Thông báo mời thầu

Mua sắm thiết bị PCCC và CNCH thuộc dự án Xây dựng Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Phước ký hiệu TB2

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:31 15/10/2020
Số TBMT
20201013895-01
Công bố
08:31 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Xây dựng Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Phước
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Mua sắm thiết bị PCCC và CNCH thuộc dự án Xây dựng Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Phước ký hiệu TB2
Bên mời thầu
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn ngân sách tỉnh và vốn ngành công an
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Xây dựng Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Phước
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
15:44 06/10/2020
đến
14:30 22/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:00 22/10/2020
Mở thầu tại
Công an tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
100.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sắm thiết bị PCCC và CNCH thuộc dự án Xây dựng Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Phước ký hiệu TB2". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sắm thiết bị PCCC và CNCH thuộc dự án Xây dựng Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Phước ký hiệu TB2" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 30

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

BÔ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ IIỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG AN TÌNH BÌNH PHƯỚC - Độc lập - tự tlo - Hạnh phúc
Sổ' /QĐ-CAT-PH10 Bình Phước, ngày X4 thảng /0 năm 2020
QUỴÉT ĐỊNH V/v sửa đổi hồ SO’ mòi thầu
Gói thầu: Mua sắm thiết bị PCCC và CNCH thuộc dự án : Xây dựng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Phước. Ký hiệu TB2
CÔNG AN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật đấu thầu sổ 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 cùa Chính Phủ vê việc quy định chi tiết thỉ hành một sô điêu của Luật Đâu Thâu vê lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư so iq/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 cùa Bộ Kể hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch ỉựa chọn nhà thâu;
Căn cứ Thông tư sổ 04/2017/TT-BKBĐT ngày 15/11/2017 cùa Bộ Kê hoạch và Đầu tư về việc Quy định chỉ tiết ìập E-HSMT qua mạng gói thầu xây lâp;
Căn cứ Công văn so 223/HĐND-KT ngày 25/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thong nhất chủ trương đầu tư dự án Xây dụng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Phước; sĩ'
Căn cứ Quyết định sẻ 2312/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tmẼẠ< UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án dầu tư xây dựng công trình Xây dựng PhêngỆ' Cảnh sát PCCC và CNCH Cộng an tỉnh Bình Phước; I'^ ụíi
Căn cứ Quyết định sổ 693/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của Chủ tịch UBwỳX' tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng côngpQ trình Xây dựng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Phước-
Căn cứ Quyết định sổ Ỉ44/QĐ-CAT-PHỈ0 ngày 08/4/2020 của Giám đốc Công an tỉnh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vẩn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất các gỏi thầu thuộc dự án Xây dụng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Phước-Căn cứ Quyết định số 147/QD-CAT-PH10 ngày 08/4/2020 cùa Giảm đốc Công an tỉnh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thẩm định ho sơ mời thâu, hô sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ dự thầu hồ sơ đề xuất các gói thầu thuộc dự án Xây dụng Phỏng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định sổ 161Ỉ/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 cùa Chủ tịch ƯBND tỉnh vê việc phê duyệt thiết kể bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Xây dụng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Plmơc-
Căn cứ Quyết định số 564 /QD-CAT-PH10 ngày 05/10/2020 cùa Công an tinh Bình Phước vê việc phê duyệt hồ sơ mời thầu và giá gói thầu Mua sắm thiết bị
Scanned with CamScanner
PCCC và CNCH thuộc dự án Xây dimg Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Phước. Ký hiệu TB2;'
Theo đề nghị của đồng chí Trưởng phòng Hậu cần.
Diều 1. Sửa đổi chi tiết hạng mục thiết bị khối lượng mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá HSDT thuộc hồ sơ mời thầu gói thầu: Cung cấp thiết bị, hàng hóa (Ký hiệu: TB2) thuộc dự án: Xây dựng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tinh Bình Phước {Nội dung phụ lục sủa đoi hồ sơ mời thầu kèm theo).
Điều 2. Các ông (bà) Trường phòng Hậu cần, Giám đổc Công ty tư vấn đấu thầu, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./^4
QƯYÊTĐỊNII
Nơi nỉiậii:
- Như điều 2; -Lưu: VT,PH10.
GIẢM DỔC
2
Scanned with CamScanner
PIIự LỤC SỬA DOlfulsO MQi thầu
(Kèm theo Quyết định sổ .. ĨTÍyiỊPM/ỉigàyẨi/jộ /202ũ-cuh. Qông an tỉnh Bình Phước) Gỏi tliâu: Mua sắm thiết bị PCCC và CNÒ111ỈỊI1ỘC dự án: Xây dựng phòng Cảnh sát PCCC và CNCII Công aV^KBbìỉi phiíóc. Ký hiệú: TB2 Dự án: Xây dựng Phòng Cành sát PCCCS^VCNCIL Công an tỉnh Bìnli
Bình Phước
E-1ISMT sửa đổi gồm các Iiội dung sau:
1. CDNT 5.3 Chưong II Tài liệu chửng minh về tính hợp lệ của hàng hỏa. Bổ sung Mục 7: Nhà thầu phải cam kết toàn bộ hàng hỏa cung cấp phải mới 100%, chưa qua sử dụng, được sàn xuất từ năm 2019 trờ về sau, có đặc tính/thông sô kỹ thuật của sàn phẩm đáp ứng yêu cầu HSMT
2. Mục 3 chương III Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật sửa đổi như sau:
Nội dung đánh giá Sử dụng ticu chí đạt, không đạt
3. Giải nháp kỹ thuât, biên pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa
Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa. Có thuyết minh đầy đủ, rõ ràng, chi tiết các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt, bảo quản vận chuyển hàng hóa hợp lý, phù họp với hiện trạng và hiệu quả kinh tế. Thuyết minh đầy đủ, rõ ràng, chi tiết về kể hoạch, phương án cung cấp, vận chuyển hàng hóa trong điều kiện thời tiết bất lợi như mưa bão để không ảnh hưởng đển chất lượng hàng hóa và tiến độ cung cấp hàng hóa. Thuyết minh rõ ràng, cụ thể về các đặc điểm đặc thù của gói thầu, qua đó có các phương án triển khai cung cấp hợp lý, khả thi, phù hợp vói hiện trạng gói thầu. Thuyết minh rõ ràng, cụ thể các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy trong quá trình sản xuất, cung cẩp theo quy định Đạt
Không thuyết minh đầy đủ, rõ ràng, chi tiết các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt, bảo quản vận chuyển hàng hóa hợp lý, phù hợp với hiện trạng gói thâu và hiệu quả kinh tê. Không thuyêt minh đây đủ, rõ ràng, chi tiểt về kế hoạch, phương án cung cấp, vận chuyển hàng hóa trong điều kiện thời tiết bất lợi như mưa bão để không ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa và tiến độ cung cấp hàng hóa. Không thuyêt minh rõ ràng, cụ thể về các đặc điểm đặc thù của gỏi thầu, qua đó có các phương án triển khai cung cấp hợp lý, khả thi, phù họp với hiện trang gói thầu. Khổng thuyết minh rõ ràng, cụ thể các biện pháp bảo đảm an Không đạt
1
Scanned with CamScanner
toàn lao động, phòng cháy chữa cháy trong quá trình sản xuất, cung cấp theo quy dinh
Đảm bảo chất lượng Cỏ thuyết minh đầy đù, rõ ràng, chi tiết phương án đàm bảo chất lượng trong quá trinh san xuất, cung cấp hàng hóa Đat •
Không đáp ứng yêu cầu trên Không đat
4. Tien độ cung cấp hàng hỏa
4.3. Phương án bào đàm tiến độ Thuyết minh rõ ràng, chi tiết, hợp lý về phương ản đảm báo tiến độ cung cấp hàng hóa theo kế hoạch Đạt
Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt
5. Khả năng thích ứng và tác động đối vói môi truồng
5.1 Khà năng thích ứng về đia lý
Khả năng thích ứng về địa lý Thuyết minh rõ ràng chứng minh hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý Đạt
Hàng hóa được cung cấp không thích ứng về địa lý hoặc không thuyết minh Không đạt
5.2 Tác động đối vói môi truửng và biện pháp giải quyết '
Hàng hóa được cung cấp có ảnh hường tác động đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết Thuyết minh rõ ràng chứng minh hàng hóa được cung cấp không có ảnh hường tác dộng đến môi trường Đạt
Thuyết minh rõ ràng chứng minh hàng hóa được cung cấp cỏ ảnh hường tác động đến môi trường và có đề xuất biện pháp giải quyết. Chấp nhận được 4
Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường hoặc không đề xuất được biện pháp giải quyết hoặc không có thuyết minh Không đạt
6. Bảo hành, Bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế
6.2. Bảo trì, duy tu, bào dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế Nhà thầu phải có đại lý hoặc đại diện có khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ cùa nhà thầu như bảo hành, bảo trì, duy tu, bào dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác theo các yêu cầu như sau: - Bào hành cùa nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối ủy quyền hoặc đại diện được ủy quyền với thời gian bào hành tối thiểu > 01 năm (12 tháng). Có cam kết bảo hành tại đơn vị trực tiếp sử dụng (qui định tại mục 2, chương V, phần 2), thời gian bào hành tối thiểu > 01 năm (12 Đạt
2
Scanned with CamScanner
1 tháng). - Bào trì, duy tu, bào dưỡng, sửa chữa, cung cắp phụ tùng thay thế của dại lý phân phối ủy quyên hoặc đại diện dược ùy quyên trong thời gian tối đa 24 giờ kể từ thời điểm nhận được yêu cầu cùa chủ đầu tư. Có cam kết Bào trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế tại đơn vị trực tiếp sử dụng (qui định tại mục 2, chương V, phần 2) trong thời gian tối đa 24 giờ kể từ thời điểm nhận được yêu cầu của chủ đầu tư.
Không đáp ứng một trong các tiêu chí trên Không đạt
7. Đáp ứng đủ các điều kicn kinh doanh dich vu phòng cháy và chũa cháy
Đáp ứng đủ các điều kiên kinh doanh dich vụ phòng cháy và chữa cháy Nhà thầu có giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa do cơ quan có chứng năng cấp và còn hiệu lực Đạt
Nhà thầu không có giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa do cơ quan có chứng năng cấp và còn hiệu lực Không đạt
8. Uy tín của nhà thầu
Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng Cam kết không có họp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu họp lệ Đạt
tương tự trước đó trong thời gian từ tháng 01 năm 2017 tính đến thời điểm đóng thầu. Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở lợp đồng tương tự do lỗi của nhà thầu, hoặc chông có cam kết họp lệ Không đat ọ ■
w
3. Chương V Phạm vi cung cấp.
- Hạng mục: Máy bơm chữa cháy sửa đổi lại như sau:
+ Công suất dộng cơ: 6.0 HP + Bình chứa nhiên liệu: 3,1 lít
- Hạng mục: Xe chữa cháy sửa đổi như sau:
+ Năm sản xuất: 2019 trở về sau
+ Bơm nước: Schlingmann S3000
3
Scanned with CamScanner

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5228 dự án đang đợi nhà thầu
  • 641 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 793 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13622 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15686 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây