Thông báo mời thầu

Gói thầu thuốc Generic

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:59 15/10/2020
Số TBMT
20201038809-00
Công bố
10:42 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm thuốc năm 2020 - 2021
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu thuốc Generic
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguốn thu từ dịch vụ khám bệnh và nguồn thu do cơ quan BHXH thanh toán; các nguồn thu hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua sắm thuốc năm 2020 - 2021
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
10:42 15/10/2020
đến
08:00 06/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 06/11/2020
Mở thầu tại
Hội trường lầu 9, Bệnh viện quận 7, số 101 Nguyễn Thị Thập, Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
280.036.258 VND
Bằng chữ
Hai trăm tám mươi triệu không trăm ba mươi sáu nghìn hai trăm năm mươi tám đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu thuốc Generic". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu thuốc Generic" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 46

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẸNH VIỆN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sổ:jor /QĐ-BV
Quận 7, ngày thảng 2.0 năm 2020
- Gói thầu
QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt Hồ sơ mời thầu
Mua sắm thuốc theo tên Generic
U01 tnau : Mua săm thuôc theo tên Generic
Bên mời thầu : Bệnh viện Quận 7
Địa điêm thực hiện : sổ 101, Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phủ, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
GIÁM ĐÓC BỆNH VIỆN
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc Hội nước Cộng Hòa X: Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26 tháng 1 năm 2013;
Căn cứ Nghị Định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu-
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt đọng thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân đơn vị sự nghiệp công lập, tô chức chính trị, tô chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghê nghiệp, tô chức xã hội, tô chức xã hội - nghề nghiệp;
Căn cứ chức năng, quyên hạn của Phó Giám đôc Bệnh viện Quận 7 tại Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 23/07/2020 của Chủ tịch ủy ban nhân dẩn Quận 7;
Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 1 1/05/2016 của Bộ trường Bộ Y Tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sờ y tê công lập.
Căn cứ Quyết định số 6450/QĐ-SYT, ngày 01 tháng 10 năm 2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm thuốc năm 2020 -2021 của Bệnh viện Quận 7;
- Theo báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu gói thầu “Mua sắm thuốc theo tên Generic” ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Tổ Thẩm định.
QUYẾT ĐỊNH:
- Điều 1. Duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: “Mua sắm thuốc theo tên Generic” với nội dung như sau:
1. Hồ sơ mời thầu gói thầu:
§(BỆNH Qbl
Jọ

a. Nọi dung Ho sơ mời thầu được duyệt theo Quyết định này là Hồ sơ mời
t au a được hoan chỉnh theo đúng yêu cầu của gói thầu và quy đinh hiên hành.
b. Hồ sơ mời thầu được duyệt sẽ là:
- Căn cứ pháp lý để Bên mời thầu thực hiện đấu thầu rộng rãi trong nước, đánh giá hồ sơ dự thầu, chọn nhà thầu trúng thâu, theo dõi thực hiện hợp đông giao nhận thầu và nghiệm thu về sau.
Căn cứ pháp lý để thẩm định và phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thâu gói thầu này.
2. Tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu:
a. Phê duyệt kèm theo Quyết định này có nội dunẹ Kiêm tra và đánh giá tính hợp lệ của Hồ sơ đề xuất kỹ thuật, Tiêu chuân đánh giá vê năng lực và kinh nghiệm, Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, Kiêm tra và đánh giá tính hợp lệ của Hồ sơ đề xuất tài chính, Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết vê tài chính tại chương III của Hồ sơ mời thầu sử dụng đê đánh giá hô sơ dự thầu.
b. Nội dung Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của Hồ sơ đề xuất kỹ thuật, Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, Tiêu chuân đánh giá vê kỹ thuật, Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của Hô sơ đê xuât tài chính,
- Tồ chức đấu thầu rộng rãi trong nước theo nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này và theo đúng quy định của Luật Đấu thầu hiện hành.
- Đối với gói thầu “Mua sẳm thuốc Generic” áp dụng đấu thầu rộng rãi trong nước, thực hiện theo quy định tại Điều 21, Điều 23, Điều 25, Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30, Điều 31 của Nghị Định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ vê việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, phù hợp với Quyết định, chủ trương mua sắm và các quy định liên quan hiện hành.
Điều 3. Bên mời thầu, Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định đấu thầu, các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết về tài chính tại chương III của Hồ sơ thầu được duyệt phải đưa vào Hồ sơ mời thầu khi phát hành Hồ sơ
thẩu.
Điều 2. Bên mời thầu, Tồ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định của Bệnh viện chí
trách nhiệm:
Nơi nhận: l
- Như điều 3r
- Lưu: HC.
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP BÊN MỜI THẦU
* Ệ r X _
»c

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5248 dự án đang đợi nhà thầu
  • 518 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 541 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13481 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15477 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây