Thông báo mời thầu

Gói số 01 ; gói thầu generic gồm 5 nhóm 237 mặt hàng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 23:06 19/09/2020
Số TBMT
20200952319-00
Công bố
22:48 19/09/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
về Quyết định việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2020 của TTYT huyện Châu Thành
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói số 01 ; gói thầu generic gồm 5 nhóm 237 mặt hàng
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn vốn khám từ dịch vụ khám chữa bệnh và dịch vụ tiêm phòng
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
về Quyết định việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2020 của TTYT huyện Châu Thành
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
22:48 19/09/2020
đến
08:00 12/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:30 12/10/2020
Mở thầu tại
Trung Tâm Y tế huyện Châu Thành Trà Vinh
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
263.923.132 VND
Bằng chữ
Hai trăm sáu mươi ba triệu chín trăm hai mươi ba nghìn một trăm ba mươi hai đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói số 01 ; gói thầu generic gồm 5 nhóm 237 mặt hàng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói số 01 ; gói thầu generic gồm 5 nhóm 237 mặt hàng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 75

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

SỞ Y TẾ TRÀ VINH TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THẢNH
SỐãÌO /tb-ttyt
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Trung Tâm y tế huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh có hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Châu Thành theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, theo phương thức lựa chọn nhà thầu (một giai đoạn, hai túi hô sơ) Gói sô 01. Gói thâu thuốc Generic ( Gồm 05 nhóm vó'i 237 măt hàng). Sử dụng nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và dịch vụ tiêm phòng.
Bện mời thầu kính mời tất cả các nhà thầu quan tâm, có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện đến tham gia đấu thầu gói thầu trên.
Nhà thầu sẽ được mua bộ hồ sơ mời thầu với giá 2.000.000đ VND, (Bằng chữ: Hai triệu đồng Việt Nam ) tại: Phòng Tổ chức - Hành chính Trung Tâm y tế huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh.
Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 9 năm 2020 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 10 năm 2020 (trong giờ làm việc hành chính).
Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu: Giá trị đảm bảo dự thầu của từng mặt hàng được xác định tại phụ lục IV trong hồ sơ mời thầu của gói thầu; hình thức bảo lãnh: bằng thư báo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, chậm nhất là trước 08 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 10 năm 2020.
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 12 tháng 10 năm 2020, tại Trung Tâm y tế huyện Châu Thành tỉnhTrà Vinh.
Địa chỉ: số 163, đường 2/9, Khóm 2, Thị Trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.
Trung Tâm Y tế huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ tham gia dự thầu đến tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
Nơi nhận:
- Các nhà thầu;
- Báo đấu thầu;
- Lưu: VT, K.D
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập — Tự do — Hạnh phúc
Châu Thành, ngày 17 tháng 9 năm 2020
SỞ Y TÉ TRÀ VINH TRUNG TÂM Y TÉ HUYỆN CHÂU THÀNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hanh phuc
Sổ:.o&^/QĐ-TTYT
Châu Thành, ngày 15 tháng 9 năm 2020
QUYÉT ĐỊNH
về việc Phê duyệt Hồ SO’ mòi thầu mua thuốc, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2020 củaTrung tâm Y tế huyện Châu Thành
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TÉ HUYỆN CHÂU THÀNH
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;
Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 1 ĩ năm 2018 của Chính phủ sửa dổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;
Căn cứ Công văn số 2984/SYT-NVD, ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Sở y tế Trà Vinh về việc mua thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm chấn đoán invitro, vật liệu tiêu hao tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020 và những năm về sau;
Căn cứ Công văn số 3007/SYT-NVD ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Sở y tế Trà Vinh về việc hướng dẫn mua thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm chấn đoán invitro, vật liệu tiêu hao tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020 và những năm tiếp sau;
Căn cứ Quyết định số 3016/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của ửy Ban nhân dân tỉnh Vinh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2020 của Trung Tâm y tế huyện Châu Thành.
Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-TTYT ngày 11/8/2020 của Giám đốc Trung Tâm y tế huyện Châu Thành, về việc thành lập Hội đồng đấu thầu, mua thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm chuẩn đoán invitro, vật liệu tiêu hao tại Trung Tâm y tế huyện Châu Thành năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 535/2017/QĐ-ƯBND ngày 13 tháng 4 năn 2017 của ủy Ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc sáp nhập Bệnh viện đa khoa huyện Châu
V
V
Thành và Trung Tâm ỵ tế huyện Châu Thành thành trung Tâm y tế huvện Châu thành trực thuộc Sơ y tế trà vinh;
Căn cứ tờ trình số: 01 /TTr-TXDHSMT, ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Tổ Xây dựng hồ sơ mời thầu (TXDHSMT) về việc Phê duyệt Hồ sơ mời thầu mua thuốc, thuộc kể hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2020 củaTrung tâm Y tế huyện Châu Thành;
Căn cứ báo cáo thẩm định số 01/BC-TTĐ ngày 14/9/2020 của Tổ thẩm định đấu thầu thuộc Trung Tâm y tế huyện Châu Thành về việc thẩm định Hồ sơ mời thầu mua thuốc, thuộc Ke hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Châu Thành.
Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói số 01: Gói thầu thuốc Generic (gồm 05 nhóm với 237 mặt hàng) thuộc Ke hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Châu Thành (có Hồ sơ mời thầu kèm theo).
Điều 2. Căn cứ nội dung Hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt tại Điều 1, Tổ chuyên gia đấu thầu tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng các qui định hiện hành.
Điều 3. Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định, các cá nhân và các khoa, phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
QUYÊT ĐỊNH
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KD.
Nơi nhận:
X

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5075 dự án đang đợi nhà thầu
  • 569 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 601 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13662 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15523 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây