Thông báo mời thầu

Gói thầu số 01: Xây dựng mới cầu Mỹ Thái (vượt kênh Rạch Giá – Hà Tiên): Xây dựng đường vào cầu, phần cầu và phần điện chiếu sáng.

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:14 15/10/2020
Số TBMT
20201003813-01
Công bố
11:07 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thái (vượt kênh Rạch Giá – Hà Tiên), huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Gói thầu số 01: Xây dựng mới cầu Mỹ Thái (vượt kênh Rạch Giá – Hà Tiên): Xây dựng đường vào cầu, phần cầu và phần điện chiếu sáng.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách tỉnh
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thái (vượt kênh Rạch Giá – Hà Tiên), huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Xây dựng mới cầu Mỹ Thái (Hạng mục: Xây dựng đường vào cầu, phần cầu và phần điện chiếu sang).
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
09:52 05/10/2020
đến
09:00 26/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:30 26/10/2020
Mở thầu tại
Phòng họp số 3 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang, số 1190 Nguyễn Trung Trực, Phường An Bình, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
1.494.000.000 VND
Bằng chữ
Một tỷ bốn trăm chín mươi bốn triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 01: Xây dựng mới cầu Mỹ Thái (vượt kênh Rạch Giá – Hà Tiên): Xây dựng đường vào cầu, phần cầu và phần điện chiếu sáng.". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 01: Xây dựng mới cầu Mỹ Thái (vượt kênh Rạch Giá – Hà Tiên): Xây dựng đường vào cầu, phần cầu và phần điện chiếu sáng." ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 60

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

UBND TỈNH KIÊN GIANG SỞ GIAO THỐNG VẬN TẢI
sốTỔ/qđ-sgtvt
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc
Kiên Giang, ngàyịS thảng 10 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt điều chính nội dung gói thầu số 01: Xây dụng mói cầu Mỹ Thái (vưọt kênh Rạch Giá - Hà Tiên), huyện Hòn đất, tỉnh Kiên Giang: Xây dựng đuòng vào cầu, phần cầu và phần điện chiếu sáng thuộc công trình cầu Mỹ Thái (vưọt kênh Rạch Giá - Hà Tiên), huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
GIÁM ĐỐC SỎ GIAO THÔNG VẬN TẢI KIÊN GIANG
Cân cứ Luật Đấu thầu số 43/201S/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định so 63/20Ỉ4/NĐ-CP ngày 26 thảng 6 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một so điều của Luật Đau thầu về lựa chọn nhà thầu;//
Căn cứ Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của ủy balkị nhản dân tỉnh Kiên Giang vê việc giao chi tiêt kê hoạch đâu tư công năm 2020 trên\í địa bàn tỉnh Kiên Giang;
Căn cử Quyết định so 1019/QĐ-ƯBND ngày 24 thủng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân tinh Kiên Giang về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;
Căn cứ Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 3Ị thủng ÌO năm 20Ỉ9 của ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vê việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Mỹ Thải (vượt kênh Rạch Giả — Hà Tiên), huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang;
Căn cứ Quyết định số ỉ5/QĐ-SKHĐT ngày 06 tháng 0l năm 2020 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Mỹ Thải (vượt kênh Rạch Giá - Lỉà Tiên), huyện Hòn Đât, tỉnh Kiên Giang;
Căn cử Quyết định số Ỉ48/QĐ-SKHĐT ngày Ỉ0 thảng 6 năm 2020 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt điều chỉnh một số gỏi thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Mỹ Thải (vượt kênh Rạch Giá — Hà Tiên), huyện Hòn Đất, tinh Kiên Giang;
Căn cứ Quyết định sổ 67Ỉ/QĐ-SGTVT ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Kiên Giang về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình cầu Mỹ Thái (vượt kênh Rạch Giả - Hà Tiên), huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Gỉang\
Căn cứ Quyết định số 676/QĐ-SGTVT ngày 29 thảng 9 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Kiên Giang về việc thành lập bên mời thầu dự án dầu tư xây dựng công trình cầu Mỹ Thái (vượt kênh Rạch Giá - Hà Tiên), huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang;
Căn cứ Quyết định số 688/QĐ-SGTVT ngày 02 tháng Ỉ0 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Kiên Giang về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 0 ỉ: Xây dựng
mới cầu Mv Thái (vượt kênh Rạch Giả - Hà Tiên), huyện Hòn đất, tỉnh Kiên Giang: Xây dựng đường vào cầu, phần cầu và phần điện chiếu sảng thuộc công trình câu Mỹ Thái (vượt kênh Rạch Giả — Hà Tiên), huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
Xét Tờ trình số 238/TTr-BQLDA ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu gói thầu số 01: Xây dựng mới cầu Mỹ Thái (vượt kênh Rạch Giá - Hà Tiên), huyện Hòn đất, tỉnh Kiên Giang: Xây dựng dường vào cầu, phần cầu và phần điện chiếu sáng thuộc công trình cầu Mỹ Thái (vượt kênh Rạch Giá - Hà Tiên), huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang với nội dung như sau:
Nội dung điều chính: Sửa đổi nội dung mô tả công việc mời thầu trong bảng tổng hợp khối lượng mời thầu, cụ thể như sau:
Hạng mục A SO Mô tả công việc mòi thầu (1) Đon vị tíiih Khối lu-Ọìlg mòi thầu Hạng mục số Mô tả công việc mòi thầu (1) Đon vị tính Khối luọng mòi thầu điều chính
II AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY KHI KHAI THÁC II AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY KHI KHAI THÁC X « \z\\ V jr; » 1
.... ....
323 Thả phao DI300 Quả 4, 000 323 Thả phao DI300 Quả rW °
Lý do điều chính: Công tác Thả phao DI300 được tính trong gói thầu số 19 chi phí đảm bảo giao thồng thủy được duyệt tại quyết định số 15/QĐ-SKHĐT ngày 06/01/2020.
Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo hồ sơ mời thầu được phê duyệt tại Quyết định so 688/QD-SGTVT ngày 02/10/2020.
Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm phối hợp cùng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo các qui định hiện hành.
Điều 3. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dụng các công trình giao thông tỉnh Kiên Giang, Trưởng các phòng, ban và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Noi nhận:
- Như điều 3;
- Giám đốc; các PGĐ Sở;
- P.KCHT, P.KHTC;
- Lưu VT.
IÁM ĐÓC

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5131 dự án đang đợi nhà thầu
  • 589 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 605 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13710 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15555 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây