Gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20181231649-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thái Nguyên
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM

Tên nước: Việt Nam

Tên dự án: Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

Tên tiểu dự án: Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thái Nguyên

Khoản vay số: Cr. 5749 – VN

Tên nhiệm vụ: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán

Số tham chiếu: Gói thầu C3-THAINGUYEN-CS3

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng tài trợ từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA)/ Ngân hàng Thế giới (WB), thông qua Hiệp định vay số 5749-VN ký kết ngày 8/4/2016, để tài trợ thực hiện Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) và dự định sử dụng một phần của nguồn vốn trên chi trả cho dịch vụ tư vấn: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán, tiểu dự án WB8 tỉnh Thái Nguyên.

Dịch vụ tư vấn (“Tư vấn”) bao gồm:

1. Mục tiêu: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công (BVTC) - Dự toán cho 10 hồ chứa nước trên địa bàn các huyện Võ Nhai, Định Hóa, Đại Từ, Đồng Hỷ, Phú Bình, thị xã Phổ Yên và thành phố Sông Công thuộc tỉnh Thái Nguyên, trên cơ sở Báo cáo Nghiên cứu khả thi (BCNCKT) đã được duyệt, bao gồm cả việc tư vấn thiết kế để nâng cấp và trang bị hệ thống thiết bị quan trắc, dự báo và vận hành nhằm giúp chủ động ứng phó, phòng ngừa đảm bảo an toàn hồ chứa.

2. Nhiệm vụ: Nghiên cứu, rà soát và đánh giá các tài liệu đã được phê duyệt trong giai đoạn lập BCNCKT; Khảo sát bổ sung địa hình, địa chất cần thiết để phục vụ công tác lập thiết kế BVTC; Lập thiết kế BVTC và dự toán.

3. Thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn: 02 tháng.

Ban Quản lý dự án Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập tỉnh Thái Nguyên mời các công ty tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm của mình trong việc cung cấp Dịch vụ. Các đơn vị quan tâm cần phải cung cấp thông tin thể hiện được trình độ và kinh nghiệm liên quan đạt yêu cầu để thực hiện Dịch vụ. Các tiêu chí để lựa chọn danh sách ngắn dựa trên cơ sở yêu cầu về năng lực (tư cách pháp nhân, năng lực tài chính, thiết bị máy móc và các phần mềm, đội ngũ chuyên gia) và năng lực kinh nghiệm (Số năm kinh nghiệm, kinh nghiệm thực hiện các dịch vụ tư vấn có tính chất tương tự có xem xét đến cả nguồn vốn đầu tư)

Đơn vị tư vấn quan tâm cần chú ý khoản 1.9 trong Sổ tay hướng dẫn của WB Hướng dẫn: Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng Thế giới xuất bản tháng 01/2011 (“Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn”), đưa ra quy định trong chính sách của WB khi xảy ra xung đột lợi ích (download: http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/2780191308067833011/Consultant_GLs_English_Final_Jan2011.pdf )

Tư vấn có thể liên kết với các đơn vị tư vấn khác với các hình thức liên danh, hoặc thầu phụ để tăng cường năng lực của tư vấn.

Đơn vị tư vấn sẽ được lựa chọn thông qua hình thức “Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn” (CQS) được quy định trong Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn của WB.

Hồ sơ Bày tỏ quan tâm phải được gửi bằng bản in (01 bản gốc và 03 bản chụp) đến địa chỉ ghi ở dưới đây [đến nộp trực tiếp hoặc chuyển bằng thư tín (Căn cứ thời gian gửi trên dấu bưu điện)] trước 08 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 01 năm 2019.

Tư vấn quan tâm có thể biết thêm thông tin chi tiết tại địa chỉ dưới đây trong giờ làm việc (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính).

Địa chỉ: Ban Quản lý dự án Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập tỉnh Thái Nguyên

Tầng 2, Trụ sở Đa Trung tâm, tổ 25, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Số điện thoại: 0208 3753 968 Số fax: 0208 3855 587

E-mail: thainguyenwb8@gmail.com


Phụ lục 1 – Tiêu chí đánh giá năng lực và kinh nghiệm tư vấn

TT

Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm tối đa

I

Yêu cầu về năng lực

40

1

Đơn vị tư vấn phải là một đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và đăng ký kinh doanh phù hợp với phạm vi công việc.

05

2

Đơn vị tư vấn phải có chứng chỉ năng lực hoạt động tư vấn phù hợp theo quy định của pháp luật về xây dựng.

05

3

Có hệ thống tổ chức, quản lý chất lượng phù hợp với quy định hiện hành. (Nhà thầu cần cung cấp giấy chứng nhận hoặc phải mô tả sơ đồ tổ chức, quản lý chất lượng của mình).

05

4

Có năng lực về tài chính hiện tại lành mạnh. (Được chứng minh thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính khác được Chủ đầu tư chấp nhận trong 03 năm (2015, 2016, 2017) và phải đạt yêu cầu tối thiểu là giá trị tài sản ròng của Nhà thầu trong năm gần nhất được tính bằng chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nợ phải dương)

10

5

Có cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động khảo sát, thiết kế công trình thủy lợi.

05

6

Có đủ đội ngũ chuyên gia đúng với chuyên môn và kỹ năng cần thiết để thực hiện gói thầu này.

10

II

Yêu cầu về kinh nghiệm

60

1

Đơn vị tư vấn có 10 năm kinh nghiệm về tư vấn khảo sát, thiết kế công trình thủy lợi (trường hợp Tư vấn là liên danh của nhiều nhà thầu, số năm kinh nghiệm của nhà thầu sẽ là số năm kinh nghiệm của thành viên có số năm kinh nghiệm cao nhất)

15

2

Có kinh nghiệm thực hiện 5 hợp đồng tương tự về quy mô, tính chất gói thầu. Giá trị hợp đồng tương tự ≥70% giá trị gói thầu.

35

3

Có kinh nghiệm tham gia ít nhất 02 dự án/dịch vụ tương tự (về quy mô, tính chất gói thầu) có sử dụng nguồn vốn ODA, ưu tiên các dự án có nguồn vốn WB tài trợ.

10

Tổng cộng

100

Phương pháp đánh giá hồ sơ quan tâm như sau: Xuất sắc: đạt 100% điểm tối đa, Rất tốt: đạt 90% điểm tối đa, Tốt: 80% điểm tối đa, Trung bình: 70% điểm tối đa, dưới Trung bình: loại

Lưu ý: Đơn vị tư vấn phải đáp ứng các yêu cầu về tư cách hợp lệ theo quy định tại “Hướng dẫn: Tuyển chọn và thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay Ngân hàng Thế giới - tháng 11/2011.


Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây