Thông báo mời thầu

BUNDLE ASSEMBLY-D8R8B OF DRESSER-RAND COMPRESSOR ON CPP (Package No. 10/20-XNK/TUDH)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Đăng vào: 09:08 17/09/2020
Số TBMT
20200945273-00
Công bố
09:00 17/09/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
BUNDLE ASSEMBLY-D8R8B OF DRESSER-RAND COMPRESSOR ON CPP
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
BUNDLE ASSEMBLY-D8R8B OF DRESSER-RAND COMPRESSOR ON CPP (Package No. 10/20-XNK/TUDH)
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
project: THIEN UNG – DAI HUNG
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
BUNDLE ASSEMBLY-D8R8B OF DRESSER-RAND COMPRESSOR ON CPP
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi quốc tế

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
09:00 17/09/2020
đến
14:00 02/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
1.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:15 02/11/2020
Mở thầu tại
No. 105 Le Loi Street, Ward Thang Nhi, Vung Tau City, S.R. Vietnam
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
790.000.000 VND
Bằng chữ
Bảy trăm chín mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "BUNDLE ASSEMBLY-D8R8B OF DRESSER-RAND COMPRESSOR ON CPP (Package No. 10/20-XNK/TUDH)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "BUNDLE ASSEMBLY-D8R8B OF DRESSER-RAND COMPRESSOR ON CPP (Package No. 10/20-XNK/TUDH)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 Quốc tế của DauThau.INFO.
Đã xem: 49

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

LIÊN DOANH VIỆT – NGA
VIETSOVPETRO
Phòng Tiếp thị & Dịch vụ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
СРВ
Независимость – Свобода - Счастье

Số: 401/TTDV

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 09 năm 2020

"Thỏa thuận"
«Согласованно»
CHÁNH KỸ SƯ
Главный Инженер

"Phê duyệt”
«Утверждаю»
TỔNG GIÁM ĐỐC VSP
Генеральный директор
СП «Вьетсовпетро»

Signed by: Trần Văn Vĩnh
Date: 15/09/2020 14:27:47
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Signed by: Nguyễn Quỳnh Lâm
Date: 16/09/2020 11:20:07
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Trần Văn Vĩnh
……./……./2020

Nguyễn Quỳnh Lâm
……./……./2020

PHÓ TGĐ PHỤ TRÁCH DỊCH VỤ
Курирующий заместитель
Ген.директора по услугам

PHÓ TGĐ THỨ NHẤT
Первый заместитель
Ген.директора
Signed by: Бондаренко
Вячеслав Александрович
Date: 15/09/2020 16:06:53
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Signed by: Vũ Mai Khanh
Date: 15/09/2020 07:36:06
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Vũ Mai Khanh
……./……./2020

Bondarenko V.A
……./……./2020

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
ПЛАН ВЫБОРА ПОДРЯДЧИКА
1.
2.
3.
4.

Đơn vị đặt hàng/ Заказчик: XN Khí/ ПГО
Đơn hàng/ Заявка: 10/20-XNK/TUĐH; ngày/ Дата утверждения: 01/09/2020.
Ngày nhận đơn hàng/ Дата получения заявки отделом исполнителем: 03/09/2020.
Ngày bắt đầu thực hiện/ Дата начала реализации: 03/09/2020.

5. Tên hàng hóa dịch vụ/ Наименование товара: Bundle của máy nén Dresser-Rand,
Train F giàn CPP/ Bundle компрессора Dresser-Rand линии F на платформе CPP
6. Giá gói thầu/ Стоимость тендерного пакета: 78.119.217.000 VNĐ/ 3.383.248,89
USD, trong đó/ в том числе:
- Giá trị hàng hóa/ Стоимость товара: 71.017.470.000 VNĐ/ 3.075.680,81 USD.
1

- Giá trị dự phòng/ Запас: 0 VNĐ.
- Giá trị thuế GTGT/ НДС (10%): 7.101.747.000 VNĐ/ 307.568,08 USD
7. Tên dự án: Vận chuyển, xử lý và nén khí, Condensate về bờ của mỏ Thiên Ưng, mỏ Đại
Hùng.
Проект: Обработка, компримирование и транспортировка газа и конденсата на
берег с м/р Тхиен Ынг, м/р Дай Хунг.
8. Kế hoạch mua sắm: Mục I.2.6 – Kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị và thuê dịch vụ năm
2020 Dự án “Vận chuyển, xử lý và nén khí và Condensate về bờ của mỏ TUDH”.
План закупки: Пункт I.2.6 - План закупки МТР и оказания услуг на 2020 г. – Проект
«Обработка, компримирование и транспортировка газа и конденсата на берег с м/р
Тхиен Ынг, м/р Дай Хунг».
9. Nguồn tài chính: 25.06.01.06 - Kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị và thuê dịch vụ năm 2020
Dự án “Vận chuyển, xử lý và nén khí và Condensate về bờ của mỏ TUDH”.
Источник финансирования: 25.06.01.06 - План закупки МТР и оказания услуг на
2020г. – Проект «Обработка, компримирование и транспортировка газа и
конденсата на берег с м/р Тхиен Ынг, м/р Дай Хунг».
10. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế.
Форма выбора подрядчика: Расширенный международный тендер
11. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ
Способ выбора подрядчика: одноэтапный, двухпакетный
12. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
Вид контракта/договора: «под ключ»
13. Thời gian dự kiến cấp hàng/thực hiện hợp đồng: quý II/2022
Срок поставки товара/ выполнения контракта: 2-ой квартал 2022 г.
14. Kế hoạch thực hiện:
График исполнения:
No.
№.
1

2

3

Các bước
Thời gian thực hiện (ngày)
Этапы исполнения
Срок исполнения (день)
Lập, trình ký tắt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Hồ sơ mời thầu
Составление, визирование плана выбора подрядчика и
05
тендерной документации
Trình Lãnh đạo VIETSOVPETRO Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
và Hồ sơ mời thầu
03
Представление руководству СП «Вьетсовпетро» плана
выбора подрядчика и тендерной документации
Đăng tải thông tin và tổ chức mời thầu
Опубликование информации и приглашение на тендер

2

03

No.
№.
4

5

6

7
8
9

10

11
12

13

14

Các bước
Thời gian thực hiện (ngày)
Этапы исполнения
Срок исполнения (день)
Phát hành Hồ sơ mời thầu, nhận và mở Hồ sơ dự thầu
Выпуск тендерной документации, получение и вскрытие
40
тендерных предложений
Đánh giá sơ bộ HSDT; Kiểm tra tính hợp lệ; Đánh giá năng lực
kinh nghiệm nhà thầu. Đánh giá kỹ thuật HSDT phần Kỹ thuật
HSDT, lập và trình lãnh đạo phê duyệt báo cáo kết luận kỹ thuật
Предварительная оценка тендерных предложений;
15
Проверка правомерности; Оценка возможности и опыта
подрядчика. Оценка технических тендерных предложений,
составление и представление руководству на утверждение
отчета по техническому заключению
Mở HSDT phần thương mại, đánh giá HSDT phần thương mại,
lập và ký tắt báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu
Вскрытие и оценка
коммерческих предложений,
07
составление и визирование отчета об оценке тендерных
предложений
Lãnh đạo VIETSOVPETRO phê duyệt báo cáo đánh giá HSDT
Утверждение руководством СП «Вьетсовпетро» отчета
03
об оценке тендерных предложений
Đàm phán thương thảo hợp đồng với nhà thầu
04
Переговоры с подрядчиком по условиям контракта
Lập, ký tắt Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu
Составление, визирование отчета о результатах выбора
04
подрядчика
Lãnh đạo VIETSOVPETRO phê duyệt Báo cáo cáo kết quả lựa
chọn nhà thầu
03
Утверждение руководством СП «Вьетсовпетро» отчета о
результатах выбора подрядчика
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu
Уведомление подрядчикам о результатах выбора
01
подрядчика
Hoàn thiện ký tắt hợp đồng
05
Завершение визирования контракта
Trình Lãnh đạo VIETSOVPETRO ký tắt, ký chính thức dự thảo
hợp đồng
03
Предоставление Руководству СП «Вьетсовпетро» на
визирование и подписание проекта контракта
Ký kết hợp đồng với nhà thầu
04
Подписание контракта с подрядчиком
Tổng cộng/ Всего

100 ngày/ дней

3

15. Tổ chuyên gia/ Рабочая группа экспертов СП «Вьетсовпетро»:
15.1. Lãnh đạo Tổ chuyên gia/ Руководство рабочей группы:
- Mai Đăng Tuấn – Trưởng phòng TTDV, Tổ trưởng tổ chuyên gia.
Начальник OМuOУ, тов. Май Данг Туан – Руков. рабочей группы
- Grabishin A.C. – Phó phòng TTDV, Tổ phó, Phụ trách Thương mại.
Тов. Грабишин А.С – Зам. Начальника ОМиОУ – Зам. руководител. рабочей
группы по коммерческим вопросам
- Huỳnh Văn Hoàng – P. Giám đốc XN Khí, Tổ phó phụ trách kỹ thuật
Хуинь Ван Хоанг – Зам. Директора ПГО - Зам. руководителя рабочей группы по
техническим вопросам
15.2. Các chuyên gia về kỹ thuật, thương mại, tài chính, pháp lý/ Члены группы экспертов
по техническим, коммерческим, финансовым, правовым вопросам:
Đại diện Phòng ban/đơn vị
Представитель Отдела/
подразделения

Họ và tên
Фамилия, имя

Chức danh
Должность

Các chuyên gia về kỹ thuật:
Члены рабочей группы экспертов по техническим вопросам:
Lê Văn Yên
Phó P.KTSX&TB
Đại diện đơn vị đặt hàng:
Nguyễn Anh Sơn
KS P.KTSX&TB
XN Khí
Представитель
подразделения – заказчика:
ПГО
Phòng VTTB VSP/ ОМТО
Bùi Sơn Hải
Chuyên viên
ВСП
Các chuyên gia tài chính, pháp lý và thương mại/ Члены рабочей группы экспертов
по финансовым, правовым, коммерческим вопросам:
Đại diện Phòng Kế toán
Nguyễn Thị Hương Giang Kế toán
Представитель БО СП
Svistunov Andrey
Chuyên viên
Đại diện Phòng TTDV
Phan Đình Thuận
Chuyên viên
Представитель ОМиОУ
Võ Thị Phương Linh
Kỹ sư
Đại diện XN Khí
KS phòng Kinh tế thương
Представитель
Quán Lê Thu
подразделения – заказчика:
mại
ПГО
16. Tổ chuyên gia hoặc các thành viên các phòng, đơn vị được chỉ định chịu trách nhiệm soạn
thảo Hồ sơ mời thầu trên cơ sở dự thảo do phòng thực hiện lập để trình Lãnh đạo phê duyệt.
Рабочая группa экспертов или члены отделов/служб/подразделений отвечают за
составление тендерной документации на основании проекта, подготовленного
отделом – исполнителем, и ее представление Руководству на утверждение.
4

17. Căn cứ tiêu chuẩn đánh giá được phê duyệt trong Hồ sơ mời thầu, Tổ chuyên gia tổ chức
đánh giá Hồ sơ dự thầu và lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, Báo cáo kết quả lựa chọn
nhà thầu trình Lãnh đạo Vietsovpetro phê duyệt.
На основании утвержденных критериев оценки в тендерной документации, Группа
экспертов проведет оценку тендерных предложений и составит отчет об оценке
тендерных предложений, отчет о результатах выбора подрядчика и представит
Руководству СП «Вьетсовпетро» на утверждение.
18. Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm về tiến độ xem xét, đánh giá hồ sơ dự thầu. Phòng TTDV
chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện lựa chọn nhà thầu.
Группа экспертов отвечает за своевременное рассмотрение тендерных
предложений и их оценку. Отдел – исполнитель несет ответственность за
осуществление контроля за графиком проведения выбора подрядчика.
KÝ TẮT/ ВИЗА
Signed by: Nguyễn Thị Hương
Giang
Date: 14/09/2020 21:45:29
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Signed by: Грабишин
Александр Сергеевич
Date: 15/09/2020 07:05:03
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Signed by: Huỳnh Văn Hoàng
Date: 15/09/2020 07:06:37
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Signed by: Lương Quốc Dân
Date: 15/09/2020 07:31:29
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Chánh Kế toán Vietsovpetro/ _______________________Lương Quốc Dân
Главный бухгалтер
Signed by: Mai Đăng Tuấn
Date: 15/09/2020 07:14:42
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Trưởng phòng TTDV/ _____________________________Mai Đăng Tuấn
Начальник ОМиОУ
Signed by: Nguyễn Anh Phong
Date: 15/09/2020 07:20:05
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Giám đốc XN Khí/ ________________________________Nguyễn Anh Phong
Директор ПГО

Tài liệu đính kèm/ Приложение:
- Đơn hàng/ Заявка No. 10/20-XNK/TUD9H

Thực hiện/ Исполнитель: Võ Thị Phương Linh - Phòng TTDV
Tel. 2412.

5

Signed by: Võ Thị Phương Linh
Date: 11/09/2020 10:01:53
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Signed by: Phan Đình Thuận
Date: 11/09/2020 11:20:40
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

LIÊN DOANH VIỆT – NGA
VIETSOVPETRO
Phòng Tiếp thị & Dịch vụ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
СРВ
Независимость – Свобода - Счастье

Số: 401/TTDV

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 09 năm 2020

"Thỏa thuận"
«Согласованно»
CHÁNH KỸ SƯ
Главный Инженер

"Phê duyệt”
«Утверждаю»
TỔNG GIÁM ĐỐC VSP
Генеральный директор
СП «Вьетсовпетро»

Signed by: Trần Văn Vĩnh
Date: 15/09/2020 14:27:52
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Signed by: Nguyễn Quỳnh Lâm
Date: 16/09/2020 11:20:09
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Trần Văn Vĩnh
……./……./2020

Nguyễn Quỳnh Lâm
……./……./2020

PHÓ TGĐ PHỤ TRÁCH DỊCH VỤ
Курирующий заместитель
Ген.директора по услугам

PHÓ TGĐ THỨ NHẤT
Первый заместитель
Ген.директора

Signed by: Vũ Mai Khanh
Date: 15/09/2020 07:36:08
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Signed by: Бондаренко
Вячеслав Александрович
Date: 15/09/2020 16:06:54
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Vũ Mai Khanh
……./……./2020

Bondarenko V.A
……./……./2020

HỒ SƠ MỜI THẦU
ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Gói thầu: Bundle của máy nén Dresser-Rand, Train F giàn CPP/ Тендерный пакет:
Bundle компрессора Dresser-Rand линии F на платформе CPP
Đơn hàng số/ Заявка № 10/20-XNK/TUĐH; ngày/ Дата утверждения: 01/09/2020
Tên dự án: Vận chuyển, xử lý và nén khí, Condensate về bờ của mỏ TUDH
Проект: Обработка, сжатие и транспортировка газа и конденсата на берег с м/р
Тхиен Ынг, м/р Дай Хунг

1

I. NỘI DUNG HSMT GỒM/ СОДЕРЖАНИЕ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Mục

Tiểu mục

Nội dung

Пункт

Подпункт

Содержание

CHƯƠNG I

CHỈ DẪN NHÀ THẦU

Глава 1

Инструкция для подрядчиков

CHƯƠNG II

BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU

Глава 2

Таблица данных

CHƯƠNG III

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HSDT

Глава 3

Критерии оценки тендерных предложений

CHƯƠNG IV

BIỂU MẪU DỰ THẦU

Глава 4

Используемые формы для участия в тендере

CHƯƠNG V

YÊU CẦU KỸ THUẬT

Глава 5

Технические требования

CHƯƠNG VI

HỢP ĐỒNG MẪU

Глава 6

Типовой контракт

II. DANH MỤC TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐÍNH KÈM/ ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕННЫХ
СВЯЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ:
1. Đơn hàng số/ Заявка №: 10/20-XNK/TUĐH.
2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
План по выбору подрядчика
KÝ TẮT/ ВИЗА:

Signed by: Lương Quốc Dân
Date: 15/09/2020 07:31:30
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Chánh Kế toán Vietsovpetro/ _______________________Lương Quốc Dân
Главный бухгалтер
Signed by: Mai Đăng Tuấn
Date: 15/09/2020 07:14:43
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Trưởng phòng TTDV/ _____________________________Mai Đăng Tuấn
Начальник ОМиОУ
Signed by: Nguyễn Anh Phong
Date: 15/09/2020 07:20:06
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Giám đốc XN Khí/ ________________________________Nguyễn Anh Phong
Директор ПГО

2

Lãnh đạo Tổ chuyên gia/ Руководство рабочей группы:
1. Tổ trưởng Tổ chuyên gia/ Руков. рабочей группы

Trưởng phòng TTDV/ Начальник ОМиОУ _______________________ Mai Đăng Tuấn
2. Tổ phó phụ trách TM/ Зам. Руководителя рабочей группы по коммерческим
вопросам.
Signed by: Грабишин
Александр Сергеевич
Date: 15/09/2020 07:05:04
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Phó phòng TTDV/ Зам. Начальника ОМиОУ _____________________ Grabishin A.C.
3. Tổ phó phụ trách kỹ thuật/ Зам. Руководителя рабочей группы по техническим
вопросам:
Signed by: Huỳnh Văn Hoàng
Date: 15/09/2020 07:06:37
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Phó Giám đốc XN Khí/ Зам. Директора ПГО ____________________ Huỳnh Văn Hoàng
Các thành viên Tổ chuyên gia:
Các chuyên gia về kỹ thuật – XN Khí/ Члены рабочей группы экспертов по техническим
вопросам - ПГО:

-

-

Signed by: Lê Văn Yên
Date: 11/09/2020 10:25:22
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Lê Văn Yên _______________________________ Phó Phòng P.KTSX&TB
Signed by: Nguyễn Anh Sơn
Date: 11/09/2020 10:26:55
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Nguyễn Anh Sơn ___________________________ KS P.KTSX&TB

Phòng Vật tư – Thiết bị/ ОМТО
-

Signed by: Bùi Sơn Hải
Date: 11/09/2020 10:14:26
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Bùi Sơn Hải _______________________________ Chuyên viên

Các chuyên gia về tài chính, pháp lý và thương mại/ Члены рабочей группы экспертов по
финансовым, правовым, коммерческим вопросам:
Đại diện XN Khí/ Представитель ПГО

-

Signed by: Quán Lê Thu
Date: 11/09/2020 10:25:11
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Quán Lê Thu ________________________________KS P. KTTM

3

Đại diện Phòng Kế toán/ Представитель ФБО СП

-

Signed by: Nguyễn Thị Hương
Giang
Date: 14/09/2020 21:45:30
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Nguyễn Thị Hương Giang _______________________KS Phòng KT

Đại diện Phòng TTDV/ Представитель ОмиОУ

-

-

-

Signed by: Свистунов Андрей
Владимирович
Date: 11/09/2020 16:19:05
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Svistunov Andrey______________________________ CV Phòng TTDV
Signed by: Phan Đình Thuận
Date: 11/09/2020 11:20:41
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Phan Đình Thuận ______________________________ CV Phòng TTDV

Signed by: Võ Thị Phương Linh
Date: 11/09/2020 10:01:54
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Võ Thị Phương Linh____________________________ KS Phòng TTDV

Thực hiện: Võ Thị Phương Linh – P.TTDV
Tel: 2412.

4

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 4989 dự án đang đợi nhà thầu
  • 679 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 647 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14105 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15893 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây