Thông báo mời thầu

Mua sắm thiết bị chuyên dùng phục vụ đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

Tìm thấy: 11:54 21/09/2020
Số TBMT
20200954999-00
Công bố
11:42 21/09/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm thiết bị chuyên dùng phục vụ đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua sắm thiết bị chuyên dùng phục vụ đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách Nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua sắm thiết bị chuyên dùng phục vụ đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Hà Nam

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
11:42 21/09/2020
đến
15:35 01/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:35 01/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
40.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sắm thiết bị chuyên dùng phục vụ đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sắm thiết bị chuyên dùng phục vụ đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 22

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

CHƯƠNG III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT
E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội
dung sau đây:
1. Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định
tại Mục 17.2 E-CDNT. Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của ngân
hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam ký tên với giá trị
và thời hạn hiệu lực, tên của Bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng) theo quy định tại
Mục 17.1 E-CDNT;
2. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu
chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói
thầu.
3. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên
danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung
công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh
sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư
số của mình để tham dự thầu, thực hiện bảo đảm dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu, thỏa thuận
liên danh mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan)
thư bảo lãnh, thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan)
thư bảo lãnh dự thầu, thỏa thuận liên danh để đánh giá. Nhà thầu có E-HSDT
hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
4. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm
Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng
tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm
từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà
thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên
danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh
giá là không đáp ứng yêu cầu.
Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi
đánh giá E-HSDT của nhà thầu chính. Bản thân nhà thầu chính phải đáp ứng các
tiêu chí về năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm
của nhà thầu phụ).
Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện theo các tiêu
chuẩn đánh giá quy định dưới đây, nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và
kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh giá.
2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:
30

Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm thực hiện theo Mẫu số 03
Chương IV. Biểu mẫu này được số hóa dưới dạng webform trên Hệ thống.
2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt:
Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt thực hiện theo Mẫu số 04 Chương
IV. Biểu mẫu này được số hóa dưới dạng Webform trên Hệ thống.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt.
Nội dung đánh giá

Tiêu chí

1. Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa
Đặc tính, thông số kỹ
thuật của hàng hóa, tiêu
chuẩn sản xuất, tiêu
chuẩn chế tạo và công
nghệ (kèm theo bảng kê
chi tiết và các tài liệu
chứng minh)

Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa,
tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và
công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu
cầu của HSMT.

Đạt

Không có đặc tính, thông số kỹ thuật của
hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế
tạo và công nghệ phù hợp, đáp ứng yêu cầu
của HSMT.

Không đạt

2. Biện pháp tổ chức bàn giao hàng hóa
Tính hợp lý biện pháp tổ Có biện pháp tổ chức bàn giao hàng hóa hợp
chức bàn giao hàng hóa.
lý, khoa học. Thuyết minh cụ thể việc phối
hợp của nhà thầu đối với các đơn vị trong
quá trình bàn giao, lắp đặt, đấu nối hệ thống
và nghiệm thu, hướng dẫn sử dụng
Có biện pháp tổ chức bàn giao hàng hóa không
hợp lý, khoa học. Không có thuyết minh hoặc
thuyết minh không đầy đủ, không hợp lý việc
phối hợp của nhà thầu đối với các đơn vị trong
quá trình bàn giao, lắp đặt, đấu nối hệ thống và
nghiệm thu, hướng dẫn sử dụng

Đạt

Không đạt

3. Thời gian cung cấp hàng hóa
Thời gian cung cấp hàng
hóa hợp lý phù hợp với
đề xuất kỹ thuật và đáp
ứng yêu cầu của HSMT
(không quá 120 ngày).

Có thời gian cung cấp hàng hóa hợp lý phù
hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu
của HSMT.

Đạt

Có thời gian cung cấp hàng hóa không hợp
lý, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.

Không đạt

4. Bảo hành
Thời gian bảo hành 12 Thời gian bảo hành đáp ứng HSMT
tháng
Thời gian bảo hành không đáp ứng HSMT

Đạt
Không đạt

31

Nội dung đánh giá

Tiêu chí

5. Uy tín của nhà thầu
Uy tín của nhà thầu thông
qua việc thực hiện các
hợp đồng tương tự trước
đó trong thời gian 03 năm
gần đây, tính đến thời
điểm đóng thầu.
Kết luận(1)

Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ
hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu.
Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ
dở hợp đồng tương tự do lỗi của nhà thầu.

Đạt

Không đạt
_____

Ghi chú:
(1) Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các tiêu chuẩn được
đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu
chuẩn thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về giá
Phương pháp giá thấp nhất
Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
Bước 1. Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 26 ECDNT;
Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm
giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

32

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4924 dự án đang đợi nhà thầu
  • 516 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 623 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13010 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15030 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây