Thông báo mời thầu

Thi công xây lắp gồm: nhà làm việc cải tạo; nhà phụ trợ xây mới; nhà bảo vệ cải tạo; Nhà để máy phát điện và máy bơm; Cổng, tường rào; sân đường nội bộ; bể nước ngầm 180 m3; nhà xe 02 bánh cho khách; Cây xanh, thảm cỏ; HT cấp điện ngoài nhà; HT cấp, thoát nước ngoài nhà; Tháo dỡ hiện trạng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:38 15/10/2020
Số TBMT
20201038539-00
Công bố
10:27 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc KBNN Tiền Giang
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thi công xây lắp gồm: nhà làm việc cải tạo; nhà phụ trợ xây mới; nhà bảo vệ cải tạo; Nhà để máy phát điện và máy bơm; Cổng, tường rào; sân đường nội bộ; bể nước ngầm 180 m3; nhà xe 02 bánh cho khách; Cây xanh, thảm cỏ; HT cấp điện ngoài nhà; HT cấp, thoát nước ngoài nhà; Tháo dỡ hiện trạng
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn từ nguồn thu hoạt động nghiệp vụ và quỹ PTHĐ ngành của KBNN
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc KBNN Tiền Giang
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Thi công xây lắp gồm: Nhà làm việc cải tạo; Nhà phụ trợ xây mới; Nhà bảo vệ cải tạo; Nhà để máy phát điện và máy bơm; Cổng, tường rào; Sân đường nội bộ; Bể nước ngầm; Nhà xe 02 bánh cho khách; Cây xanh, thảm cỏ; HT cấp điện ngoài nhà; HT cấp thoát nước ngoài nhà; Tháo dỡ hiện trạng.
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
10:27 15/10/2020
đến
14:30 04/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:00 04/11/2020
Mở thầu tại
Kho bạc Nhà nước Tiền Giang. Địa chỉ: 208 Nam Kỳ Khỡi Nghĩa, phường 1 - Thành phố Mỹ Tho -Tiền Giang
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
600.000.000 VND
Bằng chữ
Sáu trăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây lắp gồm: nhà làm việc cải tạo; nhà phụ trợ xây mới; nhà bảo vệ cải tạo; Nhà để máy phát điện và máy bơm; Cổng, tường rào; sân đường nội bộ; bể nước ngầm 180 m3; nhà xe 02 bánh cho khách; Cây xanh, thảm cỏ; HT cấp điện ngoài nhà; HT cấp, thoát nước ngoài nhà; Tháo dỡ hiện trạng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây lắp gồm: nhà làm việc cải tạo; nhà phụ trợ xây mới; nhà bảo vệ cải tạo; Nhà để máy phát điện và máy bơm; Cổng, tường rào; sân đường nội bộ; bể nước ngầm 180 m3; nhà xe 02 bánh cho khách; Cây xanh, thảm cỏ; HT cấp điện ngoài nhà; HT cấp, thoát nước ngoài nhà; Tháo dỡ hiện trạng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 52

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

KHO BẠC NHÀ Nước KHO BẠC NHÀ NƯỚC TIỀN GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phức
số: Ối /QĐ-KBTG
Tiền Giang, ngàylS tháng (0 năm 2020
QƯYÉT ĐỊNH
về việc phê duyệt hồ SO’ mời thầu gói thầu Thi công xây lắp gồm: nhà lain việc cải tạo; nhà phụ trơ xây mói; nhà bảo vệ cải tạo; Nhà đế máy phát điện và máy bom; Cổng, tường rào; sân điròng nội bộ; bể nước ngầm 180 m3; nhà xe 02 bánh cho khách; Cây xanh, thảm cỏ; HT cấp điện ngoài nhà; HT cấp, thoát nưóc ngoài nhà; Tháo dỡ hiện trạng thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, mỏ* rộng
trụ sỏ' Kho bạc Nhà nước Tiền Giang.
GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC TIÊN GIANG
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/20Ỉ3/QH13; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quỉ định chi tiết thỉ hành một so điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư sỗ 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ KH&ĐT qui định chỉ tiết lập báo cáo thâm định trong quá trình tô chức ỉựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư sổ 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 5 năm 201.5 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp;
Căn cứ Quyết định sổ 1618/QĐ-BTC ngày 22/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành pho trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 2468/QĐ-BTC ngày 23/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về việc hướng dan một so quy định của pháp luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trong nội bộ ngành tài chính;
Căn cứ Quyết định số 1868/QĐ-KBNN ngày 27/4/2018 của Tổng Giám đốc KBNN Quy định về thẩm quyền quyết định việc mua sam, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công trong hệ thong Kho bạc Nhà nước;
Căn cứ Quyết định so 6500/QĐ-KBNN ngày 25/12/2018 của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước về việc Phân cấp, uỷ quyền quản lý tài chỉnh, tài sản công, đầu tư xây dựng, úng dụng công nghệ thông tin, đấu thầu và kiểm tra, kiểm toán nội bộ trong các đơn vị dự toán ngân sách thuộc Kho bạc Nhà nước •
Căn cứ Quyết định’ số 5842/QĐ-KBNN ngày 29/10/2019 của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, mở rộng ừ'ự sở Kho bạc Nhà nước Tiền Giang;
Căn cứ Quyết định số 4646/QĐ-KBNN ngày 25/8/2020 của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây
dựng dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc KBNN Tiền Giang;
Căn cứ Quyết định số 4782/QĐ-KBNN ngày 01/9/2020 của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dụ án đầu tư xây dựng Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc KBNN Tiền Giang;
Căn cứ vào hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây lắp gồm: nhà làm việc cải tạo; nhà phụ trợ xây mới; nhà bảo vệ cải tạo; Nhà đê máy phát diện và máy bơm; Cống, tường rào; sân đường nội bộ; bế nước ngầm 180 m3; nhà xe 02 bánh cho khách; Cây xanh, thảm cỏ; HT cấp điện ngoài nhà; HT câp, thoát nước ngoài nhà; Tháo dở hiện trạng thuộc dự án Xây dựng Cải tạo, mở rộng trụ sở Kho bạc Nhà nước Tiền Giang do đơn vị Tir vấn là Công ty TNHH Tư vần Kiến trúc Nhà Việt lập;
Xét báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu Thỉ công xây lắp gồm: nhà làm việc cải tạo; nhà phụ trợ xây mới; nhà bảo vệ cải tạo; Nhà để máy phát điện va máy bơm; cổng, tường rào; sân đường nội bộ; bể nước ngầm 180 m3; nhà xe 02 bánh cho khách; Cây xanh, thảm cỏ; HT cấp điện ngoài nhà; HT cấp, thoát nước ngoài nhà; Tháo dở hiện ừạng thuộc dự án Xây dựng Cải tạo, mở rộng trụ sở Kho bạc Nhà nước Tiền Giang của tể thẩm định ngày 13 tháng Ị0 năm 2020;
Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây lắp gồm: nhà làm việc cải tạo; nhà phụ ừợ xây mới; nhà bảo vệ cải tạo; Nhà đế máy phát điện và máy bơm; Cồng, tường rào; sân đường nội bộ; bể nước ngầm 180 m3; nhà xe 02 bánh cho khách; Cây xanh, thảm cỏ; HT cấp điện ngoài nhà; HT cấp, thoát nước ngoài nhà; Tháo dỡ hiện trạng thuộc dự án Xây dựng Cải tạo, mở rộng trụ sở Kho bạc Nhà nước Tiền Giang.
Điều 2. Hồ sơ mời thầu đủ điều kiện để phát hành. Phòng Tài Vụ - Quản trị, đơn vị Tư vấn lựa chọn nhà thầu, tổ chuyên gia, tổ thẩm định gói thầu trên và các đơn vị liên quan căn cứ vào nội dung của Hồ so1 mời thầu đế phân tích đánh giá xếp hạng các hồ sơ dự thầu.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Trưởng phòng Tài vụ -Quản trị, đơn vị Tư vấn lựa chọn nhà thầu, tổ chuyên gia, tổ thẩm định gói thầu trên và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
QUYẺT ĐỊNH:
(Đỉnh kèm hô sơ mời thâu).
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TVQT.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 4932 dự án đang đợi nhà thầu
  • 524 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 637 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13019 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15044 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây