Thông báo mời thầu

Mua sắm thiết bị CNTT cho phòng đọc mở

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:21 15/10/2020
Số TBMT
20201038570-00
Công bố
09:58 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm nội thất, thiết bị công nghệ thông tin cho phòng đọc mở
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua sắm thiết bị CNTT cho phòng đọc mở
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
kinh phí KHCN năm 2019
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua sắm một số trang thiết bị cho phòng đọc mở phục vụ bạn đọc
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
09:58 15/10/2020
đến
10:00 20/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
Miễn phí

Mở thầu:

Mở thầu vào
11:00 20/10/2020
Mở thầu tại
Cục V04, 47 Phạm Văn Đồng
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sắm thiết bị CNTT cho phòng đọc mở". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sắm thiết bị CNTT cho phòng đọc mở" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 28

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

BỘ CÔNG AN CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC KHOA HỌC, CHIÊN LƯỢC Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc
VÀ LỊCH SỬ CÔNG AN
SỐ:J^c>2>ƯQĐ-V04-P14 Hà Nội, ngàyjs tháng 10 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt bản yêu cầu báo giá gói thầu “Mua sắm một số trang thiết bị cho phòng đọc mỏ’ phục vụ bạn đọc”
CỤC TRƯỞNG CỤC KHOA HỌC, CHIẾN LƯỢC VÀ LỊCH sử CÔNG AN
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chú nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngàỵ 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư 11/2015/TT-BKJHDT ngày 27/10/2015 của Bộ Ke hoạch đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh;
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết sử dụng vốn nhà nước đế mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tố chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tố chức xã hội- nghề nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 57/2016/TT-BCA ngày 31/12/2016 của Bộ Công an quy định thực hiện mua săm tài sản, hàng hóa trong Công an nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 4007/QĐ-BCA ngày 06/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tố chức bộ máy của Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an;
Căn cứ Quyết định số 6172/QĐ-BCA ngày 15/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động Khoa học và công nghệ năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 637/QĐ-BCA ngày 23/1/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
Căn cứ Thông báo số 2111/TB-V04-P1 ngày 15/7/2020 của Cục trưởng V04 về việc ủy quyền duyệt, ký các văn bản, chứng từ;
Căn cứ phê duyệt của đồng chí Cục trưởng tại Công văn so 142/P14 ngày 24/7/2020 của Phòng 14 về việc thực hiện nhiệm vụ “Nâng cấp phần mềm quản lý thư viện điện tứ, thư viện so cho thư viện nghiệp vụ và mua sam một sô trang thiết bị cho phòng đọc mơ phục vụ bạn đọc”, trong đó phê duyệt thực hiện nội dung “Mua sắm một số trang thiết bị cho phòng đọc mở phục vụ bạn đọc”;
Căn cứ Quyết định sổ 3201/ỌĐ-V04-P14 ngày 05/10/2020 của Cục V04 vệ việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thâu và dự toán gói thâu “Mua săm một sô trang thiết bị cho phòng đọc mớ phục vụ bạn đọc”;
Căn cứ Quyết định số 3071/QĐ-V04-P14 ngàỵ 25/9/2020 của Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an Quyết định về việc thành lập Tô thẩm định đấu thầu;
Căn cứ Báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu số 05/BC-TTĐ ngày 13/10/2020 của Tổ thẩm định thẩm định bản yêu cầu báo giá gói thầu “Mua sắm một sô trang thiết bị cho phòng đọc mở phục vụ bạn đọc”;
Xét đề nghị của Trưởng phòng 14,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt bản yêu cầu báo giá gói thầu “Mua sẳm một sổ trang thiết bị cho phòng đọc mở phục vụ bạn đọc” từ nguồn kinh phí khoa học và công nghệ năm 2019 (có bản yêu câu kèm theo).
Điều 2. Căn cứ nội dung bản yêu cầu báo giá được phê duyệt tại Điều 1, giao Trung tâm Tư liệu và Thông tin Khoa học Công an (Phòng 14) tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của gói thầu tuân thủ các quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đồng chí Trưởng phòng 14, Tổ thẩm định đấu thầu, Tổ Chuyên gia và thủ trưởng các đơn vị liên quan trách nhiệm thi hành quyết định này./jH^r
Nơi nhận:
- Đ/c Cục trường (để b/c);
- Như điều 3 (để th/hiện);
- Lưu: VT, P14.
KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thượng tá Nguyễn Quang Thắng
2

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5243 dự án đang đợi nhà thầu
  • 518 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 542 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13487 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15478 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây