Thông báo mời thầu

Gói thầu số 10-20TV.ĐTXD: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo đường dây 22kV cấp điện trạm bơm Thanh Điềm, Phù Trì

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:19 15/10/2020
Số TBMT
20201037549-00
Công bố
11:11 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Cải tạo đường dây 22kV cấp điện trạm bơm Thanh Điềm, Phù Trì
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 10-20TV.ĐTXD: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo đường dây 22kV cấp điện trạm bơm Thanh Điềm, Phù Trì
Chủ đầu tư
-Địa chỉ của Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Mê Linh. Địa chỉ: khu trung tâm hành chính huyện Mê Linh, thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Điện thoại: 02.422.457.555; Hotline: 19001288.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Khấu hao cơ bản
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo đường dây 22kV cấp điện trạm bơm Thanh Điềm, Phù Trì
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
11:11 15/10/2020
đến
15:00 04/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:00 04/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 10-20TV.ĐTXD: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo đường dây 22kV cấp điện trạm bơm Thanh Điềm, Phù Trì". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 10-20TV.ĐTXD: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo đường dây 22kV cấp điện trạm bơm Thanh Điềm, Phù Trì" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 20

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau
đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu
độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên,
đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể, ước
tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của
thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê khai
trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào
thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu
có).
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương pháp chấm
điểm (100 hoặc 1.000), bao gồm các nội dung sau đây:

Stt Tiêu chuẩn đánh giá
1
a

Kinh nghiệm và năng lực nhà thầu tư vấn
Các công trình tư vấn thiết kế điện

Điểm
tối đa
20
2

Thang
Mức điểm
điểm chi
yêu cầu tối
tiết (nếu
thiểu
có)
12

Đã thưc hiện ít nhất 03 công trình tư vấn thiết kế điện
trong 3 năm gần nhất (Có danh sách hợp đồng và chi
tiết hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành, có
xác nhận của chủ đầu tư hoặc/ và đơn vị quản lý vận
hành tại Việt Nam để chứng minh )

b

≥ 03 Công trình
< 03 Công trình
Đã thực hiện tư vấn thiết kế các công trình điện có cấp
điện áp 35kV, trở xuống:

2
0
9

Đã thực hiện tư vấn thiết kế ít nhất 03 công trình điện
có tính chất quy mô, giá trị tương tự trong 3 năm gần
nhất (tính chất tương tự: Lập BCKTKT các công trình
xây mới, cải tạo, nâng áp, hạ ngầm,... đường dây, trạm
biến áp có cấp điện áp 35kV trở xuống (Có danh sách
hợp đồng và chi tiết hợp đồng và biên bản nghiệm thu
hoàn thành để chứng minh)
Giá trị công trình tương tự là:
220 triệu đồng
≥ 03 Công trình tương tự (đạt 100% số điểm)
< 03 Công trình tương tự (đạt 0% số điểm)
c

Đã thực hiện gói thầu có điều kiện địa lý tương tự

9
0
2

Đã thực hiện thiết kế ít nhất 03 công trình có cấp điện
áp 35kV (tương tự về tính chất, quy mô, giá trị ...) trên
địa bàn …(Hà Nội, đồng bằng) trong 3 năm gần nhất
(Có danh sách hợp đồng và chi tiết hợp đồng và biên
bản nghiệm thu hoàn thành để chứng minh)
≥ 03 Công trình (đạt 100% số điểm)
< 03 Công trình (đạt 0% số điểm)
d

Uy tín của nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành
viên liên danh nhà thầu):

- Đánh giá đối với nhà thầu chỉ thực hiện hợp đồng tại
EVN hoặc có số lượng hợp đồng đã được đánh giá tại
EVN ≥ 3: áp dụng kết quả đánh giá chất lượng được
phê duyệt gần nhất với thời điểm bắt đầu tổ chức lựa
chọn nhà thầu. Trường hợp thời điểm ban hành kết
quả đánh giá chất lượng sau khi đã bắt đầu tổ chức
lựa chọn nhà thầu, Bên mời thầu trước khi trao thầu
theo quy định có trách nhiệm tiến hành công tác hậu
tuyển, đánh giá lại nhà thầu dự kiến trúng thầu.
- Đánh giá đối với nhà thầu chưa thực hiện hợp đồng
tại EVN: dựa trên 03 xác nhận/đánh giá của các chủ
đầu tư trong vòng 3 năm gần nhất và bảng kê khai
đánh giá các hợp đồng thực hiện theo mẫu bảng *.
- Đánh giá với các trường hợp còn lại: dựa trên 03
xác nhận/đánh giá:
+của các chủ đầu tư không thuộc EVN trong vòng 3
năm gần nhất


2
0
5

4

+của EVN theo kết quả đánh giá chất lượng được phê
duyệt gần nhất với thời điểm bắt đầu tổ chức lựa chọn
nhà thầu. Trường hợp thời điểm ban hành kết quả
đánh giá chất lượng sau khi đã bắt đầu tổ chức lựa
chọn nhà thầu, Bên mời thầu trước khi trao thầu theo
quy định có trách nhiệm tiến hành công tác hậu tuyển,
đánh giá lại nhà thầu dự kiến trúng thầu.

+ kết quả trong bảng kê khai đánh giá các hợp đồng
thực hiện theo mẫu bảng *
d.1 Tất cả các hợp đồng được đánh giá là tốt/ xuất sắc

5

d.2

Tất cả các hợp đồng được đánh giá là đạt/ hoàn
thành/khá trở lên

4,75

d.3

Có 1 hợp đồng đánh giá cảnh báo/trung bình và các
hợp đồng còn lại được đánh giá là tốt/xuất sắc

4,25

Không có hợp đồng bị đánh giá là không đạt/không
đáp ứng/không hoàn thành/yếu/kém hoặc không có từ
d.4
hai (02) hợp đồng trở lên bị đánh giá là cảnh báo/trung
bình
d.5

4

Nhà thầu thực hiện và cung cấp ít hơn 3 đánh giá/ xác
nhận cho 3 hợp đồng trong vòng 3 năm trở lại đây

0

hoặc
Có từ 02 hợp đồng trở lên trong bảng (*) bị đánh giá/
nhận xét là cảnh báo/ trung bình
hoặc
Có hợp đồng trong bảng (*) bị đánh giá là không
đạt/không đáp ứng/không hoàn thành/yếu/kém
e

Các yếu tố khác
Doanh thu bình quân trong 3 năm đạt tối thiểu là:

2
1

472 triệu đồng
Số năm hoạt động liên tục trong lĩnh vực tư vấn thiết
kế công trình điện

2
a

≥ 03 Năm
< 03 năm
Giải pháp và phương pháp luận
Hiểu rõ mục đích gói thầu
Am hiểu chung về phạm vi, qui mô của gói thầu nêu
trong điều khoản tham chiếu.
Đề xuất kỹ thuật có nêu các nội dung phù hợp với
phạm vi, qui mô của gói thầu.

1
0
30
4

18
1
1

b

c

d

đ

e

Khảo sát hiện trường dự án (đề xuất về kỹ thuật có các
hình minh họa vị trí, tuyến của các dự án hợp phần)

1

Đề xuất kỹ thuật có các nội dung mô tả về vị trí, tuyến,
phương án đấu nối, đặc điểm của Dự án

1

Cách tiếp cận và phương pháp luận
Đề xuất kỹ thuật bao gồm tất cả các hạng mục công
việc quy định trong điều khoản tham chiếu. Các hạng
mục công việc được phân chia thành những nhiệm vụ
cụ thể một cách hoàn chỉnh và logic; đồng thời có
phân công cho từng chuyên gia tư vấn đề xuất cho dự
án

4

2

Đề xuất trình bày rõ ràng làm thế nào để thực hiện tốt
được công việc (đặc biệt là những công việc mang tính
đặc thù của dự án)

1

Phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ.

1

Sáng kiến cải tiến

2

Cách tiếp cận và phương pháp luận của nhà thầu
chuyên nghiệp và tiên tiến

1

Đề xuất các giải pháp cải tiến để thực hiện tốt hơn các
nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện dự án

1

Cách trình bày:

2

Đề xuất được kết cấu và trình bày một cách hợp lý, dễ
theo dõi

1

Đề xuất hoàn chỉnh và thuyết phục

1

Kế hoạch triển khai

10

Có xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ nêu
trong điều khoản tham chiếu

5

Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với giải
pháp, phương pháp luận và tiến độ dự kiến

2

Kế hoạch của mỗi nhiệm vụ cụ thể được phân tích, mô
tả chi tiết và khả thi
Tổng thời gian thực hiện các nhiệm vụ (thời gian thực
hiện hợp đồng) phù hợp với tiến độ qui định trong
HSMT
Bố trí nhân sự
Có bảng phân công nguồn nhân lực thực hiện các
nhiệm vụ

1,5
1,5
6
2

Bảng phân công nguồn nhân lực thực hiện các nhiệm
vụ được lập chi tiết, đầy đủ cho tất cả các nhiệm vụ
nêu trong điều khoản tham chiếu

g

Thời điểm và thời gian huy động nguồn nhân lực phù
hợp với kế hoạch thực hiện.
Các yếu tố khác

2

2
2

Có bảng liệt kê các máy móc trang thiết bị, phần mềm
phục vụ công tác thực hiện các nhiệm vụ
3
a

Nhân sự
Tư vấn trưởng, chủ nhiệm

50
20

30
12

Bằng cấp:
- Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (phù hợp với
tính chất, yêu cầu dự án)

4

- Có chứng chỉ hành nghề phù hợp với công việc đảm
nhận;

5

- Có trình độ tiếng Anh đạt chứng chỉ B quốc gia trở
lên hoặc tương đương

2

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan:
- Phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư
vấn thiết kế các công trình tương tự trong (về tính
chất, quy mô, giá trị ...)

3

- Đã là chủ nhiệm thiết kế 03 công trình có cấp điện
áp 35kV (tương tự về tính chất, quy mô... ) trong 03
năm gần nhất đã được nghiệm thu hoàn thành sản
phẩm tư vấn, có chứng nhận của chủ đầu tư, hoặc là
bảng phân công lao động nhưng phải có xác nhận của
chủ đầu tư.

3

Có tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự
của nhà thầu cho vị trí Tư vấn trưởng, chủ nhiệm

3

b Chuyên gia các lĩnh vực
b.1 Chủ trì thiết kế xây dựng (phần điện): 02 người
Bằng cấp:
- Có trình độ đại học thuộc chuyên điện phù hợp với
tính chất, yêu cầu dự án;

30
10

18

2

- Có chứng chỉ hành nghề phù hợp với công việc đảm
nhận;

2

- Có trình độ tiếng Anh đạt chứng chỉ B quốc gia trở
lên hoặc tương đương

1

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan:

- Phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
thiết kế các công trình điện tương tự trong (về tính
chất, quy mô,...)

1

- Đã là chủ trì thiết kế 3 công trình có cấp điện áp
35kV đã được nghiệm thu hoàn thành sản phẩm tư vấn
trong 03 năm gần nhất.

2

Có tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự của
nhà thầu cho vị trí Chủ trì thiết kế xây dựng (phần
điện)

2

b.2 Chủ trì thiết kế xây dựng (phần xây dựng):01 người
Bằng cấp:

10

- Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp với
tính chất, yêu cầu dự án;

2

- Có chứng chỉ hành nghề … phù hợp với công việc
đảm nhận;

2

- Có trình độ tiếng Anh đạt chứng chỉ B quốc gia trở
lên hoặc tương đương

1

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan:
- Phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
thiết kế các công trình tương tự trong (về tính chất,
quy mô, giá trị ...)

1

- Đã là chủ trì thiết kế 3 công trình có cấp điện áp
35kV đã được nghiệm thu hoàn thành sản phẩm tư vấn
trong 03 năm gần nhất.

2

Có tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự của
nhà thầu cho vị trí Chủ trì thiết kế xây dựng (phần xây
dựng)

2

b.3 Chủ trì lập Tổng dự toán:

10

Bằng cấp:
- Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp với
tính chất, yêu cầu dự án;

2

- Có chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng

3

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan:
- Phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
định giá các công trình tương tự trong (về tính chất,
quy mô, giá trị ...)

3

Có tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự
của nhà thầu cho vị trí Chủ trì lập Tổng dự toán

2

Tổng:

100

Lưu ý:
+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với từng tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và
phương pháp luận, nhân sự : như quy định trong bảng trên. HSDT không đáp ứng mức điểm
yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp
và phương pháp luận, nhân sự và các tiêu chuẩn chi tiết (nếu có) được đánh giá là không đáp
ứng yêu cầu về kỹ thuật.
+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật không được quy định thấp hơn 70% tổng số điểm về
kỹ thuật. HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được đánh giá là
đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

Bảng *: bảng kê khai đánh giá các hợp đồng đã thực hiện (mỗi hợp đồng tương ứng với 1 kết
quả đánh giá)
Kết quả được đánh giá

TT

Tên tất cả các hợp đồng
đã thực hiện

Năm hoàn
thành

Tên
chủ
đầu
tư/
bên
mời
thầu

(nhà thầu chỉ điền vào cột tương ứng với các
hợp đồng được các chủ đầu tư không trực thuộc
EVN đánh giá)

không
cảnh
đạt/không
đạt/hoàn
báo/
đáp
tốt/ xuất sắc thành/
trung
ứng/không
khá
bình
hoàn
thành/yếu/ké
A. Các hợp đồng thực hiện với các đơn vị trực thuộc EVN đã hoàn thành năm trước năm có thời điểm
tổ chức lựa chọn nhà thầu
1
2
.....
B. Các hợp đồng đã hoàn thành năm trước năm có thời điểm tổ chức lựa chọn nhà thầu, được đánh giá
bởi các chủ đầu tư khác
1
2
.....

Nhà thầu chịu trách nhiệm với tính chính xác và trung thực của bảng kê, chủ đầu tư
có quyền yêu cầu xác minh trong trường hợp cần thiết. Trường hợp kê khai không
trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.
Ghi chú cho bên mời thầu:các đơn vị căn cứ theo văn bản thông báo của Tổng Công ty
hàng năm để lấy kết quả được đánh giá đối với các hợp đồng thực hiện tại các đơn vị
trực thuộc EVN ( trong báo cáo đánh giá cần ghi rõ số văn bản).
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Sử dụng thang điểm 100 hoặc 1.000 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật. Điểm giá
được xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điểm giá đang xét= [Gthấp nhất x (100 hoặc 1.000)] / Gđang xét
Trong đó:
- Điểm giá đang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
- G thấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các
nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- G đang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC đang xét.
Bước 3:Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợp đang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuật đang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
+ Điểm giá đang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 70% ;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 30%;
+ K + G = 100%;
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu:E-HSDTcó điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng thứ nhất.

Ghi chú: Trường hợp nhà thầu cùng lúc tham dự thầu nhiều gói thầu và được đánh giá
xếp hạng thứ nhất đối với gói thầu này đồng thời trúng thầu ở một hoặc nhiều gói thầu
khác thì chủ đầu tư, bên mời thầu phải làm rõ khả năng thực hiện gói thầu của nhà thầu
này trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.
Tại thời điểm ký kết, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực
kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu. Trường hợp, chủ đầu tư / bên mời thầu tiến
hành xác minh thông tin về năng lực của nhà thầu, nếu vẫn đáp ứng yêu cầu thực hiện
gói thầu thì mới tiến hành ký kết hợp đồng.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5172 dự án đang đợi nhà thầu
  • 612 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 749 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13606 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15636 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây