Thông báo mời thầu

Bồi dưỡng nâng bậc năng lực cho giáo viên bộ môn tiếng Anh chưa đạt chuẩn theo khung năng lực bậc 6 dùng cho Việt Nam, thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Đăng vào: 23:53 16/09/2020
Số TBMT
20200944817-00
Công bố
23:47 16/09/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Bồi dưỡng nâng bậc năng lực cho giáo viên bộ môn tiếng Anh chưa đạt chuẩn theo khung năng lực bậc 6 dùng cho Việt Nam, thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Bồi dưỡng nâng bậc năng lực cho giáo viên bộ môn tiếng Anh chưa đạt chuẩn theo khung năng lực bậc 6 dùng cho Việt Nam, thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Sự nghiệp giáo dục và đào tạo ngân sách tỉnh năm 2020 đã giao cho đơn vị tại Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh.
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Bồi dưỡng nâng bậc năng lực cho giáo viên bộ môn tiếng Anh chưa đạt chuẩn theo khung năng lực bậc 6 dùng cho Việt Nam, thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Lào Cai

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
23:47 16/09/2020
đến
07:00 27/09/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
07:00 27/09/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
15.000.000 VND
Bằng chữ
Mười lăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Bồi dưỡng nâng bậc năng lực cho giáo viên bộ môn tiếng Anh chưa đạt chuẩn theo khung năng lực bậc 6 dùng cho Việt Nam, thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Bồi dưỡng nâng bậc năng lực cho giáo viên bộ môn tiếng Anh chưa đạt chuẩn theo khung năng lực bậc 6 dùng cho Việt Nam, thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 31

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT
E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau
đây:
1. Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục
17.2 E-CDNT. Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của ngân hàng hoặc tổ chức
tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực, tên
của Bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng) theo quy định tại Mục 17.1 E-CDNT.
2. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu
độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
3. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký
tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ
thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách
nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự
thầu, thực hiện bảo đảm dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên danh
mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh,
thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh dự
thầu, thỏa thuận liên danh để đánh giá.
4. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm
Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng
lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên
danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận
trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực,
kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu.
Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá EHSDT của nhà thầu chính. Bản thân nhà thầu chính phải đáp ứng các tiêu chí về năng
lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ).
Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện theo các tiêu chuẩn đánh
giá quy định dưới đây, nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi
đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh giá.
2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:
Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV.
Biểu mẫu này được số hóa dưới dạng webform trên Hệ thống.
2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt:
Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt thực hiện theo Mẫu số 04 Chương IV. Biểu
mẫu này được số hóa dưới dạng Webform trên Hệ thống.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng
quát đều được đánh giá là đạt:
TT

Nội dung yêu cầu

(1)

(2)

Mức độ đáp ứng
Đạt

Không đạt

(3)

(4)

Nhà thầu bố trí nhân sự phù
hợp với yêu cầu của gói
thầu, phù hợp với nhiệm vụ
theo yêu cầu của Phạm vi
cung cấp, có danh sách
nhân sự theo các vị trí công
việc của gói thầu

Nhà thầu bố trí không
phù hợp với nhiệm vụ
theo yêu cầu của Phạm
vi cung cấp

Nhân sự

1

Số lượng

2

Tốt nghiệp Đại học chuyên
ngành phù hợp (Đại học
chuyên ngành tiếng Anh
trở lên; có chứng chỉ ngoại
ngữ bậc 5 (C1) trở lên theo
Không đáp ứng tất cả các
Trình độ giảng viên khung năng lực ngoại ngữ
yêu cầu
6 bậc dùng cho Việt Nam
hoặc chứng chỉ quốc tế
chuyên ngành tiếng Anh;
tại đơn vị đã được xếp vào
ngạch giảng viên)

3

Số năm kinh
nghiệm

≥ 03 năm tính từ ngày tốt
nghiệp thể hiện trên văn
bằng tính đến ngày có thời
điểm đóng thầu

4

Kinh nghiệm giảng
dạy tương tự

Đã từng tham gia giảng dạy Chưa từng tham gia
tiếng Anh tối thiểu 01 năm giảng dạy tiếng Anh

Yêu cầu khác

- Nhà thầu phải cam kết
trong quá trình thực hiện
gói thầu, nếu giáo viên
không đủ khả năng đáp ứng
yêu cầu công tác giảng dạy
thì nhà thầu phải thay đổi Không đáp ứng tất cả các
giáo viên khác phù hợp với yêu cầu
yêu cầu. Việc thay đổi giáo
viên không được làm gián
đoạn hoặc ảnh hưởng đến
kế hoạch giảng dạy tại các
trường.

5

< 03 năm tính từ ngày tốt
nghiệp thể hiện trên văn
bằng tính đến ngày có
thời điểm đóng thầu

Ghi chú:
- Nhà thầu phải cung cấp file quét (scan) các tài liệu sau đây:
+ Bằng tốt nghiệp của các Nhân sự, đối với văn bằng có ngôn ngữ ngoài tiếng
Việt thì phải được dịch thuật sang tiếng Việt.

TT

Nội dung yêu cầu

(1)

(2)

Mức độ đáp ứng
Đạt

Không đạt

(3)

(4)

+ Tài liệu chứng minh kinh nghiệm giảng dạy tương tự của giáo viên nước ngoài:
Tài liệu có xác nhận của nơi công tác.
+ Tài liệu chứng minh nhân sự chủ chốt sẵn sàng thực hiện gói thầu.
+ Các tài liệu khác chứng minh năng lực nhân sự theo yêu cầu của E-HSMT
- Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và
hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 11A, 11B Chương IV
Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về giá
Phương pháp giá thấp nhất:
Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
Bước 1. Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm
giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai.
- Tên gói thầu: Bồi dưỡng nâng bậc năng lực cho giáo viên bộ môn tiếng Anh
chưa đạt chuẩn theo khung năng lực bậc 6 dùng cho Việt Nam, thực hiện Đề án dạy và
học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020.
- Tên dự toán: Bồi dưỡng nâng bậc năng lực cho giáo viên bộ môn tiếng Anh
chưa đạt chuẩn theo khung năng lực bậc 6 dùng cho Việt Nam, thực hiện Đề án dạy và
học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Nguồn vốn:
Sự nghiệp giáo dục và đào tạo ngân sách tỉnh năm 2020 đã giao cho đơn vị tại
Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh.
- Mục đích:
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1 Nội dung công việc Nhà thầu phải thực hiện
Nhà thầu bố trí giảng viên, nhân sự khác tham gia gói thầu, phương tiện và các
điều kiện khác phù hợp theo quy định và đáp ứng dịch vụ theo yêu cầu của gói thầu:
TT

1
1.1

Nội dung, diễn giải cuộc tập huấn bồi dưỡng
Đề án thành phần: Dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục tỉnh
Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
Bồi dưỡng nâng bậc năng lực cho giáo viên bộ môn tiếng Anh chưa đạt
chuẩn
Khảo sát năng lực giáo viên trước bồi dưỡng; Khảo sát cấp chứng nhận
sau bồi dưỡng
Khảo sát, bồi dưỡng:
Khảo sát đầu vào
Số lượng: 100 người. Đối tượng: GV tiểu học, THCS, THPT, trong đó gồm
GV mới tuyển dụng chưa được khảo sát, chứng nhận thấp so với yêu cầu cấp
dạy

Mục đính: để phân loại đối tượng BD
Số phòng thi: 4 phòng
1.1.1 Công tác ra đề
Soạn câu hỏi thi trắc nghiệm
Đề đọc

-

-

Đề nghe
Biên tập câu trắc nghiệm
Đề đọc
Đề nghe
Làm đề tự luận
Đề viết phần 1
Làm đề nói
Phụ cấp tiền trách nhiệm BTC hội đồng coi thi (04 ngày)
4 ngày (khảo sát đầu vào 02 ngày; khảo sát sau bồi dưỡng 02 ngày

Chủ tịch (1 người x 4 ngày)
Phó chủ tịch (01 người x 4 ngày)
Ủy viên, giám sát, thanh tra (6 người x 4 ngày)
Cán bộ coi thi (16 người x 2 ngày)
Chấm thi, phân tích, xử lý kết quả (4 ngày - 2 ngày trước bồi dưỡng, 02
1.1.2
ngày sau bồi dưỡng)
-

-

Chấm bài Nghe (100 bài x 2 lần (trước và sau bồi dưỡng)
Chấm bài Đọc (100 bài x 2 lần (trước và sau bồi dưỡng)
Chấm bài Viết (100 bài x 2 lần (trước và sau bồi dưỡng)
Chấm Nói (100 bài x 2 lần (trước và sau bồi dưỡng)
Làm phách, lên điểm (5 người x 2 ngày * kinh phí (trước và sau bồi dưỡng)

1.1.3 Văn phòng phẩm ngày thi (giấy in đề gốc, đề thi, đề chấm)
Chi phí ăn, nghỉ, đi lại Hội đồng coi thi 02 ngày, chấm thi 02 ngày, 01
ngày đi đường
Phụ cấp lưu trú: 5 ngày x 12 người
Thuê phòng nghỉ: 4 đêm x 12 người
Vé tầu Hà Nội- Lào Cai-Hà Nội (12 người)
Di chuyển nội thành TP (từ nơi ở đến địa điểm học, ... ): 12 người x 4 ngày x
kinh phí
1.1.5 Hỗ trợ điện, nước, phục vụ, vệ sinh phòng thi
1.1.4

-

Phòng thi (4 phòng thi + 01 phòng HĐ + 2 phòng chờ thi nói x 2 ngày)

Phòng chấm (12 người chấm, chia 4 nhóm để thực chấm 2 vòng độc lập: 4
phòng x 2 ngày)
1.1.6 Nước uống cho hội đồng khảo sát, chấm thi

(12 cán bộ làm thi+100 học viên) x kinh phí x 2 ngày
Bồi dưỡng nâng bậc năng lực cho giáo viên bộ môn tiếng Anh chưa đạt
chuẩn (400 tiết)
Chương trình: 400 tiết / bậc (350 tiết giảng viên Việt Nam, 50 tiết giảng viên
người nước ngoài)
Thời gian học: 50 ngày/lớp (tương đương: 10 tuần/lớp), học 5 ngày/tuần, 01
ngày học 8 tiết
Số học viên: 100 học viên
Số lớp: 3 lớp
1.2.1 Cập nhật tài liệu bồi dưỡng
Cập nhật, đổi mới chương trình giảng dạy dựa trên chương trình năm
2018,2019
Chi sửa chữa và biên tập tổng thể
Chi thẩm định, nhận xét
1.2.2 Chi khai giảng, bế giảng
Khai mạc
Ma két ( 1 chiếc x kinh phí)
Nước uống lavie (100 học viên + 30 đại biểu)
1.2

Hỗ trợ điện, nước, vệ sinh (1 ngày x kinh phí)
Bế mạc
Ma két ( 1 chiếc x kinh phí)
Nước uống lavie (100 học viên + 30 đại biểu)
Hỗ trợ điện, nước, vệ sinh (1 ngày x kinh phí)
1.2.3 Chi cho giảng viên
Chi giảng viên người Việt Nam
- Số tiết: 350 tiết/01 lớp, 3 lớp=1.050 tiết
- Thời gian học: 44 ngày (tương đương 9 tuần/lớp), học 05 ngày/tuần, 01
ngày học 8 tiết
- Số giảng viên: 3 giảng viên
Thù lao: 350 tiết x 3 lớp x kinh phí
-

Phụ cấp lưu trú: 7 ngày x 3 giáo viên x 8 tuần + 6 ngày x 3 giáo viên x 1 tuần

-

Tiền nghỉ của giảng viên Việt Nam (6 đêm/tuần x 3 giáo viên x 8 tuần+ 5
đêm/tuần x 3 giáo viên x 1 tuần)

-

Hỗ trợ tiền đi lại (Hà Nội-Lào Cai và ngược lại; di chuyển nội thị TP Lào Cai)
Tàu HN- Lào Cai: 8 đợt/9 tuần x 3 giáo viên + 1 đợt/1 tuần x 3 giáo viên

Di chuyển nội thành TP (từ nơi ở đến địa điểm học, ... ): (3 GV x 5 ngày x 8
tuần + 3 GV x 5 ngày x 1 tuần) x kinh phí
Chi nước uống cho Giảng viên Việt Nam: (3 GV x 5 ngày x 8 tuần + 3 GV x
5 ngày x 1 tuần) x kinh phí

-

Chi giảng viên người Nước ngoài
- Số tiết: 50 tiết/01 lớp, 6 lớp=300 tiết

-

- Thời gian học: 06 ngày/lớp, 01 ngày học 8 tiết
- Số giảng viên: 01 giảng viên
-

Thù lao giảng viên nước ngoài (3 lớp x 50 tiết / lớp x kinh phí)

-

Chi giải khát cho giảng viên nước ngoài

-

Di chuyển nội thành TP (từ nơi ở đến địa điểm học, ... ): (20km/ngày x 0,2 lít
xăng x kinh phí x 7 ngày x 3 lớp)

1.2.4 Hỗ trợ tài liệu, đĩa CD
1.2.5 Hỗ trợ cơ sở vật chất, thiết bị học (46 ngày)
Phòng học (3 phòng x 46 ngày x kinh phí)
Khảo sát cuối khóa+ cấp chứng nhận ( đã bao gồm chi phí hỗ trợ phòng
1.2.6
thi)
2.2 Khối lượng công việc Nhà thầu phải thực hiện
TT

1

1.1

Nội dung, diễn giải cuộc tập
huấn bồi dưỡng

Chi
tiết

Đề án thành phần: Dạy và học
ngoại ngữ trong các cơ sở giáo
dục tỉnh Lào Cai, giai đoạn
2016-2020

100

Bồi dưỡng nâng bậc năng lực
cho giáo viên bộ môn tiếng Anh
chưa đạt chuẩn

100

Kinh phí khảo sát năng lực
giáo viên trước bồi dưỡng;
Kinh phí khảo sát cấp chứng
nhận sau bồi dưỡng
Chi phí khảo sát, bồi dưỡng
Khảo sát đầu vào

Số lớp/
Đơn vị
tính

Thời gian
học
(Ngày)

Số
lượng

Số lượng: 100 người. Đối tượng:
GV tiểu học, THCS, THPT,
trong đó gồm GV mới tuyển
dụng chưa được khảo sát, chứng
nhận thấp so với yêu cầu cấp dạy

1.1.1

-

-

1.1.2
-

Mục đính: để phân loại đối tượng
BD
Số phòng thi: 4 phòng
Công tác ra đề
Soạn câu hỏi thi trắc nghiệm
Đề đọc
Đề nghe
Biên tập câu trắc nghiệm
Đề đọc
Đề nghe
Làm đề tự luận
Đề viết phần 1
Làm đề nói
Phụ cấp tiền trách nhiệm BTC
hội đồng coi thi (04 ngày)
4 ngày (khảo sát đầu vào 02
ngày; khảo sát sau bồi dưỡng 02
ngày
Chủ tịch (1 người x 4 ngày)
Phó chủ tịch (01 người x 4 ngày)
Ủy viên, giám sát, thanh tra (6
người x 4 ngày)
Cán bộ coi thi (16 người x 2
ngày)

100
100
100
100
Ngày
Ngày

4
4

Ngày
Ngày

4
4

Người

24

Người

32

Chấm thi, phân tích, xử lý kết
quả (4 ngày - 2 ngày trước bồi
dưỡng, 02 ngày sau bồi dưỡng)
Chấm bài Nghe (100 bài x 2 lần
(trước và sau bồi dưỡng)
Chấm bài Đọc (100 bài x 2 lần
(trước và sau bồi dưỡng)
Chấm bài Viết (100 bài x 2 lần
(trước và sau bồi dưỡng)
Chấm Nói (100 bài x 2 lần (trước
và sau bồi dưỡng)

Bài

200

Bài

200

Bài

200

Bài

200

Làm phách, lên điểm (5 người x
2 ngay * 160.000đ/ngày (trước
và sau bồi dưỡng)

Ngày

10

1.1.3

Văn phòng phẩm ngày thi (giấy
in đề gốc, đề thi, đề chấm)

Người

200

1.1.4

Chi phí ăn, nghỉ, đi lại Hội
đồng coi thi 02 ngày, chấm thi
02 ngày, 01 ngày đi đường
Người

60

Người

60

Lượt

24

-

-

Phụ cấp lưu trú: 5 ngày x 12
người
Thuê phòng nghỉ: 4 đêm x 12
người
Vé tầu Hà Nội- Lào Cai-Hà Nội
(12 người)
Di chuyển nội thành TP (từ nơi ở
đến địa điểm học, ... ): 12 người
x 4 ngày x 100.000đ/ngày

100

1.1.5

Hỗ trợ điện, nước, phục vụ, vệ
sinh phòng thi

-

Phòng thi (4 phòng thi + 01
phòng HĐ + 2 phòng chờ thi nói
x 2 ngày)

Phòng

14

Phòng chấm (12 người chấm,
chia 4 nhóm để thực chấm 2
vòng độc lập: 4 phòng x 2 ngày)

Phòng

4

Nước uống cho hội đồng khảo
sát, chấm thi
(12 cán bộ làm thi+100 học viên)
x 15.000đ x 2 ngày

Người

224

1.1.6

1.2

Bồi dưỡng nâng bậc năng lực
cho giáo viên bộ môn tiếng Anh
chưa đạt chuẩn (400 tiết)
Chương trình: 400 tiết / bậc (350
tiết giảng viên Việt Nam, 50 tiết
giảng viên người nước ngoài)

1.2.1

Thời gian học: 50 ngày/lớp
(tương đương: 10 tuần/lớp), học
5 ngày/tuần, 01 ngày học 8 tiết
Số học viên: 100 học viên
Số lớp: 3 lớp
Cập nhật tài liệu bồi dưỡng

100 3 lớp

50 ngày

1.2.2

1.2.3
-

Cập nhật, đổi mới chương trình
giảng dạy dựa trên chương trình
năm 2018,2019
Chi sửa chữa và biên tập tổng thể
Chi thẩm định, nhận xét
Chi khai giảng, bế giảng
Khai mạc
Ma két ( 1 chiếc x
500.000đ/chiếc)
Nước uống lavie (100 học viên +
30 đại biểu)
Hỗ trợ điện, nước, vệ sinh (1
ngày x 500.000đ/ngày)
Bế mạc
Ma két ( 1 chiếc x
500.000đ/chiếc)
Nước uống lavie (100 học viên +
30 đại biểu)
Hỗ trợ điện, nước, vệ sinh (1
ngày x 500.000đ/ngày)
Chi cho giảng viên
Chi giảng viên người Việt Nam
- Số tiết: 350 tiết/01 lớp, 3
lớp=1.050 tiết

3

120
120
120

1
130
1

1
130
1

- Thời gian học: 44 ngày
(tương đương 9 tuần/lớp), học
05 ngày/tuần, 01 ngày học 8 tiết

-

-

-

- Số giảng viên: 3 giảng viên
Thù lao: 350 tiết x 3 lớp x
375.000đ/ tiết

Tiết

1050

Phụ cấp lưu trú: 7 ngày x 3 giáo
viên x 8 tuần + 6 ngày x 3 giáo
viên x 1 tuần

đêm

186

Tiền nghỉ của giảng viên Việt
Nam (6 đêm/tuần x 3 giáo viên x
8 tuần+ 5 đêm/tuần x 3 giáo viên
x 1 tuần)

Đêm

159

Hỗ trợ tiền đi lại (Hà Nội-Lào
Cai và ngược lại; di chuyển nội
thị TP Lào Cai)

Tàu HN- Lào Cai: 8 đợt/9 tuần x
3 giáo viên + 1 đợt/1 tuần x 3
giáo viên

đợt

Di chuyển nội thành TP (từ nơi ở
đến địa điểm học, ... ): (3 GV x
5 ngày x 8 tuần + 3 GV x 5 ngày
x 1 tuần) x 100.000đ/ngày

ngày

135

Chi nước uống cho Giảng viên
Việt Nam: (3 GV x 5 ngày x 8
tuần + 3 GV x 5 ngày x 1 tuần) x
15.000đ/ngày

ngày

135

Chi giảng viên người Nước
ngoài
- Số tiết: 50 tiết/01 lớp, 6
lớp=300 tiết
- Thời gian học: 06 ngày/lớp,
01 ngày học 8 tiết
- Số giảng viên: 01 giảng viên
Thù lao giảng viên nước ngoài
(3 lớp x 50 tiết / lớp x 500.000đ/
tiết)

Tiết

150

-

Chi giải khát cho giảng viên
nước ngoài

ngày

33

-

Di chuyển nội thành TP (từ nơi ở
đến địa điểm học, ... ):
(20km/ngày x 0,2 lít xăng x
20.000đ/lít x 7 ngày x 3 lớp)

lít
Học
viên

84
100

Hỗ trợ cơ sở vật chất, thiết bị
học (46 ngày)
Phòng học (3 phòng x 46 ngày x
300.000đ/ phòng)

Phòng

138

Khảo sát cuối khóa+ cấp chứng
nhận ( đã bao gồm chi phí hỗ
trợ phòng thi)

Người

100

-

-

-

1.2.4
1.2.5
1.2.6

Hỗ trợ tài liệu, đĩa CD

48

GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ
XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch
vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:
1. Giải pháp và phương pháp luận;

2. Kế hoạch công tác;

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 4988 dự án đang đợi nhà thầu
  • 679 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 647 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14105 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15893 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây