Thông báo mời thầu

Ống nhòm nhìn đêm 2 mắt

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 07:40 15/10/2020
Số TBMT
20201037774-00
Công bố
07:32 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Kinh phí thường xuyên năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Ống nhòm nhìn đêm 2 mắt
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Ống nhòm nhìn đêm 2 mắt thuộc kinh phí thường xuyên năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
07:32 15/10/2020
đến
08:30 05/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 05/11/2020
Mở thầu tại
80 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
120.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Ống nhòm nhìn đêm 2 mắt". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Ống nhòm nhìn đêm 2 mắt" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 29

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Bộ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC TRANG BỊ VẢ KHO VẶN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /QĐ-H03-TCG Hà Nội, ngày s/ýthảng 10 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Hồ sơ mòi thầu gói thầu “Ống nhòm nhìn đêm 2 mắt” thuộc kỉnh phí thường xuyên năm 2020
CỰC TRƯỞNG CỰC TRANG BỊ VÀ KHO VẬN
Căn cứ Luật đẩu thầu sỗ 43/2013/QH13 của Qúổc hội thông qua ngậy 26/11/2013 và Nghị định sổ 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật đẩu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư sổ 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư quy định chỉ tiết về lập Hồ sơ mời thầu mua sam hàng hỏa;
Căn cứ Quyết định sổ 4015/QĐ-BCA ngày 06/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Trang bị và kho vận;
Căn cứ Quyết định sổ 2429/QĐ-BCA-H03 ngày 03/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Cồng an về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khỉ và công cụ hỗ trợ thuộc kinh phỉ mua sắm năm 2020;
Căn cứ Quyết định sổ 8255/QĐ-BCA-H03 ngày 21/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Ông nhòm nhìn đêm 2 mắt” thuộc kinh phỉ thường xuyên năm 2020;
Căn cứ nội dung Bảo cảo thẩm định số 135/BC-H03-HĐTĐ ngày 09/10/2020, của Hội đồng thẩm định Hồ sơ mời thầu gỏi thầu“Ông nhòm nhìn đêm 2 mắt" thuộc kinh phỉ thường xuyên năm 2020;
Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ chuyên gia tại Tờ ừình số /TTr-TCG-P6 ngày ỊA /10/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu “Ống nhòm nhìn đêm 2 mắt” thuộc kinh phí thường xuyên năm 2020 (Cỏ hồ sơ mời thầu kềm theo).
Điều 2. Giao Tổ chuyên gia thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định cùa Nhà nước và pháp luật.
Điều 3Ì Quyết định này có hiệu lực-kể từ ngày ký. Tổ trưởng Tổ chuyên gia và Thủ trưởng các đon vị Hên quan chịu trách nhiệm thi hấnh Quyết định này./. Vu-#/
Nơi nhận:
- Như* Điều 3;
- Lưu: VT, TCG.
CỤC TRƯỞNG
V,-/
tương Bùi Thiện Dũng
2

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5253 dự án đang đợi nhà thầu
  • 512 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 521 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13465 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15459 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây