Thông báo mời thầu

Mua thuốc Dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2020 thuộc danh mục thuốc đấu thầu cấp cơ sở

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:05 15/10/2020
Số TBMT
20201038369-00
Công bố
09:33 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua thuốc Dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2020 thuộc danh mục thuốc đấu thầu cấp cơ sở
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn thu Viện phí, BHYT, dịch vụ
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
09:33 15/10/2020
đến
08:30 28/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
1.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 28/10/2020
Mở thầu tại
Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Địa chỉ: số 184 đường Trần Quý Cáp, Tp.Buôn Ma Thuột
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
74.288.760 VND
Bằng chữ
Bảy mươi bốn triệu hai trăm tám mươi tám nghìn bảy trăm sáu mươi đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua thuốc Dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2020 thuộc danh mục thuốc đấu thầu cấp cơ sở". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua thuốc Dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2020 thuộc danh mục thuốc đấu thầu cấp cơ sở" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 17

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

sở Y TẾ ĐẮK LẲK CỘNG HOÀ XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG Độc lâp - Tự do - Hanh phức
TẨY NGUYÊN
Số: 4T30 /QĐ-BVVTN Lẳk, ngày 14 tháng 0 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt Hồ sơ mòi thầu Gói thầu: Mua thuốc Dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2020 thuộc danh mục thuốc đấu thầu cấp cơ sở, Dự án: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bênh của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN
Căn cứ Luật Đấu thầu sổ43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định sổ 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 15/2019/ĨT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định việc đau thầu thuốc tại các cơ sởy tế công lập;
Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐTngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;
Căn cứ Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua thuốc Dược liệu, thuốc cỏ truyền năm 2020 thuộc danh mục thuốc đấu thầu cấp cơ sở, Dự Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên;
Căn cứ Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu Gói thầu: Mua thuốc Dược thuốc co truyền năm 2020 thuộc danh mục thuốc đẩu thầu cấp cơ sở, Dự án: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, của Tổ thẩm định ngày 05/10/2020;
Trên cơ sở Thông báo số 2518/TB-SKHĐT ngày 13/10/2020 cùa Sở Ke hoạch và Đầu tư thông báo về kết quả giám sát hoạt động đẩu thầu Gói thầu: Mua thuốc Dược liệu,thuốc cổ truyền năm 2020 thuộc danh mục thuốc đấu thầu cấp cơ sở, Dự án: Mua thuốc phục vụ khảm, chữa bệnh cùa Bệnh viện Đa khoa vùng Táy Nguyên - Giai đoạn phê duyệt Hồ sơ mời thầu (Theo Quyết định số 2011/QĐ-ƯBND ngày 31/8/2020 của UBND tinh.
\
2
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Mua thuốc Dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2020 thuộc danh mục thuốc đấu thầu cấp cơ sở, Dự án: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, với các nội dung sau:
1. Tên Gói thầu: Mua thuốc Dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2020 thuộc danh mục thuốc đấu thầu cấp cơ sở.
2. Tên Dự án: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
5. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
6. Thời gian và địa điểm đấu thầu:
- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 10 năm 2020
- Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 10 năm 2020
- Địa điểm mờ thầu tại: Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (địa chi: số 184 Trần Quý Cáp, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk).
7. Giá gói thầu: 4.952.584.000 đồng (Bằng Bổn chỉn trăm năm mươi hai triệu, năm trăm tám mươi bốn ngàn đồng)
Giá trị mua sắm trên đã bao gồm: Giá mua, thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển, giao hàng tại khoa Dược — Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, số 184 Trần Quý Cáp, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột.
8. Nguồn vốn: Nguồn thu Viện phí, BHYT, dịch vụ.
9. Thời gian thực hiện họp đồng: 365 ngày.
10. Tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu:
- Thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại trang "http://muasamcong.mpi.gov.vn” và Báo đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; và đồng thời tại web site: http://benhviendaklak.org.vn của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
- Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: Ngay sau khi đăng tải thành công thông báo mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chi “http://muasamcong.mpi.gov.vn/.
- Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu.
- Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là 25 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến khi bên mời thầu có tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo báo cáo đánh giá lựa chọn nhà thầu.
3
11- Hồ sơ mời thầu được phê duyệt:
- Chương I - Chỉ dẫn nhà thầu;
- Chương II - Bảng dữ liệu đấu thầu;
- Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;
- Chương IV - Biểu mẫu dự thầu;
- Chương V - Phạm vi cung cấp;
- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.
- Phần phụ lục
Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Gói thầu: Mua thuốc Dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2020 thuộc danh mục thuốc đấu thầu cấp cơ sờ, Dự án: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (kèm theo).
Điều 2: Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Bên mời thầu, chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này, tổ chức lực chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành.
Điều 3: Bên mời thầu, Trường Phòng Tài chính - Kế toán, Khoa Dược và thủ trường các đơn vị, cá nhân cỏ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, Dược.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5236 dự án đang đợi nhà thầu
  • 225 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 157 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13306 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15183 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây