Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:40 15/10/2020
Số TBMT
20201038074-01
Công bố
10:26 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Cải tạo di dời nhà phong cháy, chữa cháy Trung tâm lưu trữ Quốc gia IV
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Thi công xây dựng
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
+ Kinh phí duy tu bảo dưỡng hệ thống trang thiết bị chuyên dụng đã giao cho đơn vị năm 2020.
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cải tạo di dời nhà phong cháy, chữa cháy Trung tâm lưu trữ Quốc gia IV
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Lâm Đồng
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
09:16 15/10/2020
đến
20:00 22/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
20:00 22/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
4.600.000 VND
Bằng chữ
Bốn triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 18

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT1
I. Giới thiệu về gói thầu.
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
Cải tạo di dời nhà phòng cháy chữa cháy với các hạng mục chủ yếu sau:
-

Lấy đất tạo mặt bằng để xây nhà phòng cháy chữa cháy D=12; R=5m.

-

Xây taluy bằng đá chẻ D=6cm, R=0,3m.

-

Xây mới nhà PCCC có D= 5m, R=2,7m.

-

Đường ống công nghệ và các phụ kiện kèm theo để đấu nối trạm PCCC;

-

Đường ống thoát nước mưa D300 và D200

-

Di dời nhà PCCC về vị trí mới.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: 60 ngày.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật.
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng ngoài việc tuân theo các yêu cầu nêu trong
Yêu cầu kỹ thuật này Nhà thầu còn phải có trách nhiệm tham khảo và tuân thủ các tiêu
chuẩn xây dựng nêu dưới đây:
STT

SỐ HIỆU TIÊU CHUẨN

TÊN TIÊU CHUẨN
Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và
thiết kế tổ chức thi công
Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và
thiết kế thi công – Qui phạm thi công và
nghiệm thu.

1

TCVN 4252:2012

2

TCVN 4252:2012

3

TCVN 5672:1992

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Hồ sơ
thi công – yêu cầu chung.

4

TCVN 4055:1985

Tổ chức thi công.

5

TCVN 5637:1991

Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây
dựng – Nguyên tắc cơ bản.

6

TCVN 5638:1991

Đánh giá chất lượng công tác xây lắp –
Nguyên tắc cơ bản.

7

TCVN 5640:1991

Bàn giao công trình xây dựng – Nguyên tắc
cơ bản.

8

TCVN 4091:1985

Nghiệm thu các công trình xây dựng

9

.TCXDVN 371:2006

Nghiệm thu chất lượng thi công công trình
xây dựng.

10

TCVN 4459:1987

Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây
dựng

11

TCXDVN 336:2005

Vữa dán gạch ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật và
phương pháp thử

12

TCVN 5674:1992

Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công
và nghiệm thu.

Trong trường hợp Nhà thầu xét thấy có tiêu chuẩn nêu trên nào đã bị Bộ xây
dựng huỷ bỏ hoặc có sự khác biệt hay mâu thuẫn giữa các quy định trình bày dưới đây
và các quy định trong tiêu chuẩn xây dựng nêu trên thì Nhà thầu phải yêu cầu Chủ đầu
tư xem xét và chỉ dẫn thực hiện.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát.
- Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát thi công của chủ đầu tư sẽ thực hiện
giám sát theo quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý
chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày
16/08/2019.
- Chủ đầu tư sẽ thông báo quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của người giám
sát thi công xây dựng công trình cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà
thầu thiết kế xây dựng công trình biết để phối hợp thực hiện.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị.
- Các vật liệu, vật tư, thiết bị không liệt kê trong bảng phía dưới thực hiện theo
yêu cầu của bản vẽ thiết kế và thuyết minh thiết kế.
- Khái niệm “tương đương” được hiểu là có đặt tính kỹ thuật tương tự, có tính
năng sử dụng tương tự.
- Trong HSDT của mình, nhà thầu phải định rõ và đầy đủ chủng loại, mã hiệu,
nguồn gốc, xuất xứ/chứng nhận xuất xưởng (nếu có) của các vật liệu, vật tư, thiết bị sử
dụng cho công trình. Thiết bị lắp đặt cho công trình phải mới 100% chưa qua sử dụng.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
Quy trình thi công và lắp đặt tuân thủ theo bản vẽ thiết kế thi công đã được chủ
đầu tư phê duyệt và các Quy chuẩn, TCVN, quy định do nhà nước ban hành. Nhà thầu
phải trình bày chi tiết trình tự thi công, lắp đặt các công việc của gói thầu này.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
QCVN 01:2008/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về an toàn điện
QCXDVN 05:2008/BXD - Nhà ở và công trình công cộng – An toàn sinh mạng
và sức khoẻ.
TCVN 5699:1998 - An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện
tương tự.
TCVN 6385:1998 - Yêu cầu an toàn đối với các thiết bị điện tử và các thiết bị
có liên quan, sử dụng điện mạng dùng trong gia đình và các nơi tương tự.

TCVN 4756:1989 - Quy phạm nối đất và nối không thiết bị điện
TCVN-2287-1978 - Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Quy định cơ bản;
TCVN-2291-1978 - Phương tiện bảo vệ người lao động. Phân loại.
TCXD 66-1991 - Vận hành và khai thác hệ thống cấp thoát nước. Yêu cầu an
toàn.
Và các quy định hiện hành khác
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có):
Tuân theo TCVN 3254-1989 An toàn cháy. Yêu cầu chung.
Tuân theo TCVN 3255-1986 An toàn nổ. Yêu cầu chung.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Nhà thầu phải có biện pháp giảm thiểu tối đa gây ô nhiểm môi trường nước,
không khí, tiếng ồn tại khu vực thi công và xung quanh; phải có nhà vệ sinh tại công
trường; có rào che chắn công trường, công trình và các quy định hiện hành khác.
8. Yêu cầu về an toàn lao động:
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả các hoạt động tại khu vực
thi công trong suốt quá trình từ khi nhà thầu nhận mặt bằng thi công đến khi bàn giao
công trình cho chủ đầu tư, bao gồm (nhưng không hạn chế chỉ gồm các nội dung này):
- An toàn đối với con người (công nhân, cán bộ thi công của nhà thầu, và tất cả
những người khác có mặt tại khu vực thi công và các khu vực khác có liên quan).
- An toàn cho công trình;
- An toàn phòng chống cháy nổ trong khu vực thi công và các khu vực khác có
liên quan.
- Bảo đảm trật tự, an ninh.
Và các quy định hiện hành khác
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị của nhà thầu phải phù hợp với biện
pháp tổ chức thi công, kỹ thuật thi công tiến độ thi công nêu tại HSDT của nhà thầu,
phù hợp với tiến độ thi công chi tiết mà nhà thầu lập khi khởi công công trình được
chủ đầu tư phê duyệt và phù hợp với tiến độ thi công được cập nhật từng giai đoạn
trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
Nhà thầu phải lập biện pháp thi công tổng thể; cho từng hạng mục và trình cho
Tư vấn giám sát và Ban quản lý dự án xem xét phê duyệt trước khi triển khai thi công.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công
trình, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công trong việc
quản lý chất lượng công trình.

- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình,
thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình theo tiêu chuẩn và yêu
cầu thiết kế;
- Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công;
- Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình;
- Kiểm tra an toàn lao động và vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công
trường;
- Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình, hạng mục
công trình và công trình hoàn thành;
- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ
sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư;
- Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định tại Nghị định số
46/2016/NĐ-CP về quản lý chất lượng
- Và các quy định hiện hành khác.
Lưu ý: Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn giám sát để giám sát chất lượng công
trình (Giám sát A). Nhà thầu chỉ được phép thi công khi có sự hiện diện, kiểm tra của
giám sát A. Nhà thầu phải có trách nhiệm báo cáo Chủ đầu tư nếu cán bộ giám sát A
không có mặt tại công trường để thực hiện công tác giám sát. Những công việc mà nhà
thầu thi công trong khoảng thời gian cán bộ giám sát A vắng mặt tại công trường sẽ
không được Chủ đầu tư nghiệm thu, đồng thời, nhà thầu phải có trách nhiệm thi công
lại những công việc này mà không được đòi hỏi phát sinh thêm chi phí hoặc đòi hỏi
kéo dài thời gian thi công công trình.
III. Các bản vẽ. Đính kèm bản vẽ đã được thẩm tra Scanner theo E-HSMT.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5236 dự án đang đợi nhà thầu
  • 370 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 323 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13370 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15315 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây