Thông báo mời thầu

Gói thầu số 10: Mua sắm và lắp đặt thiết bị

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:07 15/10/2020
Số TBMT
20200943276-00
Công bố
09:32 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Đầu tư một số hạng mục hoàn thiện Bệnh viện II Lâm Đồng
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 10: Mua sắm và lắp đặt thiết bị
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Đầu tư một số hạng mục hoàn thiện Bệnh viện II Lâm Đồng
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSYC từ
09:32 15/10/2020
đến
10:00 22/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
Miễn phí

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:15 22/10/2020
Mở thầu tại
Bệnh viện II Lâm Đồng; Số 263 Trần Quốc Toản, phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt
Số tiền
40.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 10: Mua sắm và lắp đặt thiết bị". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 10: Mua sắm và lắp đặt thiết bị" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 18

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

so Y rr lAvr EoNG
BENH VIEN II

ceNG FIo,e xA mqr cHU NcHi.{ vIET NAM
Pgg lap - Tu' d, - H?rh phf.

55: ri.'d, /QE-BVII

QUYET DINH

Vii viQc PhO duyQt HO so'yOu cAu chiro hhng c4nh tranh
G6i thAu sA X0: Mua sirn vir Iip tlgt thitit bE
thuQc Dg'6n: DAu tu mQt s6 h?rg mlrc ho]rn thi$n BQnh viQn II Lim D6ng.
CTATU

DoC BENH VIEN II LAM DoNG

Qon clr Quy€t dinh so \737/QE-SYT ngity 25/t2/20t8 cua 56'Y t€ tlnh Lam
Dong v€ vi€c I{i€n todn co' catt to chil'c B€nh vi€n II Larn Ding;

.

Cdn cri' LuQr Diiu thau sii 43/201 3/QH I 3 ngdy 26/ I t /20 t 3;

.Cdn ct:r Nghi dinh s6 63/2014/ND-CP ngdlt 26/06/2014 ctta Ch[nh phu quy dintt
chi ti€t thi hdnh tnQt sd diiu cua Luat dau thau vi lua chon nhd that.t;
Cdn ct,} Thong ttr so 11/201S/TT-BKHDT ngity 27 thdng l0 nam 2015 ctia Bo
Ke hoqch vd Edu hr quy dinh chi tiet tQp h6 so'yAu citt aAi iO'i chi dlntt thau, cltito
hdng cqnh tranh,'
so 19/201 S/TT-BKHDT ngity 27/l 1/201 5 cila B0 K€ hooch vd
Ea^u tu Quy dinh chi ti€t lap bdo cdo tham dinh trong qua trinh to chirc lua clton nltd
Cdn cti' Thong

tur

thau,

Cdn cir Quy€t dinh so 174"]/QE-UBND ngdy 11/09/2019 cua UBND tinh Lirnt
Dong vi vi€c PhA duy€t dtr dn dau tu mAt srj hqng muc hoan thi€n Benh vi€n II Lant

.

^;
Dong,'

c,an
djnl:.y. zt70/QD UBND ngdy 04/10/2019 cua.uBND tinh Lant
Stirpyy(t
^:
D6ng v€ vi€c PhA duyQt K€ hoach lqra chgn nhd thau thtfic drr dn dau tu mot so hang
':r
II Lam D6ng;
Cdn cti'Van ban ti; ZOt0/LIBND-\ffi ngirlt 0g/91/2020 ct)ct LlBND tinh Ldnt
Dong vi vi€c Diiu chinh danh rnq.rc thi€t bi thuoc dtr an ddu nr mot so hang muc hodn
thi€n B€nh vi€n II Lam Ding;

muc hodn thi€n B€nh vi€n

Cdn ur Quy€t ctinh s6 2005/QD-UBND ngity t6/09/2020:ua TJBND tinh Lctm
^
Dongve.vi(c PhA tltn.it rltr t,trirt tlLiit bi cong triith,

, Co( cti' Hqp ding duq'c ky kA gifra B€nh vi€n Il

Ttr van Ddu

tr

vd Xay dtrng Natn Lam

Ding;

CIn cu'l{d so y6u cAu chao hang canh tranh

Lam Ding vd Cong 0, C6 phin

clo C6ng

ty C6 phAn Tu vAn DAu tu

va Xdy dung Narn I-drn D6ng l6p thang 1012020:

Can cu' HphAn Tu vAn SCOM;
Can cu 86o c6o thAm clinh Ho
phAn Tu vAn SCOM IAp:

scr

II LArn D6ng vd Cdng ry Cd

ydu cAu chao hing canh tranli ckr Cong N

Cer

7"

sd To'trinh s6 27ll-Tr-NI-D ngd1, 12 1012020 cua Cong ty Co phAn'fLr
vAn DAu.tLr va Xay ciung Nam L6rn Dong ve vicc De nghl 'l-irdm dinh va.phe duyet l-1o
so'ydr-r cAu chdo
lang canl-r tranh Goi thALr sO 10: Mua sdm v.d lAp clat thi0t bi thuQc Du
6n: DAu tu rndt sO h4ng rnuc hodn thi6n Benh viQn II Lam Dong.

Tr6n

ccv

QUYET DtrN[tr:
Di6u

I.

Phe duyQt H6 scv y€u cAu.nao nang canh tranh Goi thALr s6 trO: Mua
sarn va.lip c16t thi6t b1 thu6c Du an: DAu tu rnQt s6 hang muc hoan thi6n tsqnh viQn II
LAin D6ng voi nQi ciung nhu'sau:

l.

Tdn goi thAu: Mua sam va lap dat thi0t bi

2. Gi6 trl goi thAu: 3.977.795.140 tl6ng (Bang chti'. Ba ry, chin tram bay mroi
bay tri€u, bay trdm chfn mtro'i ldrn ngdn, rnot trdm b6n mrut'i dong).

3. Ngu6n v6n: Ngdn s6ch nhd nu'oc.

4. Hinh thu'c lr,r'a chon nhd thAu: Chdo hang canh tranh trong nuoc.
5. Fhuong thti'c lua chgn nha thAu: M6t giai doan, rnQt trii ho so.

6. Thoi gian bit dAu lpa chon nhd thAu: Quy IY

12019,

7. FIinh thu'c th;rc hien hcrp dong: Tron goi.
8. Thdi gian thuc hiOn hop d6ng: 03 th6ng.
9. Thdi gian ph6t hdnh H0 so y€u cAu chao hang c4nh tranh: Theo Th6ng tin
eua th6ng bao moi thAu do BOn moi thAu dlng tAi trOn hQ thdng mang d6ru thAu qu6c
gia theo quy dinh.
I0. Thoi di6rn dong thaLr va mo thAu: 'I'heo'l'h6ng tin cLia th6ng bao rntyi thALr
do Ben rntvi thAu dang tai tr0n

hQ

thong rnang dAu thau qu6c gia theo quy dinh,

Di0u 2. BOn rnoi thAu - C6ng ty C6 phAn Tu vAn DAu tu vir XAy dgng Nam
LAm E6ng; Ban chi d4o thr,rc hi-6n dp 6n dAu tu rn6t s6 h4ng rnpc hodn thiQn BQnh viQn
II Ldrn D6ng co. tr6ch nhiQrn t6 chirc lua chon nhd thAu g6i thAu tr0n theo dring quy
dinh cita LLr4t Dau thdu, Nghi dinh sd 6312014/ND-CP vd c6c quy dinh hiQn hanh. Ben
rrroi thALr phAi chiu trach nhiQrn vC sq' th6ng nhAt gif'a nQi dung I{6 so y6u cAu chdo
hang cgnh tranh trdn HQ thfrng vd ban I-16 so y€u cAu chdo hdr"rg canh tranh rna Chu dAu
tu phe cluyQt.
Di6u 3. BCn rncri thAu - C6ng ty Cd phAn Tu vAn flAu tu vd XAy dyng Nam
LArn Edng; Ban chi dao thuc hi6n dU 6n dAu.tu rrr6t sO h4ng rnr-.rc hodn thi6n BCnh vi6n
II Lirr Dong chiu trdch nhi6m thi hAnh Qu1,et tlinh nar, !.,6 tir ngav l
No'i nltqr.n:
- Nhu' dieLr 3;
- Don vi tlrAm dinh;
- LLtu: Vl-.

BEIIi{

Y

Hui,nh Nggc Thinh

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 4919 dự án đang đợi nhà thầu
  • 615 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 683 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13162 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15089 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây