Thông báo mời thầu

Mua sắm vật tư, hàng hóa công nghệ thông tin bảo đảm kỹ thuật năm 2020

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 07:19 22/09/2020

Chú ý: Đây sẽ là bản thay đổi cuối cùng 10:17 Ngày 30/09/2020

Gia hạn:
Thời điểm đóng thầu gia hạn từ 08:00 ngày 02/10/2020 đến 14:00 ngày 08/10/2020
Thời điểm mở thầu gia hạn từ 08:30 ngày 02/10/2020 đến 14:30 ngày 08/10/2020
Lý do lùi thời hạn:
thay đổi thời gian đóng/mở thầu thống nhất với HSMT đã được phê duyệt

Số TBMT
20200952735-00
Công bố
07:17 22/09/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Dự toán và Kế hoạch LCNT mua sắm hàng hóa đảm bảo kỹ thuật năm 2020 đợt 02 của Ban QLDA VQ2
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua sắm vật tư, hàng hóa công nghệ thông tin bảo đảm kỹ thuật năm 2020
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách quốc phòng thường xuyên 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Dự toán và Kế hoạch LCNT mua sắm hàng hóa đảm bảo kỹ thuật năm 2020 đợt 02 của Ban QLDA VQ2
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
07:17 22/09/2020
đến
14:00 08/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:30 08/10/2020
Mở thầu tại
Ban QLDA VQ2/BTM Quân chủng PK-KQ, số 167 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
100.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sắm vật tư, hàng hóa công nghệ thông tin bảo đảm kỹ thuật năm 2020". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sắm vật tư, hàng hóa công nghệ thông tin bảo đảm kỹ thuật năm 2020" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 35

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

BTL PHÒNG KHÔNG-KHÔNG QUÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN QUẢN LÝ Dự ÁN VQ2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*
Số: Ả6á- /QĐ-VQ2 Hà Nội, ngày Ạ/ị tháng 9 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt Hồ sơ mòi thầu và Tiều chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu Gói thầu: Mua sắm vật tư, hàng hóa công nghệ thông tin bảo đảm kỹ thuật năm 2020 thuộc Kế hoạch Mua sắm vật tư, hàng hóa bảo đảm kỹ thuật Hệ thống VQ1-M năm 2020 Từ mục Ngân sách Quốc Phòng 6950.6954.10.01
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ Dự ÁN VQ2
Căn cứ Luật đẩu thầu sổ 43/20Ỉ3/QHỈ3 ngày 26/11/2013 của Quốc hội và Nghị định so 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một sổ Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chỉ tiết việc lập Hồ sơ mời thau;
Căn cứ Thông tư số 88/2017/TT-BQP ngày 17/4/2017 của Bộ Quốc phòng về Quy định một sổ nội dung về đẩu thầu lựa chọn nhà thầu trong Bộ Quốc phòng;
' Căn cứ Thông tư sổ 288/2017/TT-BQP ngày 20/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc Quy định “Xuất khấu, nhập khấu và mua sắm hàng hỏa trong nước do Bộ Quốc phòng quản lý” và Quy chế nhập khấu và mua sắm hàng hóa trong nước do Quân chủng Phòng không - Không quân quản lý ban hành theo Quyết định sỗ 5000/QĐ-BTL ngày 29/11/2018 của Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân;
Căn cứ Kế hoạch số 65/KH-VQ2 ngày 21/4/2020 của Ban quản lý dự án VQ2 về việc mua sắm vật tư, hàng hỏa bảo đảm kỹ thuật Hệ thống VQ1-M năm 2020 Từ mục ngân sách Quốc Phòng 6950.6954.10.01;
Căn cứ Quyết định sổ 2725/QĐ-BTL ngày 29/6/2020 của Tư lệnh Phòng không - Không quần về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư, hàng hóa bảo đảm kỹ thuật năm 2020 đợt 02 của Ban QLDA VQ2;
Căn cứ Quyết^ định sổ 107/QĐ-VQ2 ngày^ 30/6/2020 về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thấm định các gói thầu mua sắm vật tư, hàng hóa bảo đảm kỹ thuật năm 2020 của Ban quản lỷ dự án VQ2;
Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-HĐMS ngày 28/8/2020 của Hội đồng mua Sẳm/Ban quản lý dự án VQ2 về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu và Tiêu chuẩn
2
đánh giá Hồ sơ dự thầu, Gói thầu: Mua sắm vật tư, hàng hóa công nghệ thông tin bảo đảm kỹ thuật năm 2020 thuộc Ke hoạch Mua sắm vật tư, hàng hóa bảo đảm kỹ thuật Hệ thống VQ1-M năm 2020 Từ mục Ngân sách Quốc Phòng
6950.6954.10.01.
Căn cứ báo cáo sổ 03/BC-TTĐ ngày 11/9/2020 về việc Thẩm định Hồ sơ mời thầu, Gói thầu: Mua sắm vật tư, hàng hỏa công nghệ thông tin bảo đảm kỹ thuật năm 2020 thuộc Kế hoạch Mua sắm vật tư, hàng hỏa bảo đảm kỹ thuật Hệ thống VQl-Mnăm 2020 Từ mục Ngân sách Quốc Phòng 6950.6954.10.01.
Theo đề nghị của đồng chỉ Tổ trưởng Tổ Thẩm định/Ban quản lý dự án VQ2.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu và Tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu đối với Gói thầu: Mua sắm vật tư, hàng hóa công nghệ thông tin bảo đảm kỹ thuật năm 2020 thuộc Kế hoạch Mua sắm vật tư, hàng hóa bảo đảm kỹ thuật Hệ thống VQ1-M năm 2020, Từ mục Ngân sách Quốc phòng 6950.6954.10.01 với nội dung chính như sau:
1. Tên gói thầu: Mua sắm vật tư, hàng hóa công nghệ thông tin bảo đảm kỹ thuật năm 2020.
2. Nội dung chính của Hồ sơ mòi thầu:
Phần 1: Thủ tuc đấu thầu
Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT Chương IV. Biểu mẫu dự thầu Phần 2: Yêu cầu về phạm vi cung cấp Chương V. Phạm vi cung cấp
Phần 3: Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng
Chương VI. Điều kiện chung của họp đồng Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng Chương VIII. Biểu mẫu họp đồng
3. Tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu:
3.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:
Sử dụng tiêu chí đánh giá: Đạt/Không đạt.
3.2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật:
Sử dụng tiêu chí đánh giá: Đạt/Không đạt.
3
3.3. Tiêu chuẩn đánh giá về giá:
Sử dụng phuơng pháp giá thấp nhất theo các bước sau:
Buớc 1. Xác định giá dự thầu;
Buớc 2. Sửa lỗi;
Buớc 3. Hiệu chỉnh sai lệch;
Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá; Bước 5. Xác định giá đánh giá;
Bước 6. xếp hạng nhà thầu: Tất cả các Nhà thầu có giá đánh giá được xếp hạng HSDT theo giá đánh giá từ thấp đến cao. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất được xếp thứ nhất.
(Chi tiết có Hồ sơ mời thầu của Gói thầu: Mua sắm vật tư, hàng hóa công nghệ thông tin bảo đảm kỹ thuật năm 2020 kèm theo)
Điều 2. Ban quản lý dự án VQ2 và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ vào những nội dung phê duyệt tại Điều 1, hoàn chỉnh Hồ sơ mời thầu và Tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu, triển khai các nội dung liên quan và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hội đồng mua sắm vật tư, hàng hóa bảo đảm kỹ thuật Hệ thống VQ1-M năm 2020 của Ban quản lý dự án VQ2, Trưởng Phòng Kỹ thuật, Trưởng Phòng Ke hoạch-Tổng hợp/Ban quản lý dự án VQ2 và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận: KT. TRƯỞNG BAN
- Ban Chỉ huy VQ2;
- Chủ tịch HĐMS^
- Tổ Chuyên gia đấu thầu;
-Tổ Thẩm định;
- Phòng KH-TH;
- Phòng Kỹ thuật;
- Tài chính VQ2;
- Lưu: VQ2. D08.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5215 dự án đang đợi nhà thầu
  • 73 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 77 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 12964 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14754 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây