Thông báo mời thầu

Tư vấn thiết kế BVTC - dự toán xây dựng công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:03 15/10/2020
Số TBMT
20201032097-01
Công bố
09:45 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Nhà văn hóa trung tâm thị xã An Nhơn
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Tư vấn thiết kế BVTC - dự toán xây dựng công trình
Chủ đầu tư
Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn, số 78 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý hỗ trợ; ngân sách thị xã An Nhơn và các nguồn vốn hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Nhà văn hóa trung tâm thị xã An Nhơn
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bình Định
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
09:53 14/10/2020
đến
14:30 03/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:30 03/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Tư vấn thiết kế BVTC - dự toán xây dựng công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Tư vấn thiết kế BVTC - dự toán xây dựng công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 28

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội
dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà
thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh
ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc
cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách
nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự
thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê
khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào
thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành
(nếu có).
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương pháp
chấm điểm (100 hoặc 1.000), bao gồm các nội dung sau đây:
- Nội dung khái quát các tiêu chuẩn:
Stt

Tiêu chuẩn

Điểm tối Thang điểm chi Mức điểm yêu
đa
tiết (nếu có)
cầu tối thiểu

1 Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu (Từ
10 đến 20% tổng số điểm)

20

a. Đã thực hiện gói thầu tương tự trong 03 năm
gần đây (2017-2019) về tính chất, quy mô, giá
trị...

15

b. Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện
các hợp đồng tương tự trước đó

5

2 Giải pháp và phương pháp luận (Từ 30 đến
40% tổng số điểm)
a. Hiểu rõ mục đích gói thầu

30
4

b. Cách tiếp cận và phương pháp luận

4

c. Sáng kiến cải tiến
d. Cách trình bày

3
4

14

21

Stt

Tiêu chuẩn

Điểm tối Thang điểm chi Mức điểm yêu
đa
tiết (nếu có)
cầu tối thiểu

đ. Kế hoạch triển khai

10

e. Bố trí nhân sự

5

3 Nhân sự (Từ 50 đến 60% tổng số điểm)
a. Chủ nhiệm lập dự án

50
8

b. Chủ trì thiết kế công trình dân dụng

7

c. Chủ trì thiết kế điện

7

d. Chủ trì thiết kế cấp – thoát nước

7

e. Chủ trì thiết kế PCCC

7

f. Chủ trì thiết kế hạ tầng kỹ thuật
g. Chủ trì lập dự toán

7
7

Tổng cộng (100%)

100

35

70

Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên có hợp đồng lao động dài
hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu và được nhà thầu đăng ký nhân sự
chủ chốt của nhà thầu đến cơ quan chuyên môn quản lý xây dựng. Các nhân sự chủ chốt
của nhà thầu được trùng lặp tối đa 2 vị trí.
- Nội dung chi tiết các tiêu chuẩn:
STT
1

Thang
Điểm tối
điểm chi
đa
tiết
Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu
20
a. Đã thực hiện gói thầu tương tự trong 2 năm gần đây
15
(Nhà thầu gửi kèm theo bản chụp hợp đồng và Biên bản
nghiệm thu hoàn thành)
* Gói thầu tương tự là gói thầu đáp ứng các tiêu chí:
- Về tính chất: Lập thiết kế (TK KT hoặc TK BVTC) - dự
toán công trình có các hạng mục công trình dân dụng,
hạ tầng kỹ thuật và PCCC;
- Về quy mô: Công trình dân dụng;
- Về giá trị: giá trị 01 hợp đồng tương tự có giá trị từ
809.500.000 VNĐ trở lên hoặc tổng giá trị 02 hợp đồng
tương tự có giá trị từ 809.500.000 VNĐ trở lên.
Đã thực hiện 01 hợp đồng Lập thiết kế bản vẽ thi công 15
dự toán công trình dân dụng có quy mô và tính chất như
trên với giá trị từ 809.500.000 VNĐ trở lên.
10
Tiêu chuẩn

Đã thực hiện 02 hợp đồng Lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán công trình dân dụng có quy mô và tính chất như
trên với tổng giá trị từ 809.500.000 VNĐ trở lên.

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu
14

STT

2

Thang
Điểm tối
điểm chi
đa
tiết
b. Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các
5
hợp đồng tương tự trong 2 năm gần đây (nhà thầu gửi
kèm theo: bản chụp hợp đồng tư vấn; bản chụp chứng
minh uy tín nhà thầu)
5
>= 02 hợp đồng tương tự kê khai đảm bảo tiến độ
3
01 hợp đồng tương tự kê khai đảm bảo tiến độ
Giải pháp và phương pháp luận
30
a. Hiểu rõ mục đích gói thầu
4
Am hiểu chung về phạm vi, quy mô của gói thầu; Đề xuất
4
kỹ thuật mô tả đầy đủ và chi tiết phạm vi công việc nêu
trong điều khoản tham chiếu.
Am hiểu chung về phạm vi, quy mô của gói thầu; Đề xuất
2
kỹ thuật mô tả đầy đủ nhưng không chi tiết phạm vi công
việc nêu trong điều khoản tham chiếu.
0
Thể hiện khái quát và không rõ ràng.
4
b. Cách tiếp cận và phương pháp luận
Tiêu chuẩn

Đề xuất về kỹ thuật bao gồm tất cả hạng mục công việc
quy định trong điều khoản tham chiếu. Các hạng mục
công việc được phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể
một cách hoàn chỉnh và logic; đồng thời có phân công
công việc cụ thể cho từng chuyên gia tư vấn.
Đề xuất về kỹ thuật bao gồm tất cả hạng mục công việc quy
định trong điều khoản tham chiếu. Các hạng mục công việc
được phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể một cách hoàn
chỉnh và logic; nhưng không có phân công công việc cụ thể
cho từng chuyên gia tư vấn.
Đề xuất về kỹ thuật không bao gồm tất cả hạng mục công
việc quy định trong điều khoản tham chiếu. Các hạng
mục công việc không phân chia thành những nhiệm vụ
cụ thể một cách hoàn chỉnh và logic.
c. Sáng kiến cải tiến
Đề xuất các sáng kiến cải tiến để thực hiện tốt hơn các
công việc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện dự án. Cách
tiếp cận và phương pháp luận của nhà thầu chuyên nghiệp
và tiên tiến.
Đề xuất các sáng kiến cải tiến để thực hiện tốt hơn các
công việc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện dự án. Cách
tiếp cận và phương pháp luận của nhà thầu không có sự
chuyên nghiệp và tiên tiến.
Không có đề xuất các sáng kiến cải tiến để thực hiện tốt hơn
các công việc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện dự án.
d. Cách trình bày
Đề xuất được kết cấu và trình bày một cách hợp lý, hoàn
chỉnh, dễ theo dõi và thuyết phục.
- Đề xuất được kết cấu và trình bày hợp lý, hoàn chỉnh.

4

2

0

3
3

2

0
4
4
2

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

21

STT

3

Thang
Điểm tối
điểm chi
đa
tiết
0
Đề xuất có kết cấu và trình bày không có sự hợp lý.
10
đ. Kế hoạch triển khai
Kế hoạch công việc bao gồm tất cả nhiệm vụ để thực hiện
10
gói thầu. Mỗi một nhiệm vụ cụ thể phải được phân tích,
mô tả một cách hoàn chỉnh, phù hợp và rõ ràng. Phù hợp
với phương pháp luận và tiến độ dự kiến, ưu tiên rút ngắn
thời gian thực hiện. Có các bảng biểu mô tả kế hoạch thực
hiện công việc và tiến độ nộp báo cáo.
Kế hoạch công việc bao gồm tất cả nhiệm vụ để thực hiện
5
gói thầu. Mỗi một nhiệm vụ cụ thể phải được phân tích,
mô tả một cách hoàn chỉnh, phù hợp và rõ ràng. Không
có sự phù hợp với phương pháp luận và tiến độ dự kiến.
Không có các bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện công
việc và tiến độ nộp báo cáo.
Kế hoạch công việc không bao gồm đầy đủ nhiệm vụ để thực
0
hiện gói thầu. Mỗi một nhiệm vụ cụ thể phân tích, mô tả không
hoàn chỉnh. không Phù hợp với phương pháp luận và tiến độ
dự kiến. Không có các bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện
công việc và tiến độ nộp báo cáo.
5
e. Bố trí nhân sự
Nhân sự được bố trí tối thiểu đáp ứng yêu cầu của hồ sơ
5
mời thầu và đảm bảo tiến độ thực hiện. Thời điểm và thời
gian huy động nhân sự phù hợp với kế hoạch triển khai
Nhân sự được bố trí tối thiểu đáp ứng yêu cầu của hồ sơ
3
mời thầu và đảm bảo tiến độ thực hiện. Thời điểm và thời
gian huy động nhân sự không phù hợp với kế hoạch triển
khai
Nhân sự được bố trí tối thiểu không đáp ứng yêu cầu của
0
hồ sơ mời thầu và không đảm bảo tiến độ thực hiện. Thời
điểm và thời gian huy động nhân sự không phù hợp với
kế hoạch triển khai
Nhân sự
50
a. Chủ nhiệm lập dự án: 01 người có Bằng đại học trở
8
lên chuyên ngành xây dựng dân dụng, có chứng chỉ hành
nghề thiết kế công trình dân dụng
- Kinh nghiệm làm việc
4
≥ 10 năm
4
≥ 7 ÷ < 10 năm
3
< 7 năm
2
- Kinh nghiệm ở vị trí Chủ nhiệm lập dự án
4
Đã làm Chủ nhiệm lập dự án từ 02 gói thầu tư vấn lập dự
4
án công trình dân dụng cấp II trở lên.
Đã làm Chủ nhiệm lập dự án từ 01 gói thầu tư vấn lập dự
3
án công trình dân dụng cấp II trở lên.
Tiêu chuẩn

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

35

STT

Thang
Điểm tối
điểm chi
đa
tiết
Đã làm Chủ nhiệm lập dự án công trình dân dụng cấp III
1
trở lên.
Chưa làm chủ nhiệm lập dự án công trình dân dụng cấp
0
III trở lên.
b. Chủ trì thiết kế công trình dân dụng: 01 người có
7
bằng đại học chuyên ngành dân dụng và có chứng chỉ
hành nghề thiết kế công trình dân dụng cấp II theo quy
định.
- Kinh nghiệm làm việc
3
≥ 10 năm
3
≥ 7 ÷ < 10 năm
2
< 7 năm
1
- Kinh nghiệm chủ trì
4
Đã chủ trì thiết kế công trình dân dụng từ 03 công trình
4
dân dụng cấp II trở lên.
Đã chủ trì thiết kế công trình dân dụng từ 02 công trình
3
dân dụng cấp II trở lên.
Đã chủ trì thiết kế công trình dân dụng dưới 02 công trình
2
dân dụng cấp II trở lên.
c. Chủ trì thiết kế điện: 01 người có bằng tốt nghiệp đại
7
học liên quan điện dân dụng, chứng chỉ hành nghề thiết
kế công trình điện dân dụng công trình cấp II theo quy
định.
- Kinh nghiệm làm việc
3
≥ 10 năm
3
≥ 7 ÷ < 10 năm
2
< 7 năm
1
- Kinh nghiệm chủ trì
4
Đã làm chủ trì thiết kế hạng mục điện dân dụng từ 03
4
công trình dân dụng cấp II trở lên.
Đã làm chủ trì thiết kế hạng mục điện dân dụng từ 02
3
công trình dân dụng cấp II trở lên.
2
Đã làm chủ trì thiết kế hạng mục điện dân dụng từ dưới
02 công trình dân dụng cấp II trở lên.
d. Chủ trì thiết kế cấp thoát nước: 01 người, có bằng
7
đại học chuyên ngành cấp thoát nước và có chứng chỉ
hành nghề thiết kế cấp – thoát nước trở lên theo quy định
- Kinh nghiệm làm việc
3
≥ 10 năm
3
≥ 7 ÷ < 10 năm
2
< 7 năm
1
- Kinh nghiệm chủ trì
4
Đã thiết kế cấp thoát nước từ 03 công trình dân dụng cấp
4
II trở lên.
Tiêu chuẩn

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

STT

Thang
Điểm tối
điểm chi
đa
tiết
Đã thiết kế cấp thoát nước từ 02 công trình dân dụng cấp
3
II trở lên.
2
Đã thiết kế cấp thoát nước dưới 02 công trình dân dụng
cấp II trở lên.
e. Chủ trì thiết kế cấp PCCC: 01 người có chứng chỉ
7
hành nghề tư vấn thiết kế PCCC theo quy định
- Kinh nghiệm làm việc
3
≥ 10 năm
3
≥ 7 ÷ < 10 năm
2
< 7 năm
1
- Kinh nghiệm chủ trì
4
Đã chủ trì thiết kế PCCC từ 03 công trình dân dụng cấp
4
II trở lên.
Đã chủ trì thiết kế PCCC từ 02 công trình dân dụng cấp
3
II trở lên.
Đã chủ trì thiết kế PCCC dưới 02 công trình dân dụng
2
cấp II trở lên.
f. Chủ trì thiết kế hạ tầng kỹ thuật: 01 người có bằng
7
tốt nghiệp cơ sở hạ tầng hoặc giao thông, chứng chỉ hành
nghề tư vấn thiết kế hạ tầng kỹ thuật theo quy định
- Kinh nghiệm làm việc
3
≥ 10 năm
3
≥ 7 ÷ < 10 năm
2
< 7 năm
1
- Kinh nghiệm chủ trì
4
Đã chủ trì thiết kế hạ tầng kỹ thuật từ 03 công trình dân
4
dụng cấp II trở lên.
Đã chủ trì thiết kế hạ tầng kỹ thuật từ 02 công trình dân
3
dụng cấp II trở lên.
Đã chủ trì thiết kế hạ tầng kỹ thuật dưới 02 công trình
2
dân dụng cấp II trở lên.
g. Chủ trì lập dự toán: 01 người có bằng tốt nghiệp cơ
7
kinh tế xây dựng, chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng
theo quy định
- Kinh nghiệm làm việc
3
≥ 10 năm
3
≥ 7 ÷ < 10 năm
2
< 7 năm
1
- Kinh nghiệm chủ trì
4
Đã chủ trì lập dự toán từ 03 công trình dân dụng cấp II
4
trở lên.
Đã chủ trì lập dự toán từ 02 công trình dân dụng cấp II
3
trở lên.
Đã chủ trì lập dự toán dưới 02 công trình dân dụng cấp II
2
trở lên.
Tiêu chuẩn

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

STT

Tiêu chuẩn
Tổng cộng (100%)

Thang
Điểm tối
điểm chi
đa
tiết
100

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu
70

b) Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật cần đảm bảo các yêu cầu sau:
+ E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong
các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự được
đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
+ E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được
đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong hai
phương pháp dưới đây cho phù hợp:
Mục 3.1. Đối với phương pháp giá thấp nhất1
Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); Bước 2: Xác
định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT;
Bước 3: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm
giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

1

Đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá cố định hoặc phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá hoặc phương pháp
dựa trên kỹ thuật thì bỏ Khoản này

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5235 dự án đang đợi nhà thầu
  • 245 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 161 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13302 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15189 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây