạng mục công
trình.
- Trong quá trình thi công nếu có những thay đổi trong thiết kế phải được sự
thỏa thuận của Chủ đầu tư, đơn vị thiết kế phải theo đúng quy định của điều lệ về
việc lập, kiểm thẩm tra, xét duyệt thiết kế và dự toán các công trình xây dựng.
- Quản lý, giám sát theo dõi liên tục những khối lượng do mình thực hiện ở
công trường trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.
- Nếu bên A nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của bên B mà theo
ý kiến của bên A người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực hay không
thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì bên B không được phép cho người đó làm việc ở
công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.
- Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc
ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết
người, bên B phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.
- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình,
bên B phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch
sẽ.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng
yêu cầu của bên A và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.
- Ngoài ra nhà thầu phải tuân thủ đúng quy định hiện hành của nhà nước về
việc tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát.
- Công trình nhà tạm, lán trại phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn trước sự
thay đổi của thời tiết, đảm bảo đủ công năng phục vụ cho chỉ huy công trường, đồng
thời đủ điều kiện và chức năng phục vụ cho Cán bộ Ban quản lý dự án (chủ đầu tư)
hoặc Kỹ sư/Cán bộ giám sát hiện trường làm việc tại công trường.
- Trường hợp phải trung chuyển vật tư trước khi vào công trình, Nhà thầu phải
sắp xếp vị trí để vật liệu bên ngoài hành lang bảo vệ đường và phải chịu tất cả các
chi phí liên quan đến việc trung chuyển, nhà thầu phải được kỹ sư tư vấn giám sát
chấp thuận nơi để vật liệu, trong phạm vi công trình. Mọi sắp xếp vật liệu phải được
ngăn nắp và đồng đều. Trường hợp Nhà thầu có nhu cầu để vật liệu bên ngoài phạm
vi công trình phải có giấy phép của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và
phải chịu tất cả các chi phí liên quan, cũng như đảm bảo an toàn giao thông, lao
động.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm xin phép và chịu các lệ phí (nếu có) để mở các lối
ra vào tạm công trường. Kiểm soát và điều khiển giao thông trong mặt bằng thi công
cần thiết được áp dụng để bảo vệ công trình. Các đường đi lại trong và ngoài công
trường luôn sạch sẽ và đảm bảo tuyệt đối an toàn, đặc biệt là trong các thời điểm
điều kiện thời tiết không thuận lợi.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đền bù sửa chữa (nếu có) các công trình giao
thông công cộng, hệ thống hạ tầng do xe máy của mình đi lại trên đó gây ra.
- Nhà thầu sẽ phải chịu tất cả các chi phí đối với các thiệt hại do họ gây nên về
người và tài sản trên các công trình hiện có, kể cả công trình trên mặt đất hay công
trình ngầm.
- Ngoài ra nhà thầu phải tuân thủ đúng quy định hiện hành của nhà nước về
việc tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị đưa vào công trường
- Toàn bộ nguyên vật liệu phải đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi
công công trình. Tuân theo các quy định về kích cỡ loại và chất lượng trên bản vẽ
hoặc trong các quy định khác hoặc theo các văn bản riêng được Kỹ sư giám sát đồng
ý, phê duyệt.
- Tất cả các loại vật vât tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình
phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Yêu cầu
phải có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của các loại vật tư, vật liệu. Các thiết bị phục
vụ thi công phải là những thiết bị tốt, có công suất phù hợp và được kiểm nghiệm
theo định kỳ. Chủng loại vật tư, vật liệu phải tuân thủ theo đúng hồ sơ thiết kế quy
định và theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, được nghiệm thu và thử nghiệm theo
quy phạm quy định.
- Trước khi cung cấp bất kể vật liệu nào có nguồn gốc tự nhiên thì nhà thầu
phải đệ trình các mẫu vật liệu đó lên Kỹ sư giám sát để phê chuẩn cùng với các chi
tiết về nguồn vật liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các mẫu được coi là phù hợp ít
nhất 30 ngày trước khi bắt đầu các công việc về vật liệu. Việc phê chuẩn của Kỹ sư
giám sát đối với một nguồn vật liệu nào đó không có nghĩa là tất cả các vật liệu ở
nguồn đó đã được phê chuẩn.
- Trong trường hợp vật liệu là xi măng và các vật liệu được sản xuất khác thì
phải được đệ trình lên Kỹ sư giám sát các chứng chỉ về chất lượng sản phẩm để Kỹ
sư giám sát phê chuẩn trước khi sử dụng vật liệu, Kỹ sư giám sát sẽ phê chuẩn bằng
văn bản.

- Các đơn đặt hàng vật liệu sẽ không được thực hiện nếu không được Kỹ sư
giám sát chấp thuận bằng văn bản cho từng trường hợp riêng theo dự kiến. Vật liệu
sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà nó được
phê duyệt.
- Nếu chủng loại và chất lượng vật liệu giao đến hiện trường không phù hợp
với chủng loại và chất lượng vật liệu như giá được duyệt, đã điều tra hoặc thí nghiệm
từ trước thì phần vật liệu đó phải được mang đi khỏi hiện trường trong vòng 48 giờ
đồng hồ, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án.
- Khi có yêu cầu, nhà thầu phải xuất trình hồ sơ lý lịch về vật tư, thiết bị mà
nhà thầu sử dụng vào công trình.
- Một số mặt hàng cần có mẫu thử, nhà thầu phải tiến hành thử nghiệm tại nơi
kiểm tra theo yêu cầu và có sự giám sát của phía chủ đầu tư.
- Những mặt hàng nào không đảm bảo theo yêu cầu về chất lượng, mẫu mã...,
đều phải lập biên bản và đưa ra khỏi công trình trong thời gian không quá 24 giờ.
- Toàn bộ vật liệu được đưa vào công trường nhằm sử dụng cho công trình mà
đã được cán bộ giám sát chấp thuận bằng văn bản phải được đưa vào kho bãi (đã đề
xuất vị trí ở bản vẽ minh họa tổ chức thi công), che chắn hợp lý, đúng kỹ thuật.
- Nhà thầu phải lập Bảng liệt kê danh sách vật tư, thiết bị chào thầu theo mẫu
số 20 – Danh mục vật tư, thiết bị chào thầu (kèm theo hợp đồng nguyên tắc cung cấp
vật tư thiết bị, trừ những vật tư mà nhà thầu sản xuất được) trong đó nêu rõ:
+ Tên vật tư, thiết bị;
+ Tính năng, thông số kỹ thuật;
+ Xuất xứ;
+ Mã hiệu, tên thương mại;
+ Nguồn cung cấp;
- Riêng với hệ thống khung chống, đà giáo để thi công công trình, nhà thầu phải
sử dụng hệ khung chống, đà giáo thép định hình theo các yêu cầu kỹ thuật đảm bảo
tính an toàn, chịu lực trong quá trình thi công.
- Đặc biệt các sản phẩm từ gỗ lim phải được sự kiểm tra, cho phép của chủ đầu
tư trước khi lắp đặt.
Các vật tư thiết bị này trong quá trình thi công không được phép thay đổi nếu
chưa được phép của chủ đầu tư. Các vật tư; thiết bị dùng trong việc thi công công

trình phải đảm bảo mới 100%; đảm bảo chất lượng và theo yêu cầu của thiết kế và
tuân theo các yêu cầu sau:

TT

Tên vật tư, thiết
bị, phần việc

Yêu cầu tối thiểu về tính năng,
thông số kỹ thuật của vật tư, thiết bị

Tên vật tư, thiết bị
phải kê khai trong
Danh mục vật tư,
thiết bị chào thầu
(4)

(1)
(2)
(3)
I PHẦN XÂY DỰNG
Sản xuất theo công nghệ lò quay, đảm
Xi măng PCB30,
bảo tiêu chuẩn TCVN 2682-2009
1 Xi măng
PCB40
Tương đương Xi măng Bút Sơn
Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 7570: 2006 - Cát mịn ML 0,7-1,4
2 Cát xây trát
- Cát mịn ML 1,5-2
Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 7570: 2006 - Cát vàng
3 Cát vàng

4

5
6
7

8

9

Đảm bảo làm cốt liệu cho bê tông đạt - Đá dăm 1x2
cường độ theo thiết kế. Đảm bảo tiêu - Đá dăm 2x4
Đá dăm các loại
chuẩn TCVN 7570: 2006
- Đá dăm 4x6
Cường độ thép đạt các tiêu chuẩn thép
Thép tròn (tròn
AI; AII; AIII theo thiết kế
Thép cốt thép
trơn, vằn) các loại
- Tương đương thép Thái Nguyên
Thép hình, thép
Cường độ thép đạt các tiêu chuẩn thép
Thép hình thép tấm
tấm các loại
CT3. Hoặc tương đương trở lên
Theo TCVN 1451:1998.
Gạch đất sét nung
- Gạch đất sét nung
Tương
đương
gạch
đất
sét
của
Bát
6,5x10,5x22
6,5x10,5x22
tràng …
- Gạch Bát Tràng.
- Thông số kỹ thuật, quy cách, màu sắc
- Gạch chỉ 22x10,5x6.
theo bản vẽ thiết kế;
Gạch ốp lát
- Gạch hoa gốm màu
- Tương đương sản phẩm gạch ốp lát
xanh ngọc.
Bát Tràng.
-......
- Thông số kỹ thuật, quy cách theo bản - Đá đẽo, đá thanh
Đá lát, đá chân cột vẽ thiết kế;
- Đá xanh 10x20x30.
đá tự nhiên
- Tương đương đá đẽo, đá thanh, đá - Thành bậc cấp bằng
xanh Thanh Hóa.
đá xanh

10

Sơn nước trong
nhà

11

Sơn nước ngoài
nhà

12

Ngói lợp mái

13

Gỗ

Tính năng kỹ thuật của sản phẩm sơn
nước trong nhà Joton 1 nước lót, 2
nước phủ FA hoặc tương đương.
Tính năng kỹ thuật của sản phẩm sơn
nước trong nhà Joton 1 nước lót, 2
nước phủ FA hoặc tương đương.
- Thông số kỹ thuật, quy cách theo bản
vẽ thiết kế.
- Chất liệu: Ngói Bát Tràng hoặc tương
đương

Sơn nước trong nhà

Sơn nước ngoài nhà

- Ngói bản
30*26*1,0cm.
- Ngói chiếu( Lót).
- Ngói con chiện (10
viên /m).
- Ngói độn.
- Ngói mũi hài.
- Thông số kỹ thuật, màu sắc: theo chỉ - Gỗ kê, chèn (gỗ lim)
dẫn của bản vẽ thiết kế;
- Gỗ Lim cột tròn
- Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 5372: (nhập khẩu).
1991, TCVN 5373: 1991 và TCVN - Gỗ Lim dày 6cm
12185: 2017
(nhập khẩu),….
- Thông số kỹ thuật, màu sắc: theo chỉ
dẫn của bản vẽ thiết kế; đáp ứng TCVN
hiện hành.
- Thuốc chống mối
- Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 7958:
2017

14

Hóa chất phòng
mối

II

PHẦN ĐIỆN

1

Ống luồn PVC,
ống bảo vệ dây,
công tắc, ổ cắm,
Aptomat, Tủ
aptomat, Tủ điện,
quạt thông gió,….

Thông số kỹ thuật, quy cách, màu sắc
theo bản vẽ thiết kế;
Thiết bị của CÔNG TY CỔ PHẦN
TAM KIM (Roman), hoặc tương
đương

Các sản phầm về
điện khác

Thông số kỹ thuật, quy cách, màu sắc
theo bản vẽ thiết kế;
Dây điện, các phụ
Tính năng kỹ thuật của sản phẩm tương kiện thiết bị điện
đương với sản phẩm dây điện Lioa, khác,….
Trần Phú.

2

- Ống luồn PVC,
- Ống nhựa bảo vệ
dây dẫn.
- Công tắc, ổ cắm,
aptomat, tủ aptomat,
tủ điện,…

III PHẦN CHỮA CHÁY
- Trọng lượng chất chữa cháy: 4kg
- Thời gian phun:  9s
1

Bình bột chữa
chữa cháy

2

Bình chữa cháy
khí

3

Hộp đựng bình
chữa cháy

- Nhiệt độ bảo quản: 20o C  55o C
- Vật liệu: Bột MFZ 4
Xuất xứ: Nhà thầu tự chào

- Bình chữa cháy
MFZ 4

- Trọng lượng khí CO2: 3kg
- Tầm phun xa:  2,5
- Thời gian phun:  8s

Bình chữa cháy khí
o
o
- Nhiệt độ bảo quản: 10 C  55 C
CO2
- Vật liệu: bằng thép chứa khí CO2
MT3
Xuất xứ: Nhà thầu tự chào
- Màu sắc: Đỏ
Hộp đựng bình chữa
- Chất liệu
cháy
Xuất xứ: Nhà thầu tự chào

IV VẬT TƯ, THIẾT BỊ KHÁC

1

Chậu rửa

2

Chậu tiểu

3

Xí bệt

* Thông số kỹ thuật cơ bản, tuân thủ
đúng yêu cầu theo hồ sơ thiết kế được
duyệt.
- Chậu rửa 1 vòi
Tính năng tương đương sản phẩm của
INAX
* Thông số kỹ thuật cơ bản, tuân thủ
đúng yêu cầu theo hồ sơ thiết kế được
- Chậu tiểu nam
duyệt.
- Chậu tiểu nữ
Tính năng tương đương sản phẩm của
INAX
* Thông số kỹ thuật cơ bản, tuân thủ
đúng yêu cầu theo hồ sơ thiết kế được
duyệt.
- Chậu xí bệt
Tính năng tương đương sản phẩm của
INAX

4

Vật tư, thiết bị
khác

* Thông số kỹ thuật cơ bản, tuân thủ
đúng yêu cầu theo hồ sơ thiết kế được Vật tư, thiết bị khác
duyệt

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt công trình:
- Nhà thầu phải lập sơ đồ tổ chức thi công, bảng tiến độ thi công, trình bày biện
pháp thi công các hạng mục công việc (yêu cầu có đủ thuyết minh, bản vẽ minh họa,
biện pháp chuẩn bị và tổ chức thi công ).
- Yêu cầu nhà thầu trình bày các công tác huy động nhân lực, thiết bị dùng cho
công trình, xây dựng lán trại phục vụ thi công, biện pháp tổ chức thí nghiệm hiện
trường.
- Yêu cầu nhà thầu đưa ra phương án bảo quản hiện vật sau hạ giải.
- Yêu cầu nhà thầu lập sơ đồ tổ chức công trường, danh sách cán bộ kỹ thuật,
trợ lý kỹ thuật có đủ kinh nghiệm và đủ năng lực, danh sách công nhân dự kiến tham
gia thi công có đủ năng lực để thực hiện thi công công trình.
- Đối với công trình tạm phục vụ thi công (ví dụ như nhà tạm, kho bãi tập kết
vật liệu): Phải đảm bảo chắc chắn, an toàn, hợp vệ sinh và mỹ quan.
- Yêu cầu nhà thầu lập sơ đồ tổ chức công trường, danh sách cán bộ chủ chốt
phục vụ thi công gói thầu, danh sách công nhân dự kiến tham gia thi công.
- Trình bày đầy đủ các biện pháp an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường,
phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho chính công trình đang thi công và các
công trình kế cận trong quá trình thi công.
- Trước khi thi công, đơn vị thi công cần thăm dò xác định công trình chìm,
nổi tại hiện trường, kết hợp với đơn vị chủ quản tránh làm ảnh hưởng hư hại đến các
công trình hiện hữu.
- Nếu gặp công trình kỹ thuật nằm ngoài dự kiến, phải tạm ngừng thi công và
xin cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền giải quyết.
- Đối với biện pháp thi công các hạng mục công việc chính của gói thầu và các
yêu cầu của gói thầu đơn vị thi công phải đề xuất phương án thi công chi tiết cho
từng hạng mục công việc chính như: Thi công phần móng, thi công phần thân, lắp
đặt điện, nước,…
- Nhà thầu phải tuân thủ các trình tự thi công theo thiết kế, và các yêu cầu trình
tự thi công của Chủ đầu tư. Tất cả các hạng mục của gói thầu xây lắp phải được thi
công theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt và theo quy trình thi công và

nghiệm thu hiện hành của Nhà nước. Trước khi khởi công công trình nhà thầu phải
lập biện pháp thi công, phê duyệt và gửi Chủ đầu tư để theo dõi và giám sát.
- Đối với từng hạng mục công việc chính nhà thầu phải:
+ Trích dẫn tiêu chuẩn qui phạm thi công.
+ Mô tả phương án thi công chính.
+ Qui trình và thủ tục nghiệm thu.
+ Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công.
5. Yêu cầu đối với tiến độ thi công
5.1. Tổng quát:
- Mô tả: tiến độ thi công được yêu cầu trong công tác lập kế hoạch, thực hiện
và giám sát công việc, cần phải mô tả được trình tự của các công việc sau khi hoạt
động huy động đã hoàn tất.
- Đệ trình:
+ Trong thời gian bắt buộc nói trong phần các điều kiện của hợp đồng, nhà thầu
sẽ lập đệ trình và nhận được phê chuẩn của chủ đầu tư về tiến độ thi công các công
việc chủ yếu.
+ Mỗi 1 tháng nhà thầu sẽ cập nhật tiến độ thi công để miêu tả chính xác tiến
độ thực tế mà nhà thầu đã đạt được cho đến ngày cuối cùng của mỗi tháng.
+ Nhà thầu sẽ đệ trình một tiến độ vào sáng thứ hai hàng tuần để chỉ ra vị trí và
các công việc nhà thầu dự định thực hiện trong tuần.
+ Tiến độ thi công của các hợp đồng phụ sẽ được nộp riêng hoặc có thể đệ trình
cùng với tiến độ thi công chung.
5.2. Tiến độ thi công: tiến độ thực hiện hợp đồng sẽ được trình bày theo bảng
tiến độ thi công. Các điều nêu trên sẽ được đệ trình lên Kỹ sư giám sát trong vòng
10 ngày kể từ ngày chủ đầu tư ra lệnh khởi công được quy định như ngày số 0. Kỹ
sư giám sát sẽ có 05 ngày sau khi nhận được bản đệ trình để trả lời. Khi nhận được
những trả lời trên của Kỹ sư giám sát thì nhà thầu sẽ bàn bạc với Kỹ sư giám sát
hoặc đại diện Kỹ sư giám sát lựa chọn trên những phê chuẩn và đánh giá về tiến độ
hợp đồng dự kiến. Những thay đổi của quá trình xem xét này sẽ được nhà thầu thực
hiện và tiến độ thực hiện hợp đồng sẽ phải đệ trình lại để được sự chấp thuận trong
vòng 7 ngày sau khi nhận được nhận xét của Kỹ sư giám sát. Khi được chấp nhận,
tiến độ thi công hợp đồng sẽ đảm bảo đủ cơ sở, từ đó những thay đổi về thời gian và
trình tự sẽ được xác định.
5.3. Lịch hoàn công và lập tài liệu: trong vòng 10 ngày sau khi công việc hợp
đồng hoàn tất, nhà thầu sẽ đệ trình lên Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Kỹ sư giám

sát một biểu đồ hoàn công, các báo cáo làm từ máy tính. Tài liệu sẽ được lập phù
hợp với các yêu cầu đối với các bản vẽ hợp đồng theo mẫu được xác định.
6. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
Ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng nhà thầu phải:
- Có nội qui qui định về việc phòng cháy, chữa cháy đặt tại công trình.
- Bố trí đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy và phải thường xuyên kiểm
tra, bổ sung kịp thời.
- Có bố trí lực lượng phòng cháy chữa cháy đã qua tập huấn, đảm bảo luôn luôn
có mặt kịp thời khi xảy ra sự cố.
- Luôn phải đảm bảo lối ra vào, lối tiếp cận với các hạng mục chính của công
trình cho xe PCCC và cứu thương (phải thể hiện ở bản vẽ minh họa sơ đồ tổ chức thi
công)
- Đối với các vật liệu rác thải dễ cháy nổ phải được dọn dẹp sạch sẽ, bố trí tập
kết hợp lý đảm bảo an toàn tuyệt đối.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm tránh
những tác hại đến môi trường sống và môi trường làm việc, gồm:
- Chuẩn bị các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm về
sinh thái hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường.
- Phế thải xây dựng phải được dọn và vận chuyển kịp thời trong thời gian ngắn
nhất chống ách tắc cản trở giao thông và môi trường cảnh quan khu vực. Nhà thầu
phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, vận chuyển vật liệu và phế thải theo
đúng quy định của Thành phố.
- Có giải pháp để giảm tiếng ồn khi thi công, tuân thủ qui định về mức ồn tối đa
cho phép trong công trình xây dựng theo tiêu chuẩn hiện hành.
- Tuyệt đối không để vật liệu, rác thải công trình rơi xuống cống, rãnh cấp thoát
nước (kể cả rác thải là dạng chất lỏng như xăng dầu, sơn, cồn thừa) của khu vực
trong và ngoài công trường. Nếu để xảy ra nhà thầu ngay lập tức phải dọn dẹp, hoàn
trả nguyên trạng cho công trình. Mọi trách nhiệm, chi phí do nhà thầu chịu.
- Công trường luôn phải đảm bảo gọn gàng ngăn nắp, phải dọn dẹp sạch sẽ đặc
biệt với những vật liệu như đinh ốc, mảnh kim loại sắt thép rơi vãi.
- Các phương tiện ra khỏi công trường phải được xịt rửa bùn đất sạch sẽ, tuyệt
đối không để rơi vãi ra ngoài công trình cũng như đường dân sinh khu vực. Nếu để
xảy ra nhà thầu phải dọn dẹp sạch sẽ ngay lập tức. Mọi trách nhiệm, chi phí do nhà
thầu chịu.

- Khu vực đổ rác thải và phế liệu của công trình phải có văn bản thỏa thuận với
chính quyền sở tại, đồng thời buộc phải tuân theo luật và các quy định bảo vệ môi
trường.
- Tất cả các hoạt động khác tác động gây ô nhiễm môi trường, nhà thầu hoàn
toàn phải chịu trách nhiệm và có phương án xử lý, khắc phục tức thời. Chi phí do
nhà thầu chịu.
8. Yêu cầu về an toàn lao động:
Nhà thầu phải đưa ra trong Hồ sơ dự thầu của mình các biện pháp an toàn lao
động trong suốt quá trình thi công và biện pháp khắc phục khi có sự cố xảy ra. Trong
đó cần nêu rõ biện pháp an toàn lao động trong từng loại công việc, biện pháp an toàn
cho các khu vực có mạng điện nước và các xe, máy của Nhà thầu đi qua.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
Nhà thầu phải có giải pháp huy động nhân lực, máy móc thiết bị thi công để
thực hiện gói thầu theo đúng các yêu cầu đề ra trong hồ sơ mời thầu
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể các hạng mục:
Nhà thầu phải có giải pháp thi công tổng thể, bố trí chung mặt bằng thi công
trên công trường, giải pháp thi công chi tiết cho các hạng mục công trình
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu:
Nhà thầu phải có hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu theo đúng
qui định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về Quản
lý chất lượng công trình xây dựng.
Nhà thầu phải bố trí cán bộ giám sát chính trên công trường phụ trách công tác
nghiệm thu nội bộ các hạng mục công trình và thực hiện công tác nghiệm thu theo
đúng các qui định hiện hành.
III. Các bản vẽ: được đính kèm cùng E-HSMT trên Hệ thống.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5018 dự án đang đợi nhà thầu
  • 596 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 622 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13603 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15652 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây