Thông báo mời thầu

Chi phí xây dựng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 23:54 21/09/2020
Số TBMT
20200956632-00
Công bố
23:38 21/09/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Xây dựng cầu Đống Ngẫy nối Long Khám đi Long Văn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Chi phí xây dựng
Chủ đầu tư
Ủy ban nhân dân xã Việt Đoàn, địa chỉ: Khu phố chợ Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách huyện, xã Việt Đoàn ( từ nguồn thu đấu giá QSDĐ) và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng cầu Đống Ngẫy nối Long Khám đi Long Văn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bắc Ninh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
23:38 21/09/2020
đến
08:00 02/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:00 02/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
120.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Chi phí xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Chi phí xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 56

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIF.U CHƯAN ĐANH GIA E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính họp lệ của E-HSDT
H-HSDT cua nhà thầu dược dánh giá là họp lệ khi dáp ứng dầv du các nội dung sau đây:
1. Có bảo đám dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quv dinh tại Mục 17.2 E-CDNT. Thư bảo lãnh phải dược dại diện hợp pháp của ngân hàng hoặc lô chức tín dụng hoạt dộng hợp pháp tại Việt Nam k\' ten vói giá trị và thời hạn hiệu lực. len của Bên mời thầu (dơn vị thụ hướng) theo quv định tại Mục 17.1 E-CDNT;
2. Không có tên trong hai hoặc nhiều F.-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
3. Có thỏa thuận lien danh được dại diện hợp pháp cua từng thành viên liên danh ký tên. dóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phai nêu rõ nội dung công việc cụ thê. ước tính giá trị tưong ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm cua thành viên dại diện liên danh sứ dụng chứng thư số cua mình dê tham dự thầu, thực hiện báo dam dự thầu:
Trường hợp có sự sai khác QÌiVa thõng tin về bao dam dự thau, thoa thuận liên danh mà nhà ihÀu kí1 khai irdn l lệ ihÁng vA ihAng tin trong file qiihi (scan) thư báo lành, thỏa thuận lien danh thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh dự thầu, thỏa thuận liên danh dể đánh giá.
4. Nhà thầu bao dám tư cách hợp lệ theo quy dịnh tại Mục 5 I.-CDNT
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ dược xem xét. đánh giá trong các bước tiếp
theo.
Mục 2. Tiêu chuan đánh giá về năng lực và kinh nghiệm
Dôi với nhà thầu liên danh thi năng lực. kinh nghiệm dược xác dinh bang tỏng năng lực. kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phai bao dam từng thành viên liên danh dáp ứng năng lực. kinh nghiệm doi với phần việc mà thành viên dỏ dam nhận trong liên danh: nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không dáp ứng về năng lực. kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh dược dành giá là không đáp ứng yêu cầu.
Năng lực và kinh nghiệm cua nhà thầu phụ sẽ không dược xem xét khi đánh giá E-IISDT của nhà thầu chính. Ban thân nhà thầu chính phai dáp ứng các tiêu chí về năng lực và kinh nghiệm (không xét den năng lực và kinh nghiệm cua nhà thầu phụ).
Việc đánh giá ve năng lực và kinh nghiệm được thực hiện theo các tiêu chuân dánh giá quy định dưới đây. nhà thầu dược dánh giá là dạt \ề năng lực \ủ kinh nghiệm khi dáp ứng tất cả các tiêu chuân dánh giá.
2.1. Tiêu ehuân đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:
- Có chửng chi năng lực hoạt dộng xâv dựng công trình giao thông hạng III trở lên.
- Tiêu chuẩn clánh giá vê năng lực. kinh nghiệm thực hiện theo Mầu sô 03
Chương IV. Biểu mẫu nàv được số hóa dưới dạng webform trên 1 lệ thống.
2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật
a) Nhân sự chủ chốt:
Tiêu chuân dánh giá về nhân sự chủ chốt thực hiện theo Mầu sô 04A Chương IV. Biêu mầu này dược số hóa dưới dạng Webform trên I lệ thống.
b) Thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động dể thực hiện gói thầu
Tiêu chuân đánh giá về thiết bị thi công thực hiện theo Mầu so 04B Chương IV. Biêu mầu nàv dược số hỏa dưới dạng Web form trên 1 lệ thong.
Ghi chú: Trường họp nhà thầu tham dự thầu là công ly mẹ (\ í dụ như Tông công ly) thì nhà thầu phải kê khai cụ the phần công việc dành cho các công t\ con theo Mầu số 16 Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực cua nhà thầu căn cứ vào giá trị. khối lượng do công tv mẹ. công ty con dam nhiệm trong gói thầu.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
* Đánh giá theo phương pháp dạt/không dạt:
- Đối với các tiêu chí đánh giá tông quát, chi sử dụng tiêu chí dạt. không dạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong ticu chí tống quát, chi sư dụng ticu chí dạt. không dạt: dối với các tiêu chí chi tiết không cơ bán trong tiêu chi tòng quát ngoài liêu chí đạt. không dạt. dược áp dụng them lieu chí chap nhận dược nhưng không dược vượt quá 30% tống số các tiêu chí chi tiết trong liêu chí lông quát dó.
- Tiêu chí tông quát được dánh giá là đạt khi tất cá các liêu chí chi tiêt cơ bản dược dánh giá là dạt và các tiêu chí chi tiết không cơ ban dược danh giá là dạt hoặc chấp nhận dược.
- E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi cỏ tất ca các tiêu chí tống quát đều được đánh giá là dạt.
1. Mức độ dáp úng yêu câu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:
Nội dung yêu cầu Mức dộ đáp ứng
Vật liệu xây dựng chu yếu: Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tác Dạt
Xi măng, cát các loại, dá cốt bê tông các loại, thép cốt bê tông các loại, cấp phối dá dăm các loại, ống cống, bè lông nhựa, cáp dự ứng lực. neo cáp. gối cầu. khe co giãn... Không có cam kết hoặc hợp đồng nguyên lấc Không dạt
Ket luận Tiêu chuẩn chi tiết trên dược xác định là đạt Không thuộc trường hợp nêu trên Dạt Không dạt
2. Giải pháp kỹ thuật:
Nội dung vêu cầu Mức dộ dáp ứng
2.1. Tổ chức mặt bằng Có giai pháp kỹ thuật hợp lý. phù hợp với diều Dạt
công trường: thiết bi thi kiện biện pháp thi công, liến độ thi cônii và hiện
công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất trạng công trình xây dựng.

thai, bố trí cổng ra vào. rảo chán, cấp nước, thoát nước, liên lạc trong quá trình thi công Giai pháp kỳ thuật không họp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trinh xây dựng. Không dạt
2.2. Mộ thống tô chức Có sơ dồ và thuyết minh hợp lý trong dó quy
nhân sự: các bộ phận dinh rõ trách nhiệm, quyền hạn các bộ phận, cá Dạt
quán lý tiến độ. kỹ nhân
thuật, hành chính kế toán, chất lượng vật tư. thiết bị. an toàn lao dộng, các lô dội thi Không có sơ đồ thuyết minh quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn các bộ phận, cá nhân Không dạt
công...
2.3. Giải pháp trắc địa dê định vị các hạng mục công trình tro nu quá trình thi công. Có giai pháp kỹ thuật hợp lý. phù hợp với diều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trinh xây dựng. Dạt
Giai pháp kỹ thuật không hợp lý. không phu hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến dộ thi công Không dạt
và hiện trạng công trinh xâ\ dựng.
Có giai pháp kỹ thuật hợp lý. phù hợp với diều kiện biện pháp thi công, tiến dộ thi công và hiện Dạt
2.4. Giải pháp tố chức, dám báo giao thông trạng công trình xây dựng. Giải pháp kỹ thuật không hợp lý. không phù hợp
với diều kiện biện pháp thi công, liên độ thi công Không đạt
và hiện trạng công trình xâ\ dựng.
2.5. Giai pháp thi công
gồm các công tác thi công: - Thi công cầu: Thi Có giải pháp kỹ thuật hợp lý. phù hợp với diều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Dạt
công cọc khoan nhồi:
Thi công mo cầu: Thi
công dầm cầu B 1 c 1 dự ứng lực: Thi công ban mặt cầu và lan can toàn cầu. Giai pháp kỹ thuật không hợp lý. không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi còng và hiện trạng công trình xây dựng. Không dạt
- Thi công nền dường.
- Thi công mặt đường: Thi công dap cấp phối dá dăm. bê tông nhựa.
- Thi công hệ thống ;
thoát nước.
Kết luận Cả 5 tiêu chuẩn chi tiết trên dược xác dịnh la dạt. Dạt
Không thuộc các trường hợp nêu trôn. Không dạt
3. Biện pháp tố chức thi công; Nội dung vêu cầu
Thi công các công hạng mục thuộc gói thầu trong dó có dề xuất biện pháp, công nghệ thi công các công việc xây lắp chính theo dùng trình lự và yêu cầu kỳ thuật.
3.1 Công tác thi công phần nền dường: Dào đất, đắp cát nền dường K95. K.98.
3.2 Thi công mặt đường: Các lớp cấp phối đá dăm. tham bê tông nhựa hạt thô. hạt mịn.
3.3 Thi công hộ thông thoát nước: Dào dấp dất. lắp đặt ống cống, dế cống, xây và trát tường đâu công.
3.4 Thi công cẩu: Thi công cọc khoan nhồi: Thi công mổ cẩu: Thi công dầm cầu BTCT dự ứng lực: Thi công ban mặt cẩu và lan can toàn cầu.
Ket luận
Mức dộ dáp ứng
Có đề xuất về biện pháp thi công, còng nghệ thi công theo dùng trình tự và you cầu kỹ thuật
Không đề xuất, hoặc dề xuất không dầy du về biện pháp, công nghệ thi công.
Tiêu chuân chi tiết dược xác dịnh là dạt. Tiêu chuân chi tiết dược xác dinh la không dạt.
4. Tiến độ thi công:
Nội dung yêu cầu Mức dộ đáp ứng
4.1. Thời gian thi công: dam bao thời gian thi De xuất thời gian thi công không vượt quá 270 ngày có tính den diều kiện thời tiêt bãt lọi
công không quá 270 ngày kể từ ngày ký hợp đồng Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 270 ngày
4.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến dộ thi công. b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công Đề xuất đầy du. hợp lý. khá thi cho cá 2 nội dung (a) và (b). Dồ xuất không du 2 nội dung (a) và (b) hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý.
4.3. Biêu tiến dộ thi công hợp lý. kha thi phù hợp vói dề xuất kỳ thuật và dáp ứng vêu cầu cua I1SMT Có Biểu tiến dộ thi công hợp IÝ. khá thi và phù họp với dồ xuất kỳ thuật và dáp ứng yêu cầu cua 11SMT.
Không có Biếu tiến dộ thi công hoặc có Biêu tiến dộ thi công nhưng không hợp lý. không khả thi. không phù hợp với dồ xuất kv thuật.
Ket luận Cá 3 tiêu chuẩn chi tiết dổu dược xác định là
Đạt
Không dạt
Dạt
Không dạt Dạt
Không dạt Dạt
Không dạt Dạt
Không dạt
Dạt
dạt.
Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không dạt. Không dạt
5. Biện pháp bảo đảm chất Iưọng:
Nội (lung yêu cầu Mức độ dáp úng
5.1. Sơ dồ quan lý chất lượng, thuyết minh sơ dồ Có sơ đồ quan lý chất lượng Dạt
Không có sơ đồ quan lý chất lượng Không dạt
5.2. Sơ dồ quản lý chất lượng vật lư 1 't 1 ,ập báng danh mục toàn bộ vật tư. vật liệu, thiết bị Có bàng danh mục vật tư. vật liệu, thiết bị: có SƯ dồ và thuyết minh sơ đồ quan lý chất lượng vật tư; có giài pháp xử K vật tư. vật liêu, thiết bị không phù hợp Dạt
sẽ đưa vào gói thầu 1 -+ Ọuv trình và biện pháp quán K' chất lượng vật tư. vật liệu và thiết bị f Giai pháp xứ lý vật tư. : vật liệu và thiết bị không phù hợp với vêu cầu cua gói thầu Không có báng danh mục vật tư. vật liệu, thiết bị: có sơ đồ và thuyết minh sơ đồ quan K chất lượng vật tư: không có giái pháp XU' K vật tư. vật liệu, thiết bị không phù hợp Không dạt
5.3. Biện pháp bao đám chất lượn tỉ cho từng còng tác thi công: Khoan cọc nhồi, mo cầu. dầm BTCT dư ứng lưc. măt cầu. lan can. Dào. dắp đất. cốt thép, ván khuôn bê tông, xây. trát, cap phoi dá dăm. bò tông nhựa nóng, hộ thống an loàn giao thông, lắp dựng câu kiện bê tông dúc sẵn. cấu kiện cống thoát nước... ('ó biện pháp bảo dam chất lượng hợp lv. kha thi phù hợp với dề xuất về hiện pháp tố chức thi công Dạt
Không có biện pháp báo dam chất lượng hoặc có biện pháp bao dam chắt lượng nhưng không hợp lý. không khá thi. không phù hợp với dề xuất về biện pháp tồ chức thi công. Không dạt
5.4. Biện pháp báo quan Có biện pháp bao quan hợp lv Dạt
vật liệu, thiết bị công trinh khi mưa bão Không có biện pháp bao quan hợp K. Không dạt
5.5. Sưa chừa hư hỏng, bao hành Có biện pháp sứa chừa hư hóng và bao hành Dạt
Có biện pháp sưa chữa hư hóng và bao hành Không dạt
Ket luận Ca 5 tiêu chuân chi tiết dều dược xác định là dạt. Dạt
Có 1 tiêu chuấn chi tiết dược xác dinh là không dạt. Không dạt
6. An toàn lao động, phòng cháy chửa cháy, vệ sinh môi triròng, an toàn giao
Mức độ đáp ứng
Nội dung yêu cầu 6.1. An toàn lao dộng
Biện pháp an loàn lao dộng hợp lý. kha thi phù hợp với dề xuất về hiện pháp tồ chức thi công Có biện pháp an toàn lao động hợp lý. kha thi phù hợp với dề xuất vè biện pháp tô chức thi công Không có biện pháp an toàn lao dộng hoặc có biện pháp an toàn lao dộng nhung không họp lý. không kha thi. không phù hợp với đề xuất về biện pháp tồ chức thi công Dạt Không dạt
6.2. Phòng cháy, chửa cháy
Biện pháp phòng cháy, chừa cháy hợp lý. kha thi. phù họp với dề xuất về biên pháp lồ chức thi công Có biện pháp phòng cháy, chừa cháy hợp K. kha thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tỏ chức thi công Đạt
Không có biện pháp phòng cháy, chừa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không họp lý. không phu họp với dỏ xuất về biện pháp to chức thi công Không dạt ■
6.3. Vệ sinh môi truòng
Biện pháp vệ sinh môi trường hợp K. kha thi phù họp với dề xuất về biện pháp tô chức thi công Có biện pháp vệ sinh môi trường hợp lý. kha thi phù hợp với dc xuất vồ biện pháp tô chức thi công Dạt
Không có biện pháp vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý. không khả thi. không phù hợp với đề xuất vồ biện pháp to chức thi công Không dạt
Kết luận Ca 3 tiêu chuẩn chi tiết dồu dược xác dịnlì la dạt. Dạt •
Có 1 tiêu chuấn chi tiết được xác định là không dạt. Không dạt
7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:
Nội dung yêu cầu Mức dộ đáp ứng
7.1. Bảo hành
Thời gian báo hành 12 tháng. Có dề xuất thời gian bao hành lớn hơn hoặc bang 12 tháng. Có dồ xuất thời gian bao hành nho hơn 12 tháng. Ị Dạt Không dạt
7.2. Uy tín của nhà thầu 1
Uy tín cua nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp dồng tương tụ' trước đó tù' năm 2017 trơ lại dây. Không có hợp dồng tương lự chậm liến độ hoặc bo dở do lồi cua nhà thầu. Có một hợp dồng tương tự chậm lien dộ hoặc bỏ dơ do lồi cua nhà thau nhưng lại cỏ một 1 Dạt Clìấp nhận dupe
hợp dồng tương tự khác dược giai thưởng về chất lượng công trình xây dựng.
Có họp dồng tương lự chậm tiến dộ hoặc bỏ dớ do lồi của nhà thầu và không có hợp dồng tương lự nào dược giai thướng vồ chai lượng Không dạt
công trình xây dựng.
Tiêu chuẩn chi tiết 7.1 dược xác định là đạt. tiêu chuẩn chi tiết 7.2 dược xác định là dạt Dạt
Kct luận hoặc chấp nhận dược.
Có 1 tiêu chuẩn chi tiết dược xác dịnh là không dạt. Không dạt
Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về giá: Sư dụng phương pháp giá thấp nhất. 4.1. Phương pháp giá thấp nhất:
Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau dây:
Bước 1. Xác định giá dự thau, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có):
Bước 2. Xác dinh ưu dãi (nếu có) theo quy dinh tại Mục 26 H-CDNT:
Bước 3. xếp hạng nhà thầu: F.-I ISO r có giá dự thầu sau khi trừ di giá trị giám giá (nếu có) cộng ưu dãi (nếu có) thấp nhất dược xếp hạng thứ nhai.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5222 dự án đang đợi nhà thầu
  • 94 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 79 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13118 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14842 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây