Gói thầu số 4 (C1-TTH-CS4): Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC và dự toán, khảo sát mối và lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp EPP

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20181010614-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Gói thầu số 4 (C1-TTH-CS4): Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC và dự toán, khảo sát mối và lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp EPP
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (Wb8) tỉnh Thừa Thiên Huế
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

Tên nước: Việt Nam

Tên Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (Wb8) tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

Khoản vay số: CR.5749-VN.

Tên nhiệm vụ: Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC và dự toán, khảo sát mối và lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp EPP.

Số tham chiếu: Gói thầu số 4 (C1-TTH-CS4).

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhận được khoản tín dụng số CR.5749-VN của Hiệp hội Phát triển quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới/WB) để tài trợ cho Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập/VN-DRASIP/WB8, và dự định sẽ dùng một phần kinh phí để chi trả cho các chi phí hợp lệ của dịch vụ tư vấn này. Mô tả tiểu dự án và Dịch vụ tư vấn như sau:

1. Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) gồm: Sửa chữa và nâng cao an toàn 09 hồ chứa nước thuộc trên địa bàn các huyện Phong Điền, Nam Đông và các thị xã Hương Thủy, Hương Trà của tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể:

- Sửa chữa và nâng cao an toàn Hồ Phú Bài 2, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy.

- Sửa chữa và nâng cao an toàn Hồ Phụ Nữ, Xã Phong An, huyện Phong Điền.

- Sửa chữa và nâng cao an toàn Hồ Khe Rưng, Xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà.

- Sửa chữa và nâng cao an toàn Hồ Ba Cửa, Thị trấn Phú Bài, thị xã Hương Thủy.

- Sửa chữa và nâng cao an toàn Hồ Ka Tư, Xã Hương Phú, huyện Nam Đông.

- Sửa chữa và nâng cao an toàn Hồ Cây Cơi, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

- Sửa chữa và nâng cao an toàn Hồ Cừa, Xã Hương Vân, thị xã Hương Trà.

- Sửa chữa và nâng cao an toàn Hồ Tà Rình, Xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông.

- Sửa chữa và nâng cao an toàn Hồ Năm Lăng, Xã Thủy Phương, thị xã Hương Thủy.

2. Tiểu dự án được thực hiện: Năm 2017 ÷ 2022.

3. Mục tiêu và nhiệm vụ chính của dịch vụ sẽ được thực hiện thông qua các nhiệm vụ có liên quan sau đây:

3.1. Mục tiêu: Mục tiêu chính của dịch vụ tư vấn là:

a. Mục tiêu của Tiểu dự án:

- Đảm bảo an toàn hồ chứa, giảm thiểu nguy cơ vỡ đập, bảo vệ người và tài sản ở hạ lưu công trình.

b. Mục tiêu của dịch vụ tư vấn:

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán cho 09 hồ thuộc Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế, khảo sát mối cho 05 hồ phát hiện có mối và lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp (EPP) cho hồ chứa nước Phú Bài 2, theo các quy định hiện hành của Nhà tài trợ.

c. Sự cần thiết của dịch vụ tư vấn:

Yêu cầu lập thiết kế BVTC là yêu cầu bắt buộc theo quy định của của Chính Phủ tại Luật Xây dựng. Chủ đầu tư và nhà thầu thi công sẽ căn cứ vào hồ sơ thiết kế BVTC để triển khai thi công sửa chữa, nâng cấp 09 hồ chứa nước gồm: Đập đất, tràn xả lũ; cống lấy nước, nhà quản lý, đường thi công quản lý.

Kế hoạch ứng phó khẩn cấp (EPP) đối với hồ lớn Phú Bài 2 sẽ được lập chi tiết theo quy định của WB.

3.2. Nhiệm vụ: Nhiệm vụ của Đơn vị tư vấn (Dịch vụ) bao gồm:

- Nghiên cứu, rà soát và đánh giá các tài liệu đã được phê duyệt trong giai đoạn lập BCNCKT.

- Khảo sát bổ sung địa hình, địa chất cần thiết để phục vụ công tác lập thiết kế BVTC.

- Điều tra, khảo sát mối; đưa ra biện pháp xử lý mối đối với 05 hồ phát hiện có mối.

- Lập thiết kế BVTC và dự toán.

- Lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp cho hồ chứa nước Phú Bài 2 theo quy định của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam.

4. Ban Quản lý Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế mời các đơn vị tư vấn có đủ tư cách hợp lệ theo quy định bày tỏ sự quan tâm của mình đối với dịch vụ tư vấn nêu trên. Các Tư vấn quan tâm phải cung cấp thông tin cho thấy mình có đủ năng lực và kinh nghiệm liên quan để thực hiện dịch vụ.

Đơn vị tư vấn quan tâm cần chú ý khoản 1.9 trong Sổ tay hướng dẫn của WB Hướng dẫn: Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng Thế giới xuất bản tháng 1 năm 2011 (“Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn”), đưa ra quy định trong chính sách của WB khi xảy ra xung đột lợi ích. Ngoài ra, xin vui lòng tham khảo các thông tin cụ thể về xung đột lợi ích liên quan đến nhiệm vụ này:

Mâu thuẫn về lợi ích

1.9. Chính sách của Ngân hàng quy định rằng chuyên gia tư vấn phải thực hiện việc tư vấn có tính chất chuyên môn, khách quan, trung lập và luôn luôn đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết, không xét đến công việc có thể được giao trong tương lai, và trong khi cung cấp dịch vụ tránh những mâu thuẫn với các công việc khác hoặc với lợi ích riêng của công ty tư vấn. Chuyên gia tư vấn sẽ không được thuê để thực hiện bất kỳ công việc nào có thể dẫn đến mâu thuẫn với nghĩa vụ trước đây hoặc hiện nay của chuyên gia tư vấn đối với khách hàng khác, hoặc công việc có thể đặt họ vào tình thế không thể thực hiện công việc mang lại lợi ích cao nhất cho Bên vay. Không xét đến giới hạn của tính tổng quát của quy chế này, chuyên gia tư vấn cũng sẽ không được thuê trong những tình huống được nêu dưới đây:

a) Mâu thuẫn giữa các hoạt động tư vấn và mua sắm hàng hoá, công trình hoặc dịch vụ tư vấn khác (nghĩa là các dịch vụ khác ngoài dịch vụ tư vấn nêu trong Hướng dẫn này): Một công ty đã được Bên Vay thuê cung cấp hàng hoá, công trình hoặc dịch vụ phi tư vấn cho một dự án, và mỗi chi nhánh của công ty sẽ bị coi là không đủ tư cách để sau đó cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến những hàng hoá, công trình hoặc dịch vụ đó. Ngược lại, một công ty được thuê cung cấp dịch vụ tư vấn cho việc chuẩn bị hoặc thực hiện một dự án và mỗi chi nhánh của công ty sau đó sẽ bị coi là không đủ tư cách để cung cấp những hàng hoá, công trình hoặc dịch vụ (không phải những dịch vụ tư vấn nêu trong Hướng dẫn này) là kết quả hoặc trực tiếp có liên quan đến dịch vụ tư vấn của công ty đã cung cấp cho quá trình chuẩn bị hoặc thực hiện này.

b) Mâu thuẫn giữa các công việc được giao về tư vấn: Kể cả Tư vấn (bao gồm cả nhân lực và tư vấn phụ của họ) hay chi nhánh của tư vấn đều không được thuê để thực hiện công việc nào mà về tính chất của công việc đó có thể gây mâu thuẫn với công việc khác của nhà tư vấn. Ví dụ, chuyên gia tư vấn được thuê chuẩn bị thiết kế kỹ thuật cho một dự án hạ tầng sẽ không được chuẩn bị một đánh giá độc lập về môi trường cho cùng dự án đó và chuyên gia tư vấn hỗ trợ khách hàng trong tư nhân hoá tài sản công sẽ không được mua hoặc tư vấn cho người mua những tài sản đó. Tương tự như vậy, các tư vấn được thuê để chuẩn bị Điều khoản tham chiếu (TOR) cho một công việc nào sẽ không được thuê thực hiện nhiệm vụ được đề cập đó.

c) Mối quan hệ với cán bộ của Bên vay: Các công ty tư vấn (bao gồm nhân lực và tư vấn phụ của họ) có quan hệ công việc hoặc gia đình với một thành viên của đội ngũ cán bộ Bên vay (hoặc cán bộ của cơ quan thực hiện dự án hoặc bên hửơng lợi của khoản vay) trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến bất kỳ phần nào của: (i) chuẩn bị TOR của hợp đồng, (ii) quá trình tuyển chọn cho hợp đồng hoặc (iii) giám sát hợp đồng này, có thể không được trao hợp đồng trừ khi mâu thuẫn bắt nguồn từ mối quan hệ này đã được giải quyết theo cách được Ngân hàng chấp thuận trong suốt quá trình tuyển chọn và thực hiện hợp đồng.

d) Tư vấn nộp duy nhất một hồ sơ thầu, hoặc là nhà thầu độc lập hoặc là liên danh với đối tác khác. Nếu tư vấn đã tham gia vào liên danh mà nộp hoặc tham gia nhiều hơn một hồ sơ thầu sẽ bị loại. Tuy nhiên điều này không cấm việc một nhà thầu tham gia như một nhà thầu phụ hoặc như một nhà thầu độc lập trong nhiều hơn một hồ sơ thầu khi chứng minh đủ điều kiện và nếu được phép bởi RFP.

5. Tư vấn có thể liên kết với các đơn vị tư vấn khác với các hình thức liên danh, hoặc liên doanh, hoặc thầu phụ để tăng cường năng lực của tư vấn.

6. Đơn vị tư vấn sẽ được lựa chọn theo hình thức tuyển chọn dựa trên cơ sở năng lực của tư vấn (CQS), phương pháp được quy định trong Hướng dẫn tư vấn của WB.

7. Hồ sơ quan tâm phải gửi bằng hình thức dạng văn bản bằng Tiếng Việt (01 bản gốc và 04 bản chụp) tới địa chỉ sau đây (đến nộp trực tiếp, bằng thư, bằng fax, bằng thư điện tử) không muộn hơn 08 giờ 00, (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 10 năm 2018.

8. Các nhà thầu tư vấn hợp lệ có quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin và nhận Hồ sơ mời quan tâm tại địa chỉ dưới đây trong khoảng thời gian từ 07 giờ 30 ngày 09 tháng 10 năm 2018 đến trước 8 giờ 00 ngày 23 tháng 10 năm 2018 (trong giờ hành chính).

Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế.

Địa chỉ: Số 03 đường Lê Hồng Phong, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Số điện thoại: 0234.3837390; 0234.3848730.

E-mail: thuathienhuewb8@gmail.com


Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây