Thông báo mời thầu

01.XL: Xây dựng Mạng lưới cấp nước sinh hoạt xã Cẩm Duệ (giai đoạn 1) theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:38 14/10/2020
Số TBMT
20201036976-00
Công bố
17:34 14/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Mạng lưới cấp nước sinh hoạt xã Cẩm Duệ (giai đoạn 1)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
01.XL: Xây dựng Mạng lưới cấp nước sinh hoạt xã Cẩm Duệ (giai đoạn 1) theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách Trung ương và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Mạng lưới cấp nước sinh hoạt xã Cẩm Duệ (giai đoạn 1)
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Xây dựng mạng lưới cấp nước sinh hoạt xã Cẩm Duệ (giai đoạn 1) theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
17:34 14/10/2020
đến
09:00 27/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
1.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 27/10/2020
Mở thầu tại
Văn phòng Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: tầng 5, tòa nhà Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 04 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp Hà Tĩnh
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
150.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "01.XL: Xây dựng Mạng lưới cấp nước sinh hoạt xã Cẩm Duệ (giai đoạn 1) theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "01.XL: Xây dựng Mạng lưới cấp nước sinh hoạt xã Cẩm Duệ (giai đoạn 1) theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 54

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

UY BAN NHAN DAN
xAcAMDUE

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI:¢T NAM
DQc l~p - T1}'do - H~nh phuc

S6: 207/QE>-UBND

cam Due, ngay 14 thang 10 nam 2020

Vl~C
V e"'·"

QUYETDINH
,. th'"au gor
,. th'"au 01 .XL : X"ay d \fog mang Ium,. cap
A
p h"e d uye"tH'"0 SO' moo
nuoc sinh ho~t xii CAm Du~ (giai do~n 1)
UY BAN NHAN DAN xA

Can cu Ludt T6 chuc Chinh quyen dia phuong ngay 191612015;
Can cu Ludt Dciu thdu ngay 26111/2013; Ludt Xay dung ngay 1816/2014;
Can cu cac Nghi dinh cua Chinh phu: s6 63120141ND-CP ngay 2616/2014
quy dinh chi tiit thi hanh mot s6 tliJu cua Lu(lt Dciu thdu vd Iva chon nha thdu;
s6 59120151ND-CP ngay 1816/2015 vd quem If; du an tldu tu xay dung; s6
42120171ND-CP ngay 0514/2017 vJ sua tl6i b6 sung mot s6 tliJu Nghi dinh s6
59120151ND-CP ngay 1816/2015; s6 68120191ND-CP ngay 1418/2019 vd quan If;
du an tldu tu xay dung;
Can cu cac Thong tu cua B(JKi hoach va Ddu tu: s6 03120151TT-BKHDT
ngay 061512015 cua B(J Ki hor;zchva Ddu tu vJ vi¢c quy tlinh chi tiit l(lp h6 sa
mai thdu xay lap; s6 19120151TT-BKHDT ngay 2711112015 quy tlinh chi tidt l(lp
bao cao tham tltnh trong qua trinh t6 chuc Iva ch9n nha thdu;
Can cu Nght Quyit s6 208INQ-HDND ngay 17/4/2020 cua H(Ji tl6ng nhan
dan tinh Ha Tlnh Phan b6 ki hor;zchv6n ngan sach Trung uang thvc hi¢n cac
chuang trinh mlj,Clieu qu6c gia nam 2020;
Can cu cac Quyit tltnh cua UBND tinh: s6 16120161QD-UBND ngay
28/4/2016 vJ vi¢c ban hanh m(Jt s6 n(Ji dung vJ l(lp, quan If; chi phi tldu tu xay
dvng va h9'P tl6ng xay dvng tl6i vai cac' dv an su dlj,ng v6n Nha nuac; s6
07120201QD-UBND ngay 2610212020 vJ vi¢c ban hanh quy tltnh m(Jt s6 n(Ji
dung vJ quan If;, thvc hi¢n dvan tldu tu tren tlta ban tinh;
Can cu cac Quyit tltnh cua UBND tinh: s6 3074IQD-UBND ngay
16/9/2020 vJ vi¢c phan b6 ngu6n v6n ngan sach Trung U'ong h6 tr9' tic Chuang
trinh mlj,c tieu qu6c gia xay dvng nang than mai nam 2020 tli thvc hi¢n cac
cang trinh ccip nU'ac sr;zchnang than va cang trinh xu If; mai truang ccip bach
(tl9't 4); s6 3173IQD-UBND ngay 221912020 vJ vi¢c phe duy¢t Bao cao kinh ti
kY thu(lt cang trinh Mr;zngIU'aiccip nuac sinh hor;ztcam Du¢ (giai tlor;zn1); s6
3295IQD-UBND ngay 301912020 vJ vi¢c phe duy¢t ki hor;zchIva ch9n nha thdu
xay dvng cang trinh Mr;zngluai ccip nuac sinh hor;ztcam Du¢ (giai tlor;zn1);
Can cu Van ban s6 3990IUBND-NL3 ngay 221612020 cua UBND tinh vd
vi¢c uy thac quan If; dv an Cang trinh mr;zngluai ccip nuo'c xii cam Du¢, huy¢n
CamXuyen;
Can cu h9P tl6ng uy thac quan If; dv an giifa UBND xii cam Du¢ va Ban
Quan If; dv an Ddu tU'xay dvng cang trinh nang nghi¢p va Phat trz'in nang than
tinh Ha Tlnh;

2

Can ctr Quyet dinn s6 1400IQD-BQLDA ngay 0611012020 cua Ban Quan
If; d1! em ddu tu xay dung cong trinh Nang nghiep va Phat trien nang than tinh
Ha Tinh vJ viec thanh ldp T6 chuyen gia 11!achon nha thdu cac goi thdu cong
trinh Mang luoi cap nuac sinh hoat xii cam Due (giai doan 1);
Theo tlJ nghi cua Phong Ki hoach - Dau thdu, Ban Quan If; du an Ddu ttr
xay dung cong trinh nang nghiep va Phdt trien nang than tinh Ha Tinh, kem
theo bdo cao thdm dinh H6 sa moi thdu goi thdu 01.XL: Xay dung mang luiri
cap nuirc sinh hoat xii cam Due (giai doan 1) ngay 1311012020.

QUYETBJNH:
Bi~u 1: Phe duyet H6 sa moi th~u goi th~u 0IJCL: Xay dung mang hroi
d.p mroc sinh hoat xa C~m Due (giai doan 1) theo h6 sa thiet k~ b~mve thi cang
duQ'cduy~t,vai cac nQidung sau:
1.Ph§nl.ThdtvcdAuth§u

- Chuang
- Chuang
- Chuang
- Chuang

I. Chi d~n nha th~u
II. B~mgdfi'li~u d~uth~u
III. Tieu chu~n danh gia h6 sa dVth~u
IV. BiSu m~u mai th~u va dv th~u

ky thu~t
- Chuang V. Yeu c~u vS ky thu~t

2. Ph§n 2. Yeu c§u

3. Ph§n 3. f)i~u ki~n hQ'pdAng va bi~u.miu hQ'PdAng

- Chuang VI. £)iSuki~n chung cua hQ'Pd6ng
- Chuang VII. £)iSuki~n C\l thS cua hQ'Pd6ng
- Chuang VIII. BiSu m~u hQ'Pd6ng
(Chi tiit co H6 sa mai thdu kem theo).

Bi~u 2. Giao Ban Quan ly dv an d~u tu xay d\ffig cang trinh Nang nghi~p
va Phat triSn nang than tinh Ha TInh t6 chuc thvc hi~n cac cang vi~c ti~p theo
dUngquy diM cua Lu~t £)~u th~u, Nghi dinh 63/2014/N£)-CP ngay 26/6/2014
cua Chinh phu va cac quy dinh hi~n hanh.
Bi~u 3. QuySt dinh nay co hi~u l\Ic kS til ngay ky ban hanh.
Van phong HDND-UBND xa, Giam d6c Ban Quan 1y dv an d~u tu xay
d\ffig cang trinh Nang nghi~p va Phat triSn nang than tinh Ha TInh va cac ban
nganh co lien quan chiu trach nhi~m thi hanh Quy~t dinh nay./.
Nui nhQ-n:
- Nhu Di~u 3;
- UBND huy~n (dS hie);
- TT Dang uy, HDND, UBND;
- Luu: VT.

TM.

iTY BAN NHAN DAN
iT TICH

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5218 dự án đang đợi nhà thầu
  • 43 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 53 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 12638 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14513 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây