Thông báo mời thầu

Kiểm toán quyết toán Dự án: Phát triển lưới, trạm hạ thế công cộng Quận Gò Vấp năm 2020

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:29 15/10/2020
Số TBMT
20201038177-00
Công bố
09:26 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Phát triển lưới, trạm hạ thế công cộng Quận Gò Vấp năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Kiểm toán quyết toán Dự án: Phát triển lưới, trạm hạ thế công cộng Quận Gò Vấp năm 2020
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
ĐTXD năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Phát triển lưới, trạm hạ thế công cộng Quận Gò Vấp năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
09:26 15/10/2020
đến
10:30 05/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:30 05/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Kiểm toán quyết toán Dự án: Phát triển lưới, trạm hạ thế công cộng Quận Gò Vấp năm 2020". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Kiểm toán quyết toán Dự án: Phát triển lưới, trạm hạ thế công cộng Quận Gò Vấp năm 2020" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 13

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chuoilg 111. TIÊƯ CHƯẲN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. i)ạnỈỊ giá tính họp lệ cua E HSĐXKT
E- HSĐXKT của nhà thầu dược đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E“HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thâu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp cùa từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp
theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương pháp chấm điểm (100) bao gồm các nội dung sau đây:
stt Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tối đa Thang điểm chi tiết Điểm tối thiểu
1 Kinh nghiệm và nãng ỉực của nhà thầu tu1 vấn 20 15
1.1 Năng lực của nhà thầu tư vấn khi kiểm toán. 3 2
- Số năm kinh nghiệm thực hiện kiểm toán (kinh nghiệm tính từ năm ký hợp đồng kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành công trình diện có cấp điện áp từ 15 kv trở ìên).
- Trên 5 năm 3
- Từ 3 đến 5 nám 2
- Nhỏ hơn 3 năm 0

22
s tí Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tối đa Thang điểm chi tiết Điểm tối thiểu
Đối với các Hên danh điểm đánh giá của nhà thầu liên danh sẽ căn cứ so năm kinh nghiêm thấp nhất trong sổ các thành viên liên danh Đồng thời mọi thành viện liên danh phủi cỏ ít nhất 3 năm kinh nghiệm, nếu không cỏ thì điểm đánh giá của cả Hên danh =0.
Nhà thầu cung cấp hợp đồng và BB nghiệm thu hoàn thành/Thanh lý HĐ/Xác nhận của Chủ đầu tư để chímg minh số năm kinh nghiệm thực hiện kiếm toán cùa nhà thầu.
1.2 ưy tín nhà thầu 5 4
Theo kết quả đánh giá chất iượng nhà thầu định kỳ/hàng năm do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt gần nhất với thời điểm bẳt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, mỗi một (01) họp đồng mà nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành vỉên liên danh nhà thầu) bị đánh giá là cảnh báo thì nhà thầu sẽ bị trừ 0,75 điềm
1.3 Số lượng kiềm toán viên có chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực theo qui định của Bộ tàỉ chính chấp thuận hành nghề năm 2019 (công khai trên website mof.gov.vn) và trợ lý kiểm toán (đến thòi điểm đóng thầu) tối thiểu là 15 người, trong đó có ít nhất 5 kiểm toán viến và trong số 5 Kiểm toán viên có ít nhất 3 kiểm toán viên có thẻ thẩm định viên về giá còn hiệu lực theo qui định của Bộ tài chính chấp thuận hành nghề năm 2019 (công khai trên website mof.gov.vn). 7 5
Dưới 5 kiểm toán viên 0
Đáp ứng, nhưng có từ 5 đến 7 kiểm toán viên; 5
Có trên 7 kiểm toán viên; 7
1.4 - Đã thực hiện xong và được nghiệm thu ít nhất 04 họp đồng tương tự (*) (chỉ tính các họp đồng được ký từ ngày 01/01/2017). * Hợp đồng tương tự: Họp đồng kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành của công trình điện có cấp điện áp từ 15 kv hử lên và có giá tộ không thấp hơn 30.000.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng). - Tài liệu chứng minh nhà thầu đã thưc hiện các họp dồng tương tự như sau: + Họp đồng kiểm toán mà nhà thầu đã thực hiện (Trong đó có nêu phạm vỉ công việc và gĩứ trị cửa họp đồng) ; + Biên bản nghiệm thu hoặc giấy xác nhận của khách hàng. Đối với liên danh, thành viên liên danh phái đạt Íí lìhất 50% số lượng họp đồng tương tự theo yêu cầu, nếu không đáp ứng thì điểm đánh giá của cả liên danh bằng 0. 5 4
- Không đáp ứng 0
23
stt Tiêu chuẳn đánh giá Điễm tối đa Thang điểm chi tiết Điểm toi thiểu
~ Đáp ímg tối thiểu 02 hợp đọng kiếm toán dự áp tượng tự 4
- Đã thực hiện xong và được nghiệm thu 3 họp đồng tương :0/K ■ ■■■ ■■ 0 4,5
- Đã thực hiện xong và được nghiệm thu > 3 họp đồng tưong tự 5
Nhà thầu cung cấp Hợp đồng và BB nghiệm thu hoàn thành/Thanh ỉỷ HĐ/Xảc nhận của Chủ đầu tư đế chứng minh nâng ỉực của nhà thầu
2 Giải pháp và phương pháp iuận 30 20
2,1 Hiểu rõ công việc thực hiện 7 5
-Không đáp ứng, không nêu hoặc nêu không khả thi 0
- Đáp ỉmg có nêu đầy đủ nhimg chưa chì tiết cụ thể 5
- Đáp ứng, tỉình bày rõ ràng, chi tiết cụ thế, khả thỉ (đạt ỉ 00% số điểm) 7
2.2 Giải pháp và phương pháp luận: nêu giải pháp và phương pháp luận (lễ thục hiện tốt các mặt công việc 8 4
- Không nêu hoặc không khả thi 0
- Khả thi nhưng chưa chi tiết 4
2.3 - Khả thu nêu chi tiết 8
2.3 Chương trình công tác: Sơ đồ tổ chức thực hiện và biểu (lồ công tác (Lịch bố trí nhân sự). 8 4
- Không nêu hoặc không khả thi 0
- Khả thi nhimgchưa chì tiết 4
2.4 - Khả thù nêu chỉ tiết 8
2.4 Thòi gian thục liiện họp đồng quy định trong E-HSMT, 7 7
- Không đáp ứng yêu cầu (đạt 0% so điếm) 0
- Đáp ímgyêu câu (đạt ỉ 00% số điểm) 7
3 Nhân sự 50 35
3.1 Kinh nghiệm J năng lực của trưởng đoàn kiềm toán hoặc chức (lanh tương đưoog 20 14
24
Stt Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tối đa Thang điểm chi tiết Điểm toil thiểu
- Có chứng chỉ kiểm toán viên còn hiệu lực; - Có tên trong Dạnh sạch kiềm toán viên hành nghề đã được cấp Giấy chứng nhận đặng ký hành nghề kiểm toán năm 2019 được Bộ Tại chính công khai tại website www.mof.eov.vn hoăc đưoc Hôi kiểm toán vỉên hành nehề Việt Nam (VÀCPA) 'xác nhận. Có thẻ thẩm định viên về giá và được hành nghề thẩm định giá trong năm 2019 được Bộ Tài chính công khai tại website www.mofgov.vn. Có bằng kỹ sư chuyên ngành điện hoặc xây dựng. Tài liệu chứng minh: - Văn bằng tốt nghiệp; chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên còn hiệu lực; thẻ thầm định viên về giá. - Danh sách đăng ký hành nghề kiểm toán được Bộ Tài Chính xác nhận đủ điều kiện hành nghề kiểm toán; hoặc được Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xác nhận;
3.1.1 - Kinh nghiệm ở vị trí trưởng đoàn đã tham gia công trình tương tự (chỉ tính với các họp đồng kiểm toán được ký từ ngày 01/01/2017 tiủ lại đây). Tham gia vị trí trưởng đoàn Kiểm toán quyết toán của công trình điện có cấp điện áp từ 15 kv trở lên (Lưu ý phải cung cấp xác nhận của chủ đầu tư về việc dã thực hiện kiểm toán quyết toán) 10 7
- Không đáp úng. 0
- Đã thực hiện xong và được nghiệm thu tối thiểu 02 hợp đồng tương tự. 7
- Đã thực hiện xong và được nghiệm thu 3 hợp đồng tương tự. 8
- Đã thực hiện xong và được nghiệm thu > 3 hợp đồng tương tự. Ỉ0
Nhà thầu cung cấp hợp đồng đỉnh kèm BẼ nghiệm thu hoàn ihành/Thanh ỉý HĐ/Xác nhận của Chủ đâu tư trong đó phải thể hiện được nhân sự được đề xuất cho chức danh Trưởng đoàn kiểm toán của gói thầu này là trưởng đoàn kiếm toán của Dự án thuộc hợp đồng cung cấp.
3.1.2 - Đáp ứng số năm và có số năm kinh nghiệm làm kiểm toán (tính từ ngày cấp chứng chỉ kiềm toán viên) 10 7
- Dưới 3 năm 0
- Từ 3 -5 năm 7
Trên 5 năm 10
3.2 Thành viên idem toán 20 15
25
Stt Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tấỉ đa Thang điểm chi tiết Điểm tối thiều
Số lượng kiểm toán viên và trự lý kiểm toán viên (có bằng đại học trở lên) được bố trí tham gỉa thực hiện gói thầu: Tối thiểu ỉ 0 người (không bao gồm trường đoàn kiềm toán và trường nhóm kỹ thuật), trong đó có ít nhất 04 kiểm toán viên được hành nghề trong năm 2019 và trong số 10 nhân sự bố trí tham gia thực hiện gói thầu này có ít nhất 01 kiểm toán viện có bằng đại học chuyên ngành điện hoặc xây dựng và tối thiểu có 02 trợ lý kiểm toán có bằng đại học chuyên ngành điện, + Cung cấp tài liệu chứng minh kiểm toán viên được hành nghề: Danh sách đăng ký hành nghề kiểm toán được Bộ Tài chính xác nhận đủ điều kiện hành nghề kiểm toán; hoặc được Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xác nhận; + Cung cấp các tài liệu chúng minh chuyên gia tư vấn có tham gia thực hiện công tác tư vấn kiểm toán dự án như sau: xác nhận của chủ đầu tư về việc đã tham gia thực hiện kiểm toán quyết toán
- Không đáp ứng yêu cầu 0
- Có toi thiểu 2 kiếm toán viên 15
- Có từ 2-4 kiểm toán viên 17
- Có từ 4 kiểm toán viên 20
3.3 Tổ truửng kiểm toán về kỹ thuật 10 6
Yêu cầu là kiếm toán viên, cỏ giấy chímg nhận đcmg ký hành nghề kiểm toán còn hiệu tực trong năm 20ĩ9t cỏ thẻ thầm định viên về giá và được hành nghề trong năm 2019, có băng kỹ sư điện hoặc kỹ sưxậy dựng có kinh nghiệm tỉ‘ên 3 năm (tỉnh từngcíy cấp chímg chỉ kiểm toán). Đã thực hiện xong và được nghiệm thu quyết toán tối thiểu 06 hợp đồng kiểm toán tương tự.
- Không đáp ímg. 0
- Đõ thực hiện xong và được nghiệm thu toi thiếu 2 họp đồng tương tự. 6
- Đã thực hiện xong và được nghiệm thu 3 hợp đồng tương tự. 8
- Đõ thực hiện xong và được nghiêm thu > 3 họp đồng ỉưong tự. 10
Tổng cộng 100 70
Ket luận
Nhà thầu kèm toàn bộ tài liệu để chứng minh theo các yêu cầu:
+ Đối với nhân sự của nhà thầu: các bằng cấp chuyên môn; các chỉmg chỉ kiểm toán;
26
+ Đối vói nâng lực kinh nghiệm nhà ỉhầu: Các hợp đồng kiếm toán được ký> và dược nghiệm thu quyết tọận kể từ Oỉ/01/2016 đến thời điểm đống thầu (kèm theo Biện bản nghiệm thu hoàn tất kiểm toán);
+ Đối với Năng lực Chuyên gia tự vấn kiểm toán dự kiến bé trí cho gói thầu: Bằng cấp chuyên môn; Chứng chỉ kiểm toán;
(ị) Các hồ sơ tài liệu chứng minh nâng lực kinh nghiệm nhu hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu, chứng chỉ hành nghề,.,, nhà thầu nộp bằng các hình thức sau:
+ Các tài liệu được cung cấp dưới dạng cổ chỉmg thực sao y tie bản chính;
+ Các tài liệu được cung cấp dưới dạng dạng bản chụp thì trong E-HSDTNhà thầu phải cam kết trong trường hợp được mời thượng thảo hợp đồng sẽ cung cấp các tài ỉiệu này dưới hình thức chủng thực sao y từ bản chỉnh hoặc cung cap bản chỉnh để đoi chiếu ừong giai đoạn thương thảo họp đồng khỉ Bên mờỉ thầu yêu cầu.
(ỉỉ) Đề nghị các nhà thầu tham dự thầu phải trung thực khỉ thực hiện tham dự thầu. Bất cứ hành vi nào giả mạo hồ sơ, tài liệu liên quan trong E-HSDT của nhà thầu bị phát hiện sẽ được xử lý nghiêm minh theo qưy định của pháp luật về dấu thầu.
(ỈU) Trong quả mình thương thảo hợp đồng nhà thầu phải cam kết nhân sự thực hiện kiểm toán đủng theo hồ sơ dự thầu và tiến độ thực hiện đáp ímg yêu cầu của Chủ đầu tư. Neu nhà thầu không đàm bảo nhân sự thực hiện do quả tải không đáp ímg tiến độ dẫn đến nhà thầu đưa nhân sự đến kiểm toán không phải là kiểm toán viên đã đăng ký ừvng hợp đồng kiểm toán, nhân sự kiểm toán đề xuất thay thế cỏ năng lực kém hơn nhân sự đã đề xuất mong hồ sơ dự thầu nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư theo qui định hiện hành.
Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối vởi từng tiêu chuẩn:
Mức điểm yêu Cầu tối thiểu đổỉ với tiêu chuẩn tổng hợp: mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với tùng tiêu chuẩn tong hợp: kỉnh nghiệm và năng lire; giải pháp và phương pháp luận; nhân sự; được quy định cụ thể theo tìmg tiêu chuẩn trong bảng đánh giá. E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một tiêu chuẩn tống hợp hoặc ít nhất một tiêu chuẩn chi tiết (theo yêu cầu nâng lực, kỉnh nghiệm, nhân sụ) nêu tĩ‘ên được đảnh giả là không đạt về mặt kỹ thuật.
Mức điểm yêu cầu tốì thiểu về mặt kỹ thuật:
Mức điểm yêu cầu tổi thiểu về mặt kỹ thuật là 70% tổng số điểm tối đa về mặt kỹ thuật E-HSDT có điểm về mặt kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yếu cầu toi thiểu là đáp ímgyèu cầu về mặt kỹ thuật.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính.
Sử dụng thang điểm 100 với thang điểm về kỹ thuật. Điểm giá được xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự tnầu sau giảm giá (Nen có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định hên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điem gIÍỈ(Jangxét “ [Gthấpiihất * 100] / Lr(]an<, \t‘(
Trong đó:
“ Điểm giáđangxa- Là điểm giá của E-HSĐXTC đang xét;
- Gíhấpnhất: Là giá dự thầu sau kill trừ đi giá trị giảm giá (Nếu cỏ) thấp nhất trong số các nhà
c
27
thầu được đánlạ giá pỊứ tiết yề tài clạíĩỊh;
- Gđsngxét- Là giả dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (Nếu có) của E-HSĐXTC đang xét. Bước 3: Xác định điểm tồng hợp:
Điểm tổng họp được xác đinh theo công thức sau đây :
Điểm tổng họpdangxét ^ K * Điểm kỹ thiiật(J;ulgxél + G * Điểm giádangxét Trong đó:
+ Điểm kỹ thụậtđang xét’ Là số điểm được xác định tại bước dánh giá về kỹ thuật;
+ Điểm gỉíMangxét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định Long thang điểm tổng họp, K - 70%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định ừong ứiang điểm tổng họp, G = 30%;
+ K + G-100%;
Bước 4: Xác định ưu đãi (Neu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng họp cao nhất được xếp hạng thứ nhất.
28

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4919 dự án đang đợi nhà thầu
  • 615 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 683 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13162 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15089 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây