Rà soát, đánh giá những tác động của VPA/FLEGT đến các hộ trồng rừng quy mô nhỏ trong bối cảnh TCC ngành NN, đề xuất giải pháp và thay đổi chính sách và đánh giá hiện trạng tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị tại tỉnh Lâm Đồng (CQS-A11).

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20181039441-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Rà soát, đánh giá những tác động của VPA/FLEGT đến các hộ trồng rừng quy mô nhỏ trong bối cảnh TCC ngành NN, đề xuất giải pháp và thay đổi chính sách và đánh giá hiện trạng tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị tại tỉnh Lâm Đồng (CQS-A11).
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Hợp phần A – Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Hợp phần A, dự án VNSAT – Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Địa chỉ: Tầng 3, Nhà D, Nhà Khách La Thành, 226 phố Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 32373795. Fax: 024 32373794. E-mail: hpa.vnsat@gmail.com

Mã số thuế:0107386028

A. Thông tin đăng tải rút gọn

1. Tên gói thầu: Rà soát, đánh giá những tác động của VPA/FLEGT đến các hộ trồng rừng quy mô nhỏ trong bối cảnh TCC ngành NN, đề xuất giải pháp và thay đổi chính sách và đánh giá hiện trạng tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị tại tỉnh Lâm Đồng (CQS-A11).

- Loại gói thầu: Tư vấn

- Giá gói thầu: 2,6 tỷ đồng

- Nội dung chính của gói thầu bao gồm:

Mục tiêu nhiệm vụ

- Phân tích, đánh giá được tác động tiềm năng của việc thực thi Hiệp định Đối tác Tự nguyện (VPA) về Thực thi Lâm luật, Quản trị Rừng và Thương mại Lâm sản (FLEGT) [viết tắt là VPA/FLEGT] đối với hộ gia đình [HGĐ] tham gia chuỗi cung gỗ rừng trồng.

- Đề xuất được các giải pháp nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực nếu có của việc thực thi Hiệp định VPA/FLEGT đối với HGĐ tham gia chuỗi gỗ rừng trồng.

- Cung cấp thông tin và cơ sở thực tiễn về hiệu quả của việc liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh nói chung, một số sản phẩm chủ lực của tỉnh nói riêng nhằm hỗ trợ cho Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng xây dựng chính sách, giải pháp phù hợp và tổ chức triển khai liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp nói chung, nhất là các sản phẩm chủ lực, góp phần thực hiện thành công kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh.

Phạm vi nhiệm vụ và đối tượng công việc

Phạm vi và nhiệm vụ công việc của Công ty tư vấn sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn trong những công việc chính như sau:

Hoạt động 1: Rà soát, đánh giá những tác động của VPA/FLEGT đến các hộ trồng rừng quy mô nhỏ trong bối cảnh TCC ngành NN và đề xuất giải pháp và thay đổi chính sách

* Phạm vi và đối tượng công việc

- Lựa chon 8 tỉnh để đánh giá cụ thể.

- Những điểm mới của Hiệp định VPA/FLEGT được tập trung nghiên cứu và phân tích, theo đó nhóm tư vấn tập trung nghiên cứu đánh giá sự tuân thủ của HGĐ tham gia chuỗi cung trong việc tuân thủ các quy định về khai thác gỗ; quyền sử dụng đất, sử dụng rừng và tuân thủ các quy định về kiểm soát chuỗi cung.

- Đối tượng: Hộ gia đình tham gia chuỗi cung gỗ rừng trồng.

* Nhiệm vụ

- Đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh rừng trồng của hộ gia đình.

- Phân tích, đánh giá thực trạng về năng lực tuân thủ các quy định hiện hành về gỗ hợp pháp và phân tích những tác động của việc thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT đối với HGD tham gia chuỗi cung gỗ rừng trồng.

- Đề xuất các giải pháp tăng cường năng lực của các HGĐ tham gia chuỗi cung gỗ rừng trồng trong việc tuân thủ các quy định về gỗ hợp pháp của Hiệp định VPA/FLEGT, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp.

Hoạt động 2: Đề xuất giải pháp và thay đổi chính sách và đánh giá hiện trạng tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị tại tỉnh Lâm Đồng

* Phạm vi công việc

- Khảo sát, đánh giá tình hình sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014 – 2017.

- Đề xuất kế hoạch tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ nông sản đến năm 2025 (phân kỳ đến năm 2020 và năm 2025) và cơ chế chính sách, giải pháp tổ chức thực hiện.

Ngoài phạm vi và nhiệm vụ nêu trên, Tư vấn sẽ làm việc, phối hợp với các cơ quan liên quan cấp Trung ương và Địa phương; các Viện nghiên cứu; và các Tư vấn khác của dự án để hoàn thành nhiệm vụ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 8 tháng.

2. Tên dự án: Hợp phần A: Tăng cường năng lực và thể chế thực hiện tái cơ cấu - Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT)

3. Nguồn vốn: Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA).

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS).

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành Hồ sơ mời quan tâm: từ 9 giờ 00 sáng, ngày 19 tháng 10 năm 2018 đến trước 16 giờ 00 chiều (giờ Hà Nội), ngày 02 tháng 11 năm 2018

7. Địa điểm phát hành Hồ sơ mời quan tâm: Ban Quản lý dự án Hợp phần A, Tầng 3, Nhà D, Nhà Khách La Thành, 226 phố Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024 32373795. Fax: 024 32373794. E-mail: hpa.vnsat@gmail.com

8. Giá bán 01 bộ HSMT: Hồ sơ mời quan tâm phát hành miễn phí cho nhà thầu bày tỏ quan tâm.

9. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng

10. Thời điểm đóng thầu 16 giờ 00 chiều (giờ Hà Nội), ngày 02 tháng 11 năm 2018.

11. Thời điểm mở thầu 16 giờ 05 chiều (giờ Hà Nội), ngày 02 tháng 11 năm 2018.

B. Thông tin đăng tải chi tiết

Ban Quản lý dự án Hợp phần A, dự án VNSAT – Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mời các đơn vị tư vấn có đủ tư cách hợp lệ (“tư vấn”) bày tỏ quan tâm của mình đối với việc cung cấp dịch vụ tư vấn nêu trên. Các tư vấn quan tâm cần phải cung cấp thông tin chứng minh rằng họ có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu và kinh nghiệm liên quan đến thực hiện các dịch vụ tư vấn. Tiêu chuẩn đánh giá danh sách ngắn được dựa trên: (i) năng lực quản lý và tổ chức thực hiện của công ty;

(ii) năng lực chuyên môn; (iii) kinh nghiệm thực hiện các nhiệm vụ tương tự; và (iv) kinh nghiệm làm việc với các cơ quan liên quan đến nhiệm vụ.

Các đơn vị tư vấn quan tâm cần chú ý đến đoạn 1.9 tại Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn [thuộc khoản vay IBRD; khoản tín dụng & tài trợ không hoàn lại IDA do bên vay của Ngân hàng Thế giới thực hiện [phát hành tháng 1/2011, sửa đổi tháng 7/2014] (“Hướng dẫn tư vấn”).

Tư vấn có thể liên kết với các đơn vị tư vấn khác với các hình thức liên danh, hoặc liên doanh, hoặc thầu phụ để tăng cường năng lực của tư vấn.

Tư vấn sẽ được tuyển chọn theo phương pháp tuyển chọn dựa trên cơ sở năng lực của tư vấn (CQS), tuân theo các yêu cầu quy định tại Hướng dẫn tư vấn.

Hồ sơ bày tỏ quan tâm phải được gửi bằng hình thức dạng văn bản tiếng Việt tới địa chỉ nêu trên [đến nộp trực tiếp, hoặc chuyển bằng thư tín, hoặc fax hoặc thư điện tử]. Các đơn vị tư vấn quan tâm phải nộp Hồ sơ quan tâm của mình trước 16 giờ 00 chiều (giờ Hà nội), ngày 02 tháng 11 năm 2018

Tư vấn quan tâm muốn biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ tới địa chỉ dưới đây từ 8h30 sáng đến 16h45 chiều (giờ Hà nội) các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

Nguyễn Văn Việt

Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây