Thông báo mời thầu

Thi công xây lắp

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:40 15/10/2020
Số TBMT
20201026361-02
Công bố
09:32 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Nâng cấp bê tông nhựa, xây mương thoát nước đường Tân Hiệp 18 (đoạn từ đường Tân Hiệp 17 đến trường THCS Tân Hiệp)
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Thi công xây lắp
Chủ đầu tư
Ủy ban nhân dân phường Tân Hiệp. Địa chỉ: phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Nguồn ngân sách thị xã bố trí cho phường Tân Hiệp năm 2020-2021
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Công trình: Nâng cấp bê tông nhựa, xây mương thoát nước đường Tân Hiệp 18 (đoạn từ đường Tân Hiệp 17 đến trường THCS Tân Hiệp)
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bình Dương
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:54 10/10/2020
đến
15:45 21/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:45 21/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
15.000.000 VND
Bằng chữ
Mười lăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây lắp". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây lắp" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 40

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

2345789

 

589
 

83!"#$%34"
&'()*+,(-.(/012(-.3/(/45(26.(7*89'
:;<=1(26.(7*89>(<*.(/012(?@A(BCDE
:;<=1(FG(H1>(I@12(/JD(K=(7012(1*G5L(?@A(,MN12(7*OH7(1MP/(QMR12(<@1(S.3D(&T(UQO+1(7V(
QMR12(<@1(S.3D(&W(QX1(7YMR12(:;Z*4(Q89(7M>(]A(K51(1*@1(F@1(D*MR12(<@1(S.3DE
:;I29^1(-_1>(I29^1(12@1(`H/*(7*a(?b(K_(7Yc(/*O(D*MR12(<@1(S.3D(1d,(efef:ghgij
:;k9AX7(Qa1*(`_(i0hilkm:noIp(12qA(r&l&elef&s(/45(noIp(D*MR12(<@1(S.3D-t(-.3/(
D*=(F9A37(KHO(/HO(u.1*(7X(uv(7*9w7(?@A(FG12(/012(7Yx1*(1=9(7Y=1E
:;k9AX7(Qa1*(`_(syrlkm:noIp(12qA(ezlfTlefef(/45(noIp(D*MR12(<@1(S.3D(-t(-.3/(
D*=(F9A37(Q.t9(/*{1*(/N(/J9(7|12(,}/(Q89(7M(/012(7Yx1*(1=9(7Y=1
:;k9AX7(Qa1*(`_(igh~lkm:€‚ƒ„…†ii‡hˆlefef(/45(noIp(D*MR12(<@1(S.3D-t(-.3/(
D*=(F9A37(uX(*O+/*(BG5(/*‰1(1*q(7*89(/012Š‹ŒƒƒŽŠ‹ŽƒE
:;k9AX7(Qa1*(`_ih~lkm:€‚ƒ„…†gg‡hˆlefef(/45(noIp(D*MR12(<@1(S.3D(-t(-.3/(
D*=(F9A37(FG(7OH1(26.(7*89‘’ƒ„Š‹ŒƒƒŽŠ‹ŽƒE
:;ma5(Q.“,(?@A(FG12”D*MR12(<@1(S.3DL(7*a(?b(<@1(nA=1L(7{1*(ox1*(pMN1„E
:;•O+.L(/JD(/012(7Yx1*”–’ƒ„Š‹Œƒ2.5O(7*012L(/JD(—˜E
:;I™.(F912(/012(-.3/(26.(7*89>(š†Qa1*(7+.(k9AX7(Qa1*(`_(i0hilkm:€‚ƒ„…†
r&l&elef&s(/45(noIp(D*MR12(<@1(S.3D-t(-.3/(D*=(F9A37(KHO(/HO(u.1*(7X(uv(7*9w7(
?@A(FG12(/012(7Yx1*(1=9(7Y=1E
e'(<*R.(*+1(*Oq1Š…ƒ”<_.(Q5(Bq(›hƒ„…†E
œœžŸ ¡ž¢£¡ž¤¥ž¦§ž¨©¡ª¨«¢©¬ž­®¯ž¦§ž¨©¡ª¨°
±8²"³´µ53¶·"³¸3¹º»¸¼½5¾3¿#!¾3¾À5¶53!º3"¾À5´µ538
5'(I™.(F912(Á9Â1(BÃ(/*J7(BMÄ12(7*.(/012(/45(1*q(7*89
:•wD(*3(7*_12(Á9Â1(BÃ(/*J7(BMÄ12(D*Å(*ÄD(-P.(A=9(/89L(7c1*(/*J7L(Á9.(,0(/012(7Yx1*(?@A(
FG12L(7YO12(Q6(Á9.(Qa1*(7YH/*(1*.3,(/45(7V12(/H(1*@1L(K™(D*w1(7*.(/012(7YO12(-.3/(Á9Â1(BÃ(
/*J7(BMÄ12(/012(7Yx1*(?@A(FG12'
:<*G/(*.31(/H/(7*c(12*.3,(u.“,(7Y5(-w7(B.39L(/J9(u.31L(-w7(7ML(7*.X7(Ka(/012(7Yx1*L(7*.X7(Ka(
/012(12*3(7YMP/(u*.(?@A(FG12(-q(BCD(QÆ7(-qO(/012(7Yx1*(?@A(FG12(7*ÇO(7.=9(/*9È1(-q(A=9(/89(
7*.X7(uX'
:•wD(-q(u.“,(7Y5(7*G/(*.31(K.31(D*HD(7*.(/012L(7.X1(Q™(7*.(/012'
:•wD(-q(2*.(1*w7(uÃ(7*.(/012(7*ÇO(Á9.(Qa1*'
:É.“,(7Y5(51(7Oq1(B5O(Q™12L(-3(`.1*(,0.(7YMR12(K=1(7YO12-q(K=1(12Oq.(/012(7YMR12'
:I2*.3,(7*9(1™.(K™(-q(BwD(KÂ1(-Ê(*Oq1(/012(/*O(K™(D*w1(/012(7Yx1*(?@A(FG12L(*+12(
,Ë/(/012(7Yx1*(?@A(FG12(-q(/012(7Yx1*(?@A(FG12(*Oq1(7*q1*'
:oHO(/HO(Z*4(Q89(7M(-t(7.X1(Q™L(/*J7(BMÄ12L(u*_.(BMÄ12L(51(7Oq1(B5O(Q™12(-q(-3(`.1*(
̒Í7YMR12(7*.(/012(7*ÇO(A=9(/89(/45(Z*4(Q89(7M'
K'(I*q(7*89(7*.(/012(D*Â.(/*a9(7YH/*(1*.3,(7YMP/(Z*4(Q89(7M(-q(D*HD(B9w7(-t(/*J7(BMÄ12(
/012(-.3/(FO(,x1*(QÂ,(1*w1Î(o^.(7*MR12(7*.37(*+.(u*.(-.(D*+,(*ÄD(Q^12L(`Ï(FË12(-w7(B.39(
u*012(QÐ12(/*412(BO+.L(7*.(/012(u*012(QÂ,(KÂO(/*J7(BMÄ12(*OÆ/(2@A(*M(*Ñ12L(2@A(0(1*.Ò,(
,0.(7YMR12(-q(/H/(*q1*(-.(u*H/(2@A(Y5(7*.37(*+.'
/'(<9@1(7*4(Q8A(Q4(/H/(A=9(/89(-t(/*J7(BMÄ12(7*.(/012(,q(I*q(1MP/(Á9A(Qa1*


00

345679

 95 !"#
$7%
&"7'""7%'"()*7"'"#7%++'",7-
#7%.7!
/0"7- -"7% 77%
1
27%3(
445
6789:;<=>:?@;5
ABC:;DBE=F:?9GB:;DBE=5
H IJKLMN9O&"P
$"3Q !"
RISTUVU1WXYHX
X )'"9Z3[7'"#
"7%
RIST\\\03XYHX
V )'"],"^[7'"#
"7%
RISTUV_H3XYHX
`a


9
5
b

"

c


'

"$,

"

3

Q!
7


'

"

#


\ "7%
RIST11HUWXYHH
,"Zf79g&"+hZ&95b"''#i RIST11dUWXYHH
d e6
7%7'"#
"7%
+hZ&95b"''cj"Zf77732i RIST11d0WXYHH
_ e6
7%7'"#
"7%
95b"]3l9O'99
m7"1+h RIST11_0WXYHH
0 k&
Zcj"!9&#n"op+p 
1 ec f^Q !+qi#
5r"+7s
XXRITXd\3UU
`a


9
5
b

"

'

'

3

l


9
O9
*

a


9
5
b

"

c
j

"

RIST
11__WXYHH
U 5r"N3[t"7%
95b"''3u5r"9&#
9"7P9O9* RIST11_dWXYHH
HY `a
cj"v"p&w/f9*"m"]fhxyx
95b"''^l9O9*cj"v"cj"56
7 RIST11_\WXYHH
HH `a
VzY{|M
HX } "7%c'"P7g"
XXRIT_Y31\
HV o '"$^u5r"t
RIST11_Y3~HWHXWXYHH
H\ 7%!$+q95bi"9#a
5r""7%7-#i XXRITX0U3YH
Hd } "7%w7r €19
XXRITd03HU1\
"7%c*+&"Z"&c'"
XXRITd131\
H_ }
$95b"
 Z .#i 7%$"&95b"c*/

XXRITXVH3HUU_
H0 }
c #
chc‚7
H1 3ƒ5r"$95b"P73u!„…Q !+qi
RIST11H03XYHH
HU ["7%"767† 19Z
‡‡ˆ‰RŠR1U~HUU0
XY ["7%"767‹&#
w/f‹&19Z
‡‡ˆ‰RŠRUY~HUU0
5r"P9Ow/f)oy1]9Z#
 6 RIST11XHWXYHH
XH u,
"95b"cj"#i 7%b777%5b"
Œh

c'"#
c'"f N"^RŽJKL‘’ RISTUHHdWXYHX
XX "7%Z

XV “”MJKL^ !c†&5•"-$7
RIST11X1WXYHH
X\ } +qi&
&"P
$"
RISTdVY13HUUH
Xd )f 7%&c'"#
#–^Q !+qi
RIST0d0YWXYY_
X_ )f 7%&c'"#
#–^5r"t
RIST0d0XWXYY_
ŒhZc'"#
c'"f&
+f7(} 
X0 7'"#
"7%—˜™š›œž›˜Ÿ ¡›˜Ÿ¢›£¤¥›ž¦ ›§¨©ª›
RIST\\dVWHUUd
««¬­®¯°°¬±
c'"*/´3Q !rc†9"7Z
X1 ²³
RISTUV\YWXYHX
5"#
"7%µ
Zc'"#
c'"f^²56".+qi RISTUV\dWXYHX
XU Œh
¶"f"·5679*"1+i,"-
Z"7'" N9a#
"7%3Q !+q RI¸¹STH0YWXYY0
VY Œh
i
01


78

   
 8 78 
 6 !"#$131%&%4&
34 56
 6
 6 6
6 
(8 6)* +,

 -) 6 
 -.6 /01
!"#$34414155
3& '
862 6
 6 6
33 67 -.6 6
 6 6


&&!"$&88&%%%
/"#$34@&%48ABC!#!
33 67
69 : 6 6
; <
*) 6 =+>
?
34 67 862 -;
D = EF6 GH 67 =D6
6
44!"$45I&4&%%8J
38 67 862  =(  6
*
6
D =
!"#$304851J
56D

=
6
2

*
8

E6

<

K
)
6
=
30 
!"#$444814J
 M7
6)
 -.6 NO7 P6+, Q 6 R !"TU#$1354@&%4&
35 L6
S -; 
K) -. 6 6 
8 =X 6 6  =( 6
D
6)
*

 -.6

31 VW
!"#$341&%%3
68 7

6
3% YO7 =
Z
6P; F[L
!"#$&4%34113
34 \? Q
];
*8
*
6 =
!"#$884&@&%%0
^X
_6 : 6 O7 Q 
*8 = *8 ` 6a) 6^M H bcdefg[h^i&3jklm
b
c
3& fcnfoccn p 8 bqR M rbnsf6^^i&r 7 oofbbfoccn p 8 oq M rbnnf6^^i&3
7 oofbbfoccn p 8 rqt
]; * =
L 7 ^ uP
ov
33 w ) = x7 =D6 2 h6D =D6H bsdfoccrfh^"yjklm&3A4&A&%%3z

{|}~€}‚€}ƒ„}…†}‡ˆ}‰Š}…‡€‹…}…‡Œ}Ž}Œ‘’}“‘…”•
!!
V)2 –—jk˜™–
67
69R 

69R 55R h^
4 5š

6

!"#$3%44@&%4&
& 6 -.6 u8 6 š

NO7 P 6 š

6

!"#$3&4&&%4&
3 6K uœ
6( u+ NO7 uW8
 -.6 NO7 Pv h7 W

ž
K !"#$4830@4114
3 "—j *
6
 Ÿ; 6v  ; M 6.6 6Z

6) 8678v
!"#$4413@&%4&
4 h6D =D6 M esfocbnfh^"yjklm4&A4A&%44< xK uœ
6( u+ ¡ esfocbnfh^"y

K) -.
 -.6 ¢Yv
8 56 + M osfocbsf55£¢Y 7 osfbcfocbs
]; £? ¢O7 P &8A&%48A!!BTU
< 
x7 =D6
6 ? M ? < xK uœ
6( u+ 

K) -.
 -.6 NO7 Pv
0 h6D =D6 M ndfocbnfh^LF 7 b¤fcsfocbn
]; L6_6 86] < ndfocbnfh^"y
xK uœ P * = + NO7 Pv
5 h6D =D6 M bccfocb¤fh^LF 7 bsfc¥focb¤
]; L6_686] < bccfocb¤fh^"y
M¦; =šR
š MR
§
¨ ? M x7 =D6 < =< = +©1jª
);6 6?

*
u«6 P
xK uœ hh
]; £¢Y
1 !ª—jk˜+%5A&%45A!!£¢Y 7 cnfbcfocb¤
]; £? ¢O7 P %5A&%45A!!BTU
ª+, Q ? M ? <
6›
6¬ 66 6< 6)2 =? NO7
PR
6›
6¬ ­ uP
6)2 =? NO7 P xK uœ 6 6
j+,
) 6)2 =? ¢Y 2 [ h; 
4%h6D =D6 M eofocb¥fh^LF 7 cnfcefocb¥
]; L6_6 86] [< eofocb¥fh^"y
M¦; =šR
š M ? M =< h6D =D6 M ndfocbnfh^"y
44i0 ¢O7 P ncfocbef6'br ) 6
6? 6 x; 7 4%A&%43A/®43
45A%8A&%43


¯°•~€}‚€}ƒ„}‡±Ž}²³´Œ}‡µ…}²¶·Ž}ƒ‹…}…¶}’‘¸}’¹}…‡Œº…}»¼}½¾¿À•ÁÂÃĕÅÆŕÁÇÈɕ
‡€ÊŽ}ƒ„}ˇ¶ÌŽ}ˇ‘Ë}…‡Íΰ•
Ï|Ð|Ð}~€}‚€}‡€Ž”•
[ + Ñ
6)
 -.6 86K , bccÒ =2 ªÓÔ!"#$z


01

345689


689
!"#$ %
&'

(6
)$*
+,)
 -#89

(6
')6
 *
$. / 0&1

!"#23&4 )
 -#
 5 )
 -##6%
6 '
(6
')56 96-

7
 )
 -#) 6 
 
7
 )
 -# 8'90
3 %
:;<=:::<333>?@

):A<:B<=:::C,(
D
 6 
EF0
8GHBI6U#3 U3(
4 V
 UW#
 )
E6 F 
7
 )
 -# %
&'

(6
) )
 -#*
X
 *
G(Y )

Z)3 %

SQR[111RLL3\]^
):Hb8G
b
6U#3 %

1cR[111RLL3\]^
):A<:B<=:::6U#\b
 (
D
 6 
EF0
8G
HBI)d:4 V
 UW#
 )
E6 F 
7

 )
 -# %
&'

(6) )
 -#*
X
 *
G(Y )


Z6U#\b
+
efgfhijklimnliopiqristuivwimxyioz{i{|}ioz{iv~wli€i‚rƒ„…†
3‡ˆ‰OŠ‰‹Œ‰9ŽŠ‰G
*.‹UXŠŽŒ‘‰’N‰‘ŒNM‘‘‰“M”ŽŠ‰‹Œ•
3‡ˆ‰OŠ‰‹6-–
W9N‘—˜™FŠ6‘‰NMXŠŽŒ‘ŒNM‘‘‰“‘šNMŠ›œN‰•
3‡ˆ‰OŠ‰‹Œ‰9Ž‘ŒNM‘ŠOŽŽŒ‘‰NM˜ŽN‰™‰9
–
6
NMŠŠ‘9XŠŽŒ‘‰’N‰
ž

.&'
C\9NMŸ Œ‘‹Œ6‘‰UNM“Ž¡‘‰NM6 V
8`¢/NM‘‰“M”ŽŠ‰‹Z
Š$˜Q•[£/‘NOP¤‰/‘/‘‰“M”ŽŠ‰‹Œ•
3)6 

8 ¥ 6U#XX )
 -#6- $) ¦8§X1XW9

¨X8G6%96 F 8'4
* '9
/66Y6V
*© XV

–
8`/

6§W9
6U#XX )
 -#X6##'82
F6-.6‹5X9#-6 

85 

6§W9
6U# )
 -#X06 /8'(.6‹6U#ª3«¬£L•
­®¯®­†°±²³´µ¶³·¸¹±³º»³¼¸½³¾~¿~iusÀu†Á²Â³ºÃ±¸ÄºÅ
33 8'" 00
8GÆA;<=:HÇ<"K34È
)H=<:Ç<=:HÇ6U#4 V
 U)3 %

1QR[1ScRLL3>?@90
6 
6 6%
&É

) (
D
5 /
&'

99
Ê 'b
‹
 É6%
&É
6-9%)6%
8
8#Æ
3Ë'6%
&É
Æ4%
&É
#' %
+
34 6%
&É
Æ4%
&É
#' %
6 ÌÌÌ+
34–
6)'V
6 /6/6U#6%
&É
XF
1
6 F*F 8'.6 

 F*F1
% 034]^!"H:AÆ=::BÆ1
 G
bWb(656 %
8G*© 6 V


8#Æ
¯®†††††ÍÀmiÎli{ÏiÐÑi{slz{imsxiÎlÒ
3Ë'1
ÆK1
 G
bWb21
% 05
3!
G6 F*F Ó1ԘR‰
339&Õ
&/68 F*F3&/68.6 
;

3\5
*V
1
6'

ÖG $(

Sט
3\5
*V
1
6'

ÖG $ %
 1

×1˜
3\5
*V
1
6'

¦G $
[11˜
3\5
*V
1
6'

ØG $
[11˜
3KbG6Õ6G#
TÙ
Ú®††ÛÜ݆Þ߆à߃„†áâãƒä…†
34 6)F

[[1˜
3\6&b
Y1

c˜
3KbG6
#
Y1
 ‹

#
[Ù
3\6&b
61
 #W.

1¡×˜


01

34578939
1!"#$!%&'
()**+,*-./01*-.23-*0456*748019:99
;)*+,*-./01*-.23-*0456*<=6*74801>*9
4?@
AB
C9DE
9FBGHA7FIIJKL9HMBE 
NH?O
C9PQ
LOR
ECRS
CITQ9@H UGHVH8H?O
C97W9
@RXHEY9ABG

S9HRXHZ?7@
NH[P\ G]^]OL_H`a7b9H
^
S9XH^RHcG
@?EdH
eBQQ
AH@9H9cfH?O
C9GFBJKg9b9P5EA?
h^
^Q9ieFB
NH?O
C9PQLOR
P\PQc9jPQKHMR

H?O
C9YHRQHZ? k^Hlmn'
9opFBCR ?@9qDrsr rsturG7ARturGLDtr987W9@Rvrswxy9j
@R
twr
NH5KI
9o4?@Drstur z9U
NPQcHRVH{I
|}~/01*<=6*>
oq@RrswxPQLOR
 987W9vwreury9G7ARtrvEkLR^?H^ECR

qF€RVKtyI
6)*‚8*6.ƒ0>*T\PQc Ote„PQKHMRBDr zI
<)*+,*-./01*-.23-*0456*01;01>*
q@Rrs…eFB7Y98^XHSKH8^X9HH
C9vwrewry9 †H
C9L‡H
PQLOR
9HMB`^
NPQKHMR
7ARtrI
ˆ}99‰Š‹09|Œ:9
TR†PO?LQB
S9LŽHZ?]R9HXHJ]89R^E PO?HRV
P5
9‘^T5’R^?qHc“JqMR”•“–—t3„rtwGHZ?Hc
`8rw˜„rtw˜qq3™šm›#$0
HOr—f„rtw9‘^T5’R^?qHc“JqMRP^HAH]B9HXHJ]89R^E 
PO?HRV
P5'
œ}99ž6.*Ÿ *74801:9¡h`NHRV7¢? †`N9
 “@9HtIt7W9HZ?R
H{ ?@
H£EA ?@9?I
 “@9HRM899bt¤uEA9b„¤¥
 ¦§¨©*6.ª*«¬*<­01*-®¯0*°Š‹0*±¨*±ž6.*Ÿ *74801¤²HMRKHhHSKECR9O9A 9
L
9‘^9O9PR†9GHRV
VHG9MHPO?H?99H³7´HZ?µš13¶1·'9
¸¹9o9‚º»º*¼+½¼*¾¿*À+ÁÂÀ9
à ÄÅÃÆÇÈÉÊÉÇÈÉÊËÌÍÊÉÇÈÉÎÊËÌÍÊÏÉÐÑÒÃ
 34k^H_H9‘^XHEY9eFB7YB¤pFB7YLQB
9U`ÓG FB
9HH
A R XRVHJ
SRXHRRMR]B9O9BQ9iE H@iI
 ÔÕ4k^9H¤•cL_HXHcBQ9iXH?^Hf7j k^9HH
HZ?]^`O
HY9@R9cL_HEA9O99cL_H
F9JH_XHEY9B R]^9U k^9H9OKH^

N 8RÖ kHI
à ×ØÊÙÉÚÊÉÛÜÊÝÃÆÉÜÞÊßàÈáÃ
 âÅÃÙÉÚÊÉÛÜãÕÃ
 3änåHJ^ 9 R†HRV CRRUh^GUECR„h^LæLV¤h^
^GD
çnèm›¶!3ttGh^XHcDXH?MHOt„fL
C9 HOr—f`^I
 3é
S
^LP_HHAfDtI…rr3„IrrrECR`8AB9U
^
At„r
ABIqHO
^HR H
AHOrGLP_Hxx¥Gf9^?H9UXHR
Q 


01

34455689

85 9889
468 93455 9 58 89
 
9! "#5$
 %&9'8()8 99-* 5+,63-.6 9'8()8 989
" 98+/.
012345-67819
899 98+:;012345-<7=
 %.9>() #8? (@A (B 969! "9BC 99D 8E"8>9"FG

9899 9'8($H5I9! #89B 99 9"9F>9 J! 6J! %KL"65I
5 #89B 99 9"9F>9 MN6MN%&5$M@"() # 9ON 9C 46P5QR6
8@"() # 98O 8L"(S"+5QR89T MN6MN%UVW=
 %.9>()9! 9
X58? (@"68 9Y4%/4Z> (A89[5I$J)
X5(S"5 \"9F> #5IMN&58 5I56(#()X5899 98
89T ]C ^5I9!" 98 ^5I5$_@ 9 9'8()9! 
9
6()X58 5
8> () $
 %H9
9` 9'8(5 8
9"98"` ]
"9(\6  9'8()"O 9 56X5
()" a 
9R
a6889` S"999
88b ! 9'9 L $
c9
9`K 9d? 8? (@9 96
889e 8 9G6f8g
hijjklmnjopqrss
tM> (T *5]E"R! Ja & e 9! "9BC 99D 89u8"F
R! Ja &9a89F(' MBv ]Cw$
xyzkl{|}j~|jhqjo€j}l{j‚qƒ„z
…ij†‡qljˆ‰Š
 %.98> ‹Œ++45$d8
9"9858* 9' 8\ "F8> (T e 
 9(a8> 89>8>"9F>
589[85(T 9' 9^5D) (R e 8
$
hijkŽj‘Šjz
z %ML"’""9F>
589["()85(T 9' 9^$M 9e (b(C5C"
"
e"“”89`8"F"9(T "w 9()e589` "F][9895 89! 8L"
’"8> (L9I99fD5)8R@(\ $
%He"“"()9 89' 8> (T •(C5C>8 @e589` "
"
8> (T ] O 968
9–(’ "68` f (S" (T 9' 9^6(a 89T
"N (@99—(B9 98E 9e "F8> $
%dE C(B 9(S"˜ 8> 6"()89>8> 9R™
.()9@ "9>™
tJ“8> ™&N * "()* >8"(T $
t.@8> ™&N .* 58(T 8E 9e (C5C9C 8e89
8 "
"F5? $
t.()89>8>8e 8L"’""()58(T 9 89' $
tš'"()R›f 8 "! 8 99'"() C(B 9$
ijkŽjqƒ…qƒœ
 žŸ ¡¢£¤¢¥¦¢§¨¡¢¥©
%.98> 
11-W
%K) 58(T 
ªW
%J)@" 58(T 
1«
%K) (T e 8

-8¬W
%J)@"(T 
6«
%c>8"58(T ­®¯UU;<18¬­°±²¬³W=


01

346789
89
8 3 
46789
89
8 33 
 !"#$%&'( %)#*+",)--&./&01!%+2#(345!&+6&$%78
&069 !($9:1:;!:$-<8%+=*+>&+?!&+6&$%,@% !&9A+1(B%"#*
;%&+9C&AC&+D,!45!+E7F!G&*H1IH16&0J+KL,M!%+I;%A+I9&+N!*
(O&&+ !P1#88:"4+%+C%N!Q!&+6&$%*!)#!./R!%M%7S("
4TI4I8%UP)#45!&+6&$%78&069 !7F!78&N!%V78/+29 !
&+6&$%&B+98&+DWI+JXY
Z[)#4$9\']^_^C]^_`a^*,"9`a^4*&0'`^4%?!,@%&9b]^_cde%V:9
`c^445!+S/-
Z&']^_`a^C]f%=45!78&N!+9>+g1-
hij
3
Z\9]^_cd78&069 !k&%?!,@%bc^Pa^e%4*,"9`^b(W&0l!9I+I1($9 m
\)n9>/`oe-
34p39q 46789
89
8 3 
\9]^_sP)#,B!%?!!I!AC&+;/+?!IAl%+&+$%bc^Pc^e%4t&+1$%0u+
78&069 !%+2#KI!45!78/+29 !,"9`^4-
4vwx yz
<9t76&08&1#C;%&0{!&+DH19%+1|A}&+1.&H1?%!9I(376+9>1 !7S
%~I&+6!^„Q4r^`c%~IŽ6+9>1 !7SY
_\9]^_`78&069&0{!79t76-„„ob<9t&8 !e
_\9]^_‘Ž’‹/+29&0{!79t76“Y””•b<9t76n%+C&29&0@!–—’‹&0M%˜™š›Œ
79t76œ-ž‘Ÿb<9t769%+.4 
_\9]^_¡^b78&069e&0{!79t76œ-r^sb<9t76 !!9I+I1e
_\9]^_`db78/+29e&0{!79t76œ-r^¡%b<9t76 !!9I+I1e
_\9]^_``db78/+29e&0{!79t76œ-r^¡7b<9t76 !!9I+I1e
_\9]^_`d^b78/+29e("]f78&069&0{!79t76œ-rr¡b<9t76&0¢%e
£i¤¥39¦§ ¨T!K5+9>&,¢tK5
 €%+`-`,@%&+D&94 !+g! !&+©!0S!`¡%4*,"#r44-
 €%+!!924&?%%M4`ªa*,"#c44
 €%+!!924&?%%M4`ª¡*,"#c44

 «¬­®39¯°±² 8³´ ywx µ­µ¥39¦§ ª¶+29/+T+;/($9%6%4"1k%
&0!%~I%6%79t%G4*+9>1:>+*%2+76+k%%+·,¸&+D¹ºŠ»ž”…”•Y
¼½¾¿ÀÁ¾ÂÃľÅÆÅǾÈÉÁ¾ÊËÌÅ;ÁÄÎÀžÏоÂÑÅÍ
Ò
¥ 8ÓÔÕÖÕÕ× ÔØ
Ù¿ÀÁ¾ÂÃľÅÆÅǾÈÉÁ¾ÊËÌÅ;ÁÚ¾ÁÛÜžÝÄÑÅ;ÊËÞ¾ÁßàÀÁ¾áÀ¾Åß˾âãÄäå
 _æ$/78&N!+BI=!‚`r*¡,"#¡%4*:1:ç&]è^*os*éè`d^ê/I-
«\$9:$/+ë&5!!?%IPl&‚ììí`+&981%+1|`*¡]!†4 Y


01

345679

 7979
5 !"#$9%9&'
()*+,-0,./0)*12+3456
7845679

 7979
9
7 :;'9<=9
9
7> 
 !?@A"#$9%9&'BC!$D>$E C!F GH
IJKLMJNOPJQRSTJUVJWXTYJMZJMW[TJ\P]TYJ^_`NJMRaLMJbLJTR_JcdPef
 8g
hi=jk=l$"" $9%9&'Bm$D2>$Em?F A
349
79
n9o== plqqr1stuvw %x$"B=y 6
345679

 7979
5 !"#$9%9&'
()*+,-0,./0)*12+3456
7z745679

 7979
9
7> !?@$"#$9%9&'
()*+,-0,./0)*12+3456
8{| }'

?
 7~7'# :;'9<=$9%9&'BC!$D>$
./0)*0€345
IJKLMJNOPJ‚J^_ƒTYef
„…† 
 7~7'9‡'9<=$9%9&'BC!$D>E C!>"F 
IJKLMJNOPJU_ˆTYJMR‰ŠMJT_‹NeJf
 8…Œhi=9kk='FŽ A
 8…Œhi=''F/2+0‘6
 8{i=9<='F A
 84
'hi= ’ F" ';h“%”9o=A#
IJKLMJNOPJN]TYJMR‰ŠMJT_‹Nf•ff
 8…Œhi=9kk='FŽ A
 8…Œhi= ’ ''F A
 3–vt—˜™ ’ 9<='F" A
 84
'hi= ’ F"" 
š›œž›Ÿ ¡›¢£›¤¥›¦§¡›Ÿ£¨¤7©77
 8…Œhi=9kk='FŽ A
 8…Œhi=''F A
 8{i=9<='F A
 84
'hi= tsª432€+/120‘
š›œž›Ÿ ¡›¤«›Ÿ¢¬¨­›7
…Œ9
hi=9k'F"Ž $5“=Ž A
…Œhi='F$ $5“=Ž A
49<={4'F$ $ " 
®¯J°a[PJNRP±TJMRaLMJbLef
8…9<='i²r³% :%7”´”4lµ¶·¸¹6
 8º%5»7”´”'9<=‡4l·„+¼6
3½¾¿À00€-Á2+11g
k=
 7'Â5=´”
%'9<=iir¶Ã
97Ä%$7 i=Å=7Ä%A
 8º%5»p99%99Æ='Ç9n4l·„-€6
 849
$=99
7Å i=5»h=7A47% %x7”´”
½¾¿À¹-€¹Á2++06


01

345679
7 
795497!9
"#$!9
"#9
%&'()*+
9
7 
5,
-.5/ 0#126 73 "45926 
71
759
7 ,8
79
7950#1
5:7"4; 
0<9=.<>514
? 9 4@5AB'CD
71
? 4ECFCF44'GH(IJKLM
N
# B OPC9=.<>514
? 9 4@50 
$

739
7 ,8
79
795
0#1
5:7"4; 0RSSTUVWXUYZXU[\]^_U`XaU[\b^cU[cSUYd^_UReUfcgSUhij^_U[ckYU
lmnopqp
rstuvwxyz{|z{y}z~x€qp
U[‚ƒU„…†‡Uˆ‚‰†U„Š†‡U‹ŒUŽ†‡/
79 5: 9
15:9
59?  "4; 
‘&
’ 9 
$P4“ 
59? 24”9E7"•P”5
59? &
’ "4; 
U[‚ƒU„…†‡U†–†U—Ž˜†‡™p
 'š5
7 D›œ P0ž 21 &
!P5
59? Ÿ
 '$1!1,
7? "4; 0ž 9“5”5
 ' &"9&¡E¢5"¢£0ž 9“5”5
U[‚ƒU„…†‡U¤¥U—Ž˜†‡p
42@5¦”&"#9&&
5§B¦1!5¨!1"<›9$"’P9
©DªND«©¬&Q(­®JK

7#2‘
"’P % 9’ ,
 9
"< P21 &
!P59
1&
%&Ÿ¯
@5¦7? ¦7? 9
°±9? 
#9
1# 4”926 P D
¦$
59? $1P²P4Ÿ¬ "4; 6 !1"<›9
9’ 
5"/
1# 4”9Ÿ
³1$ 
5: P"4; . E´P"4; 9
1"° 91"<
5,D265P”5
59? 
#1"4; Ÿ
µ[‚ƒU„…†‡U¶·U—Ž˜†‡:E5
E!9
 "4; D,
? "/9¢2#9D2¸D9$
9¹3,
?ŸŸŸ26 
 "4; Ÿ44”5¦”&0#P›º
P"4; 0ž 
»4“ 9§5¦45 
»D¼½K¾¿¼ÀÁ+
"•2@5
@P¦”&06? 
 • Ÿ›$39PD¦7¦Ã "!"<9
©DªN«©¬¯Ÿ
Ä(Å00ÆÇ'¼ÈÆÆP06? 
 • 379’7
59? $ 
5:P
7£
ÉÊËËÌÍÎËÏÐÑËÒËÓÔÕÖ×ËØÑÍËÓÔÙÖÚËÓÚÛËÎÜÖ×ÝÞ

-421 
7#2‘

59? 9’ 
4; §736 
71ݧ5 7&
#
5: 
à 4” 
P 9"5”59#99? 2‘
,8
79›œ9
506 73 9’ 
? 0#1 39
14 5#P
E#D
="’74$
5,,á&
;5§´¦±Ÿ

-5:9
59? $ 
5:P
79’ 
Â9
5: "° 
719#9
732‘

5: 
$
9=
.<51
? 9 @5$.<§¹3›Â Ÿ¯
@5 
5:P
7§1 04”924”9265P”5¦$P5&
04”9E7Ÿ

-â7,
5
59? §1 P<
! Pã99? 2‘
9’ &
@5
7›œ P0ž D

žP"@P0@1P8
7 $:E5
P?524; Ÿ41$ 0<,
5¦45 "9&&
#D"$1D$
#1݊
&
@5"4599 9
73/ 2,
¢5,
7Â9
59? 24”9,
5
1$ 
5: Ÿ
åæçÌÍÎËèéÑËÎêÑËëìÛËíîÛËíïÓËÓÐËÓÚÛËÎÜÖ×ÊÞ
ðñ³¬òóAôõ4ö÷³ó¯ðò>
ø((
(ùúûüý(þÿú0
¯³1¬¨ó¯ðò> ¬2³¨3ô
Æ A732‘

59? $ 
5:P
7 (4)5? ¦”&P• "# (ÅIú001Ç'
¦”&P• 9&&
5"#›OP21 ›OP§B9=,97 ¼ÈÆÆ
,97#1"4; ??
P"4; 
¼ A732‘

59? $ 
5:P
7 4
59? ¦”&P• " (ÅIú0016'
¦”&P• 9&&
5Â
56 '9 ¡E¢5"¢£9=,97 ¼ÈÆÆ


01

3456
789


 
9
9
6
7
94

4
 !"#$$$%&

457
96
'()'
$ *
94


457
96
789
./012345
789
+*66 !"#00)78


+*
,-
'())
 89:4
54

34
;9
9
94<
4<

9=
=
9=>
9? 5
@4
;
6A
B


9?C
D4
3
7E6
@4A7
F
9
3 G=
B6 9
<6
H6
754
G
IJ
KLM
9N
9
4
9?

O6
9?C
94

H
3
7E6
@4A7
9?-
P
P69

Q
94<6
R
3S
9T
U
O6
F
45

=
B6
Q
94<6

@
D7
VD
D4
W
V45

46
Q
8
9-
X4
7Y
;9

3456M
 89:4
54

34
;9
9
V
9
Z7
G
B
9
94

P [
ID
P69=
7

I\9
9]=
P4
7^=>
9? 5
@4
9;
@B9
B

9?

D4
W
4B6
P69
P [=
N

IR
^
@S
_
456
94
3456
34<
O6-
@
A
`
74
9
3 G
ID

Z7
a-

ID
P69M
9N
9
4
`
54
7b4
3

H
3
7E6
@4A7
9?-
P
P69


94<6
6Z
@c
96;9
9T
U

O6
F
45
M
defghifjklfimlfnofpqlrpsts
 
35
;9
3456
=
789


D4
9
u
89uM
 6=
789


94

D4
9
V?u=
u
Vv
w=
u
K:
-
9T
94B9
@BM


I-4
I:

]
9?
O6
9?C
94

9T
O6
F
45
Mx
yz{|}~€|‚ƒ|„…ƒ|†‡|„ˆ‰€|Š‹ŒŽ|„ˆ|Š‘’€|†“|‘|„ˆ”ˆ|•–|—˜€|„ˆ‹|€™|ˆ…ƒš
‚ƒ|„…ƒ|
››š
œ‚|†“|‘šžŸ ¡š¢£¤š
œ‚ƒ|„ˆƒ¥|¦§|ˆƒ“š
¨£©¢š
) ª«|¬­|®‚|¯€|°|±²€š
.³´!"#%µ%(&'((1

' ¶|±²€š


¸+¹º=
¸+»º=
¸+¼º
9
9T

8*4<6
6Z
ID
Z7·
!"#1'1(&'((7½
 ¾«|—²±|¬­|®‚|¯€š
.³´!"#%µ%(&'((1

 898
9¿
@c
96;9
R
VD·


 ÀÁÂÃÁÄÅÆÁÇÈÉs
ÊsËÌÍÎsÏÎÐÑÒÁÒÓÔÁÕÖ×ØÁÇÈÉÒÆÙs
s
 ÀÁÂÃÁÄÅÆÁÚÈÛs
ÀÁÜÝÒÞÁÔÞÐÑÒÁÒÓÔÁÕÖ×ØÁÚÈÛÁÒÆÙs
s
$ ªß|߈à|¬«|—²±š
!"#00µ7&'())
s
µ ªà|ˆáß|„™|€âŽ|„à|ˆáß|ã䚢©¢š !"#)1µ)8'&'((0

Š‹Œš
1 ªß|߈à|•å|¬å|š
8*T
N
IR
94B9
@B
G
K659M

% æˆç|‘ä€|ˆèé|¬‘â€|鰍š !"#00)%8)&'())

0 }‚|¯€|ˆèéš

!"#001(8)&'())ê U
N
IR

94B9
@B
G
K659
7 ›£ë욣íšˆáß|±|„«„|Š‹Œš 8!"#µ%(7&'((7ê U
N
IR


94B9
@B
G
K659M
š
8ï 4
7
@ð7
D4
9T
94<6
6Z

9]
7
@ð7M
)( ñä|—ò‹|•ä|±ó|¬‘â€|ô„¯€| 8*T
N
IR
94B9
@B
G
K659M

€ˆõ|•äîšîöî÷øš
)) }ù|®«‹|߈~|úƒé€|„«„|Š‹Œš 8*T
N
IR
94B9
@B
G
K659M

)' ñä|•û|ˆáß|„«„|Š‹Œ|š
8*T
N
IR
94B9
@B
G
K659M

) ¾«|ü°{Ž|¬«|ý°þŽ|¬«|„«„|Š‹Œš 8!"#)%%)8)70%

8*T
N
IR
94B9
@B
G
K659M
)$ æˆèé|®|ƒ±|•à|ýš
8.³´.N
IR
94B9
@B
G
K659M

01


6
33
5679


567 


! "7#$6 %7#
=>?@AB?CBDEBF?GHFBIHBJKLMBNOPQFR

&'()*+(,-*.(/0*102+*34*5(0*+06+789:7
5();*+(,-<
S TUV W
=>?@AB?CBDEBF?GHFBIHBJKLMBNOPQFR

1 XY9
Z[Y
\]FBJ^_`BFGaOBM?Ob_BcGQFBdefBghB

J^_`BF?@ABiCBDEBF?GHFBIHBJKLMNOPQFRRRRRRjB_`hPBRRRRRRBF?k_`BRRRRRRB_lfBRRRR
mno[7pqqYqrU7s 
tIujBJv_`BNwOx
yz{|z}~
€>wFBMBg‚FBFKjBF?GHFBƒ„B…OPBJ„_?BF]GB†_`BF‡a_Bˆ?GMvBJ‰PBJŠB?LˆBJC_`B_`OPa_BF‹MB?AŒMBF?eB
F?O‚_BMO_`BMwˆB`GŽeB_?hBF?‰OBgGBJE_Bg„BMO_`BMwˆBt?LˆBˆ?kˆx
€‘FKE_`BJKE_`’B_`?“eB”hBMvBJŒMBF•_?BI–BF?O‚FBFKE_`BF—jBMvBF•_?B_l_`BD˜BN™_`B”hBFKE_`BJKE_`B
gGBMkMB?h_`B?veBJšB_aOR
€iCBDEBˆ?GBF?›B?GQ_BJ‰PBJŠB_`OC_B`œMjBF?KE_`B?GQOjB_?š_BfkMB?AŒMB_?hBD_BOwFjBˆ?GB?h_`B
M?•_?B?š_`jB”A]GBžjBM?wFB”KL_`BMeABghBMefBIHFBI?GBF?GBMŸ_`Bˆ?GBOwFBF‡ _?Bƒ_B`œMB`GwPB
M?¡_`B_?‚_B¢£¤¥B¢£¦R
€d?hBF?‰OBˆ?GBF?›B?GQ_BJ‰PBJŠBMkMBM?Š_`B”A]GBg‚FBFKjBF?GHFBƒ„B_?KB†_`BF‡a_BghBJkˆB¡_`BPaOB
M‰OB_§GBNO_`BF]GBˆ?‰_B”KOBuB_hPjB_HOBDeGjBF?GHOBƒwFBI¨BM?Š_`B”A]GBg‚FBFKBF?GHFBƒ„B_hABF? B©=
iª«>BMŠeB_?hBF?‰OBD¬Bƒ„BJk_?B`GkB”hBI?Ÿ_`BJkˆB¡_`BF•_?B?LˆB”QBMŠeBg‚FBFKjBF?GHFBƒ„BghB©=
iª«>BJvBƒ„B”A]GR
€>‡K­_`B?LˆB_?hBF?‰OBM?hABF®B¯°BF?KE_`B?GQOBF‡±B”a_BF? BI?GBF?KE_`F?AB?LˆBJC_`BghBF?GB
MŸ_`BMŸ_`BF‡ _?jB¢?ŠBJ‰OBFKBD¬B…OPHFBJ„_?BF?KE_`B?GQOB_hABJKLMBD˜BN™_`R
²³XY´69µ ¶·7 ¸ %7#¹Zºq»¼ ³
eRBd?hBF?‰OBˆ?GBJfBƒABM?wFB”KL_`BMeABMŠeBƒwFBI¨BMŸ_`BFkMB_hAB”Ga_B…Oe_BJH_BMŸ_`B
F‡ _?jBJ§BM?•_?BkMBMŠeBMkMBI•M?BF?KMB½PBN—_`jBM?wFB”KL_`BMŠeBg‚FB”GQOBD˜BN™_`BM?ABMŸ_`B
¾¿ÀÁzghB?Ah_BF?GQ_BMŸ_`BF‡ _?jBM?wFB”KL_`B`GeBMŸ_`BDÂ_jBRRR
>Ah_Bƒ§BM?wFB”KL_`BMkMBMŸ_`BgGQMB_hPBJKLMBJfBƒABƒÃ_`BMkMBM?¡_`BM?ÄBMŠeB_?hBD_B
OwFjBM?¡_`BM?ÄBF?•B_`?GQfjBM?¡_`BM?ÄB_`?GQfBF?OjBƒ_Bg¬B?Ah_BMŸ_`BD¬BJKLMB_aOBM?GBFGHFB
NKGBJ½PR
ƒRBd?hBF?‰OBI?Ÿ_`BJKLMBˆ?ňBF—BuBF?ePBJÆGBMkMB”A]GBg‚FB”GQOBghB…OPBMkM?BI–BF?O‚FB_aOB
F‡A_`Bƒ_Bg¬BF?GHFBIHBMÇ_`B_?KBJšB_aOBF‡A_`Bƒ_`B`GkBN—BF?‰OjBƒ_B?LˆBJC_`BghBMkMBˆ?™B”™MB
IÈfBF?@ARBÉÊGBD—BF?ePBJÆGBˆ?GBJKLMBD—BM?wˆBF?O‚_BMŠeBJE_Bg„BF?GHFBIHBghB¢?ŠBJ‰OBFKBƒÃ_`B
gl_Bƒ_BM?•_?BF?¡MR
MRB\œGBgGBˆ?‰_BMŸ_`BF‡ _?BI?OwFBˆ?GBMvBƒGa_Bƒ_B_`?GQfBF?OB?]_`Bf™MB_hPBF‡KMBI?GB
FGH_B?h_?BF?GBMŸ_`B?]_`Bf™MBM?@BI?OwFR
˳69µ9
7s7¹ Ì7#[͹U7 Vs7³
d?hBF?‰OBˆ?GBg‚_B?h_?jBM?]PBF?˜BFwFBMBMkMBF?GHFBƒ„BF?@AB…OPBJ„_?B?GQ_B?h_?BF‡KMBI?GBJKeB
MŸ_`BF‡ _?BghABD˜BN™_`R
d?hBF?‰OBˆ?GBJfBƒABe_BFAh_BF‡A_`BI?GBg‚_B?h_?jBM?]PBF?˜BMkMBF?GHFBƒ„BF?@AB…OPBJ„_?B
?GQ_B?h_?R
ÎÏXY´69µqÐ7#Ñ7#Y´¹7Ò
=daOB‡ÓBMkMBFGaOBM?Ob_BgÔBˆ?Õ_`BM?œ_`BM?kPB_ÆBD¬BJKLMBFO½_BF?ŠR
=ÖkMBJ„_?BMkMB_`OPBMEBM?kPB_ÆBMvBF?›BPB‡eBF‡A_`BF?GBMŸ_`BghB_`OPa_B_?½_R
=¢kMB`GGBˆ?kˆBˆ?Õ_`B_`®eB_`OPBMEBM?kPB_ÆR
=¢kMB`GGBˆ?kˆBM?ŽeBM?kPBghBI?‹MBˆ?™MBD—BMœR


01

23467869

7
 6!"#$7%67&67
'4()*
+,7-(.67/017234

55
6(67 6
8
67/'.67/
97%67
:;73(<
5=>?@0ABC9B0B
D8$7 EF7G3(<()*
+,
5=>?HIJ0C9BB9
IKLMNOLPQRS2T.6!67
5=>?IDH@20B
@ U(<67
42VW67
2T.6!67 5=>?HDABC9BBJ
XYZ[\]Z^_`Z]a`ZbcZbdZefghZijfZklmngopq
217<7!767)*
+,$77,676 69$7 $r 9("# 767(
3(r
.67"<9(" 7)37'93(s 6t9$7 $
67&9W'67&s')u$7v7"<7+w7x&"y7z67{7)*

+,(E7",6r77|7{6%$77,676 69$7 $93(67-'7+w$7v7r3
rv}r|7
23( {7"G67
~"G)*
+,'$7v7$76t9$7 $67-67'
r 9(3(<"27 7
217<7!767)*
+,'7€r!$76t 677 E~ 3' 2 "6
7,679(" 7)*
+,'rs767|2,E~ 3' 2 6€36}3
7<y6"# 737$7<7!767)*
+,E77*7€6 6
r|7"#9(" 77{7€r!'6}37<y6"# 76t
#
r{767‚767)*
+,"<
.6!7<7!7,67rƒ9$7 $9(" 7
21r~)
36 67<7"< 47rv 7( {7)*
+,$7
67| 677 y6$7 $G"<9s777+(„6€3 {7*
3
217<7!$76t7
v 767v67((<9
67RP"27 7M…NL†
767"yr!
r€6 6
+
.6!7234
‡V$7 $9(r "27 7'37G,67(E7",667
‡V$7 $9("67{7ˆ!‰x3(77Šˆ7&6;$7( y6'
6;$r'""‹"<9("6*
)3776t(E767
‡V$7 $)u67;7277("<67;7( {7767
ŒYZ[\]Z^_`Z]a`ZbcZgZgfghŽZgZkgZofZkhjgoŽZgZkgZkgZ‘Z’“goYq
217<7!767$77,674
”•ONM ( {776747– 9("3(<'377677
6 67
7 "<67$7—6€37<7!˜v6;<( $7r€"z676(2& {77
676™7$7r€67#63("<93(E—$7 "767
‡V767{74šs r€6 67743.67{7'7€r!'x}"|7v
Ev'x}"|"; 2 'x}"|767"<r6< 7-(
r|777<7
17<7!E77r6$7›$7,676 (.(<9
Ev6;<(67{7v
E77r6$7›$6€37€r!7$7—977
6 677 6€37<7!
‡V~9 (2U(<3(77417<7!$77,67"<67|(<9
67$7—$rœ
9~9 (3(<3(77.$7 "7676€3 {7
V3<
+9~9 (679 ('y7$7 "67'y7"G&66 6
$7}3(77V3r. +rž'9~9 ($73r~679 (
17<7!$rœ9~9 (3(<3(77$77-(rƒ6 6
r|7"#3(<
3(7717<7!$77(<(<67| 677 E76t2,6&"#3(<3(77)

3.$7 "E7",67,6767 6767 <„+(7<7!*
.
217<7!767$7G$6 69$7 $3(<67("<67{7.67
)*
+,37$6 69$7 $3(<.3rv7#9.7{$7r6
6 69.7Ÿ37G


00

345689

5  9 
96

9
6 
9!" 6 
!# $%&' ()9 #989*6
+ 

,-
. /!0 
9(!" 6 !# 

981!0 #9
2 &3 6
85
4 9 5 ,
36

7
96 4
876568" 69:9" 
9
# $" 9(!
95(;56 56 : !" 6 !# ,<
9
5
9
699
5( :
 
=
9=
6
>
96 ,6#9$!9
5( : 
6
5(9
 :?68(=

96
/!56

9
(!26
5 :@,
36

7$%&' 69!56

9
(5
2 &3 
A89* 656/
 
 : ,B1929(;16 9
6"67 
9"( C : 
= #D
: 
9699+6
E 
@ 5 : ,6
9"(6+(;F&G #9:
 6
656
6
2 &3  : ,
36

7
96 69!56

9
(6+ 78656! 8/8
:  :
 6
 #9: 
H9/

9;F&G : !" 6 !# ,
3<
969;'61 : 

7
96 6568" 69:9" 69!56


9
(A6
E6$F:?85656I :?
 26 : 
H9/

68
5 :G%,BJ 
#96
/!56

9
(
K6
G68J9
# 
. 
9

59&


7
 (8 : %!,
36

7
969
*(9
6
99*6
 86 56 ! 
96 29
78656 9& "67
;L
MNONPQRSRTUVWUTXYTZ[\YT]V[T]W]T]^Y_TZW]TZV`T]^Y_aT
6

7
9 "9(K
. + 6I8 99
5  : ;b6
5 &G 6
c 6 56$%:K 
H656 9& 6"67! 6569/

d
@ 19296566 566G

;L
3e ! A6
E66 !# ,
3e ! 6 5661
f g8" ,
3e ! 6 56816$* g@ 6
 ,
3e ! 6 56;F&G 9

9*8/9

 9
h
3e ! 6 56
96 6I929,
3ijklmjknljokpDqrjoqrjoksqtuvvh
3ijklmjknljo
96 
5 (G6
5 26h
69& 6I8 6

7 !=
8 68c 6 56$%:K J(w+ 
qpxjpy
gz9
"
% 06
 " 
% 
. 6I
9* 
g45699
5 
4 c;b65 &G ,
g45699
5 
K6
G6;'61,
MN{NP|}P~€}P~}‚Pƒ„…Pƒ†…P‡ˆT
3‰56/

 Š 656 6I

‹ 68(8Œ* 5!=

96 6 
knjph
3ŽA6
E68(5
4 6
1 :G8Œ596 !# L
gb;IJA6
E68(5,
g6"!" #9
G!56
 
5 6
E6 Š 
9
(G6568
7 6
86
1
! 6 56
4 6
1 :G8Œ,
34 566
‘ 8/6
9
6
4 6
1 (8Œ,
3’9

5 8
@:9

9*8/
96 
969(8Œ,
3“99
5 
96 ! (”(,
3“99
5 6
1 8Œ
K6
G6;'61&(8Œ%!,
MN•NP–—˜P™š˜P›œP…}P~€}P~}‚PžŸP ¡}‚P~¢£P~R—˜P™¢˜¤}P¥R¦~P§…ƒT
uu
z596 56
¨6
‘ 9"6
‘ 
© ¨9
5(d
@ ! $%&' 
uª«v¬­®0y©11©


01

3 4567859


30311!
" #$%&'()*%+%,+-.
/0123$/.4
"056'7000
! 8%9:;%<=>?./@A.4
B173115CD
6 E%F?GHIJKHLMJEE'D'8A0%/@8NOENP1?%.F?QRF?1S%
TUVWXYZV[\][V\^_V`aZbVZ\cZVdefVghVi\XjiVklV[\mfVgmVi\XVfnZbUo
pqLrs.4+%
+%At?%u3v
w%%+%x.Ax$sxs>12AAy%u3vAyA.@:.4/@%$Fz?%@z
{57|?%.4$A}%.F?F?1S%/+%x.Ax$sx%~.?.3$/.4-.w%%%A€?

q
‚ƒ‚ƒ„…†„‡ˆ‰‡„Š‹„ŒŽ„‘’„“”•
'w%%+%x.–%)st$
=x3—%.F?A}=x3—$&.%-At?-.F?
1G~?q˜t$
=x3—>.%.}+%x.™Ay
st+%<š›
œ8x3—-.1šžŸ F? 
œ %¡%1Gž?F?1G~?
œ8x3—%?/@:;%<-.%.41G~?q
œ8x3—3At?q
'w%%+%x.¢
st™Ay£?3v%
zA}+%1
%
st+%<
1/AG¤1¥1?¦'§¨REqw?./012%¡%1Gž?F?1G~?//012©%
ª«9%%?/@:;%<-.%.41G~?:%F?AG¤+%,+¬­?L?G~.%v%.4q
/0
12:%
AG¤:.$?%.4$ŸL?G~.3$+%1
%%.@st+%< 
'w%%+%x.$Fx1¥$>.=%4?.®1šž%2%/¯.st$
=x3—%.F?-.
F?1G~?q
°±²±³•´µ„‡¶„·¸„’¹’º„“»‡„‡¼½„Œ‹¾„¿À„·Á„¾Âćˆ¼„‡ˆÀ¾„‡¼½„Ä‹„ŒŽ„‘’„“”„‡Å’º„¾ÂÆǒº•
E1?=$F?™.%zw%%+%x.Ax$sx/@£?3vA>./¯. %¡%
1Gž?F?1G~?/©%1
%%?/@:;%<%.41G~?%Gš›
ÈÉÊËÉÌÍËÎÏÐÑÒÓËÔÕÒÓËÎÏÐÖ×ØÙÚ
' ™%*šÛ£?3vAAy%F?.%y¦'ÜÝÞ 
'E%~.?.3$/.4%%¤+A*?/¯.%%3%~.?.qß%F?%à+%<
t?
/./›ß.$%.4$%)¬%3
st+%1
%:;%<-.%.41G~?%á
%¡%1Gž?F8ª«â7|y?™.%/:%F?AG¤A*?%~.Ax$%<F?/.43$
%¡%1Gž?F?1S%%á
st+%1
%:;%<-.%.41G~?:%
z%á33
At?yAÛ/0:%
š?:.$%.4$1?%~.?.ãu¬v?q
ÈäÒËåæËçÉèËÎÏäÔÉËéêËÎÉÌëÎËìíîÚïð×ØÚ
' ™%*šÛ£?3vAAy%F?.%y¦'ÜÝÞ 
'N%ušvy%%%At?s>12Ax$sx%š>%~.?.%v%.4?™.
% 
‚ƒ‚ñ„´µ„‡¶„·¸„‡Å’º„’ˆò’„óô„¾ˆõ¾•
'w%%+%x.s>12AAyF?%u:;%<A}%.F?F?1S%%ö$÷

/@¦'§¨(E/.øAt%.F??™.%q
'w%%+%x.3<+¬%š
%F?%u:;%</¯.AAy
%F?./ã
%<
y%%q
pqKqr/@$
$™/%.øs0%.F?
'!15ù'KHLK›¨¢¬?$
ãu¬v?qr%?q
'N<+sx?:™ã
%<y%%/@›¨>3G¤?/%y?3-.$
$™z%.øs0
%.F?šúAG¤%%š¢¬?%F?1S%q
'E%ø$.%/A
%?.
$)Atš¢¬?$
$™/%.4=xšúA-AG¤q
'¨>3G¤?/%y?3-.%.øs0A3G~?z:.}$1%à3G¤?šx+%9$šúAG¤š¢
¬?-.%.41G~?z
'R%š
%
+%û?NO¨¬v:.øAG¤3v%&A}.ø%%
%2?%.4$z


01

345789
9 


5
!"#$%&'(#)'#(*#+%,+#+-./#(012./
34%5#(%67#8%9&#+:#%;#<=#(%&'(#)'#(*#+%,+#+-./#(012./#(0>./#?:#@A>#/;B#C#(%5.%#8%6.#
+%D.%#E5F#$5&#E&G7#(%7H'(#B&.%#(*#+%,+#+-./#(012./#I5#J;#<=#@9.#IK#(%&'(#)'#(*#+%,+#+-./#
(012./
A"#4L&#M7./#(%7H'(#B&.%#(*#+%,+#+-./#(012./#/;BF
N#O-#(9#(:B#(P(#.L&#M7./#(%&#+-./#I5#?Q+#?&RB#+-./#(0S.%#+:#9.%#%1T./#?'.#+%U(#E1V./#
WXYZ[\]
N#$0D+%#M^.#+_+#(&`7#+%7a.#b7H#8%cB#Id#(*#+%,+#+-./#(0S.%
N#$D.%#(>_.#8%e.#?>c.#(%&#+-./#8%f#%V8#Ig&#(%h+#('i
@"#4L&#M7./#+%D.%#+_+#@9.#IK#(%&'(#)'#(*#+%,+#+-./#(012./
N#j_+#@9.#IK#8%9&#(%R#%&G.#0kF#lm#(0D#)%>#@n&#(o8#)'(#Io(#(1#Io(#E&G7p#(7H'.#/&A>#(%-./#(0`.#
+-./#(012./p#%1g./#(%&#+-./#(*./#(%Rp#)%7#Ih+#E_.#(0c&#(cBp#%1g./#(%>_(#.c.#)%&#+:#(0D#@A.#+%r#%7H#+-./#(072./p#Im#(0D#+_+#+-./#(0S.%#IG#<&.%#(cBp#s_+#?m.%#Im#(0D#+6.#+9\Xtuv
./7H#+=#+%_Hw#.*"
N#4L&#M7./F#x;B#+:#@9.#IK#(*#+%,+#+-./#(0S.%#(*./#(%R#I5#+_+#@9.#IK#(*#+%,+#(%&#+-./#
ZXvZuZZ[\]Wyz\XZX{\Xi
!"C#$%7H'(#B&.%#I5#@9.#IK#@&G.#8%_8#(%&#+-./#+%D.%
34%5#(%67#8%9&#(%7H'(#B&.%#0k#+_+#/&9%_8#)|#(%7o(#I5#)}B#(%~>#+_+#@9.#IK#@&G.#8%_8#(%&#
+-./#?6H#?#+_+#+-./#(_+#(%&#+-./#(%7L+#+_+#%c./#B€+#+A#/:&#(%67"
34L&#M7./#(%7H'(#B&.%#+%>#(./#+-./#(_+#+6.#@A>#/;BF
N#4`7#0k#(&`7#+%7a.w#b7%cB#?1V+#_8#M€./"
N#O-#(9#(:B#(P(#)|#(%7o(#(%&#+-./#I5#+_+#H`7#+67#)|#(%€e(#+6.#?_8#,\]
N#‚d#s7U(#+A#.%5#(%67#Id#_8#M€./#(&'.#@L#)|#(%7o(#(0>./#(%&#+-./#?R#(ƒ./#%&G7#b79#+A#
Mh#_."
335789
9
„…†‡ˆ‰
Š‹Œ
Ž‡ 95
3#4%5#(%67#8%9&#+:#%G#(%q./#(h#)&RB#(0Aw#/&_B#<_(#+-./#(_+#(%&#+-./#+A#.%5#(%67#?9B#
@9>#+%U(#E1V./#(%&#+-./#?./#(%&'(#)'#I5#(7e.#(%#+_+#b7H#?m.%#b79.#E#+%U(#E1V./#%&G.#%5.%"
3#j_+#+-./#(_+#(%&#+-./#E&`.#b7A.#?'.#.%‘./#@L#8%o.#+%m7#Eh+#+%D.%#8%9&#+:#(%D#./%&GB#
Io(#E&G7w#(%D#./%&GB#s_+#?m.%#+%U(#E1V./#+-./#(_+#(%&#+-./#%>5.#(%5.%w
3#JG#(%q./#/&_B#<_(#+%U(#E1V./#8%9&#?1V+#(*#+%,+#%>5.#+%r.%#(#)%&#Io(#E&G7#?1V+#?1A#
Id#+-./#(012./w#(0>./#b7_#(0S.%#(%&#+-./#I5#)%&#<9.#8%aB#%>5.#(%5.%w#’%9&#+:#@&G.#8%_8#s“#E#
Io(#E&G7w#@L#8%o.#+-./#(0S.%#)%-./#?9B#@9>#+%U(#E1V./w
3#4%5#(%67#8%9&#+:#?#B_H#B:+w#(%&'(#@m#?R#)&RB#(0A#+%U(#E1V./#Io(#E&G7w#+-./#(_+#(%&#+-./#
seH#Mh./p#(012./#%V8#)%-./#+:#?#(%&'(#@m#(%S#+:#(%R#?&#(%7`#.%1./#8%9&#?9B#@9>#(&`7#+%7a.#
B_H#B:+w#(%&'(#@m#I5#)%-./#?1V+#9.%#%1T./#?'.#(&'.#?L#(%&#+-./"”
•••–—˜™š—›œ—žŸ”
 ¡¢£¤¥¢¦§¤¨©ª¤«¬£¤­¢®¯¤°±ª¢¤²³«¤¢´¤µ¶¤­¢£·­¤²·¸¤¥¹¥¤¨ºª¤»¼¤½¾¤­¿À¤­£ª¤ÁÂÃÄÅÆÇÈÄÉÊÂËÌÍÎÏËÐÑ
ÒÓÔÕÖ×ØÙÚÖÒÛÖ×ÜÝÚÞßàË
áá
âãäåæäçè
éêëìíîåç
1ï OQ(#jP(#4/A./#‚&R.#JS.%
ðñ3ò1
óï OQ(#jP(#4/A./#‚&R.#JS.%
ðñ3òó
ôï õS.%#‚;#$7H'.#‚12./
ðñ3òô
öï õS.%#‚;#lc+%#÷=.
ðñ3òö
øï õ&R.#õ_>#x&A>#$%-./
ðñ3òø
ùï j%&#$&'(#lc+%#÷=.
ðñ3òù
úï õ&R.#õ_>#x&A>#$%-./
ðñ3òú
ûï j%&#$&'(#O1=./#$%>_(#41g+#üõs%ý#þ#üÿ!s0!ý
ðñ3òû
0ï j%&#$&'(#x2#j%Q.#JA&#õ`.#‚12./
ðñ3ò0


01

34
33
31
3
3!
3%
3'
3(
3)
30
14
13
11
1
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
8
8 6
 
8 
67
8
8 6
 
8 
67
8
8 6
 
8 
67
8
8 6
 
8 
67
 
#$ 
6"
" 

&
" 

&
" 

&
 ,- 6./ 80
*+
1 , 2 345 76 67
77
8 / 8

&
7
7;
&1 <241444
9:
 
&1 ,=
6 345 >
*7
7
7;
&1 ?@ A7 B C D 4E
9:
 
&1 ,=
6 345 A7?/
*7

34
33
31
3
3!
3%
3'
3(
3)
30
14
13
11
1

GHIJKLMKNOPQKROSTKUVGKNWTXKYZK[O\QK]^QKUVGKNWTX_


01

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
 • 5104 dự án đang đợi nhà thầu
 • 583 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 605 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 13695 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 15535 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây