Gói thầu số 01( C1-LC-CS3): Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự toán

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20181111689-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Gói thầu số 01( C1-LC-CS3): Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự toán
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM

Tên nước: Việt Nam

Tên dự án: Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8).

Tên tiểu dự án: Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Lào Cai

Khoản vay số: 5749-VN

Tên nhiệm vụ: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán.

Số tham chiếu: Gói thầu C1-LC-CS3.

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng tài trợ từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA)/ Ngân hàng Thế giới (WB), thông qua Hiệp định vay số 5749-VN ký kết ngày 8/4/2016, để tài trợ thực hiện Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) và dự định sử dụng một phần của nguồn vốn trên chi trả cho dịch vụ tư vấn: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán, Tiểu dự án WB8 tỉnh Lào Cai.

Dịch vụ tư vấn (“Tư vấn”) bao gồm:

1. Tư vấn có nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán cho các đập thuộc Tiểu Dự án WB8 tỉnh Lào Cai. Tiểu dự án bao gồm 06 hồ chứa trên địa bàn 6 xã, thị trấn của 4 huyện: Thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát; xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng; xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng; thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên; xã Khánh Yên Hạ, xã Tân An, huyện Văn Bàn thuộc tỉnh Lào Cai.

2. Thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn: 75 ngày

3. Mục tiêu và nhiệm vụ của tư vấn:

Hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của nhà nước và khung chính sách an toàn của WB theo dự án đã được phê duyệt.

4. Phạm vi dịch vụ tư vấn:

Phạm vi dịch vụ của tư vấn sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn công trình:

+ Khảo sát địa hình, địa chất: Tận dụng tối đa tài liệu khảo sát địa hình, địa chất đã thực hiện ở giai đoạn lập BCNCKT, để khảo sát, đo vẽ địa hình bổ sung đảm bảo cho công tác lập thiết kế BVTC.

+ Khảo sát địa chất thủy văn tại tuyến chọn của các công trình chính để làm cơ sở cho giải pháp kỹ thuật sửa chữa, nâng cấp công trình. Xác định đầy đủ và chính xác các thông số địa kỹ thuật để phục vụ cho việc lập TKBVTC

- Lập thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán:

+ Lập bản vẽ thiết kế bản vẽ thi công cho các hạng mục công trình.

+ Lập tổng dự toán đầu tư xây dựng cho từng công trình riêng biệt và cho tiểu dự án.

Sản phẩm của tư vấn: Thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán phải được trình bày bằng tiếng Việt, tiếng Anh (nếu yêu cầu).

Ban Quản lý dự án WB8 tỉnh Lào Cai mời các công ty tư vấn hợp lệ theo quy định hiện hành của Việt Nam (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm của mình trong việc cung cấp Dịch vụ. Các đơn vị quan tâm cần phải cung cấp thông tin thể hiện được năng lực, trình độ và kinh nghiệm liên quan đạt yêu cầu để thực hiện Dịch vụ này. Các thông tin này bao gồm: Đăng ký hoạt động kinh doanh; Năng lực tài chính; Đội ngũ các chuyên gia hiện có; Kê khai các kinh nghiệm thực hiện các dự án có liên quan (bao gồm nguồn vốn thực hiện); Có chứng chỉ năng lực hoạt động theo quy định của Bộ xây dựng gồm: Khảo sát địa hình, địa chất và thiết kế công trình thủy lợi từ hạng III trở lên, chứng chỉ hành nghề lập dự toán, chủ nhiệm dự án phù hợp theo quy định.

Đơn vị tư vấn quan tâm cần chú ý khoản 1.9 trong Sổ tay hướng dẫn của WB Hướng dẫn: Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng Thế giới xuất bản tháng 1 năm 2011 (“Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn”) đưa ra quy định trong chính sách của WB khi xảy ra xung đột lợi ích. (download: http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/278019-1308067833011/Consultant_GLs_English_Final_Jan2011.pdf ).

Tư vấn có thể liên kết với các đơn vị tư vấn khác với các hình thức liên danh hoặc thầu phụ để tăng cường năng lực của tư vấn.

Đơn vị tư vấn sẽ được lựa chọn theo hình thức Lựa chọn trên cơ sở năng lực tư vấn (CQS), phương pháp được quy định trong Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn của WB.

Thông tin thêm xin liên lạc để lấy tại địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính: Ban Quản lý dự án WB8 tỉnh Lào Cai, Tầng 3, Khối 9, Đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Các đơn vị tư vấn quan tâm phải hộp hồ sơ bày tỏ quan tâm theo hình thức dạng văn bản (01 bản gốc và 03 bản chụp) tới địa chỉ dưới đây (đến nộp trực tiếp, hoặc chuyển bằng thư tín, hoặc fax, hoặc thư điện tử) trước 08h30 (giờ Hà Nội), ngày 23 tháng 11 năm 2018.

Ban Quản lý dự án WB8 tỉnh Lào Cai.

Người nhận: Ông Nguyễn Ngọc Khởi - Giám đốc ban

Địa chỉ: Tầng 3, Khối 9, Đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Số điện thoại: 0214 3821 346; fax: 0214 3821 346

Địa chỉ email: laocaiwb8@gmail.com

Phụ lục – Tiêu chí đánh giá năng lực và kinh nghiệm tư vấn

TT

Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm tối đa

I

Yêu cầu về tư cách hợp lệ và năng lực

40

1

Có đầy đủ tư cách pháp nhân phù hợp với phạm vi công việc, có năng lực hoạt động xây dựng theo quy định.

5

2

Có hệ thống tổ chức, quản lý chất lượng phù hợp với các quy định hiện hành (Nhà thầu cần cung cấp giấy chứng nhận hoặc phải mô tả sơ đồ tổ chức, quản lý chất lượng của mình).

5

3

Có chứng chỉ năng lực hoạt động: Khảo sát địa hình, địa chất và thiết kế công trình thủy lợi hạng III trở lên, có chứng chỉ hành nghề lập dự toán, chủ nhiệm dự án phù hợp theo quy định.

5

4

Có năng lực tài chính hiện tại lành mạnh được chứng minh thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc cơ quan thuế xác nhận trong 03 năm (2015, 2016, 2017) và phải đạt yêu cầu tối thiểu là giá trị tài sản ròng của Nhà thầu trong năm gần nhất được tính bằng chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nợ phải dương.

10

5

Có đủ thiết bị và các phần mềm cần thiết để thực hiện các công việc: khảo sát địa hình, địa chất, lấy mẫu thí nghiệm, thu thập số liệu, lập báo cáo, tính toán thủy lực, thủy văn...

5

6

Có khả năng huy động đội ngũ chuyên gia có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm về các lĩnh vực sau: Thủy lợi, thủy văn, thủy công, cơ khí, kinh tế, địa hình, địa chất, dự toán.

10

II

Yêu cầu về kinh nghiệm

60

1

Có kinh nghiệm ít nhất 07 năm về công tác tư vấn khảo sát lập thiết kế công trình thủy lợi.

21

2

Có kinh nghiệm hoàn thành thực hiện 03 hợp đồng khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công các công trình về hồ đập trong 7 năm trở lại đây.

33

3

Có kinh nghiệm hoàn thành thực hiện hợp đồng khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công các công trình về hồ đập tại khu vực có điều kiện địa lý tương tự.

6

Tổng cộng

100

Phương pháp đánh giá hồ sơ quan tâm như sau: Xuất sắc: đạt 100% điểm tối đa, Rất tốt: đạt 90% điểm tối đa, Tốt: 80% điểm tối đa, Trung Bình: 70% điểm tối đa, dưới Trung bình: loại

Lưu ý:

- Đơn vị tư vấn phải đáp ứng các yêu vầu về tư cách hợp lệ theo quy định tại “Hướng dẫn: Tuyển chọn và thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng thế giới – tháng 1/2011”.

Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây