Gói thầu số 01 (C1-QN-GD2-CS1): Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và kiểm tra an toàn đập

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20181122086-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Gói thầu số 01 (C1-QN-GD2-CS1): Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và kiểm tra an toàn đập
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn II) thuộc Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI QUAN TÂM

Tên nước: Việt Nam

Tên Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn II) thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

Khoản vay số: CR.5749-VN.

Tên nhiệm vụ: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và kiểm tra an toàn đập

Số tham chiếu: Gói thầu số 01 (C1-QN-GD2-CS1).

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhận được khoản tín dụng số CR.5749-VN của Hiệp hội Phát triển quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới/WB) để tài trợ cho Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập/VN-DRASIP/WB8, và dự định sẽ dùng một phần kinh phí để chi trả cho các chi phí hợp lệ của dịch vụ tư vấn này. Mô tả tiểu dự án và Dịch vụ tư vấn như sau:

1. Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn II) thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) gồm: Sửa chữa và nâng cao an toàn 08 hồ chứa nước thuộc địa bàn các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi.

2. Tiểu dự án được thực hiện: Năm 2018 -:- 2022.

3. Mục tiêu và nhiệm vụ chính của dịch vụ sẽ được thực hiện thông qua các nhiệm vụ có liên quan sau đây:

3.1. Mục tiêu chính của dịch vụ

- Khảo sát địa hình, địa chất của 08 công trình của Tiểu dự án để đánh giá các điều kiện tự nhiên, thủy văn, địa chất nền ... làm tài liệu cơ sở thiết kế các công trình, phục vụ việc chọn giải pháp, tính toán thiết kế, bố trí công trình, xác định phạm vi ảnh hưởng việc xây dựng công trình đến xung quanh, đánh giá điều kiện cung cấp vật liệu cho việc xây dựng công trình, thu thập những tài liệu nhằm xác định chính xác về khối lượng và tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

- Cung cấp tài liệu khí tượng - thủy văn để tính toán phục vụ lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở; các đặc trưng địa hình của lưu vực; các tham số khí hậu khu vực dự án; Lượng mưa lũ và mưa năm của lưu vực; chế độ phân phối dòng chảy năm cũng như chế độ lũ trên lưu vực; Tổng lượng nước chảy bình quân năm vào lưu vực, lượng lũ ứng với tần suất của công trình, lượng bùn cát trung bình hàng năm của lưu vực.

- Đánh giá an toàn đập 08 hồ chứa nước và các công trình phụ trợ đảm bảo cho Chủ đầu tư áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn đập. Mục tiêu này sẽ đạt được bằng cách kiểm tra trực quan đập, các công trình phụ và đánh giá các điều kiện an toàn của hồ và đập, kể cả qui trình quản lý, vận hành và bảo trì hiện nay. Việc đánh giá tuân thủ các quy trình quy phạm của Việt Nam

3.2. Nhiệm vụ chính của dịch vụ:

a) Báo cáo nghiên cứu khả thi:

- Khảo sát địa hình: Hồ chứa nước Ông Thơ khảo sát lòng hồ, đập, tràn, đường thi công kết hợp quản lý, bãi vật liệu; hồ chứa nước Tuyền Tung lòng hồ, đập, đường thi công kết hợp quản lý; các hồ còn lại khảo sát đập, tràn, cống, đường thi công kết hợp quản lý và bãi vật liệu.

- Khảo sát địa chất: Hồ chứa nước Ông Thơ khảo sát đập, tràn, bãi vật liệu; hồ chứa nước Tuyền Tung khảo sát đập; các hồ còn lại khảo sát đập, tràn, cống và bãi vật liệu.

- Khảo sát điều tra đánh giá mức độ ổn định, sạt lở mái, thấm qua công trình đầu mối của các công trình để đề xuất giải pháp sửa chữa, nâng cấp công trình phù hợp.

- Khảo sát đánh giá mức độ ổn định của các tràn xả lũ, cống lấy nước trong thân đập để đề xuất phương án sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới các hạng mục bảo đảm an toàn, ổn định và kết hợp cầu giao thông nội vùng dự án.

- Khảo sát đánh giá một số tuyến đường thi công kết hợp quản lý, vị trí xây dựng nhà quản lý.

- Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cho từng công trình và cho tiểu dự án. Lập bản vẽ thiết kế cơ sở cho các hạng mục công trình và Lập tổng mức đầu tư xây dựng cho từng công trình và cho tiểu dự án.

- Báo cáo nghiên cứu khả thi cần tuân thủ nội dung của QCVN 04-01: 2010/BNNPTNT.

b) Báo cáo kiểm tra an toàn đập:

- Điều tra, khảo sát thực địa thu thập các tài liệu về các công trình dân sinh kinh tế, dân số ảnh hưởng hạ lưu, các tài liệu kinh tế xã hội của tỉnh, đánh giá về an toàn đập của các đập thuộc 08 hồ chứa và thu thập các tài liệu khác về thể chế liên quan đến công tác đánh giá an toàn đập của dự án.

- Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, các tài liệu về Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế chi tiết của TDA và bằng các công cụ, phần mềm sẵn có để:

+ Tính toán, đánh giá về mức độ an toàn của các giải pháp thiết kế trong giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và giai đoạn thiết kế chi tiết.

+ Xem xét và đánh giá tính phù hợp về mức độ an toàn của các giải pháp thiết kế trong giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, và giai đoạn thiết kế chi tiết.

- Trên cơ sở các tài liệu thu thập, kết quả phân tích đánh giá, lập Báo cáo Kiểm tra an toàn đập của Tiểu dự án theo quy định của Khung an toàn đập của dự án đã được WB thông qua và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

4. Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi mời các đơn vị tư vấn có đủ tư cách hợp lệ theo quy định bày tỏ sự quan tâm của mình đối với dịch vụ tư vấn nêu trên. Các Tư vấn quan tâm phải cung cấp thông tin cho thấy mình có đủ năng lực và kinh nghiệm liên quan để thực hiện dịch vụ.

Đơn vị tư vấn quan tâm cần chú ý khoản 1.9 trong Sổ tay hướng dẫn của WB Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng Thế giới xuất bản tháng 1/2011, quy định trong chính sách của WB khi xảy ra xung đột lợi ích.

5. Tư vấn có thể liên kết với các đơn vị tư vấn khác với các hình thức liên danh, hoặc liên doanh, hoặc thầu phụ để tăng cường năng lực của tư vấn.

6. Đơn vị tư vấn được lựa chọn theo hình thức tuyển chọn dựa trên cơ sở năng lực của tư vấn (CQS), quy định trong Hướng dẫn tư vấn của WB.

7. Hồ sơ quan tâm phải gửi bằng bản in hình thức dạng văn bản bằng Tiếng Việt (01 bản gốc và 04 bản chụp) tới địa chỉ sau đây (người mang đến, bằng thư, bằng fax) đến địa chỉ ghi ở dưới đây vào lúc hoặc trước 14 giờ 00 phút, (giờ Hà Nội) ngày 28 tháng 11 năm 2018.

8. Các nhà thầu tư vấn hợp lệ có quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin và nhận Hồ sơ mời quan tâm tại địa chỉ dưới đây trong khoảng thời gian từ 14 giờ 00 phút (giờ Hà Nội), ngày 14 tháng 11 năm 2018 đến trước 14 giờ 00 phút (giờ Hà Nội), ngày 28 tháng 11 năm 2018 (trong giờ hành chính).

Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ: Tầng 3, Số 182 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Số điện thoại: 84.0255.3816869-3826869

Số fax: 84.0255.3735745

E-mail: quangngaiwb8@gmail.com

Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây