Thông báo mời thầu

“Mua Vật tư Điện cho Dự án BK-18A, Lô 09.1” (Gói thầu số VT-404/20-XL-DA-NHT)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 07:26 29/09/2020
Số TBMT
20200974964-00
Công bố
07:19 29/09/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
“Mua Vật tư Điện cho Dự án BK-18A, Lô 09.1” (Gói thầu số VT-404/20-XL-DA-NHT)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
“Mua Vật tư Điện cho Dự án BK-18A, Lô 09.1” (Gói thầu số VT-404/20-XL-DA-NHT)
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Từ nguồn vốn sản xuất để lại cho Vietsovpetro trong năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
“Mua Vật tư Điện cho Dự án BK-18A, Lô 09.1” (Gói thầu số VT-404/20-XL-DA-NHT)
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi quốc tế

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
07:19 29/09/2020
đến
14:00 15/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
500.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:30 15/10/2020
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
59.200.000 VND
Bằng chữ
Năm mươi chín triệu hai trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "“Mua Vật tư Điện cho Dự án BK-18A, Lô 09.1” (Gói thầu số VT-404/20-XL-DA-NHT)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "“Mua Vật tư Điện cho Dự án BK-18A, Lô 09.1” (Gói thầu số VT-404/20-XL-DA-NHT)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 Quốc tế của DauThau.INFO.
Đã xem: 70

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Liên doanh Việt-Nga
Vietsovpetro
Phòng Thương mại
Số: 1458/20-CV-PTM
Ngày: 16.9.2020

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

“Thỏa thuận/ Ñîãëàñîâàíî”
Phó Tổng Giám đốc XDCB
Заместитель Ген. Директора
СП «Вьетсовпетро» По Кап. строительству

Signed by: Trần Xuân Hoàng
Date: 24/09/2020 07:41:19
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

“Phê duyệt/ Óòâåðæäàþ”
Tổng Giám đốc
Генеральный директор
СП «Вьетсовпетро»

Signed by: Nguyễn Quỳnh Lâm
Date: 24/09/2020 10:00:47
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Чан Суан Хоанг

Нгуен Куинь Лам

Phó Tổng Giám đốc TM
Заместитель Ген. Директора
СП «Вьетсовпетро» По коммерции

Phó Tổng Giám đốc Thứ nhất
Первый Заместитель Ген. Директора
СП «Вьетсовпетро»

Signed by: Nguyễn Huy Tuấn
Date: 24/09/2020 09:10:26
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Signed by: Бондаренко
Вячеслав Александрович
Date: 24/09/2020 09:53:34
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Нгуен Зуй Туан

Бондаренко В.А.

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
ÏËÀÍ ВЫБОРА ПОДРЯДЧИКА

- Đơn vị đặt hàng: Xí nghiệp Xây lắp
Çàêàç÷èê ÏÑÎÐÎÍÃÄ

KHẨN !
СРОЧНО

- Đơn hàng số: VT-404/20-XL-DA
Çàÿâêà

- Tên hàng hóa: Mua Vật tư Điện cho Dự án BK-18A (Lô 09.1)
На приобретение: Закупка Электрические материалы для BK-18A (Блоск 09.1).

- Giá trị gói thầu (không thuế lô 09.1) là: 172.709,15 USD / 3.987.854.274 VNĐ
Îðèåíòèðîâî÷íàÿ ñòîèìîñòü ïàêåòà (без налоги блоск 09.1) (gói thầu quy mô nhỏ)

- Gói thầu thực hiện theo Quy chế về thể thức mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ phục vụ sản
xuất trong Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (Quy chế số VSP-000-TM-222).
Trang 1/5

- Gói thầu gồm 07 nhóm hàng và sẽ được đánh giá và lựa chọn theo từng nhóm hàng /
Тендерный пакет делится на 07 группы, будет оцениваться и выбирать по группам материалов:

+ Nhóm / Груп 1: Cable trays and ladders - Trị giá / стоимость 26.151,16 USD
+ Nhóm / Груп 2: Cables - Trị giá / стоимость 55.487,93 USD
+ Nhóm / Груп 3: Electrical heat tracing system - Trị giá / стоимость 1.161,30 USD
+ Nhóm / Груп 4: Luminaires and floodlights - Trị giá / стоимость 53.290,49 USD
+ Nhóm / Груп 5: Junction boxes and cables glands - Trị giá / стоимость 8.789,46 USD
+ Nhóm / Груп 6: Lighting Switches, Power plug, socket connectors, Push-button control
station - Trị giá / стоимость 6.959,17 USD
+ Nhóm / Груп 7: Multi cable transit (MCT), materials & tools, Earthing & bolts, Insulation
layer - Trị giá / стоимость 20.869,64 USD.

- Nguồn tài chính/ Ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà: Lô 09.1
Mục-Пункт A.4.2 - Phụ lục-Приложения № 10 - Kế hoạch XDCB năm 2020-2021 / План
капитального строительства на 2020-2021г.
Mục-Пункт 03.01.20.23 - Phụ lục-Приложения № 22.1. Kế hoạch mua sắm VTTB năm 2020
/ План приобретения МТР СП «Въетсовпетро» на 2020г.

1. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

Đấu thầu rộng rãi quốc tế

Форма выбора подрядчика

Международный расширенный тендер

2. Phương thức đấu thầu:

Một giai đoạn - Một túi hồ sơ

Форма проведения тендера

Одноэтапный тендер - Одной пакетный тендер

3. Kế hoạch thực hiện
График проведения тендера (рабочий день)

Stt

Các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

П/н

Этапы

(Рабочий день)

1

Lập, luân chuyển ký tắt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
(KHLCNT) và Hồ sơ mời thầu (HSMT)

05 ngày

Составление и визирование плана выбора подрядчика (ПВП) и
документа тендерного приглашения (ДТП)

2

Trình Phòng Luật để thẩm định KHLCNT&HSMT

05 ngày

Представление ПВП и ДТП в ЮО для экспертизы

3

Trình lãnh đạo Vietsovpetro phê duyệt KHLCNT, HSMT

04 ngày

Утверждение руководством СП плана выбора подрядчика и
документа тендерного приглашения

4

Đăng tin thông báo mời thầu trên Báo Đấu thầu

03 ngày

Опубликование информации на газете Тендер

5

Phát hành Hồ sơ mời thầu (giá bán 500.000 đồng/bộ), nhận
Hồ sơ dự thầu

15 ngày lịch

Выдача Документов приглашения на тендер (Продажа
тендерные документы: 500,000 VND/ комплект), получение
тендерных предложений

Trang 2/5

6

Mở Hồ sơ dự thầu, đánh giá kỹ thuật HSDT, trình lãnh đạo
Vietsovpetro phê duyệt KLKT

10 ngày

Вскрытие тендерных предложений, техническая оценка
предложений. Утверждение руководством СП ВСП
техзаключения

7

Đánh giá thương mại, lập Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu

07 ngày

Коммерческая оценка предложений. Утверждение
руководством СП ВСП отчета оценки тендерных
предложений

8

Trình Phòng Luật để thẩm định Báo cáo đánh giá HSDT /

03 ngày

Представление Отчета оценки тендерных предложений в
ЮО для экспертизы

9

Trình Lãnh đạo Vietsovpetro phê duyệt báo cáo đánh giá Hồ
sơ dự thầu

02 ngày

Утверждение руководством СП отчета оценки тендерных
предложений

10

Đàm phán thương thảo hợp đồng với nhà thầu xếp hạng nhất

02 ngày

Переговоры с поставщиками по проекту контрактов

11

Lập và ký tắt Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu

07 ngày

Сотавление отчета о результатах выбора подрядчика

12

Trình Phòng Luật để thẩm định KQLCNT

02 ngày

Представление Очета результата выбора подрядчика в ЮО
для экспертизы

13

Trình lãnh đạo Vietsovpetro phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà
thầu /Утверждение руководством СП отчета о результатах

02 ngày

выбора подрядчика

14

Thông báo kết quả đấu thầu cho các nhà thầu

01 ngày

Уведомление о результатах выбора подрядчика

15

Hoàn thiện và ký tắt hợp đồng. Trình lãnh đạo Vietsovpetro
thoả thuận và ký hợp đồng

05 ngày

Завершение проекта контракта и предоставление
Руководителям СП визировать и подписывать контракт

16

Ký kết hợp đồng với nhà thầu

02 ngày

Подписание контракта подрядчиком

Tổng cộng/ Сумма:

75 ngày

Ghi chú: Theo quy định tại Điểm 7.1.5 của NQ Hội Đồng 52, việc ký kết hợp đồng chỉ thực hiện sau khi
“Kế hoạch phát triển toàn mỏ Bạch Hổ điều chỉnh năm 2018, Lô 09-1” được cơ quan thẩm quyền Việt
Nam phê duyệt. / В соответствии с пунктом 7.1.5 Протокола заседания Совета 52, заключение
контрактов осуществить только после утверждения "Откоректированного Плана разработки всего
месторождения Белый Тигр, 2018 года, Блок 09-1" уполномочеными органами Вьетнамa.

Trang 3/5

4. Hình thức hợp đồng:

Hợp đồng trọn gói

Вид контракта/договора

Попакетный контракт

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 135 ngày lịch kể từ ngày LOI
Ориентировочный выполнения контракта: 135 дней

6. Tổ chuyên gia của Vietsovpetro
Рабочая группа экспетров СП, участвующих в проведении тендера

6.1 Lãnh đạo Tổ chuyên gia
Руководство рабочей группы экспертов

- Tổ trưởng Tổ chuyên gia: Đ/c Trần Đại Hưng - Phó phòng Thương mại
Руководитель рабочей группы экспертов - Зам. Начальник КО СП

- Tổ phó Tổ chuyên gia phụ trách kỹ thuật: Đ/c Phạm Thanh Bình - Phó Giám đốc XNXL
Зам. Руков. рабочей группы экспертов по техническим вопросам - Зам. Директор ПСОРОНГД

6.2 Các thành viên Tổ chuyên gia:
Члены рабочей группы экспертов по текническим, финансовым, коммерческим, правовым вапросам

Đại diện Phòng ban/đơn vị
Представитель Отдела/
подразделения

Họ và tên

Chức danh

Фамилия, имя

Должность

Các chuyên gia Kỹ thuật / ×ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû ýêñïåðòîâ ïî òåõíè÷åñêèì âîïðîñàì:
- Xí nghiệp Xây lắp
ПСОРОНГД

- Phòng Xây dựng Cơ bản
ОКС СП

- Phòng Vật tư Thiết bị
ОМТО СП

- Borodin E.C.
- Nguyễn Mạnh Hoàng
- Lưu Sùng Bá

- Phó phòng Kỹ thuật
- CV P.Kỹ thuật
- Kỹ sư P.Kỹ thuật

- Nguyễn Thành Ngọ
- Ngô Đình Minh

- Chuyên viên
- Kỹ sư

- Nguyễn Quang Diễn

- Phó phòng

Các chuyên gia thương mại, tài chính / Члены рабочей группы экспертов по финансовым,
коммерческим:

- Phòng Kế toán
БО СП

- Phòng Thương mại
КО СП

- Trần Sơn Tùng

- Kỹ sư

- Nguyễn Hồng Thái

- Kỹ sư

7. Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm soạn thảo Hồ sơ mời thầu để trình lãnh đạo Vietsovpetro
phê duyệt.
Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ýêñïåðòîâ проводит рассмотрение и принятие подготовленного отделомисполнителем тендерного приглашения äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ руководству СП «Вьетсовпетро».

8. Căn cứ tiêu chuẩn đánh giá được phê duyệt trong Hồ sơ mời thầu, Tổ chuyên gia tổ chức
đánh giá Hồ sơ dự thầu, lập báo cáo đánh giá HSDT và lập Báo cáo kết quả lựa chọn nhà
thầu trình lãnh đạo Vietsovpetro phê duyệt.
Trang 4/5

Íà îñíîâàíèè óòâåðæäåííûõ êðèòåðев â òåíäåðíîì ïðèãëàøåíèè, Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ýêñïåðòîâ
ïðîâîäèò ðàññìîòðåíèå òåíäåðíûõ ïðåäëîæåíèé è äàåò èì îöåíêó äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ
руководству СП «Вьетсовпетро» íà óòâåðæäåíèå.

9. Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm về tiến độ xem xét, đánh giá Hồ sơ dự thầu; Phòng thực
hiện chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ýêñïåðòîâ îòâå÷àåò çà ñâîåâðåìåííîå ðàññìîòðåíèå òåíäåðíûõ ïðåäëîæåíèé è
èõ îöåíêó. Îòäåë-èñïîëíèòåëü íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëя çà
âûïîëíåíèåм ñðîêîâ ïðîâåäåíèÿ òåíäåðà.

Ký tắt:
- Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp:
Директор ПСОРОНГД

- Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp:
Зам. Директор ПСОРОНГД

- Chánh kế toán Vietsovpetro:
Главный Бухгалтер СП

Signed by: Đặng Đức Phong
Date: 21/09/2020 06:46:04
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Đặng Đức Phong

Signed by: Phạm Thanh Bình
Date: 19/09/2020 07:27:03
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Phạm Thanh Bình

Signed by: Võ Thị Hải Lý
Date: 21/09/2020 08:40:40
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

- Trưởng phòng XDCB:
Начальник ОКС СП

- Phó phòng Thương mại:
Зам. Начальник КО СП

Signed by: Nguyễn Hồng Giang
Date: 21/09/2020 07:13:47
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Signed by: Trần Đại Hưng
Date: 17/09/2020 09:45:32
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Lương Quốc Dân

Nguyễn Hồng Giang

Trần Đại Hưng

Visa:
1) XNXL (ПСОРОНГД):

- Borodin E.C.
- Nguyễn Mạnh Hoàng
- Lưu Sùng Bá

2) P.XDCB (ОКС СП):

Signed by: Бородин Евгений
Сергеевич
Date: 17/09/2020 14:03:33
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority
Signed by: Lưu Sùng Bá
Date: 17/09/2020 16:49:32
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

- Nguyễn Thành Ngọ
- Ngô Đình Minh

Signed by: Ngô Đình Minh
Date: 17/09/2020 11:01:44
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

3) P.VTTB (ОМТО СП): - Nguyễn Quang Diễn
4) P.Kế toán (БО СП):

- Trần Sơn Tùng

5) P.TM (КО СП):

- Nguyễn Hồng Thái

Signed by: Trần Sơn Tùng
Date: 18/09/2020 15:50:53
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Signed by: Nguyễn Mạnh Hoàng
Date: 17/09/2020 11:17:41
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority
Signed by: Nguyễn Thành Ngọ
Date: 17/09/2020 11:30:15
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Signed by: Nguyễn Quang Diễn
Date: 17/09/2020 14:40:43
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Signed by: Nguyễn Hồng Thái
Date: 17/09/2020 09:41:07
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Trang 5/5

CQNG HOAXA Hgr CHU NGHIAVTET NAM
DQc lip - Tq do - H4nh phfc

CPB

VIETSOVPETRO

HeranncnMocrb - Cno6ola - C.racrre

CorMecruoe rrpeAtrpf, rrtre
105 LE LOI, TP. VONG TAU

Vilng Tdu, ngdy.. ..2.1.. than g -....9..... ndm

TEL: 84-254-3839 871
FAX: 84-254-3839 857

2 0 2.O..

@du thdu fiqc fidp - khilng qua mgng)

oANc rHONG BAo Mor rHAu
(Lqa chgn nhi thiu)
T6n b6n mdi thAu:

Eia chi:

Li6n doanh ViQt-Nga Vietsovpetro
SO tOS L€ Lgi, Phucrng Thing Nhi, Thdnh ph6 Vfrng Tdu

Fax:

(84)-2s 4-383 98 7 I 8x.23 42
(84)-2s4-38398s7

Email:

Thainh.ho(Ev ietsov.com.vn

M5 s6 thu6:

3500102414

DiQn tho4i:

1.

TCn g6i thAu:

"Mua Vft tu DiQn cho Dg 6n BK-18A, La 09.1, (G6i thAu sti vt-

404|20-XL-DA-NHT).

-

Lopi g6i thAu: Mua sim hdng h6a
Gi6 g6i thAu: 172.709,15 USD

(-

3.987.3 54.274 VNE)

NQi dung chinh cira g6i thiu: "V6t tu DiQn

BK-l8A"

Thdi gian thuc hiQn hqp d6ng: Trong vdng 135 ngdy lich
T6n dy 6n (ho[c t€n dp to6n mua sim doi vdi mua s6m thudng xuy6n): BK-l8A
Ngu6n v6n: Tir ngu6n v6n sdn xu6t <16 lpi cho Vietsovpetro trong ndm 2020.

2.
3.
4. Hinh thric lua chon nhd thAu: D6u thAu rQng rdi qudc t6
5. Phuong thric lUa chon nhd thAu: MQt giai dopn - MOt tui h6 so
6. Thoi gian ph6t hdnh HSMT: Tir thoi di6m d6ng tii thdnh c6ng th6ng b6o mdi thiu tr6n

th6ng m?ng d6u thAu Qu6c gia itin rrrbc 1a:00 ngdy tSiL/2OZb ijHSlttT dugc b6n
trong gid hdnh chinh).
HO

7.

Dla ttiOm phrit hdnh HSMT: Phdng Thuong mai (TAng 12) - Tda nhd BQ m6y di6u hdnh
Vietsovpetro, sd 105 LC Loi, phudng Th6ng Nhi, thenh ph6 Vtng Teu (DiQn thoai (84)
(25 4) 383987 I -23 42, Thaith.hq@vietsov. com.vn).

8.

Gi6 brin 0l b0 HSMT: 500.000 tt6ngibQ @dng chti; Ndm trdm nghin d6ng/bd. Hinh
thric thanh torin chuytin khoin vdo tdi khoin cira Vietsovpetro nhu sau:

-

T€n ngudi thU huong: Li0n doanh ViQt-Nga Vietsovpetro.
Trang I

-

56 tdi kho6n: 008.100.000001.1 tai Ngdn hdng TMCP Ngopi thuong, CN Vflng Tdu.

Ngi dung chuy6n khoin: NQp tiOn mua HSMT g6i thAu"Mua Vat tu Di€n cho Dp rin
BK- 1 8A, L6 09. 1 " (vT -404120-XL-DA-NHT).

9. 86o dim

du thAu: 2.580,00 USD ho4c 59.200.000 VNE th6ng qua Ngdn hdng

/

Chi

nh6nh ngdn hdng hopt dQng hqp ph6p tai ViQt Nam.
10.

Thdi ditim d6ng thAu: 14 gid 00, ngiy 15 thring 10 nim 2020.

I

Thdi di6m mo thiu: 14 gio 30, ngdy 15 th6ng 10 n[m 2020.

1.

l2.Eiaditlm mo thAu: Phdng mo thAu - Vietsovpetro -

Phffn thdns b6o

105 L0

Lgi, TP.Vfrng Tdu.

mli thAu bine ti6ns Anh:

-

Name of bidding package: Purchasing Electrical bulk materials for Project BK18A, Block 09.1 (bidding package No. VT-404120-XL-DA-NHT).

-

Type of bidding package: Goods procurement
Price of bidding package: 172.709,15 USD

(- 3.987.8 54.274 VND)

Bidding package contents: "Electrical bulk materials BK-18A"
Duration of contract implementation: Within 135 calendar days

I

Name of project: BK-18A

2.

Source of funding: The source of funding for implementation of the bidding package is

Vietsovpetro's financial plan for production activities in 2020.
1

J

4
5

of bidder selection: International competitive bidding
Method of bidder selection.' one-phase bidding for one-envelope bidding
Time for selling of Bid Documents is: From the date of successfull notification
Form

invitation in the National bidding network system to 14:00PM date
(in working time).
6

Place

of Bidding Documents issue: Commercial

lth October,

2020

Department (I2'n Floor) of

Vietsovpetro office, No.105 Le Loi St., Vung Tau City (Tel. (sa) e54) 3g39g7l- ext.
23 42, Thainh.hq@vietsov. com.vn).
7

Price of 01 Bidding document: 500.000,00 VND/s et (in word: Five hundred thousand
Vietnam Dong). Payment for Biding Documents shall be made by Telegraphic
Transfer to the following Vietsovpetro's account:

-

Beneficiary: Vietsovpetro
008.100.000001.1 - Vietcombank, Vung Tau Branch.
Please indicate: "Bidder's name", payment

for Biding documents - ITB No.vT404120-XL-DA-NHT "Purchasing Electrical bulk materials for Project BK-18A,
Block 09.1".

Trang2

8. Bid Guarantee: 2,580.00 USD or 59.200.000

VND through banks / branches operated

legally in Vietnam.

9. Deadline for Bid submission: 14:00 date l5th october, 2020 (Hanoi time).
10. Bid shall be opened publicly: l4:30 date 15'hOctober,2020.

Kinh thu.

Ngurdi thtrc hiQn:
Nguydn H6ng Thdi, Te1.2342

Trang

3

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4924 dự án đang đợi nhà thầu
  • 516 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 623 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13010 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15030 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây