Thông báo mời thầu

Hệ thống giám sát ăn mòn BK19

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:12 15/10/2020
Số TBMT
20201038449-00
Công bố
10:07 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Lô 09-1
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Hệ thống giám sát ăn mòn BK19
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Lô 09-1
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
XNXL-151/20-DA gói thầu Hệ thống giám sát ăn mòn BK19
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
10:07 15/10/2020
đến
10:00 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
7.500.000 VND
Bằng chữ
Bảy triệu năm trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Hệ thống giám sát ăn mòn BK19". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Hệ thống giám sát ăn mòn BK19" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 45

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

VIETSOVPETRO
Dự ÁN XÂY DỤ NG GIÀN ĐẦU GIẾNG BK19
“PHÊ DUYỆT” PHÓ TỔNG GIÁM ĐÒC
TRẦN XUÂN HOÀNG
Vl / ơĩT /2020
YÊU CẦU KỸ THUẬT HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĂN MÒN
Tài liệu số : OCD-BK19-TR-26
Ngày : 0>/ OT/2020
Phiên bản : 0
PHÁT HÀNH CHO ĐẨU THÀU
VIETSOVPETRO
DỤ ÁN BK19
YÊU CÀU KỸ THUẬT HỆ THÒNG GIÁM SÁT AN MÒN
TLSỔ: OCD-BK19-TR-26
P.B 0
Trang: 2 of 7
Thỏa thuân - XNXL:
Phó giám đốc XNXL
Thỏa thu ân - P.XDCB:
Trưởng phòng XDCB Thỏa thuân - Viên Nini:
Viện Phó Viện NIPI Kiểm tra - P.XDCB:
Chuyên viên phòng XDCB Kicnì tra - Viên Nini:
Chánh Thiết Kế Viện NIPI
Chuyên viên P.CAM - Viện NTPI
Kiếm tra — XNXL:
Trưởng phòng Kỹ Thuật XNXL
Chuyên viên phòng Vật Tư XNXL
Kỹ sư phòng Kỹ Thuật XNXL. Chuẩn bi-XNXL:

Phạm Thanh Bình
(jâ&
Nguyễn Hồng Giang
Bùi Trọng Hân
Phạm Văn Quân
Bùi Hồng Dương Nhâm Điện Biên
Nguyễn Thế Văn
Trần Trung Tuyến Nguyễn Văn Trương
Kỹ sư phòng Kỹ Thuật XNXL T Trương Anh Tuấn

Ớ&.05U0
4f|g Dự ÁN BK19 YÊU CÀU KỸ THUẬT HỆ THỐNG GIÁM SÁT AN MÒN TLSỔ: OCD-BK19-TR-26
P.B: 0
VIETSOVPETRO Trang: 3 of 7
MỤC LỤC
1. PHẠM VI CUNG CÁP.....................................4
2. YÊU CÀU KỸ THUẬT.....................................4
3. THỜI HẠN, ĐỊA ĐỈÈM GIAO HÀNG.........................4
4. XUẤT XỨ HÀNG HỎA.....................................4
5. NĂM SẢN XUẤT.........................................4
6. BẢO HÀNH.............................................4
7. CHÚNG CHỈ............................................4
8. NĂNG Lực KINH NGHIỆM.................................5
9. YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU TRONG HÒ số CHÀO THÀU............5
10. PHỤ LỤC
6
gsg DỰÁNBK19 YÊU CÀU KỸ THUẬT HỆ THỐNG GIÁM SÁT AN MÒN TL SỒ: OCD-BK19-TR-26
P.B: 0
VIETSOVPETRO Trang: 4 of 7
1. PHẠM VI CUNG CÁP
Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hàng hóa như liệt kê trong mục 4 (MTO FOR CORROSION COUPONS AND PROBES) trong tài liệu số BK19-007-TS-AC7-RQ-001 Rev.l (PURCHASE REQUISITION FOR INTERNAL CORROSION MONITORING SYSTEM)
2. YÊU CÀU KỶ THƯẬT
Tất cả hàng hóa phải thỏa mãn các yêu cầu ncu trong các tài liệu kỹ thuật liệt kê ở Phụ lục 1.
Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa các tài liệu Yêu cầu kỹ thuật. Datasheet, Specification và các tài liệu khác, thử tự ưu tiên giữa các tài liệu như sau:
- Yêu cầu kỹ thuật
- Specification
- Các tài liệu khác
3. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIẺM GIAO HÀNG
Thời hạn giao hàng, bao gồm cà thời gian xem xét Vendor Data/ đóng gói/ xếp dỡ và thời gian vận chuyển không muộn hơn 105 ngày lịch tính từ ngày phát hành thông báo trúng thầu (Letter of Intent)
4. XƯÁTXỨHÀNG HÓA
Xuất xứ hàng hóa khuyến nghị và mức điểm cụ thể như trong tài liệu “TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT - HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĂN MÒN” (Tài liệu số: OCD-BK19-TE-26).
5. NĂMSẢNXUÁT
Tất cả hàng hóa là hàng mới, chưa qua sử dụng, sản xuất không trước năm 2020.
6. BẢO HÀNH
Thời gian bảo hành và mức diểm cụ thể như trong tài liệu “TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT - HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĂN MÒN” (Tài liệu số: OCD-BK19-TE-26).
7. CHỦNG CHỈ
Tất cả các chửng chỉ liên quan phải được xác nhận, cam kết cung cấp và được chuyển giao trước khi giao hàng, bao gồm nhưng không giới hạn như sau:
• Chứng chỉ Xuất xứ hàng hóa (Certificate of Origin) được phát hành bởi Phòng thương mại của quốc gia sản xuất hoặc xuất khẩu hàng hóa. (Bản gốc/ Electronic)
• Chứng chỉ chất lượng, số lượng (Certificate of Quality and Quantity) phát hành bởi Nhà sản xuất (Bản gốc)
fin DỰÁNBK19 YÊU CÀU KỸ THUẬT HẸ THỐNG GIÁM SÁT AN MÒN TLSỒ: OCD-BK19-TR-26
P.B 0
Trang: 5 of 7
VIETSOVPETRO
• Chứng chỉ “Certificate of conformity” phát hành bởi Nhà sản xuất. (Bản gốc)
• Chứng chỉ bảo hành phát hành bởi nhà thầu cấp hàng (Bản gốc)
8. NẢNG Lực KINH NGHIỆM
Nhà thầu phải có ít nhất 02 (hai) hợp đồng tưưng tự đă từng thực hiện trong 05 (năm) năm gần nhất.
Hợp đồng tương tự là hợp đồng cung cấp hệ thống giám sát ăn mòn.
9. YÊƯ CẦU VẺ TÀI LIỆU TRONG HÒ so CHÀO THẦU
Trong hồ sơ chào thầu, nhà thầu được yêu cầu cung cấp tất cả các tài liệu kỹ thuật liên quan và các tài liệu mẫu (samples) của hàng hóa để chứng minh Nhà thầu có khả năng cung cấp hàng hóa đáp ứng theo các yêu cầu trong Hồ sơ mời thầu.
Tài liệu kỹ thuật được yêu cầu cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn như liệt kê dưới
đây:
No Mô tả Trong HSD T Sau khi kỷ HĐ (for Review / Information) Tài liệu hoàn công
1. Quality control manual and quality control plan YES I YES
2. Packing and transportation details I YES
3. Operating and maintenance manual YES
4. Intrinsically safe certificates with catalogue wherever applicable YES I YES
5. Installation procedure for corrosion coupon and probe (including installation and commissioning of assembly, coupon holder, coupon, probe, probe adaptor, Datalogger , etc.) YES I YES
6. Fabrication drawings R YES
7. Datasheet and specification of system YES R YES
8. Dimensional and visual check report. I YES
9. Certificate of origin, certificate of quality and certificate of comformity I YES
10. List of Bidder’s similar executed contracts in the last 05 (five) years and Bidder’s Copied similar executed contracts with detailed scope of supply YES
Dự ÁN BK19 YÊU CÀƯ KỶ THUẬT HỆ THỐNG GIẢM SÁT Ẩn mòn TLSỎ: OCD-BK19-TR-26
P.B: 0
VIETSOVPETRO Trang: 6 of 7
Chi chú:
• Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp tài liệu Vendor Data Register List (VDRL) và các tài liệu Vendor Data để VSP xem xét và phê duyệt trong vòng 15 ngày lịch tính từ ngày phát hành thông báo trúng thầu (Letter of Intent).
• Tài liệu hoàn công được cung cấp bao gồm: 01 (một) bản gốc và 02 (hai) bản copy và 01 (một) bản Electronic copy vào USB.
10. PHỤ LỤC
PHU LỤC 1: Các tài liệu kỹ thuật đính kòm
(Phụ lục ỉ cỏ thể được cập nhật và hổ sung trong giai đoạn đấu thầu.)
£|g DỤ ÁN BK19 YÊU CẦU KỶ THUẬT HỆ THỐNG GIÁM SÁT Ẩn mòn TL SỔ: OCD-BK19-TR-26
P.B: 0
VIETSOVPETRO Trang: 7 of 7
PHỤ LỤC 1
TÀI LIỆU KỸ THUẬT
No. TÀI LIỆU SỐ MỎ TẢ GHI CHÚ
1. BK19-007-TS-AC7-RQ-0 0< Purchase requisition for internal corrosion monitoring system Riv. L
2. BK19-007-TS-AC7-SP-001 Specification for internal corrosion monitoring system r o
(Phụ lục 1 cỏ thể được cập nhật và hổ sung trong giai đoạn đấu thầu.)

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 4932 dự án đang đợi nhà thầu
  • 524 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 637 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13019 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15044 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây