Thông báo mời thầu

28.XNKT-0058 20 Mua vật tư phụ tùng cho tổ hợp thiết bị Coiled tubing sử dụng cho việc

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:18 15/10/2020
Số TBMT
20201037408-00
Công bố
08:12 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị và thuê dịch vụ phục vụ công tác vận hành giàn Thiên Ưng năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
28.XNKT-0058 20 Mua vật tư phụ tùng cho tổ hợp thiết bị Coiled tubing sử dụng cho việc
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Lô 09-1
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
28.XNKT-0058/20 Mua vật tư phụ tùng cho tổ hợp thiết bị Coiled tubing sử dụng cho việc gọi dòng GK TƯ 8, Lô 04.3 năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:12 15/10/2020
đến
09:00 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
13.000.000 VND
Bằng chữ
Mười ba triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "28.XNKT-0058 20 Mua vật tư phụ tùng cho tổ hợp thiết bị Coiled tubing sử dụng cho việc". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "28.XNKT-0058 20 Mua vật tư phụ tùng cho tổ hợp thiết bị Coiled tubing sử dụng cho việc" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 50

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phin 2. YEU CAU vE KV rHUAT
Chuong V. Y6u cAu v6
1

MUC DiCH - PURPOSE.
Mua vat tu phu tung cho
04.3 ndrn2020

2

ty ttrr6t

hqp thiiit bi Coiled tubing st dung cho viQc goi ddng GK TU 8, L6

tO

CAC YOU CAU CHUNG - GENERAL REQUIREMENTSz
ph6i pht hqp vni hQ th6ng Coiled tubing cua XNKT;
- Thi6t bi
"r.r,g "6p
- Nhir cung c6p phdi chung minh thiiit bi cung c6p pht hqp b9 thiCt bi Coiled tubing hi6n c6
cta )O.IKT: Power pack, Injector, BOP, Stripper, Nitrogen Pump Unit, MIIA, Control Cabin...
- Thdi gian dU kiiln thdi gian c6p hang:

0l thrtrg

k6 tu ngdy kli Hqp ddng;

- Hang h6a phdi dAy dt cdc muc vd duoc cung cAp boi 01 nhd thAu (trqn g6i);
- Hang hod cung c6p phAi dring Part Number, Model vi m6 ta tldc di6m k! thu{t;
- Hang ho6 phai duoc sin xu6t tai cdc nudc c6ng nghi6p ph6t triiin G7 hoic Singapore;
- Hang ho6 phii cdn moi vd duo. c sdn xu6t tu nem tri 2020 tro di;
- Hang ho6 phdi
J

stt

I

duo.

tt

c bdo hdnh 12 thrlu:rg kd

ngdy giao hd'ng.

DANH MVC CAC THIET BI CAN CUNG CAP - LIST OF EQUIPMENTS TO BE
PROVIDED:
T6n hirng hori
(KV ma higu, dAc tinh kV thuao
Kit Seal, GUPD CE 50777 (PA{: 50777 -10)
REDRESS KIT (50777-IO KIT SPARE PARTS)
- I SET CONSISTNG OF:
PSY RIDERRING, GUPD
PSY RING-RIDER GUPD/GAPD
PSY RING, PISTON I.625 DIA
PSY EXPANDE& PISTON RING
PSY SEAL, IIAT
PSY GASKET, HEAD
PSY, GASKET DISCHARGE GUPD

DV
tinh

sii tg.

Bo

3

B6

5

mua

(MSR,...)

COM SEAL, GLAND
COM O RING
COM RING, SCRAPER
PSY SEAL PLATE, GMP
thiiit bi lim kin born Nito l6ng
Repair Seal kir for LN2 Boots Pump of ACD18HD

BO

SEAL ASSY, BELLOWS
PN: 46726- IANC, Included the following

P.4r{

below

- ROTORY SEAT (Ring seal)

PN:

)

57928-

lR: 2pc

- SHIM, SEAL ASSY 4.5" & 6'PUMP BRONZE
PN: 10011-1: l6pc
- BELOWS ASSY

PN: 57928-12: 2pc
- O RING I.62500 INCH ID

X I.8I25O INCH

PN: 80130: 2pc
- RING, BACK-UP TEFLON

1.OOO

ID X I.242

PN: 86306: 4pc

Pose 55

of73

d,

O_ring downhole tools

l-3l4 WELLTONIC MHA REDRESS KIT(RD-2O101750-A0l)-04sE
I.I CTIECK VALVE REDRESS KIT FOR I-3/4"
MHA(RD-20 l l - l 32s-A0 l)-01 SE
l. 1.1 PART: -4(OR-122-V75)-028A
1.1.2 PART: -5(OR- I 19-V75)-02 EA
1.

1.3 PART:-6(OR-019-V75)-02EA

l. 1.4 PART:-7(NPN)-02 EA
1. 1.5 PART:-8( I 307 -1 42)-02 EA
1.2 PART:- l0(SH l438NC)- 04 EA
1.3 PART:- I I (OR-021 -Y7 5)-02EA

3

1.4 PART:-12(OR-014-V75)-01

B6

5

B6

J

c6i

6

cai

4

c6i

5

c6i

5

cai

5

ci

5

cAi

5

EA

PART:-13(OR-208-V75)-01 EA
PART:-14(OR-21 6-V75)-03 EA
PART:-l 5(OR-O I 6-V75)-02 EA
PART:-16(BU-016-TEF) 02 EA
PART:-19(OR-21 6-V75) 01EA
l. I 0 PART:-(DB-0500-CR)-01 EA
l.l I PART:-(DB-0438-CR)-01 EA
STRIPPER RUBBER INSERT FOR COILED
TUBING; PAI: I SDS4005 (ME0001665)
- Working Pressure: 5000 psi
- Temperature: 120 oC
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

4

5

6

- Service: H2S, Acid
FILTER ELEMENT (IIYDRAULIC FILTER)
PA.,l: HYDRAC L/DJ-A 0330D 010 ON (lOpm)
Liquid Nitrogen hose Dia l-ll2" with brass cap,
working temp - 196 Deg C to 40 Deg C, working press
6-12 bar,length 3m, Size I .5" NB, Type fitting NIT
150, Outer Stainless Steel

Replacement Element 2020 Series
7

8

9

l0

ll

Model 1000MA Diesel Fuel Filter Water Separator
RACOR SN : 209 -521 -7 860-800-3 44-3286
Stainless steel 3-piece high pressure 3-way ball valve
SS-83XKF4 SS 3-PIECE HIGH PRESSURE 3 WAY
BALL VALVE, PCTFE SEATS, I/4'NPT
Stainless steel l-piece high pressure 4-way ball valve
SS-43YF2 SS I-PIECE 40 SERIES 4-WAY BALL
VALVE O.O8CV, I/E" FNPT
Adjustrnent Hydraulic Valve
RlE02 25l2Al PN: 016-E0686-0 PRESSURE
RANGE: 350 BAR
Directional Coltrol Valve: "Closed./Open for Top,
middle, bottom Skate"
RlE02 2512A1 PN: 0 I 6-80686-0 PRESSURE

RANCE: 350 BAR
4.

DONG GOI - PACKAGING REQUIREMENTSZ
UC U
Thi6t bi phai duqc tl6ng g6i theo ti6u chuin cua nhd SX, tldm bio kh6ng bi hu h6ng trong
qu3 trinh van chuy€n vitdo quan ldu ddi.
YEU CAU VE TAI LIEU KY THU AT - TECHNICAL DOCUMENTS REQUIREMENTSZ
- Catalog thi6t bi spare part coiled tubing cua nhe SX, datasheet cta nhe SX
CH{ING CI/'i- CERTIFICATES:
- Chtmg chi CQ cta nhd SX: Ban g6c ho{c bin sao c6 xac nhan crla nhd SXnhd
nhip khAu;
- Chrmg chi CO tu c6c nuoc G7 hodc Singapore: Ban g6c hoac ban sao c6ng chimg do Phdng
Thuong mai vd C6ng nghiep nuoc c6 NSX ho4c nu6c xuit klrAu c6p;
- Cam k6t bdo hanh tt nh?r cung c6p: Ban g6c tt nhd cung c6p.

-

5.
6.

PaEe 56

ol73

d

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5165 dự án đang đợi nhà thầu
  • 615 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 635 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13385 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15843 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây