Thông báo mời thầu

Thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp phục vụ công tác khám chữa bệnh của Trung tâm y tế huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:48 29/09/2020
Số TBMT
20200978752-00
Công bố
16:25 29/09/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp phục vụ công tác phòng và khám, chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp phục vụ công tác khám chữa bệnh của Trung tâm y tế huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn thu sự nghiệp năm 2020 và năm 2021
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp phục vụ công tác phòng và khám, chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Yên Bái

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:25 29/09/2020
đến
10:30 12/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:30 12/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
10.000.000 VND
Bằng chữ
Mười triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp phục vụ công tác khám chữa bệnh của Trung tâm y tế huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp phục vụ công tác khám chữa bệnh của Trung tâm y tế huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái." ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 21

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT
E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:
1. Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục
17.2 E-CDNT. Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của ngân hàng hoặc tổ chức
tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực, tên
của Bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng) theo quy định tại Mục 17.1 E-CDNT.
2. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu
độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
3. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký
tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ
thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách
nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự
thầu, thực hiện bảo đảm dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên danh mà
nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh, thỏa
thuận liên danh thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh dự thầu,
thỏa thuận liên danh để đánh giá.
4. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm
Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng
lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên
danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận
trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực,
kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu.
Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT
của nhà thầu chính. Bản thân nhà thầu chính phải đáp ứng các tiêu chí về năng lực và kinh
nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ).
Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện theo các tiêu chuẩn đánh giá
quy định dưới đây, nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp
ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh giá.
2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:
Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV.
2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt: Không áp dụng

1

2.3. Yêu cầu thiết bị máy móc dự kiến thực hiện gói thầu:
Nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động tối thiểu các thiết bị chủ yếu để thực
hiện gói thầu theoMẫu số 04B Chương IV
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng
quát đều được đánh giá là đạt.

Nội dung đánh giá

Sử dụng
tiêu chí đạt,
không đạt

1. Hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ.
Có đề xuất hoàn toàn phù hợp yêu cầu tại
Tính hiệu quả của việc Phần 2 – Yêu cầu về kỹ thuật.
cung cấp dịch vụ.
Không phù hợp, không đáp ứng yêu cầu của
E-HSMT.

Đạt
Không đạt

2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ.
Có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ
Tính hợp lý và khả thi chức cung cấp dịch vụ phù hợp và hiệu quả.
của các giải pháp kỹ Có quy trình vệ sinh đầy đủ.
thuật, biện pháp tổ chức Không có hoặc các giải pháp kỹ thuật, biện
cung cấp dịch vụ. Có đầy pháp tổ chức cung cấp dịch vụ không phù
đủ quy trình vệ sinh.
hợp và kém hiệu quả.Các quy trình vệ sinh
không đầy đủ

Đạt

Không đạt

3. Tiến độ cung cấp dịch vụ.
Có bảng tiến độ và lịch trình cung cấp dịch
vụ hợp lý, khả thi và phù hợp với giải pháp
Bảng tiến độ và lịch trình kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
cung cấp dịch vụ hợp lý,
khả thi phù hợp với giải Không có bảng tiến độ và lịch trình cung
pháp kỹ thuật và đáp ứng cấp dịch vụ hoặc có bảng tiến độ và lịch
trình cung cấp dịch vụ nhưng không hợp lý,
yêu cầu của E-HSMT.
không khả thi, không phù hợp với giải pháp
kỹ thuật.

Đạt

Không đạt

4. Các cam kết của nhà thầu về dịch vụ.
Cam kết cung cấp dịch vụ Có cam kết cung cấp dịch vụ nếu trúng
nếu trúng thầu
thầu, đảm bảo chất lượng, đảm bảo về môi
trường, đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn
thực hiện dịch vụ theo quy địnhvề KSNK
trong các cơ sở khám chữa bệnh.
Không có cam kết cung cấp dịch vụ hoặc
các cam kết không đầy đủ, không đảm bảo
về chất lượng, không đảm bảo về môi
2

Đạt

Không đạt

Nội dung đánh giá

Sử dụng
tiêu chí đạt,
không đạt

trường, không đáp ứng các yêu cầu về tiêu
chuẩn thực hiện dịch vụ theo quy định về
KSNK trong các cơ sở khám chữa bệnh.
5. Điều kiện về an toàn lao động.
Bảo đảm điều kiện về an - Nhà thầu có cam kết nhân sự đề xuất đã
toàn lao động
được tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về
công tác an toàn lao động theo quy định.
- Nhà thầu có cam kết trang bị bảo hộ lao
động và phòng hộ cá nhân đầy đủ cho cán
bộ nhân viên (dụng cụ, quần áo, găng
tay…) có định mức cụ thể.
Nhà thầu không có cam kết hoặc cam kết
không đầy đủ.

Đạt

Không đạt

6. Kinh nghiệm và uy tín của nhà thầu.
Nhà thầu có hợp đồng thực hiện tương tự
và không có hợp đồng tương tự nào chậm
Kinh nghiệm và uy tín tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà
của nhà thầu thông qua thầu.
việc thực hiện các hợp Nhà thầu không có hợp đồng thực hiện
đồng tương tự trước đó
tương tự hoặc có hợp đồng tương tự chậm
tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng tương tự do lỗi
của nhà thầu.

Đạt

Không đạt
Đạt

Kết luận

Không đạt

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về giá: Phương pháp giá thấp nhất.
Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
Bước 1. Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu
có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

3

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
Tên gói thầu: Thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp phục vụ công tác khám chữa bệnh của
Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
Địa điểm thực hiện: Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn (Địa chỉ: Tổ dân phố 9, Thị trấn
Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái).
Thời gian thực hiện hợp đồng là: 09 tháng, từ tháng 9/2020 đến tháng 5/2021
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Yêu cầu chung:
* Thực hiện theo đúng nguyên tắc làm vệ sinh bệnh viện.
* Số lượngnhân công có mặt để thực hiện vệ sinh bề mặt môi trường hàng ngày tại Trung
tâm ≥13 người
+ Giám sát kiêm hỗ trợ công tác tổng vệ sinh: ≥01 người.
+ Công nhân vệ sinh: ≥12 người
* Quản lý công việc: Ứng dụng công IT (4.0). Nêu cụ thể phần mềm áp dụng vào từng
công đoạn, phần việc…
*Nhân viên vệ sinh trực tiếp thực hiện vệ sinh bề mặt môi trường tối thiểu phải có các tiêu
chuẩn sau:
+ Được huấn luyện đào tạo về công tác vệ sinh bề mặt trong các cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh.
+Hiểu rõ và nắm vững phân vùng làm việc của mình: Biết rõ nguy cơ, quy định
vệ sinh theo từng vùng được phân công.
+ Thực hành đúng thao tác vệ sinh môi trường từ khâu chuẩn bị đủ, đúng dụng
cụ vệ sinh, pha đúng dung dịch và nồng độ dung dịch làm vệ sinh khử khuẩn, kỹ
thuật lau, quét đúng, tránh làm ô nhiễm và không sạch khi vệ sinh môi trường.
+ Mang đầy đủ và đúng các trang phục phòng hộ cá nhân trong suốt quá trình
làm việc và phải thay trang phục, vệ sinh thân thể trước khi ra về.
*Các thiết bị, dụng cụ phải hoạt động tốt, còn khấu hao, hóa chất khử khuẩn phải được
cấp phép lưu hành theo quy định của Bộ Y tế và còn hạn sử dụng.
*Thời gian làm viêc:
+ Thời gian làm việc hàng ngày:8 tiếng/ ngày (tối 1 người trực khoa cấp cứu)
Sáng từ 6h00 đến 11h00, chiều từ 14h00 đến 17h00 hàng ngày
1

+Thời gian làm việc hàng tuần:

Từ thứ hai đến hết ngày thứ sáu

+ Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ:Nghỉ luân phiên theo thực tế yêu cầu công việc (Đi
làm tối thiểu 50%)
* Có kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo bàn giao buồng, phòng trước 7h sáng hàng
ngày.
* Có kế hoạch và cán bộ giám sát, kiểm tra thường qui bởi các nhân viên có kiến thức
và được đào tạo.
* Kết quả đầu ra của dịch vụ: Mọi bề mặt luôn sạch khi quan sát bằng mắt thường
(không có bụi, vết bẩn, vết đánh dấu hoặc các chất ô nhiễm khác), không có mùi khó
chịu và đồ vật được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp đúng quy định.
* Nghiệm thu: Bằng quan sát, kiểm tra cảm quan thực tế và với ứng dụng tiến bộ khoa
học kỹ thuật (Công nghệ định lượng, xét nghiệm)
2.2. Yêu cầu về Vật tư, hóa chất, dụng cụ:
STT

Nội dung yêu cầu

Yêu cầu tối thiểu
được đánh giá “Đạt”

(1)

(2)

(3)

I

Vật tư thay thế hàng tháng (tối thiểu)
1

Khăn lau

24

Chiếc

2

Găng tay cao su dầy

24

Đôi

3

Cọ rối kim loại

12

Cái

4

Bàn chải cọ nhà Vệ sinh cong + thẳng

24

Cái

5

Chổi nhựa

12

Chiếc

6

Chổi tre

3

Chiếc

7

Chổi chít cán dài

24

Chiếc

8

Túi ni nông đựng rác sinh hoạt

120

Kg

II

Vật tư tiêu hao thay thế 3 tháng / 1 lần (tối thiểu)

1

Chổi vắt lau ướt cán i nốc

12

Chiếc

2

Chổi lau khô cán i nốc

12

Chiếc

3

Xô nhựa 14 lít

12

Chiếc

4

Phất trần cán ngắn

12

Chiếc

5

Hót rác nhựa cán dài

24

Chiếc

6

Dụng cụ cạo nền

12

Chiếc

2

Các vật tư, dụng cụ
phải hoạt động tốt, hóa
chất khử khuẩn phải
được cấp phép lưu
hành theo quy định của
Bộ Y tế và còn hạn sử
dụng.

STT

Nội dung yêu cầu

Yêu cầu tối thiểu
được đánh giá “Đạt”

(1)

(2)

(3)

7
III

Dụng cụ thụt cao su

12

Chiếc

Vật tư tiêu hao thay thế 12 tháng/1 lần (tối thiểu)

1

Bộ gạt sàn (gạt nước)

12

Bộ

2

Bộ quét mạng nhện

12

Cái

3

Dây thông tắc

12

Chiếc

4

Sọt đựng rác

30

Chiếc

5

Bình xịt

12

Chiếc

6

Cây gạt nước lau kính

5

Chiếc

IV

Hóa chất hàng tháng (tối thiểu)

1

Hóa chất làm sạch sàn đa năng

50

Lít

2

Hóa chất tẩy rửa toilet

50

Lít

3

Hóa chất lau bề mặt khử khuẩn

10

Lít

4

Hóa chất tẩy ố kính

25

Lít

5

Chất đánh bong làm sàn inox và nhôm

5

Lít

6

Bột giặt

15

kg

7

Hóa chất tẩy Javen

12

Lít

8

Nước xịt phòng

12

Chai

9

Kem đa năng lau thiết bị, đồ dùng

12

Lít

5

Lít

V

Xà phòng khử khuẩn cho các phòng
kỹ thuật xâm lấn
Bảo hộ lao động 12 tháng (tối thiểu)

1

Quần áo Bảo hộ lao động

24

Bộ

2

Ủng

24

Đôi

3

Khẩu trang

36

Cái

4

Thẻ

12

Cái

10

3

2.3. Yêu cầu chi tiết dịch vụ:
STT
1

Nội dung công việc
Khoa Khám bệnh (Phòng khám): 2 tầng
* Vệ sinh hàng ngày:
+ Quét dọn, lau sàn ướt, lau sàn khô các phòng chuyên môn, phòng khám,
hành lang, cầu thang; ghế chờ 2 lần/ngày và khi có dây bẩn phải làm
sạch ngay.
+ Quét dọn, làm sạch 2 lần/ngày đối với nhà vệ sinh nhân viên và 3 lần/ngày đối
với nhà vệ sinh người bệnh và duy trì làm sạch phát sinh.
+ Làm sạch hệ thống lan can; lau vách, cửa kính, cửa ra vào; lau rửa tường
nhà ố bẩn; quét mạng nhện, Lau hộp vòi cứu hoả, bình cứu hoả, lan can,
các biển báo, làm sạch mặt ngoài các cây nước 1 lần/ngày và khi có dây
bẩn phải làm sạch ngay.
+ Kiểm tra, giám sát và làm sạch sau khi có rác phát sinh.
+ Cọ rửa sạch thùng rác, thay túi đựng rác, thu gom theo phân loại rác thải
về nơi quy định.
*Hàng tháng làm sạch sàn bằng máy chuyên dụng.
* Tổng vệ sinh hàng tháng.

2

Khu nhà X quang: 2 tầng
* Vệ sinh hàng ngày:
+ Quét dọn, lau sàn ướt, lau sàn khô các phòng chuyên môn, hành lang,
cầu thang; ghế chờ 2 lần/ngày và khi có dây bẩn phải làm sạch ngay.
+ Quét dọn, làm sạch 2 lần/ngày đối với nhà vệ sinh nhân viên và duy trì làm
sạch phát sinh.
+ Làm sạch hệ thống lan can; lau vách, cửa kính, cửa ra vào; lau rửa tường
nhà ố bẩn; quét mạng nhện, Lau hộp vòi cứu hoả, bình cứu hoả, lan can,
các biển báo, làm sạch mặt ngoài các cây nước 1 lần/ngày và khi có dây
bẩn phải làm sạch ngay.
+ Kiểm tra, giám sát và làm sạch sau khi có rác phát sinh.
+ Cọ rửa sạch thùng rác, thay túi đựng rác, thu gom theo phân loại rác thải
về nơi quy định.
*Hàng tháng làm sạch sàn bằng máy chuyên dụng.
* Tổng vệ sinh hàng tháng.

3

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản: 3 tầng
* Vệ sinh hàng ngày:
+ Quét dọn, lau sàn ướt, lau sàn khô các phòng chuyên môn, buồng bệnh
nhân, hành lang, cầu thang; tủ-giường bệnh nhân, ghế chờ 2 lần/ngày và
4

STT

Nội dung công việc
khi có dây bẩn phải làm sạch ngay.
+ Quét dọn, làm sạch 2 lần/ngày đối với nhà vệ sinh nhân viên và 3 lần/ngày
đối với nhà vệ sinh người bệnh và duy trì làm sạch phát sinh.
+ Làm sạch thống lan can, lau vách, cửa kính, cửa ra vào; lau rửa tường
nhà ố bẩn; quét mạng nhện, Lau hộp vòi cứu hoả, bình cứu hoả, lan can,
các biển báo, làm sạch mặt ngoài các cây nước 1 lần/ngày và khi có dây
bẩn phải làm sạch ngay.
+ Kiểm tra, giám sát và làm sạch sau khi có rác phát sinh.
+ Cọ rửa sạch thùng rác, thay túi đựng rác, thu gom theo phân loại rác thải
về nơi quy định.
*Hàng tháng làm sạch sàn bằng máy chuyên dụng.
* Tổng vệ sinh hàng tháng.
* Tại khoa khu phẫu thuật, phòng sinh, khoa Sản làm vệ sinh theo quy định
làm sạch/ khử khuẩn môi trường bề mặt tại một số khu vực đặc biệt theo
Hướng dẫn vệ sinh môi trường bề mặt trong các cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 của
Bộ trưởng Bộ Y tế

4

Khoa Xét nghiệm: 2 tầng
* Vệ sinh hàng ngày:
+ Quét dọn, lau sàn ướt, lau sàn khô các phòng chuyên môn, hành lang,
cầu thang; ghế chờ 2 lần/ngày và khi có dây bẩn phải làm sạch ngay.
+ Quét dọn, làm sạch 2 lần/ngày đối với nhà vệ sinh nhân viên và duy trì làm
sạch phát sinh.
+ Làm sạch hệ thống lan can; lau vách, cửa kính, cửa ra vào; lau rửa tường
nhà ố bẩn; quét mạng nhện, Lau hộp vòi cứu hoả, bình cứu hoả, lan can,
các biển báo, làm sạch mặt ngoài các cây nước 1 lần/ngày và khi có dây
bẩn phải làm sạch ngay.
+ Kiểm tra, giám sát và làm sạch sau khi có rác phát sinh.
+ Cọ rửa sạch thùng rác, thay túi đựng rác, thu gom theo phân loại rác thải
về nơi quy định.
*Hàng tháng làm sạch sàn bằng máy chuyên dụng.
* Tổng vệ sinh hàng tháng.

5

Khoa Nội – Nhi: 3 tầng
* Vệ sinh hàng ngày:
+ Quét dọn, lau sàn ướt, lau sàn khô các phòng chuyên môn, buồng bệnh
nhân, hành lang, cầu thang; tủ-giường bệnh nhân, ghế chờ 2 lần/ngày và
khi có dây bẩn phải làm sạch ngay.
5

STT

Nội dung công việc
+ Quét dọn, làm sạch 2 lần/ngày đối với nhà vệ sinh nhân viên và 3 lần/ngày
đối với nhà vệ sinh người bệnh và duy trì làm sạch phát sinh.
+ Làm sạch thống lan can, lau vách, cửa kính, cửa ra vào; lau rửa tường
nhà ố bẩn; quét mạng nhện, Lau hộp vòi cứu hoả, bình cứu hoả, lan can,
các biển báo, làm sạch mặt ngoài các cây nước 1 lần/ngày và khi có dây
bẩn phải làm sạch ngay.
+ Kiểm tra, giám sát và làm sạch sau khi có rác phát sinh.
+ Cọ rửa sạch thùng rác, thay túi đựng rác, thu gom theo phân loại rác thải
về nơi quy định.
*Hàng tháng làm sạch sàn bằng máy chuyên dụng.
* Tổng vệ sinh hàng tháng.

6

Khoa Ngoại tổng hợp: 2 tầng
* Vệ sinh hàng ngày:
+ Quét dọn, lau sàn ướt, lau sàn khô các phòng chuyên môn, buồng bệnh
nhân, hành lang, cầu thang; tủ-giường bệnh nhân, ghế chờ 2 lần/ngày và
khi có dây bẩn phải làm sạch ngay.
+ Quét dọn, làm sạch 2 lần/ngày đối với nhà vệ sinh nhân viên và 3 lần/ngày
đối với nhà vệ sinh người bệnh và duy trì làm sạch phát sinh.
+ Làm sạch thống lan can, lau vách, cửa kính, cửa ra vào; lau rửa tường
nhà ố bẩn; quét mạng nhện, Lau hộp vòi cứu hoả, bình cứu hoả, lan can,
các biển báo, làm sạch mặt ngoài các cây nước 1 lần/ngày và khi có dây
bẩn phải làm sạch ngay.
+ Kiểm tra, giám sát và làm sạch sau khi có rác phát sinh.
+ Cọ rửa sạch thùng rác, thay túi đựng rác, thu gom theo phân loại rác thải
về nơi quy định.
*Hàng tháng làm sạch sàn bằng máy chuyên dụng.
* Tổng vệ sinh hàng tháng.
* Tại khoa Ngoại, khu phẫu thuật vệ sinh theo quy định làm sạch/ khử
khuẩn môi trường bề mặt tại một số khu vực đặc biệt theo Hướng dẫn vệ
sinh môi trường bề mặt trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban hành
kèm theo Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ
Y tế.

7

Khu nhà mổ: 1 tầng
* Vệ sinh hàng ngày:
+ Quét dọn, lau sàn ướt, lau sàn khô các phòng chuyên môn, buồng bệnh
nhân, hành lang, cầu thang; tủ-giường bệnh nhân, ghế chờ 2 lần/ngày và
khi có dây bẩn phải làm sạch ngay.
6

STT

Nội dung công việc
+ Quét dọn, làm sạch 2 lần/ngày đối với nhà vệ sinh nhân viên và duy trì làm
sạch phát sinh.
+ Làm sạch thống lan can, lau vách, cửa kính, cửa ra vào; lau rửa tường
nhà ố bẩn; quét mạng nhện, Lau hộp vòi cứu hoả, bình cứu hoả, lan can,
các biển báo, làm sạch mặt ngoài các cây nước 1 lần/ngày và khi có dây
bẩn phải làm sạch ngay.
+ Kiểm tra, giám sát và làm sạch sau khi có rác phát sinh.
+ Cọ rửa sạch thùng rác, thay túi đựng rác, thu gom theo phân loại rác thải
về nơi quy định.
*Hàng tháng làm sạch sàn bằng máy chuyên dụng.
* Tổng vệ sinh hàng tháng.
* Vệ sinh theo quy định làm sạch/ khử khuẩn môi trường bề mặt tại một số
khu vực đặc biệt theo Hướng dẫn vệ sinh môi trường bề mặt trong các cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 3916/QĐ-BYT
ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

8

Khoa YHCT và PHCN: 2 tầng
* Vệ sinh hàng ngày:
+ Quét dọn, lau sàn ướt, lau sàn khô các phòng chuyên môn, hành lang,
cầu thang; ghế chờ 2 lần/ngày và khi có dây bẩn phải làm sạch ngay.
+ Quét dọn, làm sạch 2 lần/ngày đối với nhà vệ sinh nhân viên và 3 lần/ngày đối
với nhà vệ sinh người bệnh và duy trì làm sạch phát sinh.
+ Làm sạch hệ thống lan can Inoc, lan can nhôm; lau vách, cửa kính, cửa
ra vào; lau rửa tường nhà ố bẩn; quét mạng nhện, Lau hộp vòi cứu hoả,
bình cứu hoả, lan can, các biển báo, làm sạch mặt ngoài các cây nước
1 lần/ngày và khi có dây bẩn phải làm sạch ngay.
+ Kiểm tra, giám sát và làm sạch sau khi có rác phát sinh.
+ Cọ rửa sạch thùng rác, thay túi đựng rác, thu gom theo phân loại rác thải
về nơi quy định.
*Hàng tháng làm sạch sàn bằng máy chuyên dụng.
* Tổng vệ sinh hàng tháng.

9

Khoa Truyền nhiễm: 2 tầng
* Vệ sinh hàng ngày:
+ Quét dọn, lau sàn ướt, lau sàn khô các phòng chuyên môn, buồng bệnh
nhân, hành lang, cầu thang; tủ-giường bệnh nhân, ghế chờ 2 lần/ngày và
khi có dây bẩn phải làm sạch ngay.
+ Quét dọn, làm sạch 2 lần/ngày đối với nhà vệ sinh nhân viên và 3 lần/ngày đối
với nhà vệ sinh người bệnh và duy trì làm sạch phát sinh.
7

STT

Nội dung công việc
+ Làm sạch hệ thống lan can, lau vách, cửa kính, cửa ra vào; lau rửa tường
nhà ố bẩn; quét mạng nhện, Lau hộp vòi cứu hoả, bình cứu hoả, lan can,
các biển báo, làm sạch mặt ngoài các cây nước 1 lần/ngày và khi có dây
bẩn phải làm sạch ngay.
+ Kiểm tra, giám sát và làm sạch sau khi có rác phát sinh.
+ Cọ rửa sạch thùng rác, thay túi đựng rác, thu gom theo phân loại rác thải
về nơi quy định.
*Hàng tháng làm sạch sàn bằng máy chuyên dụng.
* Tổng vệ sinh hàng tháng.
* Khu cách ly làm vệ sinh theo quy định làm sạch/ khử khuẩn môi trường bề
mặt tại một số khu vực đặc biệt theo Hướng dẫn vệ sinh môi trường bề mặt
trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số
3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

10

Khoa Dược: 1 tầng
* Vệ sinh hàng ngày:
+ Quét dọn, lau sàn ướt, lau sàn khô các phòng chuyên môn, hành lang 2
lần/ngày và khi có dây bẩn phải làm sạch ngay.
+ Quét dọn, làm sạch 2 lần/ngày đối với nhà vệ sinh nhân viên và duy trì làm
sạch phát sinh.
+ Làm sạch vách, cửa kính, cửa ra vào; lau rửa tường nhà ố bẩn; quét
mạng nhện, Lau hộp vòi cứu hoả, bình cứu hoả, lan can, các biển báo,
làm sạch mặt ngoài các cây nước 1 lần/ngày và khi có dây bẩn phải làm
sạch ngay.
+ Kiểm tra, giám sát và làm sạch sau khi có rác phát sinh.
+ Cọ rửa sạch thùng rác, thay túi đựng rác, thu gom theo phân loại rác thải
về nơi quy định.
*Hàng tháng làm sạch sàn bằng máy chuyên dụng.
* Tổng vệ sinh hàng tháng.

11

Khoa Chống nhiễm khuẩn: 1 tầng
* Vệ sinh hàng ngày:
+ Quét dọn, lau sàn ướt, lau sàn khô các phòng chuyên môn, hành lang
2 lần/ngày và khi có dây bẩn phải làm sạch ngay.
+ Quét dọn, làm sạch 2 lần/ngày đối với nhà vệ sinh nhân viên và duy trì làm
sạch phát sinh.
+ Làm sạch vách, cửa kính, cửa ra vào; lau rửa tường nhà ố bẩn; quét
mạng nhện, Lau hộp vòi cứu hoả, bình cứu hoả, lan can, các biển báo,
làm sạch mặt ngoài các cây nước 1 lần/ngày và khi có dây bẩn phải làm
8

STT

Nội dung công việc
sạch ngay.
+ Kiểm tra, giám sát và làm sạch sau khi có rác phát sinh.
+ Cọ rửa sạch thùng rác, thay túi đựng rác, thu gom theo phân loại rác thải
về nơi quy định.
*Hàng tháng làm sạch sàn bằng máy chuyên dụng.
* Tổng vệ sinh hàng tháng.

12

Nhà điều hành 2 tầng
* Vệ sinh hàng ngày:
+ Duy trì làm sạch cửa hội trường và các phòng thuộc nhà điều hành; Lau
các thiết bị: Đèn, quạt, bảng điện, bàn ghế, lan can, hệ thống âm thanh
ánh sáng… và khi có dây bẩn phải làm sạch ngay.
+ Quét dọn, làm sạch 2 lần/ngày đối với nhà vệ sinh nhân viên và duy trì làm
sạch phát sinh.
+ Kiểm tra, giám sát và làm sạch sau khi có rác phát sinh.
+ Cọ rửa sạch thùng rác, thay túi đựng rác, thu gom rác thải về nơi quy
định.
*Hàng tháng làm sạch sàn bằng máy chuyên dụng.
* Tổng vệ sinh hàng tháng.

13

Khu xử lý rác: 1 tầng
* Thu gom, phân loại rác và vận chuyển rác về các bãi tập kết theo quy định.
Xử lý rác đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường.

14

Khu nhà đại thể: 1 tầng
* Vệ sinh hàng ngày:
+ Quét dọn, lau sàn ướt, lau sàn khô các phòng; ghế chờ 2 lần/ngày và khi
có dây bẩn phải làm sạch ngay.
+ Quét dọn, làm sạch 2 lần/ngày đối với nhà vệ sinh và duy trì làm sạch phát
sinh.
+ Làm sạch vách, cửa kính, cửa ra vào; lau rửa tường nhà ố bẩn; quét
mạng nhện, Lau hộp vòi cứu hoả, bình cứu hoả, lan can, các biển báo,
làm sạch mặt ngoài các cây nước 1 lần/ngày và khi có dây bẩn phải làm
sạch ngay.
+ Kiểm tra, giám sát và làm sạch sau khi có rác phát sinh.
+ Cọ rửa sạch thùng rác, thay túi đựng rác, thu gom theo phân loại rác thải
về nơi quy định.
*Hàng tháng làm sạch sàn bằng máy chuyên dụng.
* Tổng vệ sinh hàng tháng.
9

STT
15

Nội dung công việc
Khu nhà mới: Tòa A: 3 tầng; Tòa B: 3 tầng
* Vệ sinh hàng ngày:
+ Quét dọn, lau sàn ướt, lau sàn khô các phòng; ghế chờ 2 lần/ngày và khi
có dây bẩn phải làm sạch ngay.
+ Quét dọn, làm sạch 2 lần/ngày đối với nhà vệ sinh và duy trì làm sạch phát
sinh.
+ Làm sạch vách, cửa kính, cửa ra vào; lau rửa tường nhà ố bẩn; quét
mạng nhện, Lau hộp vòi cứu hoả, bình cứu hoả, lan can, các biển báo,
làm sạch mặt ngoài các cây nước 1 lần/ngày và khi có dây bẩn phải làm
sạch ngay.
+ Kiểm tra, giám sát và làm sạch sau khi có rác phát sinh.
+ Cọ rửa sạch thùng rác, thay túi đựng rác, thu gom theo phân loại rác thải
về nơi quy định.
*Hàng tháng làm sạch sàn bằng máy chuyên dụng.
* Tổng vệ sinh hàng tháng.

16

Định kỳ làm sạch kính, quạt trần, quạt tường và trần nhà các khoa phòng
* Vệ sinh, lau sạch, đánh bóng khung nhôm cửa kính của bệnh viện. Quét bụi,
mạng nhện, làm sạch quạt trần, quạt tường … theo định kỳ hàng tháng. Việc
vệ sinh phải được lên kế hoạch và bảo đảm khi thực hiện thuận tiện, dễ dàng
và không làm ảnh hưởng đến người bệnh và phát tán bụi, tác nhân gây bệnh
vào khu vực có liên quan.
* Thực hiện tổng vệ sinh theo định kỳ

17

Vệ sinh ngoại cảnh, khuôn viên
* Vệ sinh hàng ngày:
+ Quét đường, quét sân, quét hành lang.
+ Quét dọn rác bẩn, lá cây rụng.
+ Nhặt rác nổi, lá cây rụng, gạch đá.
+ Làm cỏ, cắt tỉa, vệ sinh vườn hoa cây cảnh.
+ Vận chuyển rác về nơi tập kết.
+ Thường xuyên khơi thông cống rãnh khi trời mưa.
+ Cọ rửa thùng thu gom, vận chuyển rác về các bãi tập kết theo quy định.
* Tổng vệ sinh hàng tháng.

10

Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản trình bày về giải pháp và phương pháp luận để thực
hiện dịch vụ phi tư vấn theo mẫu dưới đây:
GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ
XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ
theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:
1. Giải pháp và phương pháp luận:
- Hiểu biết về công trình và địa điểm cụ thể phải làm vệ sinh bề mặt…
- Có giải pháp cụ thể về thời điểm vệ sinh, trình tự làm sạch, kỹ thuật làm sạch và tần
suất làm sạch…
- Dự kiến sử dụng phương tiện làm sạch, hóa chất làm sạch, khử khuẩn phù hợp cho
từng loại công trình…
2. Kế hoạch công tác:
- Lập kế hoạch cụ thể, phù hợp với các hạng mục (nhân lực, thời gian, thời điểm và tần
suất…)

11

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 4924 dự án đang đợi nhà thầu
  • 516 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 623 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13010 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15030 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây