Thông báo mời thầu

Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình “Di dời và tái bố trí lưới điện trung, hạ thế trong phạm vi dự án Nâng cấp mở rộng cầu Chữ Y”.

Tìm thấy: 20:05 25/09/2020
Số TBMT
20200971432-00
Công bố
19:58 25/09/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Di dời và tái bố trí lưới điện trung, hạ thế trong phạm vi dự án Nâng cấp mở rộng cầu Chữ Y
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình “Di dời và tái bố trí lưới điện trung, hạ thế trong phạm vi dự án Nâng cấp mở rộng cầu Chữ Y”.
Chủ đầu tư
Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Điện lực Chợ Lớn; Địa chỉ liên lạc: Số 1A Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn đền bù
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Di dời và tái bố trí lưới điện trung, hạ thế trong phạm vi dự án Nâng cấp mở rộng cầu Chữ Y
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
19:58 25/09/2020
đến
14:00 06/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 06/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
15.000.000 VND
Bằng chữ
Mười lăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình “Di dời và tái bố trí lưới điện trung, hạ thế trong phạm vi dự án Nâng cấp mở rộng cầu Chữ Y”.". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình “Di dời và tái bố trí lưới điện trung, hạ thế trong phạm vi dự án Nâng cấp mở rộng cầu Chữ Y”." ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 41

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

chuong rII. TIEU CHUAN DANH GIA E-HSDT
Mgc 1. Drinh gi6 tinh hqp lQ cfra E-HSDT
E-HSDT cta nhir thiu tlugc drinh gi6ld hqp lQ k1li drip tmg ddy dri c6c nQi
dung sau tldy:
1. C6

bio dim dg thAu kh6ng vi ph4m

mQt trong ciic trudng hqp quy dlnh

t4i Mrrc 17.2 E-CDNT. Thu b6o lnnh phni dugc d4i diQn hqp ph6p cria ngin
hing hoqc td chric tin dpng ho4t itQng hqp ph6p tai ViQt Nam klf tdn vcri gi6 tri
vir thdi han hieu luc, t6n cua Bdn mdi thAu (don v! thg huorlg) theo quy dinh tai

Muc

l7.l

E-CDNT;

2. I(hdng c6 t6n trong hai hoqc nhi6u E-HSDT voi tu c6ch lir nhd thAu
chinh (nhi thlu tlQc lap ho{c thdnh vi6n trong li6n danh) di5i v6i ctng mQt g6i
thiu.
3. C6 th6a thuQn li6n danh dugc li€n danh kj't6n, tl6ng ddru (niiu c6). Trong th6a thuQn li6n danh phAi n6u 16 nQi
dung c6ng viQc cr,r th6, u6c tinh giri trf tuong img mi timg thdnh viOn trong 1i6n
danh s€ thgc hign, tr6ch nhiQm cria thdnh vi6n d4i diQn li6n danh sir dung chung
thu s5 cira minh d6 tham dr,r thiu, thgc hiQn b6o d6m du thAu;

Trulng hgp c6.sg sai khric gita th6ng tin vd b6o dim dp

thAu, th6a thu4n
li€n danh mi nhir th6u kO khai trdn HQ th6ng vir th6ng tin trong file quet (scan)
thu b6o l5nh, th6a thu4n li€n danh thi cin cri vio th6ng tin trong file qu6t
(scan) thu bio l6nh du thAu, th6a thu{n li6n danh d6 d6nh gi6.
4.

Nhi

thAu b6o

tlim tu c6ch hqp

16

theo quy dinh tpi Mqc 5 E-CDNT.

Nhi thiu ph6i c6 Chrlmg chi ndng luc hoqt tlQng xdy dlmg trong linh
vqc thi c6ng x6y dpg c6ng trinh (theo quy tlinh cria Nghi ilinh 100/2018/ND5.

CP

ngiy

1617

/2018 cta Chinh phir).

Nhd thdu c6 E-HSDT hqp lQ duqc xem x6t, d6nh gi6 trong c6c budc tiiip
theo.

Mgc 2. Ti6u chu6n il6nh gi6 vd ning lgc

vi

kinh nghiQm

Oiii voi nhi thiu li€n danh thi ning l1rc, kinh nghiQm duoc x6c t6ng ndng lgc, kinh nghigm cta c6c thdnh vi€n 1i6n danh song phii b6o dim
ttrng thdnh vi6n li6n danh drlp rlmg ndng lgc, kinh nghiQm OOi vOi phAn vi6c md
thdnh vi6n tI6 d6m nhfn trong li6n danh; ni5u b6t k, thAnh vi6n niro trong li6n
danh kh6ng it6p rmg vA nang lgc, kinh nghiQm thi nhd thAu [6n danh ducrc
d6nh giri ld kh6ng d6p ung y€u cAu.

Ndng h"rc vd kinh nghiQm cria nhd thAu phg s€ kh6ng dugc xem x6t khi
ilinh gi6 E-HSDT cira nhd thAu chinh. B6n thAn nhi thAu chinh ph6i d6p rmg
c6c ti€u chi v6 ning lpc vd kinh nghiQm (ki6ng x6t d6n ndng lgc vir kinh
nghiQm cia nhir th6u phu).

28

-,s-

Viec d6nh giri v6 n6ng lgc vi kinh nghiCm rlugc thuc hi6n theo c6c ti6u
chu6n drinh giri quy dinh du6i d6y, nhd thAu dugc iftinh gi6 ld dat vA ndng luc
vd kinh nghiQm khi drip tmg t6t ci c6c ti6u chuAn drinh giri.
.

2.1. Ti6u chu6n tl6nh gi6 vii ning h;c vir kinh nghiQm:

Ti6u chu6n drinh gi6 vd nlng luc, kinh nghiQm thuc hi6n theo MAu s6 03
Chuong IV. Bi6u m6u ndy dugc s6 h6a du6i dang webform tr6n HQ th6ng.

2.2.Ti6u chuAn tl6nh giri
a) Nhffn sg

vG

ning luc ki thugt

cht ch6t:

Ti6u chuAn drinh giri vA nhan sg chir ch5t thgc hi6n theo tvtSu sO O+a
Chuong IV. Bi6u mAu ndy dugc sti h6a du6i dqng Webform tr€n HQ th6ng.
b) Thi6t bi thi c6ng chfr y5u dg ki5n huy ilQng a6 tngc hiQn

gt6,i

thAu

Ti6u chudn drinh gi6 ve thirSt b! thi c6ng thlrc hign theo MAu si5 O+g
Chucrng IV. Bi,5u m6u nhy dugc s6 h6a du6i d4ng Webform tr€n H6 th6ng.
Ghi chri: Trudng hqp nhd thAu tham dU thAu.ld c6ng ty me (vi dU nhu
"
T6ng c6ng ty) thi nhd th6u phai k€ khai cU th6 phan c6ng viQc ddnh cho cric
c6ng ty col theo MAu sii 16 Chuong IV. ViQc drinh gi6 kinh nghi$m, ndng lgc
cira nhd th6u cin cir viro gi6 tri, ktr6i lugng do c6ng ty me, c6ng ty con tlim
,. . i
nnlgm trong gol tnau.

Mgc 3. Ti6u chuin il6nh gi6 vd

ty ttru4t

DAnh gi6 theo phuong ph6p datlkh6ng dat. D6i voi c5c tidu chi d'6nh giri tdng
qu6t,,chi sri dpng ti6u chi d4t, kh6ng dat O,5i voi cric ti6u chi chi ti;5t co bin trong ti6u
chi t6ng qu6t, chi sir dirng ti6u chi d4t, kh6ng dat; d6i voi cric ti€u chi chi ti6t kh6ng co
bAn trong ti€u chi t6ng quit ngodi ti6u chi d4t, kh6ng tl4t, duo. c 6p dUrrg th€m ti6u chi
ch6p nhql tlu-o. c nhung kh6ng dugc lrrgt qu6 30% 6ng s6 cric ti6u chi chi ti6t mng
ti6u chi t6ng qu6t d6.
TiCu chi t6ng quat dugc dr{nh gi6 ld d4t khi t5t c6 cric ti€u chi chi ti5t co b6n du-o. c
danh gi6 ld d4t vd cac ti€u chi chi ti6t kh6ng co bdn tluo.c danh gi6 ld dat hoic chdrp
nhQn duo. c.

Trucrng hqp.E-HSDT cira NhdthAu c6 c6c nQi dung v6 k! thu4t cAn ldm
16 thi BCn mdi thAu y6u c6u Nhd th6u lirm 16, b6 sung tdi liQu. F-HSDT.cria
Nhd thdu sE bi loai n6u sau khi ldm 16 v6n kh6ng drip ring y6u cdu cta H6 so
.
.i
mol thau.

E- HSDT dugc d6nh gi6 ld d6p img y6u cAu vA mdt
. , ;,
, -:
c6c tieu chi t6ng qu6t d6u dugc d6nh gi6 ld d4t.:

k!

thuat khi c6 t6t c6

29

$9

3.1. Tinh hqp 19 vft tu thi5t bi (VTTB), v$t liQu xay dgng (VLXD) do
Nhir thiu cung c6p @ c5p)
NQi dung y6u

3.1.1.

Bing

VTTB do

ciu

Mrirc iIQ tl6p ri'ng

chdo C6 b6ng chdo ddy dt th6ng tin VTTB
Nhi thAu theo Miu sO 23 - Chuorg V cua E-HSMT.

cung c6p @ c6p).

Kh6ng thu6c truong hoo tr6n

B

c6p

Dat
Kh6ng d4t

30

I

N i dun

^,1 cau
eu

Mf'c

da un
-Tat ca c6c VTTB B cdp Nhd th6u chdo d6p ung
c6c y€u cdu sau:
aI

a) Diii v6i cric VTTB B c6p c6 d6nh

(Xl) 6 cQt ghi chir theo VtSu si5 Z:

d6u
Chuong V

cua E-HSMT.

+ Nhd th6u ph6i chio theo bing t6m tit c6c
th6ng s6 k! thu4t vir cung c6p dt bi6n ban tht
nghrep di6n hinh cric hgng muc thu nghiQm theo
y9u c6u E-HSMT. Trong truong hqp bing t6m
tdt cric th6ng s6 k! thuit cta hing h6a chio
thAu c6 m6t s6 ti6u chi kh6c biQt so vdi b6ng
t6m tit.cric th6ng s6 k! thu4t cria E - HSMT thi
Nhd thdu ph6i gini thich c6c ti6u chi kh6c biQt
d6 vd ti6u.chi niy sE tlugc drinh giri "Daf' khi
c6 tinh chAt tuong duong ho{c cao hon so vcri
quy c6ch (ti€u chu6n) k! thuQt ctla E - HSMT.

1.2. Y€u cdu k!
VTTB do B cdLp

Ho{c
+ Nhd thAu c6 chiro thAu theo bang t6m t6t cric
th6ng s6 k! thuqt nhrmg con thirlu bi6n ban thi
nduep di6n hinh cric h4ng. mgc thir nghiQm theo
thu6t y6u cduE-HSMT vi nhi thdu c6 vdn b6n cam k6t
cung cdp diy du, d6p tmg ydu cdu E-HSMT,
thi6t kC tluqc duyQt trong giai tlo.4n thuong thao.
b) DOi v6i crlc VTTB B cdp c6 drinh d6u
(X2) ir cQt ghi cht theo Miu s6 23 - Chuong V

Det

cua E-HSMT.

+ Nhi

thiu c6 cung c6p vdn b6n cam k6t VTTB
do B c6Lp ph6i c6 ngu6n g6c, xu6t xu 16 rirng, d6m bdo
ch6t luqng, m6i 100% tlip ung theo y€u cAu EHSMT vd thitit kti duqc duyQt vi c6 vin b6n
.t
t ,.^
cam k6t cung cAp bi6n brin xudt xuong hodc
gi6y chrmg nhen ch5t lugng s6n ph6m truoc khi
thi c6ng..
c) OOi

citc VTTB B c6p c6 d6nh d6u
(X3) d cQt ghi chir theo MAu s6 23 - Chuong V
cta E-HSMT.
+ Nhi thAu c6 cung c5p vin bAn cam k6t VTTB
do B cAp dua vdo su dpng cho c6ng trinh dAu
,
:
l,
l.
phai c6 ngu6n g6c, xudt xir rd rirng, dam bao
ctr6t luqng, m6i 100% d6p tmg theo y€u cAu EHSMT vd thitit k€ dusc du et.

v1i

31

e9

N

idu

^l cau
eu

Ktit luan

Mti'c tI d6 un
Kh6n dat
trCn
h
Kh6n thu c
C6c ti eu ch uan c h t 6t 3 1 1 a J I 2 d uoc xac
Dat
dat
dinh ld
Kh6n dat
Kh6n thu6c c6c truon h ndu tr€n

vh khi thi cia c6c giii ph6p ki thuit, biQn phip t6
3.2. Tinh hgP
chri.c thi c6ng phi hqp voi tI6 xuit rd ti6n tIQ thi c6ng.
^l cau
Mric tl d6 u'n
eu
N i dun
3.2.1 . C6 mO ti dAy dt cric m{t c6ng Trinh bdy tl Ay dt, rO r2rng, hqp
Dat
I
hiQn
thi
t6c chuAn bithi c6ng, thqc
Kh6n dat
Kh6n trinh bd
cOng.
C6sod o, ghi rO tr6ch nhi6m cira
ttmg nguoi, dac biQt ld ciic v! tri
Dat
3.2.2. C6 so d6 t6 chfc bQ m6y qu6n chi huy trudng c6ng trinh vi c6n
lj' nhin sq tr€n c6ng trudng vil b0 phu trrlch k! thuQt, c6n bQ
thuy6t minh so dti, ghi 16 tr6ch gi6m s6t an todn di€n cta nhd

li

thAu.

nhiQm cira timg ngudi.

Kh6ng c6 so d6, hoflc so d6
kh6ng th6 hiQn r5 tnich nhiQm Kh6ng d4t
cia tim c6n b6 hu tr6ch
Dat

3.2.3. BiQn ph6p thi c6ng:
C6 bi6n phrip kha thi
- Keo c6p ngim trung. h4 th€.
- Ddo, trii ldp muong 6p, hdm n6i c6p
- Xdy dpg m6ng, tir hq th6
Kh6ng c6 biQn ph6p kha thi
- Ha try 10,5m; 8,4m; 6m

3.2.4. C6 thuy6t minh b6
phuong tiQn thi c6ng

tri nhan sg,

Trinh bdy tIAy dt, 16 rdng, chi
tiiit hqp lf: bil tri nhAn ss,
phuong tiQn thi c6ng pht hqp

Dat

v6i ti.in d0

Trinh biy kh6ng dAy dt
khOn

K5t Iuin

Kh6ng d4t

trinh

bi

tt

hodc

Cric ti€u chuAn chi ti6t
3.2.1
ddn3.2.4 dugc drinh i6 ld tlat
Kh6ng thu6c c6c truong hqp n6u
tr€n

Kh6ns dat

D?t
Kh6ng
dat

32

u9

33. Ti5n

dQ

thi c6ng:

NQi dung y6u

ciu

Mrfrc iIQ tLip ri'ng

3.3.1. Xe mriy, thi6t bi. dung cp thi 56 luqng vd chung lo4i pht hqp
Dat
cOng:
vdi biQn ph6p thi c6ng tl6 xu6t
- Si5 luqng, chtng lo4i, mirc d9 d6p
56 lugng vir chring lo4i kh6ng
tug;
pht hqp vdi bien phrip thi c6ng Kh6ng d4t
- C6c thi6t bi, dung cq thi c6ng.
dA xu6t
3.3.2. Thdi gian thi c6ng chi ti6t:
Trinh bdy dAy dri theo nQi dung
Dat

-

Nhd thiu trinh biry chi tiiit l'h6i yeu
^; cau
luqng thi c6ng ttmg ngiry trong d6

th6 hien

.ti lugng

nh6n sq tham gia,

Trinh bdy kh6ng ddy
m6y thi c6ng huy dgng, ph4m vi kh6ng trinh biy

thgc hiQn, khOi luqng thqc hiQn.
3.3.3. Thdi gian thi c6ng:
- K6 hoach titin thoi gian thi c6ng kh6ng qu6 thdi
i
.,1
gian yeu cdu trong H6 so moi thdu
k6 ttr ngiy khdi c6ng

dt

ho4c

D6 xuAt thdi gian thi c6ng kh6ng
vugt qu6 thdi gian y6u cAu cira

HSMT (60 ngdy k6 tir khi cht

EA xu6t thdi gian thi c6ng vugt
Kh6ng d4t
^i
qua thdi gian y€u
cdu c0a HSMT

Ciic ti6u chu6n chi tiet tu 3.3.1

3.4. Cr{c bign ph6p

Dat

dAu tu ra th6ng b6o khdi c6ng)

3.3.4. Tinh pht hqp:
DC xuAt ddy tlt. hqp ly vi khd thi
a) Giira huy dQng thi.:t bl v6i ti6n d0 A5i voi cd 2 nQi dung a). b)
thi c6ng;
b) Gifra b6 tri nh6n lpc vdi ti6n d0
Kh6ng thuQc truong hq p tr€n
thi cdng.

K6t luin

Kh6ng dqt

tl6n 3.3.4 tlugc x6c dinh ld dat
Kh6ng thuQc c6c truong hqP n6u
tr6n

Dat

Kh6ng d4t

Dat
Kh6ng
dat

bio tlim ch6t lug'ng:

Mri'c tl da u'n
eu cau
N i dun
J 4 I B en p h ap d am b a o C t ugng
nguy6n vQt lieu, vat tu thi6t bi do
.t u aiu tu c6p vi do nhd thiu cung C6 thuy6t minh hqp li, dAy dt.
Dat
y6u
cAu
tl4t
c6p d6 phuc vq, c6ng t6c thi c6ng
"
- C6ng tric ti6p nhin. vQn chuY6n.
luu kho, b6o qu6n VTTB do cht d6u
tu c5p vd VTTB do nhd thdu c6LP Kh6ng c6 thuy6t minh ho[c Kh6ng ilpt
ua thuy6t minh khOng ddv dt,
(bao tim tai kho nhir thdu' tron
33

Mtic

NQi dung y6u cAu


tl{p

ri'ng

trinh v6n chuy6n vir t4i c6ng trucrng); kh6ng d4t y6u c6u c6c nQi dung
- BiQn ph6p b6o quAn khi vio mta tr6n
mua, bio, khi c6ng trinh t4m dimg
thi c6ng;
- Gi6i ph6p xir l;i vat tu, vflt ligu vir
thi6t bi ph6t hiQn kh6ng pht hqp vdi
;

,

,.

, i

^
yeu
cau cua gor tnau.
3.4.2.Bien ph6p dim bio chdt lugng
trong qu6 trinh thi c6ng:
- So ttd uo tri to chric girim s6t, ki6m
tra c6c khAu thi c6ng;
- Quan ch6t luong cho timg lo4i
cOng t6c thi cOng: quy trinh lap bien
ph6p thi c6ng, thi cong. ki6m tra.
nghiQm thu;
- C6ng tAc ph6i hgp voi tu v6n gi6m
s6t; bi5 tri hqp lli lgc lugng c6ng
nhin c6 tay ngh€; ki6m sorit chSt
lugng thi c6ng phAn l6p khu6t; thuc

C6 thuyi5t minh hqp

lj,

dAy tili,

dat veu cau

Dat

lj

Kh6ng c6 thuy6t minh hoac
thuytit minh kh6ng diy dt.
kh6ng dat y€u cAu cric nQi dung
tr6n

Kh6ng dat

hi6n cric thi nghiQm, phqc vU thi
c6ng, ghi nhat ky thi c6ng.

Cric ti6u chuAn chi tid* 3.4.t,
3.4.2 duoc xrlc dinh ld dat
Kh6ng thu6c c6c truong hqp n6u
tr6n

K6t tu6n

3.5. B5o tlim tli6u kiQn vQ sinh m6i trulng
nhu'phdng ch6y, chfra ch6y, an toin lao tlQng:
^l cau
N6i dun eu
-) .5.1. Nha thdu trinh bdy cp th e cac Trinh bdv

bi6n ph6p dAm b6o an todn lao d6ng

khi thi c6ng tr6n c6ng truong

vi

Dat
Kh6ng
dat

c6c tli6u kiQn kh6c

l\Ifc
dAy

.I d6 u'n
dir theo n6i dun

eu cau

Det

bao

g6m c6ng tirc gi6m s6t, ki6m tra hi6n
truong v€ an todn lao d6ng; c6ng tric
thir nghidm cric CCDC phqc vr; thi
cOng; c6ng t6c trang bi b6o h0 lao Trinh bdy kh6ng ddy
tl6ng; cric buoc thuc hi6n rt€ ki6m kh6ng trinh bdy
SO a t d uoc
an de an to an ao d0n
Nh a t h au p hai c o b6n c am k e t d,ip
tran b da d u B HL D t
cu

tili

hopc

Kh6ng dat

31

\r9

NQi dung y6u

ciu

Mri.c

aIQ

tl6p ri'ng

an toin cho lgc lugng tham gia thi
cong
3.5.2. NhA

thiu trinh biry cu th€ c6c
bign phrip kha thi trong viQc xu l1i

Dqt

C6 gi6i ph6p kh6 thi

dim b6o kh6ng gAy 6 nhi6m m6i
truong tru6c, trong vir sau khi thi Kh6ng trinh bdy
c6ng
3.5.3. NhA thdu trinh bdy cs th6 cric
biQn phrip kha thi trong vi6c ngdn
i.
ngta ch6y nd tai c6c giai do4n cfra
c6ng trinh tru6c, trong vi sau khi thi
c6ng
3.5.4. NhA thAu trinh b?ry cg th6 crlc
bign ph6p khd thi trong viQc dAm b6o
an todn giao th6ng khi thi c6ng
3.5.5. Nhe th6u n6u dugc nhi6u giii
ph6p khn thi xri l1i cric vAn dC ph6t
sinh khi thi c6ng nhu g4p trO ng4i do
khiiiu kiQn khi thi c6ng... theo kinh
nghiQm thi c6ng cua nhd thiu

x6t lu{n

Kh6ng dat
Dat

C6 gi6i phrip kh6 thi

Kh6ng trinh bdy

Kh6ng d4t
Dat

C6 gini ph6p khA thi

Kh6ng d4t
Dat

Kh6ng trinh bay
C6 cdc gi6i ph6p

khi thi

Kh6ng tl4t

Kh6ng trinh bdy

tt

3.5.1
C6c ti6u chu6n chi ti€t
dain 3.5.5 duoc x6c dinh ld dat
Kh6ng thuQc c6c truong hqp n6u
tr6n

D?t
Kh6ng
d?t

3.6. Mrfrc tlq dip ri,ng c6c y6u cAu v6 b6o hinh, bio tri:
Mtlc iIQ tl:ip ['ng
NQi dung y6u ciu
c6d e xu6t thoi gian bAo hdnh >
Dat
36 thAng vd c6 thuy6t minh chi
3.6.1. 86o hdnh:
titit. diy du ch6 dq b6o hdnh
C6 d6 xudrt thoi gian biLo hirnh >
Ch6p
th6ng.
gian
b6o
hdnh
36
- Thdi
36 th6ng vd c6 thuy6t minh d6p
nh{n dugc
- Thuy6t minh ch6 dQ b6o hinh cong
img co birn nhmg chua chi ti6t
trinh, nhi€m vq nhd th6u trong qu6
C6 tI€ xu6t thdi gian b6o hirnh <
trinh b6o hirnh.
36 th6ng hoic kh6ng c6 thuyilt Kh6ng d4t
minh b6o hirnh
- Kh6ng c6 hqp d6ng tucrng tp
3.6.2. Uy tin cira nhh th6u:
chQm titin d0 hoec bO do do l5i
-Uy tin cta nhir thiu th6ng qua viQc cta nhi thdu ho{c bi chrJr dAu tu
thgc hiQn cec hgp d6ng tuong tU nhic nhe ( v€ tiiln d0 hoac chdLt

Dat

35

q>

N i dun

eu cau

tru6c d6 trong vdng 3 ndm (2017,
2018, 2019) (theo webform).

-Uy tin cira nhir thiu th6ng qua vigc
thqc hiQn c6c hop d6ng tucrng tg
theo k6t qud d6nh giri ch6t luong nhi
thdu dinh k!/hang n6m do TAp dodn

Mrfc

tl6p ri'ne
lugng ho{c an todn ho{c vQ sinh
m6i truong) bing v6n ban tt 3
l6n trd l6n
- Nhi thiu (nhi thdu dQc l{p
ho4c thdnh vi€n li€n danh nh?r
thAu) kt6ng c6 hon d6ng bi d6nh
gi6 ld kh6ng d4t vd kh6ng c6 tt
02 hqp d6ng tro l€n bi d6nh giri
dO

Di6n luc Vigt Nam ph6 duygt gin
nh6t voi thoi di€m U6t Oiu t6 chirc li cdnh b6o
lga chgn nhi thAu
- C6 hqp d6ng tuong tU bi cham
tii5n dQ nhrmg kh6ng b! chir diu

tu nh6c nhd (vA ti6n dQ hoac ch6t
lugng ho{c an toin ho4c vQ sinh
. .
m6i trudng) ':
bing vdn bdn tu 3
Chdp
lin trd l6n
nh{n dugc
- Nhd thAu (nhi thAu dQc lip
ho[c thinh vi6n li6n danh nhir
thAu)c6 0l hqp tl6ng bi drinh gi6

cinh c6o.
- C6 mQt hqp d6ng tuong tg bi
b6 dd do t6i cria nha thiu hodc bi
ch{m titin d0 mn b! cht diu tu
nhic nhO (vO tiifn d6 hodc ch6t
lugng ho{c an todn hoic vQ sinh
. .
moi truong) ':
bdng vdn bAn tir 3
lir

l6n trd l6n

- Nhi thAu (nhi thAu dQc l6p

Khdng dat

hoqc thdnh vi6n li€n danh nhi
thdu) c6 hqp d6ng bi d6nh gi6 ld
kh6ng dat ho{c c6 tir 02 hqp
d6ng tro l6n bi d6nh giri li cAnh
ciio.

C6c ti€u chudn chi ti et 3.6.1,
3.6.2 duoc xric dinh ld dat holc

x5t lugn

D?t

ch6 nh6n duoc

Kh6ng thu6c c6c trudng hqp n€u
trOn

Kh6ng

t

Trudng \Sp HSDT cta Nhi th6u c6 c6c n6i dung v6 k! thu6t cAn ldm 16
thi Bdn mOiltrAu y6u cdu Nhd thiu lim 16, b6 sung Ai ligu. HSDT cua Nhd

36

-$9

th6u sE bi loai n6u sau khi ldm rd v6n kh6ng drip img y6u cAu cira H6 so mdi

':
tnau.

Mgc 4. Ti6u chu6n tl6nh giri vd gi6

Cin cir tinh ch6t, quy m6 cira tirng g6i thAu cu thd ma lua chon m6t trong
hai phuong ph6p du6i dAy cho pht hqp:
4.1. Phuong phdp giri th6p nh6t:
C6ch xilc dinh gi6 th6p nh6t theo ciic buoc sau d6y:

Bu6c l. Xric dinh gi6 du thiu, gi6 du thAu sau gi6m gi6 (n5u c6);
BuOc 2. X6c dinh uu d6i (ni5u c6) theo quy dlnh t4i Mqc 26 E-CDNT;

Bu6c 3. X6p hang nhd thiu: E-HSDT c6 gi6 dg thAu sau khi tru di gi6 tri gi6m
gi6 (ntiu c6) cQng uu dii (niiu c6) th6p nh6t duo. c xi5p hang thu nhAt.

MUc 5: C6ng khai th6ng tin cria T$p iloin EiQn lgc Vi$t Nam duoc
luu t4i ducrng d6n https://dauthau.evn.com.vn/danh-sach-van-ban-phap-quy vd
c6c quy6t dinh:

(i) Quyiit
ViQt Nam vC viQc 6p dung k6t qud drffi gi6 chAt lugng nhd thdu viro c6ng t6c
d6Lu thdu trong TQp dodn.DiQn luc Qudc gia ViQt Nam (Quytit dit1h202).
(ii) Quyiit dinh s6 462lQD-E\,tN ngity l0l4l20l9 v6 vigc ban hdnh Quy
trinh vi 89 tieu chi drinh gi6 ch6t lugng nhi thiu thr.rc hiQn hqp ddng trong T{p
dodn DiQn h,rc Qudc gia ViQt Nam.

37

-P

vtu cAu vt xY rnu4r
chuong v. Ytu cAu vt r? rnu4r'
Phin

2.

I. Gioi thiQu v6 g6i thAu

l.

Phem

vi c6ng viQc cta g6i thAu:

TOn C6ng trinh: Di dtri vi tdi b5 h:i luriri tliQn trung, h4 th5 trcng ph4m vi
rfln Ning c6p m& rQng ciu Chfr Y

dg

G6i thAu: Thi c6ng riy liip, cung dp vit tu vir mua bio hi6m c6ng hitrh Di
ddi vi tr[i M t.i t*Ai tliQn trung, h4 th5 trong phqm vi dg 6n Ning cip m& rQng
ciu Chir Y
Chri dAu tu: CN T6ng c6ng ty DiQn lpc TP.HCM TNHH
Chq Lon.

-

COng ty DiQn h,rc

Ngu6n v6n: V6n d6n bt.
Gi6 g6i thAu:.1.001.447J78 tldng (di bao g6m phi bio hii5m sau thuti).
+ Phi b6o hi6m sau thu'€ :5.212.997 tl6ng.

*

QuV ryO chinh vd d4c di5m cira c6ng trinh:
- Tdng dg to6n C6ng trinh: 2.819.420.791

il6ng.

+ chi phi thi6t bi (tru6c thuii): 127.061.674 d6ng

xiy

+ Chi phi

dr,mg (tru6c ttruil;: t.s+2.ss8.334 tt6ng

Trong d6 VTTB A c6p (tru6c ttruri;: t.OSZ.sO3.245 tl6ng
- Thoi gian thpc hiQn c6ng tdnh: Ndm 2020.

- Dia di6m: Phuong 3 - Quan 8 TP.HCM.

'.,(
- Loqi

vi

c6p c6ng

- Quy m6

tinh:

C6ng trinh c6ng nghigp, c6p

tV

khiii tuqng chinh cria c6ng trinh:

PhAn ttiQn:
a.

Phin tung thi ngim:

- V0t liOu:

.
.

:,

Citpngdm24kv 3*240mm2:460,8 m6t
H.n6i cirp22kY-3x240: 4 hQp

Phin hq thd nili:
- Lip thi6t b!: kh6ng c6
- Lip v4t ligu:

b.

.

.
'
.
I

Nu6c nggt:58,31 lit.
,( ,.
Thudc hin:2 h[
Try BTLT l0m: 01 try
C6p d6ng trAn 25mm2: 4 kgs

Kdm theo ho so thiiit ki!.
8,1

-r$,

. Kep n6i r€ d4ng chirHT0-95/70-95mm2 (WR4l9): 12 c6i
. Kgp niii 6p r€ d4ng h 95/25-50mm2:4 chi
. Ntii bsc cd-95-35/cu-a1: 4 c6i
. Kgp ngtmg c6p abc: 3 cdi
. Cqc ti6p diaDKT6*2,4m: 2 cgc
. D6 dim l*2:0,25 m3
. Cet xay dlmg: 0,13 m3
. Ciment p400: 106,7 kgs
I Boulon vrs th6p ma + dai 6c 16*600: I c5i
. Boulon m6c c6p abc 16*250:4 cdi
. Bing keo h4 th6: 14 cuQn
r Cosse cu-al c6p abc 95mm2: 8 c6i
. Ong khd co nhi€t: I m6t
c/

PhAn ha thti ngam

-rip

thitit bi:
Tri di€n h4 thii Composite (0,4*0,3*1,0) 300A(3P) l, thanh c6i, ban chin mica vd phu ki€n d6u nili hoin chinh):

.

sb0
. Tri dign h4 this Composite (0,4*0,3*1,0) diy dri (g6m [2MCCB
300A(3P)1, thanh c6i, ban chin mica vir phr,r kiQn tl6u ni5i hodn chinh):
2b0
- Lip v{t liQu:

.
'
'
'
'
.
.
.
.
'
'
'
'

C6p ngim HT 2M16mm2:1.386,28mdt

C6p ngAm ha thr5 mh6m 3y240+lxl2Omm2:620,3 met
HOp

tliu

c6p ha thl5 nh6m 3*240+1* 120mm2-0,6llkY:22hQp

6ng nhga PVC dk 1l4mm: 48 m6t
6ng nhua PVC dk 32mm:98,25 m6t
Cosse 6pCu25mm2:7 c6i
Tacke nhga:262 ciri
VIS 5*50:262cAi
M6c

sit'

131 c6i

Cgc ti5p d\aDK16*2,4m: 7 coc

Thuiic hdn: 5 h[
kgs
C6P ddng tr6n25mm2:3'5
6c 12*40 7 c5\
Boulon thep m4 c6 dai

PhAn kh6ng tlign:

'""':;l;";J,-6i

tdp492'smmuongc6pBTXM

Phin gi6
ciP:

;p7
8s

- Boulon th6p m4 c6 dai 6c 12*40 nhfng k6m n6ng: 174
- Boulon vr2d 16*450 + 2 dai 5c + 2 rondel

cii

dl8 nhirng k€m n6ng:

32

car

- Boulon vr2d 16*700 + 2 dai5c + 2 rondel d18 nhirng k6m n6ng: 38

cili
- Boulon ch6 50-70mm2:34 ciri
- Cgc tiiSp diaDKl6*2,4m: 8 cgc
- Colier d150 d6i: 4 b0
- Cosses cu25mm2:34 c5,i
- C6p cu trAn 50mm2 : 55,3 18 kg

- C6p cu
-

trin 25mm2:

9,408 kg

6t g rit trring kEm d 1 50 : 28 m6t

- Ong HDPE phing d63: 102 m6t

- SA:L75*75*8 ddi 1000mm nhfng k6m n6ng: l9 dd
- SAIL75*75*8 ddi 2750mm nhring kEm n6ng: 16 dd
- ShtL75*75*8 dii 300mm nhring kem n6ng: 70 dd
- Sit L75*75*8 ddi 548mm nhring kem n6ng: 35 dd
- Toal k6m ddy 2,51y: 1 .3 19, I 36 kg
- Thu6c hin: 8 hfi

Phin thu hdi:
- HQp domino 9 cyc: 08 c6i.
- C6p ABC 4*95mm2:265 m5t

- C6p ABC 4*50mm2: 107 m6t
- Tru BTLT hq th.5: 16 trq

., .
th6

- Nhd.thau thi c6ng x6y dpg c6ng trinh "Di doi vd trii b6 tri luoi di€n trung, ha
trong ph4m vi ds rin Nang cdLp mo r6ng ciu Cht
Ma c6ng trinh......theo
BCKTKT duoc duv€t. Ngoii cric cong.viqc nhi
thau phai thirJtrifn *reo cac
B6ng mo ta c6ng viec moi thiu va r.fr'ai
r.qrrs
thau ttreo
auoc
g6m cri c6c cong ,ie.
;h;; dan br

:;##1,:::

I,_
.oi

';.

sciifi
h., hi d" ;tiia,

,"r..

, ." Me thiu ghi dung n6i,dung c6ng vi6c vd chao dringkh6i
luqng n6u trong

|[:';yllhj;it"**
tti P:lii,}T[',#Tdl;
kh6i luong sai khdc

ph.dn
i

"a"

p

r,a, n,

ii

ift :;i *1,.,"/* H fl

t^* .r,i,r,'*i. ,o .oi
T.l'X:i ffi l'[ t-tHf ;'.,T.,
;l;

,r_r{

- Don gi6 dg thiu ld tlon gid t6ng hqp dAy dri bao g6m: chi phi truc titlp vC
v{t li€u B 1ap, va1 liQu php, nhAn c6ng, mriy thi c6ng, thi c6ng d6m, cric chi phi
truc ti€p kh6c, chi phi hang muc chung; chi phi chung, thu6 vd lii cira nhi thAu;
c6c chi phi

xiy

l6p khrlc du-o. c phdn b6 trong don"gi6 dg thAu nhu xdy.b6n bii, nhd
O c63e nhdn, kho.xucrng, diQn nu6c thi c6ng, kC cA vi6c sira chfra d6n bt duong
c6 sdn mir xe, thi6t bf thi c6ng crla nhi th6u thi c6ng v{n chuyCn vdt li6u.di lai
tr6n d6, cric chi phi bio vQ m6i trudng c6nh quan, an todn PCCC, trong. su6t qu6
trinh thi c6ng, phi bio hi€m thugc tr6ch nhi6m Nhd th6u; c5c lo4i thu6, phi cric
loai
,, li6n quan d6n todn bQ mgi hoqt dQng thi c6ng hoirn t6t gOi tiriu; chi phi cho
c6c y6u t6 rui ro vd chi phi trugt gi6 c6 thd xiy ra trong qu6 trinh thUc hiQn g6i
th6u. Khi tham d1r thdu,.nhd thdu ph6i.chiu tr6ch nhiQm tim hi€u' tinh to6n vd
chdo ddy dir cdLc 1o4i thu€, phi, lQ phi (n€u c6). Gi6 dg thdu cira nhir thAu ph6i bao
g6m c6c chi phi v6 thu6, phi, lQ phi (n6u c6) theo.thuC sudt, mfc phi, lQ phi tqi
thdi di6m 28 ngdy tru6c ngdy c6 thoi di€m dong th6u theo quy.dlnh vi chi phi dq
phdng. Trucrne hqp $a th6u tuy6n b6 giri dq thdu kh6ng bao g6m thu6, phi, lQ phi
thi HSDT crla nhir thdu sE bi loai.
- Ngodi ra, nhirng c6ng viQc mang tinh ch5t phuc vu cho c6ng t6c thi c6ng mir
kh6ng n€u trong bAng ti6n lugng HSMT thi dugc hi6u lir bign phrip thi c6ng m2r
nhd thAu phii thgc hiQn vd chi phi dE nim trong gi6 du thiu.

Chi phi bio hi6m x6y dgng c6ng trinh thuQc tr6ch nhi6m b6n mdi thiu mir
ty thric cho Nhd thAu mua. Nhd thau chlo gi6 kho6n vi kh6ng qu6 N% x

di

(Gxd).
Trong d6:

+N%:0,24%
+ Gtb: VTTB A c6p: 1.157.819.570 VND
BAng

STT

I

2

v{t tu thi6t bl A cdLp :
T6n thi6t bi -

vft

liQu

T6ng chi phi VTTB A cAp
Phin tli$n
Phin trung th5 ngAm
V6t li0u
Crip ngAm 24kY 3*240mm2
HQp n6i ciry22kY -3x240
PhAn h4 thti n6i

Do'n

vi

Sii luong

m6t

460,8

H0p

4

Don gi6

l.484.000
4.200.000

2

)
4
5

Tnr BTLT 10m
: ^.
-; lran
l) mmt
Lap dong
fqp n6i dp rd d4ng chit H 7095170-95nm2 (wR4l9)
Kgp n6i 6p rE d4ng h9512550mm2
NOi bqc crl 95-35/cu-al

1.052.563.245
1.039.982.369
700.627.200
700.627.200
683.827.200
16.800.000
6.557.722

Vflt IiQu
1

Thhnh ti6n
(truri'c thu6)

6.557.722
4.387.500

Try

1

kgs

4

4.387.500
1s4.030

citi

t2

48.478

581 .736

crii

4

30.000

120.000

citi

4

45.609

182.436

6l 5.504

91

.9

T6n thi6t bi - vflt liQu

STT
6
7
8

9
10

Kgp ngimg c6p abc
Boulon m6c c6p abc 16*250
Bdng keo hq th6
Cosse cu-al c6p abc 95mm2
Ong khd co nhiQt
PhAn h4 tht6 ngAm

Do'n

vl

Sii luqng

cal

J

cal

4
I4

CuQn

ciri
m6t

Don gi6
39.932
28.000
3.625
41.000
60.000

8

I

Thirnh ti6n

(tnnfc thu5)
119.796
112.000
50.750
328.000
60.000
332.797.447
114.800.000

Thi6t bi

Tt

I

2

I

2

J

4
I
2
J

diQn h4 th6 Composite
(0,4*0,3*1,0) ddy dn (g6m
[1MCCB 300A(3P)], thanh
c6i, bdn chdn mica vir php
kiQn dAu n5i hoin chinh)
Tri diQn h4 th€ Composire
(0,4*0,3*1,0) dAy dn (g6m
[2MCCB 3004(3P)], thanh
c6i, ban chdn mica vir phg
kien
V$t liQu
C6p ngAm HT 2Ml6mm2
Crip ngAm ha th6 nhdm 3x240
+l *l20mm2
Cosse 6p cu 25mm2
i
-t
tran ^z)mml
Lap dong
Phin kh6ng chuy6n tliQn
Cosses cu 25mm2
Cdp cu trdn 50mm2
; l)mml
Lap cu tran ^-

B6

5

1s.200.000

76.000.000

BO

2

19.400.000

38.800.000

217.997.447
m6t

1.386,282

56.800

78.740.818

m6t

620,3

223.080

t38.376.524

citi

7

210.000

kgs

1S

30.000
154.030

c6i

34

Kg
kg

55,3 r 8

9,408

30.000
182.795
r

54.030

539. 105

12.580.876
1.020.000
10.111.762

1.449.1t4

+ Gxd: theo dg to6n chdo thdu (tru6c thu6) cira nhd thAu
- E6i v6i v4t tu thi6t bi B c6Lp: nhd thAu tinh torin chiro thAu diy dt theo y€u
ciu cira HSMT. Trong truong hqp cdn s[r dung hing t6n kho cua cht dAu tu, chir
t16u tu sE xem x6t di6u chinh sang A cAp. Thu tpc di6u chinh dugc thpc hiQn bdng
phu luc hqp da,ng dugc hai b6n Ic!' t6t. ptrin vgt tu thi6t b! B c6p di6r chuy6n
sang A c6p sE dugc kh6u trir trong qu6 trinh thanh quy6t to6n cho nhd thAu.

.

2. Thdi gian thgc hiQn hqp d6ng: 180 ngiry, kti tir ngey hqp ddng c6 hiQu lgc
d6n khi nghiQm thu birn giao cdng trinh rlua viro sir dqng, trong d6 thdi gian thi
c6ng lir 60 ngiy k6 ttr ngiy chir dAu tu ra th6ng b6o khdi c6ng c6ng trinh.

.

II. Y6u ca, 16 ty thuit/chi din kf thuitr

I truong
hgp hd so chi din

k!

thurAt

dn duo. c l{p ri€ng thi din chi6u d6n h6 so chi din

k!

thudr.

'(g

Todn b0 c6c y6u cAu, vd met k! thu.t/chi
dan k! thuat phei duoc soan th6o
dy? ,lel co s6 quy m6. tinh ch6t cua a* an,
eJi tha, ,a irio tfr,: qrv
.r"
ph6p luAt xdy dpg chuydn ngdnh vi qudn
l1i .fd, to*g c6ng trinh x6y dgng.
., Nhi thiu phAi drlg ung y6u- cdu v6 mgt k! thuqt/chi din k! thu{t duqc neu chi
chi din k! thu6t cria
ri5 +zszecrrrrsbes-aM neav
1i:l^,1"1^s^n1ai
19/812020 di duqc duy6t dinh kem theo E_HSMT.

ilri

acir(r

l.
trinh:

Quy trinh, quy ph4m 6p dyng cho viQc thi c6ng, nghi$m thu cOng

Qri fhaT.lay dpg crlc c6ng trinh diQn. cric qui trinh thi c6ng. qu6n lj
,
.
chat luong vd nghiCm thu. c6c ti6u chuAn k!
.

thuat chuydn ngdnh tli6n oI auoc e6
Ndng Lugng. B6 C6ng Nghiep, T6ng C6ng ty Di€n lsc ViQt Nam vd C6ng ty
Ei6n lUc TP HCM ban hdnh.
Cric Quy tlinh hi6n hdnh v6 BAo hQ lao dQng, tr6t tg an toirn giao th6ng d6
thi, b6o v6 m6i truC6ng t6c qudn ly chit lucrng thuc hi6n theo quytit Ointr sii t tOZqOEVNHCMC ngdy 311812018 cta T6ng c6ng ty Di6n lqc TP.HCM vA vi6c ban
hdnh Hu6ng d6n thgc hiQn c6c c6ng tric k6 ho4ch, girim s6t ttrinh gi6 d6u tu, ph6n
cip quy6t dinh dAu.tu vd thirc hiQn dAu tu, quan ly ch6t luong c6ng trinh cta c6c
dy 6n, c6ng trinh ddu ttr xay dpng trong T6ng c6ng ty Di6n lgc TP.HCM .
- Nhd th6u ph6i tg t6 chric nghiQm thu c6c c6ng viQc xdy dpg' dpc bigt cric
c6ng viQc, b0 phdn bi che khu6t; bQ phQn c6ng trinh; c6c hqng muc c6ng trinh vi
c6ng trinh, tru6c khi y6u cAu B6n giao thAu nghiQm thu. Eili v6i nhirng c6ng
viQc xAy dgng <16 dugc nghiQm thu nhmg chua thi c6ng ngay thi truoc khi thi
c6ng x0y dgng ph6i nghiQm thu l4i. D6i v6i c6ng viQc, giai do4n thi c6ng x6y
dpg s.au khi nghiQm thu duoc chuy6n nhir thdu khrlc thgc hiQn ti6p thi phii dugc
nhi thdu tl6 xric nh4n, nghiQm thu.
- B6n giao thAu c6 tnich nhiQm t6 chric nghi6m thu c6ng trinh xiy dUng kip
thoi sau khi c6 phi€u y6u cdu nghiQm thu cta Nhd thAu vd c6 ddy thl cric tii li6u
ldm co sd phqc vp cho vigc nghigm thu ding theo qui dinh. tai Nghi dlnh s6
4612015/}{D-CP ngdy 121512015 cira Chinh phir v6 qu6n ly chdt lugng vir bio tri
c6ng trinh xiy dpg.
-C6c h4ng muc c6ng trinh xAy dpng hoirn thinh vd c6ng trinh.xdy d\mg
hoirn thdnh chi dugc ph6p tlua vdo sri dqng sau khi dugc B6n giao th6u nghiQm

-

-

thu.

thi c6ng xAy dr,mg c6 tr6ch nhiQm lap bdn vE hoirn c6ng toan b9
c6ng trinh xdy dgng theo quy dinh, cung cAp file b6n vE hoirn c6ng theo tllnh
- Nhd thAu

dang Autocad vir theo dirng h€ toa d6 VN-2000. Trong bAn v€ hodn c6ng ph6i ghi
16 h9 t6n, ght k1; cira ngudi lap bin v€ hodn c6ng. Nguoi dai diQn theo phrip luQt
cira nhi thAu thi c6ng xAy dyng phii kli t6n vd d6ng dAu. Bin vE hodn c6ng ld co
s0 d6 thgc hipn b6o hinh vi b6o tri.
- B6n vE hoirn c6ng tlugc nguoi gi6m srit thi c6ng x6y dpg cria B€n giao
thiu ky t€n xrlc nhfn.
- Nhd th6u chiu hoin toirn triich nhiQm v€ tinh trung thgc vir chu6n x6c cria
b0 h6 so hodn c6ng.
93

"g

- T6t

ci

cric thdi h4n n6u tr6n bao g6m cir

ngiy chir nh4t vi ngiy

16'

Y6u cAu v6 t6 chric k$ thuAt thi c6ng, giim sit:
- C6c cong viQc cua,Nhi thiu tr€n cons trudns
hqp dong de dam b-ao rTrg
thudng xuyCn ia c6 h9 th6ng trong thdi gian thgc hiQn
il;"khdt-i;ong "ong viel auq-c ttp. tign mQt c6ch hodn chinh vd d4t chat
lugng.
' I
trinh theo
flfna thiu phAi t6 chuc quan lj ch6t luong thi c6ng xay dgng c6ng
cria chinh
nQi dung qui dinh trong Nghi pht.
-Nha thau ph6i tlnm b6o ring B6n giao thiu c6 th6.tcn h9 bing diQn tho4i
b6t cu hic ndo trong thdi gian tttg" i,igo ho-p tl6ng, bao g6m ci ban dem vd ngiry
nghi, tl6 gi6i quy6t cric truong trqp khin cip vir cdc v6n <16 phSt sinh trong c6ng

2.

* *f !':lX1 Pfl*

vi9c.
- Bdn giao thiu sE th6ng brio quytit dinh ve nniem vg, quy6n h4n cta ngudi
gi6m s6t thi c6ng 16y dung c6ng trinh cho nhir" thiu thi c6ng xay dpg c6ng trinh
vir nhd thAu thiet kC x6y dpng c6ng trinh bi6t d6 ph6i ho,p thgc hiQn.
- B€n giao thdu c6 quyEn chidinh, vdo b6t k, thoi di6m nio trong thdi gian
thqc hiQn hqp tl6ng, mQt nguoi tlai dien ho4c nhi0u hon d€ thgc hiQn c6ng viQc
qu6n lf vd girim siit cOng trinh.
- C6n b0 quan ly vi girim siit c6ng trinh c0a B6n giao thiu c6 tr6ch nhiQm thuc
hi6n tlung theo c6c nQi dung dugc qui l2l5l20l5 cta Chinh phi, cp th€ nhu theo d6i, ki6m tra, x6c dinh kh6i lugng, ch6t
lugng,... c6c c6ng viQc do Nhi thiu thgc hiQn dirng theo thitit ki5 vd ciic qui trinh qui
ph4m chuy6n ngdnh dienhiqn hdnh. C6n b0 quin lli vi gi6m s6t c6ng trinh c[ra B€n
giao thAu c6 quy€n y6u c6u Nhd thdu sira chira hodn chinh ciic sai s6t, t6n tai trong
qu6 trinh thi c6ng ho4c c6c sira chira kh6n c6p d6 tninh thiQt hai vi,/tro{c AC Aam tao
cho sr,r an todn tl6i voi con nguoi vir tii san. K€t qui ki€m tra v?r c6c y ki6n cira crin
bq giam s6t"c6ng trinh ddu ph6i ghi vdo s6 nh4t kf gi6m set cira BCn moi thAu ho4c
bi6n ban ki6m tra theo qui dinh. Don v! thi c6ng ph6i nghi€m tuc chdp hinh va t6
chric sria chfta ngay theo ydu ciu vd pht t sp rq thiet ke.
Trong mQt sO trudmg lrqp tlac bi€t, n6u giira c6n bQ girim 1at c6ng trinh
cta BOn giao th6u vi Nhi thdu c6 cric 1i ki€n kh6c nhau, khdng th6ng nh6t biQn
ph6p gi6i quy6t thi c6n bQ gi6m s6t c6ng trinh vd Nhd thdu phii brio c6o ngay cho
BOn giao.thiu. Trong truong hqp niry B€n giao thiu sE cri d4i diQn ttt5n ngay hiQn
truong dC xem x6t vi gi6i quy€t.

-

3.

Y6u ciu vd chring lo4i, ch6t tuqng
theo c6c ti6u chu6n vd phuong ph6p thir):

v{t tu, m6y m6c, thi5t b! (kim

bin vC thiist k6 thi c6ng phii dugc doc song song v6i Qui tlinh k! thuit
qui
di duqc
dinh trong thi6t k6. Ngoii ra, Chrh tl6u tu con c6 c6c y€u cAu cU thiS
tl6i voi mQt s6 vat tu chinh do Nhi thAu cung c6p nhu sau:
C6c

94

uP.

.

Nhe rh6u chiu
tr

,,,tu v,i, ,i€u xriy dsng
ffi:ff #,Tli,':?'J,i:;eh'TiiJ,,:,ffi ornr
f:J,gt
rJirirt*g minh rinh h,,^ ; . : ,1" kern trong HSMI rn.o auni'

ffii65ffIffiffiff;[g:,ffi
""t ffi ;:jffi
ffi{;;
,

hieu, mi mer,

.nilr

,r,i, ,aiu

;;

Ti.T;f;ff iflH:#il

r0 xuet xri cua nane
1o,1.1rrig
vd c6c-tii
rieu chrmi

1,"e111., ua

u,* nhu tr6n. ky
ii, ;;;
1;,i".

:ilillil*ffi'uifi;:i:f'

+ Nhd thdu ph6i cung.ao.1.1ai
ti6u d6 chrmg
cua hdng hoa. Trong ruirg
rro.'.nro
c6p gi6y ch trng nh6n nhdp kh6u' (
co.

trur5,hsq

il::

aa

yiln tinl phir hqp ldeip ung)
Iret^nir;
cqr il.|"Ij;';ri"i jiJr, [p"i,a,ia,ip;;i.rn*
t?J,itl#],,"",

*ur,r,i

nha thiu duoC xet trtng thiu.''
Ter ca cdc vQt tu, thiet bi c6 ddng difn ch4y qua vd
chiu luc, v{t li6u crich
dqng cho cong trinh do Nha thiu c6p pnai dam bao dfng theo ti6u
chu6n
9iel
k! thuat (san xudt, thi nghi6m,...) do B6n giao rhiu ban hdnh terittreo HSMT.
Nh4 th6u phai cung cap cho Chi dau tu bi6n bdn nghi€m thu xu6t xuong
(hoac gi6y chung nh4n ch6t lucrng) cua c6c VTTB B .6p
aanh d6u (X2) o c6t
ghi cht"theo ir,ti, rO 23 - Chuong V cira F-HSMT truoc-khi giao hdng (trtroc 03
ngdy) d6 Chri d6u tu xem xdt vd c6 j,.kitin. Ntlu b6t kj, Bi€n ban thu nghigm thu
xu.dt xudng (ho4c.giAy chimg nhin chdt lugng) ndo kh6ngd6p img cric y€u ciu EHSMT vi thi6t kC dugc duy6t, Chu d6u tu c6 quy6n tir ch6i nhdn san pham tuong
,i
img vdi nghiQm thu xu6rt xuong (hodc gi6y chrmg nhdn ch6t luqng) kh6ng dat y6u
ciu, bdLtkj'mQt sr,r hiQu chinh ndo tr6n nghiQm thu xu5t xuong (ho[c gi6y chirng
nhAn chAt luong) di cung cip cho Cht ddu tu d6u kh6ng chAp nhdn vir Nhi thAu
c6 trach nhiQm cung c5p hdng h6a kh6c d4t ch6t luong d6 thay thi5, moi chi phi
1i6n quan do Nhd th6u chi trd.

rl

*

.

BCn giao thAu c6 quydn ki6m so6t kho c6ng truong cria Nhd

thiu

mir kh6ng
cAn th6ng b6o tru6c, do d6 Nhd th6u kh6ng dugc ph6p t6n trir trong kho c6ng
trudngc6c lo4i v4t tu, thi€t.bi k6m phAm ch6t.ho{c kh6ng tltng mAu <16 ddng ky.
Tet ca cec VTTB B c6p phii tlugc hQi d6ng nghiQm thu ki6m tra nghiQm thu
dat ch6t lugng theo QCKT ban hirnh theo HSMT truoc khi duqc l6p dqt cho c6ng
trinh.
BCn F phni cung img v{t tu, thi6t b! do minh c6p dirng tiiin tlO, vd d6p ring
cric y€u ciu k! thu4t nhu trong HSMT, cric VTTB ph6i c6 ngu6n g6c xuAt xu ro
rdng, dirng theo h6.so mdi th6u.di dugc B6n A th6ng qua,
+ B6n giao th6u sE cung.cdp vQt tu, thi6t bl cho Nhd th6u t4i kho cta C6ng ty
Eiqn lgc Chq Lon vi Nhd thAu c6 tr6ch nhiQm nhQp vQt tu thiCt bi thu h6i t4i kho
Cdng ty DiQn hJc Chq Lon.(thdi gian thgc hiQn trong vdng 05 ngdy k€ ttr khi cdr
phi6u xu6t, nhap vat tu thi6t bi). Dia di6m giao, nh4p v4t tu, thiCt bi c6 th6 thay
95

"9

ldm tdng lu.lV
aai- ntlmg kh6ng

fle-l;i"ff"t"'ru:

vAn chuy€n so

j*:rll'.-'j: j,,,T;ff

dGm noi
v6i cu ly til dla

:::;

JtJ:i:lil*i:;lfl #'tr";:l

:i:Hi*IiHilffi ?H;:ffi1n: :mll*"bao

v€u

ciu,"n':'

--i{ir;iitJlli;;; * H" Bi""',.','*i
ou'*"r'X".f[,ilTiffiil" illi"*!?u'6lu :::, .:::

ouo

;"; ::

vin
thiu phiri bao quan,

*'ac c6 cu r,,
"nn
:iJJ#i,1','Jx,imm $Jft[tt#i'.$'ffi''ffi.*;iiem
cu thu hdi' nhir thdu
vrr's
uoi"lat
ooi
ainr'
t-r.,i
quy dinh
rucrng duong- do B€n ,;;;il
on"-.u.ti siao thiu theo dirng
phai xu lj' d6 dam o"t it' iii' llct "r''ap
Minh vir C6ng ty
v6 quirn

li vrrB .r" #;:;;

tv pie'i luc Thirnh"ph'5 Hii ctri

Dien luc Chq Lon.

+ Nhi thAu hoirn todn chiu tr6ch nhiQm voi b6t cri su m6t m6L hu hgn8 lra'V
Nhir thdu
tniet nui .iouai*, ir,ie, bi do Nhd thiu gdy n6n. Trong truong hgp niry,
pt ii .t i" UOi t'nuong bing hien v4t theo dring.chung lo4i. miu md, qui cach ho4c
bi tru bing ti€n theo quy dlnh cua B6n giao thAu.

4.

YGu

ciu v6 trinh tq thi c6ng, lip

tlit:

An totrn tuyQt d6i. cho con ngugiao thAu d6i v6i Nhd th6u.
thdu ph6i chi dinh it nhdt mQt k! su an todn cho c6ng trinh vA b6 tri
. - Nha
ddy dri gi6m s6t an toin cho timg nh6m c6ng t6c tgi hiQn trubng. .
. - Ky su an todn vd ngudi gi6m s6t an toin phii th6ng th4o t6t ci c6c qui luQt
-

v6 diQn, c6c qui trinh k! thuQt an toirn cffng nhu c6c phuong ti€n kh6c d6 tr6nh rti
ro t4i noi thgc hi6n c6ng viQc trong hqp d6ng.
Tat ci c6c c6ng nh6n, c6c nh6m thgc hiQn c6c c6ng vi6c trong hqp d6ng
tl6u phAi duoc hu6n luyQn, hu6ng d6n ddy dt cric qui trinh, qui tllnh vC k! thuQt
tli€n, k!.thudt an todn !iQn. v"a tlugckiOm tra, x6c nhQn tlim b6o dirng theo ti€u
chu6n vE an toin cira cAp c6 th6m quy6n theo dring qui tlinh hi€n hdnh.

.

5.

Y6u ciu v6

vin

hirnh thir nghiQm, an tohn:

a) Trang b! ki5n thric, kf ning, trang thi6t bi an toirn lao

{lQng cho ngu'di

lao tlQng;
- Trang b! cric trang bi, thi6t bi an todn lao dQng cho nguoi lao d6ng khi ldm
vi6c nhu n6n bio h9, quin rio bio hQ, ddy b6o h9, d6y tlai dn todn, m6t kinh
vd khAu trang ch6ng bui..
b) T6 chric m{t bnng c6ng trutrng
Ydu cdu chung: Xung quanh khu vuc c6ng trudng phii riro ngin vir bdng
b6o kh6ng cho nguoi kh6ng c6 nhiQm vg vdo c6ng trudng.

96

...$

mit bing,c6ng trudng vi cric khu vuc thi c6ng ph6i c6 hQ th6ng thorit
-Trdn
nuoc bdo dAq mat bang rhi cOng

,*

ttrO 16o sach ,e. ffrOnida Anru ,tJ. ir!"
duong ho{c d6 chay nuoc vdo c6c c6ng trinh xung quanh.
Nhirng giting, hAm, hri tr6n mdt -bing cOngi.irt phii tluo. c day kin b6o
dim
an todn cho.ngucri di l4i ho4c riro ngin chic ch6n. Nhirng tludng'irio, h6
m6ng
gan dudng giao th6ng ph6i c6 rio chin cao lm, ban dem
flai .O ddn b6o
hi6u.
c) C6ng tric biic x5p vi vin chuyGn
Yeu.c6u chung: C6ng nlran b6c x6p vin chuy6n phii c6 d0 sric kh6e theo
qui dinh ddi v6i ttmg loai c6ng vi6c.
Tru6c khi b6c x6p v4n chuy,Sn loai hdng nio ptrii xem x6t k! cric h-i hi6u,
kich thudc, ktoi luqng vi quing rtuong v6i chuy6n di-1 xric dlnir vd trang b!
phuong tiQn v4n chuy6n dAm b6o an todn cho ngudi vd hdng.
d) Sir dqng dgng cq cim tay
C6n 96, c6n tre cta c6c dqng cr; cim tuy ph6i lim bing cric lo4i tre, 96
cimg, d6o, kh6ng bi nut, n6, mgt, mqc: ph6i nhin vir n6m ch6c chin.
Mang, xiich hoic di chuyOn cric dung cU, c6c b9 phan nhon s6c, phii bao
bqc lai.
Dgng cq cim tay ch4y di6n hodc khi n6n phii duo.c ki€m tra, b6o du0ng,
qu6n
bio
ch4t chE vd sria chira kip thoi, bio dim an todn trong quii trinh st dung.
Khi sir dqng c6c dgng cU cAm tay ch4y diQn ho4c khi n6n c6ng nhdn kh6ng
dugc dimg.thao t6c tr6n c6c b6c thang tua md phii dimg tr6n cilc gi6 dO b6o d6m
an toirn. D6i v6i cric dgng cu n{ng phii lim giii treo hodc phucrng ti6n d6m b6o an
toin kh6c.
. Khi ngtmg vigc, khi m6t diQn, mAt hoi, khi di chuy€n dgng cy ho4c khi gap
sg c6 bAt ngd.phii ngimg cdp ndng lugng ngay (d6ng van, ngdt khi ndn, ngdt cAu
giao diQn). CAm d6 c6c dqng cp cAm tay cdn dang dugc cdp diQn ho4c khi ndn mir
kh6ng c6 ngudi tr6ng coi.
e) C6ng tic lip .Iit thi6t bi tlign vi mSng luni iliQn
Ph6i tuyQt d6i tu6n thu theo c6c Quy ph4m v6 an todn lap.d{t thiCt bi dien. .
C6ng nhAn.vfln chuy€n lep.det thiet b! an toin vQn chuy0n vd l6p tl4t thi€t bi Di chuy6n, ldp dqt c6c thiCt b! diQn phii dirng dsng cs chuydn dtng d6 neo
bu6c. Kh6ng dugc dtng c6c loqi dAy thdp, c6p, xich d6 buQc cric bQ ph4n crlch
di€n, ciic ti6p di6m cta c6c 16 chAn d6.
Ddn d€ ki6m tra sq d6ng cet d6ng thdi c0a cric ti6p tli6m ctng nhu d6 soi
b€n trong thirng dtru phii dtng diQn rip kh6ng qurl l2V.
Tru6c khi d6ng diQn d6 thir lu6i dign vd thiCt b! c6ng viQc c6 li6n quan, tl6ng thdi ngudi trong bu6ng phAn ptri5i pnai ra kh6i khu
vyc nguy hi6m.
CAu chi c[ra c6c m4ng diQn.n6i v6i thi6t bi lip r6p.phdi th6o ra trong su6t
thdi gian thi c6ng. Chi duo. c d4t c6u chi viro mqng diQn d€ di€u chinh thi6t bi sau
khi mgi ngudi di o,vi tri an toin.
Tet ca clc thiCt bi ph6i c6 hQ th6ng n6i ddt vdL dugc n6i vdi hQ th6ng n6i dAt
chung cta todn h9 th6ng; sau d6 do thri mot vei di6m d6 ki€m tra Rnd.

T-

.

/

97

-s.
v'1

YGu cAu vii phirng, chSng chiy, n6 (n5u c6):
Tuin thir Luit PCCC hiQn hinh.

6.

-

-Tu6nthtNgh!dinh79/20144ID-CPngdy21,72014ctaChinhPhtvd
Th6ng tu 66l2Ol4lTT-BCA ngdy 16ll2l20l4 cira BQ COng an'
7. Y6u ciu vA vQ sinh m6i truirng:

Uao vQ m6i truong trong T4p dodn Dien lug Qu6c gia
ViQt Nam ban hinh kdm theo quy6t dinh s6 155/QD-E\'N ngiry 301812017 '
Thuc hipn tl6y dir c6c qui Sau m5i ngiy thi c6ng t6 chric dgn dqp vQ sinh c6ng trudng'

-

Tuin thir Quy it

i5

-

8.
hdng

YGu

.An

tA

toin lao ttQng:

",
toirn tuyQt di5i. cho. con ngudi vir thitlt bi l?r mQt trong nhirng y6u cAu
"iu

diu cua BCn giao thdu d6i voi Nhd th6u.
- Nhd thAu phii chi dinh it nh6t mQt k! su an todn cho c6ng trinh vd b6 tri

dt gi6m s6t an toirn cho ttrng nh6m c6ng t6c t4i hiQn truong.
- Ngudi gi6m srit an todn phii th6ng th4o t6rt cd c6c quy dinh, quy luQt v€
diQn, c6c qui trinh k! thu4t an toirn cing nhu c6c phuong tiQn khric d€ tr6nh rti ro

dAy

tqi noi thqc hiQn c6ng vi6c trong hqp d6ng.
^i
Tdt ca c6c cong nhin, c6c nh6m thqc hign c6c c6ng viQc trong hqp d6ng
tl6u ph6i tlugc hu6n tuygn, truong d6n dAy drh cric qui trinh, qui dinh v6 k! thu4t
tti€n, kg.thuit an toAn diQn... vd dugc ti6m tra, xbc nhqn dim bio dtng theo ti€u
chuAn vC an toin cua c6p c6 th6m quy6n theo dtng qui dinh hi€n hinh.
9. BiQn ph6p huy tlQng nhin lgc vi thi5t b! phUc vg thi c6ng:
Cdn cir vdo kh6i lugng, d4c tht dia mdt bing thi c6ng vd thoi gian de hoin
thinh Nhi thAu cAn c6 lyc lugng thi c6ng vd thi6t b! thi c6ng pht hqp, dim.bio
ring nhAn luc thi c6ng di tlugc qua dio tpo vi c6 kinh nghiQm. p6i,vOi thi6t bi
phii cdn h4n st dgng c6 chimg nh{n v6 ki6m trong danh mgc bdt buQc phii ki6m dinh theo qui tllnh cria Nhir nu6c.
10. Y6u ciu vd Ui6n ph6p t6 chric thi c6ng t6ng th6 vir cic h4ng mgc:

-

Nhim d6m b6o c6ng trinh duoc thgc

hiQn hodn chinh, d4t ch6t luong vit
ddp rmg duoc c6c di€u kiQn
,d ky thu4t, v6 bdo vQ m6i truong vd m! quan.
"uo
Don vi thi c6ng ch.iu tr6ch nhiQm nghi€n cuu h6 so thi6t ti5, tthi c6ng vir dC xuit trong h6 so dp th6u vi6c rip dgng"c6c biQn ph6p t6 chfrc vi
gi6i ph6p kinh tC ky thuQt d6 thuc hi6n c6ng trinh, cu th€ nhu sau:

-

Qui trinh thi c6ng: Don vi thi c6ng chlu tr6ch nhiQm lQp qui trinh thi c6ng
theo dirng y6u cdu k! thu6t nhim dim b6o chit luong cho ttrng lo4i c6ng vi6c cua
ttrng h4ng muc c6ng trinh trong hqp d6ng.
Bi€n phrip chuAn bi thi.c6ng:
o VQn chuyEn vAt tu, thi6t bi.
o Kho bii, l6n trai.
o Xe m6y thi c6ng.
o Chu6n bi hi6n truong vd ti6p nh6n mAt b6ng thi c6ng.
o Chudn bi vpt tu, thiet bi tru6c khi thi c6ng.
o Lap k6 hoach, ti6n dQ thi c6ng c6ng trinh.

-

98

N*

- Trinh tU t6 chric thi c6ng:
o Lrip lich.dnng kf c6ng t6c tudn.
o L{p phi6u c6ng t5c.
o
nhan hiQn trudng tru6c khi c6ng t6c trong ngdy thi c6ng.
]l6n
o T6 chric thi c6ng c6ng trinh.
o K€t thric cdng t6c vd bdn giao hi6n truong.
Bi6n ph6p dAm b6o ch6t luong (dd teng ch6t luong c6ng trinh,

phi).

-

giim chi

C6c biQn ph6p an todn.
C6c bi6n ph6p tl6y nhanh titln d6.
C5c biQn ph6p kh6c.

11. Y6u ciu ,6 tr6 th6ng ki6m tra, gi6m s6t chit luo. ng cria nhir thAu;
T6 chric thi c6ng: TC\/N 4055-1985
12. Cdc bin v6: Crlc bAn vE kdm theo phuong rin k! thuqt dinh kdm

-

III. Y6u car rd t y thugt VTTB.
l. Y6u cAu ki thugt chung tliii vrfi VTTB

B c6p.

cfu ky E-HSMT vi hd so thi6t k6, chi dAn k! thu6t kem
Y?_,-h11 ryhl6.n
theo E-HSMT d6 chio vAt tu, thi€t b! B cdp. ]od.n b9 VTTB B c6p ph6i y6u cAu quy crich k! thuqt theo E-HSMT, thii5t kti dugc duyQt, qui dinh cia T6ng
c6ng ty DiQn lpc TP.HCM vd c6c qui dinh kh6c li6n quan.
Nhd thiu ph6i cung cdp cilc th6ng tin sau trong E-HSDT:_B6ng chio chtng
loqi, xu6t xu, quy crich k! thu4t, ... cho c6c v0t tu, thi6t bi B c6Lp theo Miu s6 23
ChLrong V cira E-HSMT (Truong hqp nhd thAu ph6t hiQn sai khric thi ph6i chAo
trong b6ng chdo ri6ng).Chi ti6t nhu sau:

tuiu s6 zt
BANG CHAO CHONG LOAI, xUAT xII, QUY CACH KY THUAT vAT
TI.ITHIfT BI DO NHA THAU CAP 1n CAP)
G6i th6u: Thi c6ng xiy dp, cung c6p v$t tu vi mua b6o hi6m c6ng trinh Di
doi vi t6i U6 t"i loui di$n trung, h3 th5 trong phlm vi dr;r{n Ning iip m& rQng
cAu

Ch&Y

C6ng trinh: Di doi vi tdi bii tri tuoi tliQn trung, h4 th5 trong ph4m vi dg 6n Ning
c6p m6 rQng ciu Chfr Y

Mi

c6ng

trinh:

Kinh grlri: C6ng ty Dign lgc Chq Lon
Don v! chring tdi ld: (Tdn nhd thAu)........
Dia chi
DiQn tho4i s6

Sau khi xem x6t k! h6.so mdi thAu md chirng t6i de nhan dugc, chirng t6i
cam k6t cung c6,p vit tu, thi6t b!, vat liQu x6y dpng (B cAp) thing y€u cdu cta h6
so mdi thdu, c6 ngudn g6c, xu6t xf 16 rirng, d6m b6o chdt lugng, m6i 100%, tl6p
99

"r$,

k! thu6t
Lmgy eu cau k! thu6t n6u trong h6 so thitlt ki5 dugc duyQt vd ti€u chuAn
C6ng tY DiQn luc
vQt tu, thi6t bi hiQn hinh cria T on g c6ng ty Di0n luc TP HCM,
nhu sau:
Ch L6n vi c6c ti6u chuAn hi6n hdnh kh6c c6 li€n uan, cu th€
Nufc
NhAr
Df,c tinh
Ghi
ME
sin
sin
thuat,
ky
thi6tbi
vAttu,
TGn
Stt
chI
hiQu
qui c6ch

xu6t

*uAt

CHI PHI V TL UBCAP
Phin chu 6n tli n

A
I

Ll Phin

h4 th6 n6i

I

Nudc ngot

x3

2

Thudc hin

x3

3

Cgc titip dia DK*2.4m

x3

4

Eri dim I *2

x3

5

Cet xay d\rng

x3

6

Ciment p400

x3

7

Boulon vrs th6p m4 + ilai 6c 16*600

X2

t.2

Phin h4 th6 ngim

I

HQp diu crlp h4 th6 nh6m
3* 240+ l* l20mm2-0,6/ I kV

xl

2

6ng nhga PVC dk l14mm

x3

3

Ong nhua PVC dk 32mm

x3

4

us

x3

5

M6c sdt

x3

6

Cgc ti6p dia DK+2,4m

x3

7

Thu6c hirn

x3

8

Boulon th6p ma c6 dai 6c 12*40

X2

II

PhAn kh6ng chuy6n tliQn

II
I

I

5*50

H4ng mgc: Gi6 dO
tr6n thinh ciu

vi

hQp che c6p

tli

Boulon thdp ma c6 dai 6c 12*40 nhfng

x2
100

$y

D{c tinh
Stt

TGn

v$ttui thietbi

kf thuit,
qui c6ch

MN

hi0,

Nhi

Nmlc

sin

sin

xuAt

xuit

Ghi
chri

kEm n6ng
2

Boulon vr2d 16*450 + 2 dai 6c + 2
rondel dl8 nhring k6m n6ng

ru.

J

Boulon vr2d l6*700 + 2 dai 6c + 2
rondel dl8 nhing kdm nong

n

4

Boulon chd 50-70mn2

x3

5

Cgc tiOp tlia DKl6*2.4m

x3

6

Colier dl50 d6i

X3

7

Ong sdt trdng kEm dl50

X2

8

Ong HDPE phing d63

X2

9

sat L75*75*8
n6ng

l0

Sdt

dii

1000mm nhirng kem

L75*75+8 ddi 2750mm nhring k€m

n6ng

x3
x3

1t

sat L75*75*8 ddi 300mm nhring k6m
n6ng

x3

t2

sat L75*75*8 diri 548mm nhirng k€m
n6ng

x3

13

Toal k€m ddy 2,51y

x3

t4

Thu6c hirn

x3

mgc: Phin
II.I Hlng
muong c6p

diro

vi tfi

l$p

Phin tlho
I

C6t hpt trung

x3

2

Gach l2rm dAu

x3

3

Ludi cua Nhat Dk 400nm

x3

4

Ong HDPE xoln dl95/150

x2

101

TAn vattu, thi6tbi

stt

Dic tinh
ki thu{t,
qui cich

ME
hi€u

Nhir

NuOc

sdn

sin

xuit

xuAt

Ghi
chri

5

Ong HDPE xo6n dl30/100

x2

6

Ong HDPE xoin d65/50

ru.

7

Ong HDPE d63

x2

PhAn t6i

l{p

k!

x3

I

Vdi dia

2

Bdng b6o hiQu crip ngdm

x3

J

D6 c6p ph6i 0x4 lo4i I

x3

4

D6 cdp ph6i 0x4 lo4i 2

x3

5

Xi mdng PC40

x3

6

Nu6c

x3

7

E6 lx2 xay m6y

x3

8

Cit virng

x3

thuOt

7 bG tri ha th6
I

Xi mlng PC.40

x3

2

C6t vdng

x3

J

D64x6

x3

4

Nudc ngot

X3

5

Di

lx2

x3

6

G6 vdn

X3

7

Dinh

X3

8

Dinh tlia

x3

9

G6 di ngp

x3

t0

G6 ch6ns

x3

ll

Th6p trdn dk phi<: I 0

x3
102

-9,

Dic tinh

sn

TAn vAt hr, thiiit bi

ME
hi0u

ki thuf!
qui c6ch

Nhi

Nuric

sin

sin

xu6t

xuat

i

Ghi
chri

t2

K€m buQc l,0mm

x3

l3

Bulong th6p m4 dai 6c 12*200

X2

t4

D6 ch6 tr; nhi6n

x3

l5

Keo dAn dd

x3

t6

Silicon chit mach

x3

Ghi chri:

- D6i voi cdc lTlB c6 ddnh diu (Xl) d cpt Ghi chti:

-,-,€tt cdu nhd thitr phai
chdo thdu chi tdt theo bdng t6m tdt cdc th6ng s6 ki thtrut vtt cwg ctip di bi€n ban
thti nghi€m di€n hinh cdc hang mtrc thrr nghi€m tieo qw dinh tneo mq aiA acry-;

BANG

r6u rAr rHONG so KV rHUAr cAc vAr rrIcHiNH
KHI THAM GIA D1ITHAU

+ HQp

tliu cip ngim

h? thri 1kV- 3x240+120mm2 (nh6m)
a. Bing t6m tet th6ng s6 k! thu4t.

MOTA

stt
I

2

3

Nhi

YEU CAU

Nhi th6u ohai trinh bav c6c th6ns s6

sdn xuAt

Nu6c sd.n xuit
Md hiOu
Ci6y chwrg nhan h€ th6ng qunn
luqng ISO

nay

lf

4

YCu cdu

5

Tieu chudn sdn xuAt vir tht nghi6m

1

6

ch6t

Don vi ban hdnh Gi6y chrmg nhan
Thoi gian bdo hinh k6 tu phdt hdnh bi6n
ban nghiQm thu hirng h6a thu6c dot giao
hinh cu6i cung

k!

.

thuat chung

,

!4y

Cune cAp trong h6 so du thiu

r)

Nhi thdu phdi trinh bdv th6ng tin
niry, dong thoi cune cip van ban

r)

cam k6t bdo hd,nh kdm theo

D6p ims phdn
"Y6u cAu kl thuAt chune"
Ti6u chuAn qu6c t6 tucmg img.
Nhi thdu phdi trinh b?ry th6ng tin
ndy d cQt b6n

Cdu truc:

Loai

8

Hop ddu cAp c6 thC dtng (16 d6u n6i cd
hai loai crip ngdm 1 kV crich diQn XLPE
hay EPR ddn thanh c6i rl6ng.
HQp.tlAu crip bao g6m: .
+ TAt ci c6c vAt tu cAn thitit ttii kfroi

(-)

Nhtr thAu phAi trinh bdv ciic th6ns tin

Co nguQi, co n6ng, sri dung ngoiri

troi
7

Chiu
thiu

D6p rmg

D6p rmg

(*)
(*)

o
(*)

o
a)
103

phuc lai c6c lop cta ciP ngd-rn nt u tcrp
crich diQn, lop dgm, lop gieP bio vQ vA
lop v6 nhim dam bio cAu truc pnan diu
cep tuong dutrong ddu n6i.
+ C6c gi6 lau vir dung m6i lirm s4ch

khi I ip. d4t c6 thii v0n hlnh
ngay sau khi hoin tdt lep M6i hQp d-udap du-oc d6ng g6i trong
h6p ri6ng biQt. B6n trong hQp phii c6
danh muc chi ti6t loai vir s6 lucrng v{t tu
m5i toai b€n trong hQp vd bdn hucrng
dAn tip dat diu c:ip.
2. Ouy crich kV thuat cta c6p dtns
DAu c6p sau

9
10.

D6p tmg
D6p ung
D6p ung

r)
(-)

di! n&

l.

Loai

12.

vA

13.

Vat liCu cach dien:
Lcrp girip
3. Th6ne s6 kV thudt:
D0 b6n diQn rip tAn s6 c6ng nghidp d
tli6u ki6n kh6
Di6n tro ciich di€n
Ddu crip c6 thd vdn hirnh o vi tri uot.
Khoang cSch rd t6i thi6u
4. Phu ki6n:
Khi n6i ciip nh6m voi ript6mrit hay
thanh c6i bdng d6ng, phAn phu ki6n dAu
cosse n6i voi l6i cdp nh6m ldm bing
nh6m vi phAn phu ki6n dAu cosse n6i
voi 6pt6m6t hay thanh c6i bang d6ng
ldm bdng tl6ng.
HQp dAu c6p 3x240+1xl20mm2

I

14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

(,

tiqu ta-m ruQt dAn tli6n:

: ld cdc y€u

r)

06,,1 kV- 3rZ+0+l xl20mmr duoc
ch6 tao theo IEC 60502- 1.

(.)

nh6m

(*)

XLPE hav EPR
Theo IEC 60502-l

(.)
(*)

a)
4 kV/10

Molphtt

r)

>l0Mo

(,

D6p ung
25 mm/ kV

(*)

o
(,

D6p ung

r)
3 dAu cosses 240 mmz
vd I dAu cosse 120 mm2

r)

ciu co bdn

tht nghigm tliiin hinh.
Trinh tU thri l: Thri d0 teng nhiet
b. Bi€n ban

Trinh tU thri 2:
- Thri - Do tliQn trd c6ch di6n d diQn 6p > 100V khi ngAm trong nudc
(Insulation resistance test in water bath)
- Tht diQn itp AC 4
in water bath)

kV/l phrit khi ngAm trong nudc (AC voltage test

104

"92

- Biii vai cdc VTTB c6 ddnh diiu (X2) d c\t Ghi chil: y€u cau nhd thiu vqt tu'
B cdp phni c6 vdn bin cam k6t ngudn g5c, *u6t *ir 16 rirng, dim bio ch6t lugng,
mdi 100% khi.tham gia du thAu vd c6 vin b6n cam k6t cung c6p bi6n ban xu6t
xucrng ho{c gi5y chtmg nh4n ch6t lugng sin phAm tru6c khi thi c6ng.
- D6i vdi cdc lTfB c6 ddnh ddu (X3) o cdt Ghi chri: y,Ou cdu nhd thdu vQt
tu B cdp phii c6 vdn bdn cam k6t nguOn giic, *u6t *ir 16 rirng, dim b6o ch6t
luqng, mdi 100% khi tham gia dy thiu.
diQn hgp phip cria nhir thAu
ftn,
ch*c danh, ky tAn vd d6ng ddu]
[Ghi

Dli

t05

"$,

or3lYDtrNtl]ca{LoNnro,c,

rf

vIET NAM
coxc noaxAuQt cuu lcuin
-

DQcEP

rm-nT & Al"1 roAl{

-TEdo-fqnhdric

9 ndm2020
QudnS,ngaY 11 thang

56: 53IITIT.KIAT

TO TRiNH

..ff (Ioi vd uii Ui tti ttttri 44"
vit tu B cip t'"S "a1S-tt"l
trurg lB tc r-.e da;t "i Oi'e" llatg cip tii rprg du Chfr Y'

Vd viQc xric tlinh

Kinh grii: 6ng Grirn d6c COng ry DiQn lUc Chg Lon
Cin cu Quy6t dlnh rO tZAAIQO-pCCL ngey 26/g2A0 cua C6ngtyDiQn
lgc Chg Lon v€ viQc ph6 duyQt BCKTI(I (sua aOi UO stmg) c6ng tinh'T[ doi \d
t6i b0 tri lucri di6ntung lBli€ tugdnmvi dr.r ar]rlforgcdprnr rprgcduClfr Y'
CIn cu Td toinh s6 I869rTIr-KFIVT rE)y O7/9/2U20 cira Phdng KHVT
':
v/v cung cdp quy cach k! thuflt cua v{t tu B cAp trong c6ng trinh'Tti doi \,Btdi b6
ti lu6i ttigntr"urg l4.ttE ttrrgd4mvi d"{ ar}..lforgCjpnry rpngcauCtfr Y'.
Cdn cf y€u cAu cua Ban Grimtl6c v6 vi6c xac dinh h4ng mqc thu nghiQm
"
di€n hinh d6i vPhdng KTAT th6ng qua Ong Ph6 Grim d6c kinh trinh orrg G6m di5c ph6
duyQt.cic.hang mgc vflt ru do B c5p, bAng t6m tit cac th6ng sti ky thrat ,a oi"
y6u cdu vC thu nghi-6m k1'li tham gia du thAu tro.ng c6ng trinh "D ddi vdtdi b6 tri
ludi di€n tr"u:rg hq the turg d4m vi dr,r 6n NIArg cap rro 1619 cdu Ctf Y' nhu sau:
stt
I

T6n

tu
nh5mA

C6c vat

vit tu

Cic vit tu
nh6mB

x

Cqc ti6p .lia dkl6*2,4m

*@

Gic vat tu
nh6mC

X

m? + dai 6c 16*600

2

Bourlor vrs

J

Ong nhua PVC
x

4

6ng nhua PVC dk 32rrm

x

5

HQp d6u c:ap

ha

the

nh6m

3*24O+1*l20[lnr24,illkY

X

x
x
x

6

VIS 5*50

7

N4oc

8

Thu6c han

9

Boulon thep mq c6 dai 6c l2*4O

x

10

Boulor vr2d 16*450 + 2 dai 6c + 2 randel

x

sit

d18 nhtmg kem nong

ll

Bonlor vr2d18 nhwg kcm nong

x
Trang

l/l

I

stt

Tbn va t tu

Cic vit tu
nlnim

A

vit tu
nMmB

Cic

5C7(M.

Cic v4t tu
nlxim C

12

Boulur che

13

Colier dl50 d6i

t4

ong sit mingkcm dl5o

l5

6ng HPEphing d63

l6

Sit L75't75*& 1000rrrn nhwg kem norg

X

t7

Sat

L75*75*&275&rm nhrmg kem nog

x

Sit L75*75*8 dai 3oorrrn nhrmg kem norg

x

t;
r;
18

t;
l"

SAt

x
x

x
x
x
x
x

L75*75*8 dAi 5,Arrrn nhung kem norg

Tml k6m diry2,5ly
Cat hat

tung

Gach ldm ddu

Ludi cua Nh{t Dk 4{nmn

x
x
x
x

Ong HDFE 195/150

6ng HDFE 130/100
Ong

E

x
x

HDEd63

Ong HDPE d65l50

Vai dia

k!

thurit

x
x
x

29

B[ng b6o hiOu c6p ngAm

30

Oa c6p ph6i

31

D6c6pph6i Ox4loqi2

X

32

)G ming PC3O

X

J.]

Di lfl.xay

34

C6t vang

35

)G mdng PC4O

36

Di 4x6

x
x
x
x

37

De

lI,.

x

3a

C6 w&r

0x4loai

miry

1

'fragV5

'IEn vat

stt

E
r

r@
r@
rr

Cic vit tu

tu

nhimA

Cic vit tu'
nh6mB

C6c vat

x

Dinh

ngp

x
x

G5 chiing

X

TlEp tron dk O<:lO

x

KEm bu6c l,0rnm

x

Dinh clia
G6

tu

nh6mC


x

Bor.rlur tt€p ma co dai 6c 12*200

x
x
x

Dd chd tu nhien

47

Keo d:ln

48

Silicon chit mach

49

Cinrentp+66

50

Nudc ngot

al6

x

X
Gri chri:
+V4t tu nh6mA V6t tu nhdthiu chioth6u
theo bang t6mt6t thongs6 kg
thu6t dinh kdmvdkdmbi€nua",,ir
dt6;ht
ilht ##;lu";,a:.,
+ v6t tu loai B: vQt tu nhathiriphai
"ehiim
c6;;; be; *,";6;;;rd, ,;1, ,,ra,
xri 16 ni4g, dam bao chdt rugng.

ffillfffif,ffi
+

gru o"

n-,;;-rffi;r"ft'**rr r,"

.;' ;;;;1;a;;;

du thriu vd c6 vin ban
chtrng nh6n ch6t rucrng san

V6t tu lo4i C: V6t tu nhd thiu
ph6i c6 vdn bin cam k6t
xir r6rans d6m b6o .rrdtloqre,
ngu6n goc, xu6t
;;t-l#;,#,#;gradu
thdu.

Tidn trong./.

THONG QUA

PHONG KTAT
Prr6 PT PXffvc

C

'rtr4-

z' _--*'-"Trin Vi Thrim
D

V6 Nggc

T

lIung

Edc
Noi nhAn:

-

Gzlm dtic (dti hio cio);
Phong KIAI- (tl6 thuc
hi 9n
P,QLD1.. KHw(diirh
sc hi6n);
Luu :
(03)

L6C

rinh

I{IA!HMt

Trang 3/5

BANG

*

r6rurAr oQ1"-lg

r0o^u:1_1yr:l.li
a- Bang

2.

trrri

rw-

sxza+rr 2oftDnz(nr6m)

tomrir th6ngs6 k! thuat.

sfl
I

rHUAr cAcv4r rucrriNH

fv
KHr IIIAMGrAnUrrnAu

nr6rA

rraucAtr

Chiu

N,qhi

Nhd thriu phai trinh bay c.ic th6ng s6
nay

n

GiAy chrmg nh an hC th6ng quan ly' c
luong ISO

NM

Nhd sdn
Nudc sdn xudt

thAu phdi trinh bay

oic th6ng tin

niry
Don vi ban hanh Gi6y chung nhdn
J.

4

(*)

hdsod thiu

ca

Thdi gian bdo hanh kA tu phit hinh bien
bin nghiQm thu hang h6a thu6c tlqt giao
hantr cu6i curg

tleu

Nha thiu phai trirh bay th6ng tin
nay, d6ng thoi ct-urg cAp vin bdn
cam kdt bdo hanh kdm theo

C)

Y6u cdu k!' thuat chung
Drip ung phAn

"Y6u cAu
5.

'li€u

Co nguQi,

6.

Loai

7

LI ap d il tt

8.

H0p

{"p co th e dutg

dau
hai oa cap n gam I KV cach d en
EI'R d cn thanh cal do
u cap bao

ca

xfE

11.

C)

:

DA u cap sau khi a p d4t co

D6p img

C)

D6p img
D6p ung

vAn hirnh

sau khi hoart ta
M h0 p u d,ip dugc do l1 goi trong
ho p phni CO
B€n
ho p n €ng b
danh n1 uc chi t Ct oa va S o I ucm va t tu
m5i loai ben trcng hQP ra bdn huong

Lo

(*)

C)

+T 6t ca cac vat tu cin thitit de kh6i

dcn la dat tliiu
2
ddu

m nog, st dung ngoai
troi
D6p img

phuc lai cac lop cira c6p ngdm nhu lcach dien. ltop ,o nrli^ iarn bdo ;a; trirc Phin diu
cap tuqng duong voi cdu tn:c CIAp dung
trong ddu n6i .
+ C6c gie hr ra dung m6i ldm sach

lo.

chuAn qu c

u tnlc:

I

9

(h

tuong r?ng.
Nha thdu phii trinh bdy th6ng tin
(f t b€n

sin xuAt vd thtr nghiQm

Ti6u ch

(*)

(")

D6p ung

C)

(*)
0 6/ 1

kv- 3x24O+ I x I 20nrrP du
TrunE4/5

chC tao theo

I

12.

Vat lieu hmruot dan diCn

13.

Vat tieu cach di6n:
Lop gap
3. Th6nes6 ki thuat:
DQ b6n diQn ap tAn s6 c6ng nghiQp d
di6u kiOn klr6
Didn trD6u cap c6 th6 vAn hirrh o vi tri uot.
Khodns qich rd t6i thi6u
4. Phu ki6n:

t4.
15.
16.

t7.
18.
19.

20

Khi n6i cap nhon voi aipffil hay
tlanh c6i bdng d6ng, phdn phu kiQn diu
cosse n6i vrfi6rn \,4 phdn phu ki6n voi ript6rn6t hay thanh ci'i bing d6ng
lirn bdng d6ng.
HQp ddu cap 3x2zlGrlxl 2Onarf

(*)

IEC &5U-1.

nh6m

e)

)(LFEhayEFR

(*)
(*)
C)

Theo IEC 6O502- I
4 kV/10 I\4Q lphrtr

C)

(")
(*)
(*)

> 10N/tr)
D6p rmg

25nletrkV

r)

D5p rmg

(")

3 diu cosses 24O nrrP
vd 1 tlAu ccse 120 nn:rf

C)

: ld cfu y,2u cdu co ban

b. Bi&r bin thri nghi€m di6n hin[r-

Ti"inhtu thri 1: Thri d6 tdng nhi6t
Tiinhtu thir 2:

Tht diQn :ip AC d 4 kv/l phrr (AC voltage withstand test)
- Do di6n trd qict diQn d di6n ap > IOOV khi ngem trorg nu6c
-

(Insulaion resistance test in raater bath)
- Thri ttign ap AC 4 kv/l phlft ktri ng6m trong
nu6c (AC voltage test
in water
bath)

'frang 5,/5

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 4925 dự án đang đợi nhà thầu
  • 516 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 623 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13011 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15030 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây