Thông báo mời thầu

Gói thầu xây lắp: Thi công xây dựng toàn bộ hạng mục công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:56 15/10/2020
Số TBMT
20201038129-00
Công bố
08:44 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Nhà xưởng lao động, học nghề cho phạm nhân Phân trại K3 - Trại giam Yên Hạ
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu xây lắp: Thi công xây dựng toàn bộ hạng mục công trình
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Nguồn hấu hao TSCĐ dùng cho hoạt động học nghề hiện đơn vị đang quản lý
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà xưởng lao động, học nghề cho phạm nhân Phân trại K3 - Trại giam Yên Hạ
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Thi công xây dựng toàn bộ hạng mục công trình: Nhà xưởng lao động, học nghề cho phạm nhân Phân trại K3 - Trại giam Yên Hạ
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
08:44 15/10/2020
đến
14:00 26/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
1.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:00 26/10/2020
Mở thầu tại
Trại giam Yên Hạ, xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
20.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu xây lắp: Thi công xây dựng toàn bộ hạng mục công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu xây lắp: Thi công xây dựng toàn bộ hạng mục công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 23

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

BỘ CÔNG AN
CỤC CSQL TRẠI GIAM, CSGD BẮT BUỘC, TRƯƠNG GIẢO DƯỠNG
Số: 26')Q/QĐ-C10-P17
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày thángdonăm 2020
QƯYÉT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, dự toán Gói thầu xây lắp công trình: Nhà xưởng lao động, học nghề cho phạm nhân Phân trại K3 -
Trại giam Yên Hạ
CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ TRẠI GIAM,
CỞ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC, TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG
Căn cử Luật Xây dựng so 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 thảng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chỉ tiết thỉ hành một số điều của Luật Đấu thầu về ỉựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xảy dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý chỉ phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định sẻ 400Ỉ/QĐ-BCA ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tố chức bộ máy của Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, Ưưcmg giáo dưỡng;
Căn cứ Quyết định số 2374/QĐ-C10-P17 ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giảo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng về việc phê duyệt Bảo cảo kinh tế kỹ thuật đàu tư xảy dựng công trình; Nhà xưởìĩg lao động, học nghề cho phạm nhản Phân trại K3 - Trại giam Yên Hạ;
Xét Tờ trình sổ 774/TTr-TGYH ngày 15 thảng 9 năm 2020 của Trại giam Yên Hạ và Bảo cảo thẩm định số /BC-PỈ7 ngày of tháng Ả 0 năm 2020 của Phòng Hậu cần về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, dự toán Gói thầu xây lắp công trình; Nhà xưởng lao động, học nghề cho phạm nhân Phân trại K3 - Trại giam Yên Hạ;
Theo đề nghị của đằng chí Trưởng phòng Hậu cần, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng tại phiếu trình giải quyết công việc số /PT-PỈ7 ngày Of thảng \Cnăm 2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà xưởng lao động, học nghề cho phạm nhân Phân trại K3 - Trại giam Yên Hạ với nội dung chi tiết như sau:
1. Phần công việc đã thực hiện: ” • • •
TT Tên gói thầu Đơn vị thực hiện Giá trị thực hiện (đồng) Văn bản phê duvệt
1 Gói thầu tư vấn số 01: Tư vấn lập BCKTKT công trình. Công ty CP Xây dựng và thương mại Thiên Trường Sơn 101.738.000 Quyết định số 2344/QĐ-C10-P17 ngày 08/9/2020
Tổng giá trị thực hiện: 101.738.000 đồng, (Một trâm lỉnh một triệu, bảy trăm ba mươi tám nghìn đồng).
* r \
2. Phân công việc thuộc kê hoạch lựa chọn nhà thâu:
TT X nnA r • .1 A Tên gói thâu Giá gói thầu (đồng) * r Nguôn vôn Hình thức và phương thức lựa chọn thầu Loại hợp đồng Thòi gian thực hiện hợp đồng
I Các gói thầu tư vấn: 71.888.000 đồng
1 Gói thầu tư vấn số 02: Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp. 7.224.000 Nguồn khấu hao TSCĐ dùng cho hoạt động học nshề hiện đơn vi đang quản ly Chỉ định thầu rút gọn Trọn gói 45 ngày
2 Gói thầu tư vấn số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng. 64.664.000 Chỉ định thầu rút gọn Trọn gói Theo tiến độ thi công xây dựng
II Gói thầu xây lắp: 1.968.473.000 đồng
1 Gói thầu xây lắp: Thi công toàn bộ hạng mục công trình. 1.968.473.000 Neuồn khấu hao TSCĐ dùng cho hoạt động học nghề hiện đơn vi đang quản ly Đấu thầu rộng rãi, một eiai đoạn một túi hồ sơ Trọn gói 120 ngày
Tống giá trị các gói thầu: 2.040.361.000 đồng, (Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm bốn mươi r \ triệu, ba trăm sáu mươi môt nghìn đông).
Điều 2. Phê duyệt hồ sơ mời thầu, dự toán Gói thầu xây lắp công trình: Nhà xưởng lao động, học nghề cho phạm nhân Phân trại K3 - Trại giam Yên Hạ với
nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp: Thi công toàn bộ hạng mục công trình.
2. Dự toán gói thầu: 1.968.473.000 đồng, {Một tỷ, chín trăm sảu mươi tám triệu, bốn trăm bảy mươi ba nghìn đồng).
3. Hồ sơ mòi thầu: Cơ bản chấp nhận theo nội dung Hồ sơ mời thầu trình duyệt.
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Căn cứ vào Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và quyết định phê duyệt này, chủ đầu tư điều chỉnh lại các môc thời gian: mời thầu, phát hành Hồ sơ mời thầu, đóng thầu và xét thầu cho phù hợp.
- Cách đánh giá xếp hạng nhà thầu: Nguyên tắc, phương pháp và trình tự đánh giá Hồ sơ mời thầu thực hiện theo Điều 39, 43 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội và Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ hướng dẫn và quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Chủ đầu tư hiệu chỉnh lại Hồ sơ mời thầu theo nội dung Báo cáo thẩm định
số ./W^../BC-P17 ngày .0.ĩ' tháng. năm 2020 của Phòng Hậu cần và gửi về
Cục c 10 trước khi phát hành.
Điều 3. Các đồng chí: Trưởng phòng Hậu cần, Chủ đầu tư và Thủ trường các đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Đ/c Cục trường (để b/c)
- Lưu CIO (P16, P17).
Thiếu tướng Trần Văn Thiện
• -
* •
y
*

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5133 dự án đang đợi nhà thầu
  • 570 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 564 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13345 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15795 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây