Thông báo mời thầu

Thuê dịch vụ bồi dưỡng nghiệp vụ, cấp chứng chỉ Kế toán trưởng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:34 14/10/2020
Số TBMT
20201037092-01
Công bố
17:08 14/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Thuê dịch vụ bồi dưỡng nghiệp vụ, cấp chứng chỉ Kế toán trưởng
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Thuê dịch vụ bồi dưỡng nghiệp vụ, cấp chứng chỉ Kế toán trưởng
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
NSNN năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Thuê dịch vụ bồi dưỡng nghiệp vụ, cấp chứng chỉ Kế toán trưởng
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Thuê dịch vụ bồi dưỡng nghiệp vụ, cấp chứng chỉ Kế toán trưởng
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSYC từ
16:32 14/10/2020
đến
08:00 28/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
1.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:15 28/10/2020
Mở thầu tại
Sở Tài chính Hà Giang. Địa chỉ số 6 đường Bạch Đằng phường Nguyễn Trãi thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt
Số tiền
7.000.000 VND
Bằng chữ
Bảy triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thuê dịch vụ bồi dưỡng nghiệp vụ, cấp chứng chỉ Kế toán trưởng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thuê dịch vụ bồi dưỡng nghiệp vụ, cấp chứng chỉ Kế toán trưởng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 18

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Người ký: Sở Tài chính
Cơ quan: Tỉnh Hà Giang
Thời gian ký: 12.10.2020 14:27:29 +07:0

UBND TIM HA MANG
sO TAI CHINH
Se: 150/QD-STC

cONG BOA xA HOI CS NGH1A VItT NAM
Dec 16p - Ty do - Hunk phtic
Ha Giang, ngay 08 thang 10 nam 2020

QUAT DINH
Va viec phe duyet 116 so yeu cAu chat) hang cunh tranh
g6i thAu: Thue djch 1/1) B61 (hang nghiep vn, Sp choug chi ICE toan trtrang
GIAM DOC SO TAICHINH TIMI HA G1ANG
Can cir Luet Deu thau se 43/2013/QII13 ngay 26 thang 11 nitro 2013.
Can dr Nghi dinh sa 63/2014/ND-CP ngay 26/06/2014 cim Chinh Phil va quy
dinh chi fiat thi hanh mOt s6 diem cüa Luet du then ve Iva chvn nha them.
Can cir Theing tu s6 199/2011/TT-BTC ngay 30/12/2011 cila Be Tai chinh ve
viec Imang den thvc hien viec t chirc bid dung va cap chimg chi bed duang Ka
toan twang.
Can cir Thong hr 58/20I6/TT-BTC nay 29/3/2016 Oa BO Tai chinh ve vide
quy dinh chi fiat sü dvng von nha nuam de mua sam duy trl boat *ging thutcrig xuyen
elm ca quan nha mac, don vi trite thuOc lye lugng vu trang nhan clan, don vi sv
nghiep Gong Fap, to chic chinh tri - xa hOi, t6 chac chinh tri xa hoi - ngh'e nghiep, to
chum xa hen, te chitc xa Wei — nghe nghiep.
Can cir Quyet dinh so' 2528/QD-UBND ngay 11/12/2019 cim UBND tinh v/v
giao du toan thu, chi ngan sach nha nuot Mm 2020;
Can dr K hoach se 5I/KH-UBND ngay 19/2/2020 cita UBND tinh v viec ban
hanh ka hoach tie chim tap hudn bid throng nghiep vi quan 15, tai chink ka toan cho
cac ca quan, don vi tren dia ban tinh.
Can cir KE hoach sO 29/KH-STC ngay 01/10/2020 dm SO' Tai chinh ve viec ban
hanh kE hoach bei throng nghiep vv, cep chimg chi Ka roan twang.
Can dr Quyet dinh so 1819/QD-UBND ngay 07/10/2020 elm See Tii chinh ye
vide phe duyet ké hoach Iva chvn nha theu gói then thue dich vu bei clueing nghiep
vi, cdp chimg chi Ka toan twang.
Xet d'a nghi elm Chanh van phong Set Tai chinh.
QUYET DINH:
Dian I.. Phe duyet He sa you can chap hang canh tranh .goi them Thue dich
vi bid duemg nghiep vv, cap chang chi Ka toan truang, vai nOi dung sau:
1. Ten gal thAu: Thue dich vi,i b6i throng nghiep vv, cep chimg chi Ka toan
truang.
1

2. NguOn kinh phi: Ngan sach nha mac flan' 2020 (Quyet dinh s6 2528/QDUBND ngay 11/12/2019 cfm UBND tinh).
Chia din tin SO Tai chinh tinh Ha Giang.
Dia diem thvc hiEn: Thanh phE Ha Giang, tinh HA Giang.
Hinh that Iva chip nhA than: Chao hang cenh tranh.
Plorang thfic dAu thin: MEt giai doen, mEt raj hE sa.
Hinh thfit hyp &Mg: Hop dEng tron goi
NOi dung MI so. yEu cAu chin hang cAnh tranh
(Chi tia c6 Ha sa kern theo).
Dieu 2. Van phoog SO va t6 chuyen gia dau than c6 Mach nhiEm phat hanh hE sa
yea eau chao hang, to' chic deto thau, phan tich danh gid h6 sa dE xuat cUa cac nha
thau theo h6 scryeu cAu da ducm phe ritzy@ theo dung trinh tv, quy dinh Mn hanh ye
cong tac dau thau.
Dieu 3. Chanh van phong SO. Tai chinh; Tnrong phOng Tai chinh HCSN; T6
traEmg to chuyen gia dau thau chiu trAchnhiem thi hanh Quyet dinh nay./.
Noi nhgn:

KT. GIAM D6C
PRO GIAM DOC

Dieu 3;
- IAnh So So;
- Ltru Vio

Phi:mg Thi Hoa

2

1

-

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5119 dự án đang đợi nhà thầu
  • 590 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 614 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13720 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15573 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây