Thông báo mời thầu

Gói thầu số 2: Mua máy vi tính cho các trường tiểu học và THCS

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:28 15/10/2020
Số TBMT
20201037887-00
Công bố
09:24 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm đồ chơi liên hoàn ngoài trời cho các trường mầm non, mua máy vi tính cho các trường tiểu học và THCS,mua trang thiết bị dạy học cho các trường THCS huyện Đồng Hỷ năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 2: Mua máy vi tính cho các trường tiểu học và THCS
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách huyện Đồng Hỷ
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua sắm đồ chơi liên hoàn ngoài trời cho các trường mầm non, mua máy vi tính cho các trường tiểu học và THCS,mua trang thiết bị dạy học cho các trường THCS huyện Đồng Hỷ năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
09:24 15/10/2020
đến
15:30 26/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
1.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:30 26/10/2020
Mở thầu tại
Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Hỷ
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
101.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm lẻ một triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 2: Mua máy vi tính cho các trường tiểu học và THCS". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 2: Mua máy vi tính cho các trường tiểu học và THCS" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 29

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN ĐÒNG HỶ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: yiTcJ /QĐ-UBND Đồng Hỷ, ngày /ị^Ị thảng năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
về việc Phê duyệt hồ SO’ mòi thầu gói thầu số 02: Mua máy vi tính cho các trưòng tiểu học và Trung học cơ sở
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỒNG HỶ
Căn cứ Luật To chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu năm /2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thỉ hành một sổ điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định một sổ nội dung về quản lý dự án đầu tư và xây dựng, quản lý về đấu thầu sự dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
Căn cứ Quyết định số 2934/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của ƯBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm đồ chơi liên hoàn ngoài trời cho các trường mầm non, mua máy vỉ tính cho các trường tiểu học và THCS, mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường THCS huyện Đồng Hỷ năm 2020;
Căn cứ Công văn số 2460/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 09/10/2020 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên về việc tham gia ỷ kiến về nội dung hè sơ mời thầu gói thầu mua sắm thiết bị cho các trường mầm non, tiểu học và THCS thuộc huyện Đồng Hỷ;
Căn cứ Tờ trình số 522/TTr-PGDĐT ngày 05/10/2020 của phòng Giáo dục và đào tạo về việc đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 02: Mua máy vi tính cho các trưòng tiếu học và trung học cơ sở;
Theo đề nghị của phòng Tài chính - Ke hoạch.
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 02: Mua máy vi tính cho các trường tiểu học và Trung học cơ sở; gồm các nội dung sau:
- Phần 1: Thủ tục đấu thầu.
2
+ Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.
+ Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.
+ Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.
+ Chương IV: Biểu mẫu dự thầu.
- Phần 2: Yêu cầu về phạm vi cung cấp.
+ Chương V: Phạm vi cung cấp.
- Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu họp đồng.
+ Chương VI: Điều kiện chung của họp đồng.
+ Chương VII: Điều kiện cụ thể của họp đồng.
+ Chương VIII: Biểu mẫu họp đồng.
Điều 2: Giao phòng Giáo dục và đào tạo căn cứ Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước để triển khai thực hiện.
Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và ƯBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - kế hoạch, Giáo dục và đào tạo và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCKL
Vũ Quang Dũng

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5013 dự án đang đợi nhà thầu
  • 600 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 631 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13612 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15665 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây