Gói thầu số 03: Cung cấp vật liệu xây dựng

Tiến trình
Số TBMT
Hình thức đấu thầu
Chào hàng cạnh tranh
Đã xem
24
Gói thầu
Gói thầu số 03: Cung cấp vật liệu xây dựng
Đăng vào
07:34 17/09/2020
Hình thức dự thầu
Đấu thầu qua mạng
Công bố
21:34 24/08/2020
Giá gói thầu
1.963.783.000 VND
Hoàn thành
05:52 17/09/2020
Giá dự thầu
1.961.095.721,02 VND
Tỷ lệ giảm giá (%)
-
Điểm kỹ thuật
Giá đánh giá
Giá dự thầu sau giảm giá
1.961.095.721,0183 VND
Giá trúng thầu
1.961.095.000 VND
Lý do chọn nhà thầu
đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm và kỹ thuật, có giá đề nghị trúng thầu không vượt dự toán của gói thầu
Đính kèm quyết định
Thực hiện trong
240 ngày
Danh sách hàng hóa:
STT Tên hàng hóa Kí hiệu nhãn, mác của sản phẩm Khối lượng mời thầu Đơn vị tính Mô tả hàng hóa Xuất xứ Đơn giá dự thầu(VNĐ) Ghi chú
1 Mua đất đồi để đắp K95 Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật 1637.3361 m3 Theo yêu cầu tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSYC Việt Nam 80.770
2 Bao tải Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật 28.764 m2 Theo yêu cầu tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSYC Việt Nam 19.998
3 Bột đá Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật 43.3857 kg Theo yêu cầu tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSYC Việt Nam 1.055
4 Cát Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật 46.4602 m3 Theo yêu cầu tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSYC Việt Nam 70.549
5 Cát mịn ML=1,5-2,0 Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật 30.2552 m3 Theo yêu cầu tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSYC Việt Nam 82.103
6 Cát vàng Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật 895.2498 m3 Theo yêu cầu tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSYC Việt Nam 251.975
7 Cấp phối đá dăm Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật 1261.1544 m3 Theo yêu cầu tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSYC Việt Nam 211.090
8 Cây chống Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật 59.982 cây Theo yêu cầu tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSYC Việt Nam 27.775
9 Cọc tre Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật 4037.25 m Theo yêu cầu tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSYC Việt Nam 3.889
10 Củi đun Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật 71.91 kg Theo yêu cầu tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSYC Việt Nam 1.111
11 Dây thép Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật 53.1869 kg Theo yêu cầu tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSYC Việt Nam 13.332
12 Đá 1x2 Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật 25.7026 m3 Theo yêu cầu tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSYC Việt Nam 262.196
13 Đá 2x4 Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật 1247.4636 m3 Theo yêu cầu tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSYC Việt Nam 249.975
14 Đá 4x6 Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật 24.456 m3 Theo yêu cầu tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSYC Việt Nam 216.645
15 Đá cấp phối D Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật 19.08 m3 Theo yêu cầu tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSYC Việt Nam 249.975
16 Đá cấp phối D Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật 9.576 m3 Theo yêu cầu tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSYC Việt Nam 249.975
17 Đá hộc Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật 287.652 m3 Theo yêu cầu tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSYC Việt Nam 199.980
18 Đinh Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật 54.1738 kg Theo yêu cầu tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSYC Việt Nam 11.110
19 Gạch không nung 6,5x10,5x22 Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật 34171.5 viên Theo yêu cầu tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSYC Việt Nam 1.389
20 Gỗ chống Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật .9014 m3 Theo yêu cầu tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSYC Việt Nam 2.222.000
21 Gỗ đà nẹp Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật .3857 m3 Theo yêu cầu tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSYC Việt Nam 1.666.500
22 Gỗ làm khe co dãn Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật 19.9303 m3 Theo yêu cầu tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSYC Việt Nam 1.666.500
23 Gỗ nẹp, chống Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật 4.7126 m3 Theo yêu cầu tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSYC Việt Nam 1.666.500
24 Gỗ ván Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật 9.1444 m3 Theo yêu cầu tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSYC Việt Nam 2.222.000
25 Gỗ ván ( cả nẹp) Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật .1301 m3 Theo yêu cầu tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSYC Việt Nam 2.222.000
26 Giấy dầu Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật 8696.259 m2 Theo yêu cầu tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSYC Việt Nam 11.666
27 Nước Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật 296569.1019 lít Theo yêu cầu tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSYC Việt Nam 5
28 Nhựa bi tum số 4 Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật 75.5055 kg Theo yêu cầu tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSYC Việt Nam 11.799
29 Nhựa đường Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật 4982.565 kg Theo yêu cầu tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSYC Việt Nam 11.799
30 Thép tròn D=10mm Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật 1603.9776 kg Theo yêu cầu tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSYC Việt Nam 13.443
31 Thép tròn D=8mm Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật 1607.9875 kg Theo yêu cầu tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSYC Việt Nam 13.443
32 Thép tròn D=6mm Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật 114.2834 kg Theo yêu cầu tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSYC Việt Nam 13.443
33 Xi măng PCB30 Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật 562080.3407 kg Theo yêu cầu tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSYC Việt Nam 1.075
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5048 dự án đang đợi nhà thầu
  • 78 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 75 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14257 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 16075 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây