Xây dựng tài liệu tập huấn, hướng dẫn về NAMA và NAMA tạo tín chỉ, quy trình MRV cho NAMA, NAMA tạo tín chỉ, định giá các-bon, công cụ thị trường và kinh doanh tín chỉ các-bon.

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20181240522-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Xây dựng tài liệu tập huấn, hướng dẫn về NAMA và NAMA tạo tín chỉ, quy trình MRV cho NAMA, NAMA tạo tín chỉ, định giá các-bon, công cụ thị trường và kinh doanh tín chỉ các-bon.
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Dự án Chuẩn chị sẵn sàng cho xây dựng thị trường cac-bon tại Việt Nam
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

(DỊCH VỤ TƯ VẤN TUYỂN CÔNG TY TƯ VẤN)

Quốc gia: VIỆT NAM

Dự án: Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường cac-bon tại Việt Nam

Số tín dụng. TF0A2914

Tên gói thầu : Xây dựng tài liệu tập huấn, hướng dẫn về NAMA và NAMA tạo tín chỉ, quy trình MRV cho NAMA, NAMA tạo tín chỉ, định giá các-bon, công cụ thị trường và kinh doanh tín chỉ các-bon.

Ký hiệu gói thầu. (theo Kế hoạch đấu thầu được phê duyệt)

Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản viện trợ không hoàn lại do Chương trình sẵn sàng tham gia thị trường các-bon quốc tế hỗ trợ và ủy thác cho WB quản lý để chi cho Dự án Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường các-bon tại Việt Nam (Dự án VNPMR). Một phần số tiền của khoản viện trợ này được dự định dùng cho các khoản thanh toán hợp lệ cho hợp đồng dịch vụ tư vấn thực hiện gói thầu CS “Xây dựng tài liệu tập huấn, hướng dẫn về NAMA và NAMA tạo tín chỉ, quy trình MRV cho NAMA, NAMA tạo tín chỉ, định giá các-bon, công cụ thị trường và kinh doanh tín chỉ các-bon”.

Dịch vụ tư vấn (sau đây gọi là Dịch vụ) bao gồm:

Tư vấn có trách nhiệm xây dựng các tài liệu đào tạo, nhiệm vụ cụ thể được đề cập trong mục “Sản phẩm dự kiến” dưới đây dựa trên các thông tin có sẵn cũng như các tư liệu, kết quả có được từ các nhiệm vụ của dự án VNPMR, đặc biệt là nhiệm vụ liên quan đến các phương pháp định giá cacbon theo thị trường cho chính sách đầu tư và tài chính và các công cụ giảm phát thải khí nhà kính.

Tư vấn sẽ tham gia tập huấn, trình bày tại các Hội thảo trong khuôn khổ dự án VNPMR, trọng tâm là NAMA tín chỉ, MRV và quy trình về chứng chỉ quốc gia cho NAMA tín chỉ.

Các sản phẩm dự kiến gồm:

- Tài liệu 1: Tài liệu tập huấn, hướng dẫn về NAMA, NAMA tạo tín chỉ, quy trình MRV cho NAMA, NAMA tạo tín chỉ, phương pháp định giá cacbon và các công cụ thị trường nhằm thực hiện NDC quốc gia;

- Tài liệu 2: Hệ thống trao đổi tín chỉ các-bon (ETS) và tiềm năng thực hiện ở Việt Nam (ưu điểm và hạn chế về các khía cạnh kinh tế, tài chính, xã hội và môi trường), tổng quan về thể chế, pháp lý và quản lý nhà nước ở một số quốc gia (trung ương, ngành, địa phương và cơ sở sản xuất kinh doanh).

- Tài liệu 3: Thuế các-bon và tiềm năng thực hiện ở Việt Nam (ưu điểm và hạn chế về các khía cạnh kinh tế, tài chính, xã hội và môi trường), tổng quan về thể chế, pháp lý và quản lý nhà nước ở một số quốc gia (trung ương, ngành, địa phương và cơ sở sản xuất kinh doanh).

- Tài liệu 4: Cơ chế thực hiện các chương trình tạo tín chỉ và tiềm năng thực hiện ở Việt Nam (ưu điểm và hạn chế về các khía cạnh kinh tế, tài chính, xã hội và môi trường), tổng quan về thể chế, pháp lý và quản lý nhà nước ở một số quốc gia (trung ương, ngành, địa phương và cơ sở sản xuất kinh doanh).

- Bài trình bày Power Point cho các tài liệu nêu trên.

Dịch vụ dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 12 tháng tính từ tháng 01/2019

Ban quản lý Dự án VNPMR mời các Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm và đủ tư cách hợp lệ, bày tỏ sự quan tâm của mình đối với dịch vụ tư vấn nêu trên. Các nhà thầu sẽ cung cấp đầy đủ thông tin nhằm chứng tỏ khả năng đáp ứng các yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm có liên quan để thực hiện dịch vụ này. Danh sách các tiêu chí cụ thể như sau:

+ Nhà thầu đủ điều kiện tham dự (Không đang trong giai đoạn cấm tham gia dự thầu)

+ Nhà thầu có kinh nghiệm trong lĩnh vực có liên quan đến gói thầu;

+ Nhà thầu có kinh nghiệm trong các gói thầu/ các dự án trong các điều kiện tương tự;

+ Nhà thầu có đủ nguồn lực và năng lực để thực hiện dịch vụ.

Sự bày tỏ quan tâm của các Nhà thầu được trích dẫn tại khoản 1.9 của Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Lựa chọn và Tuyển dụng Tư vấn [đối với các khoản vay IBRD và Tín dụng IDA] của Ngân hàng Thế giới, tháng 1 năm 2011 Sửa đổi tháng 7 năm 2014 ("Hướng dẫn Tư vấn"), chính sách của Ngân hàng Thế giới về xung đột lợi ích.

Nhà thầu có thể kết hợp với các nhà thầu khác dưới dạng một liên danh hoặc Nhà thầu chính phụ để tăng năng lực của nhà thầu. Nhà thầu nên phân định rõ là nhà thầu liên danh hay nhà thầu chính phụ thông qua các thỏa thuận liên danh hay hợp đồng chính phụ. Trong trường hợp là nhà thầu liên danh, tất cả các thành viên của liên doanh phải chịu trách nhiệm chung và chịu trách nhiệm về việc thực hiện hợp đồng và chỉ định một thành viên để đại diện cho liên danh để thực hiện gói thầu. Mỗi thành viên của liên doanh cần có đủ trình độ để chứng minh năng lực của mình để thực hiện các nhiệm vụ chung và một số nhiệm vụ riêng lẻ nếu trúng thầu. 

Nhà thầu độc lập, Nhà thầu liên danh hoặc nhà thầu chính phụ cần phải đáp ứng tất cả các tiêu chí rút gọn. Cụ thể như sau: 

Nhà thầu cần có kiến ​​thức chuyên môn như sau:

- Có đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền xác định hành nghề dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực biến đổi khí hậu/giảm nhẹ phát thải khí nhà kính;

- Có ít nhất 08 năm kinh nghiệm thực hiện dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững;

- Có kinh nghiệm xây dựng chính sách giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của Việt Nam, đặc biệt là chính sách NDC của Việt Nam;

- Có hiểu biết về hệ thống luật pháp, hành chính và hành chính của Việt Nam cũng như các hệ thống tài chính ở cấp chính quyền trung ương và địa phương;

- Có kinh nghiệm xây dựng, biên tập tài liệu, về đào tạo, tập huấn, đặc biệt trong lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững (là một lợi thế).

Hồ sơ của các chuyên gia tham gia gói thầu của nhà thầu như sau:

Chuyên gia chính phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Có trình độ chuyên sâu về chính sách tài chính, kinh tế hoặc môi trường; Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm thực tế về định giá cacbon, tài chính các-bon hoặc khí hậu, chính sách công, công nghiệp, năng lượng, đô thị, môi trường, chính sách giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và các vấn đề liên quan;

- Có kinh nghiệm thực tế sâu rộng và thực tiễn triển khai về cơ chế định giá các-bon, công cụ thị trường;

Ngoài ra, Chuyên gia chính cần phải đảm bảo đáp ứng các tiêu chí của chuyên gia thành viên, cụ thể như sau:

Chuyên gia còn lại trong nhóm phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về định giá các-bon, tài chính carbon hoặc khí hậu, chính sách công, năng lượng, đô thị, môi trường, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và các vấn đề liên quan và có kinh nghiệm quốc tế về công cụ dựa vào thị trường.

- Có minh chứng về trình độ chuyên môn và thực tế tham gia cơ chế thị trường như là ETS, thuế cac-bon và cơ chế chương trình tín dụng và các công cụ kinh tế khác liên quan đến biến đổi khí hậu. Hiểu biết sâu sắc về nền tảng kỹ thuật của các công cụ nêu trên.

- Có kiến thức phong phú về chính sách, tài chính về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thị trường cacbon, tài chính cacbon, các chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về biến đổi khí hậu hoặc các vấn đề có liên quan.

- Có kinh nghiệm xây dựng tài liệu đào tạo và tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo, tập huấn môi trường, biến đổi khí hậu, định giá cacbon và các công cụ thị trường.

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và viết báo cáo tiếng Anh và tiếng Việt tốt.

- Có khả năng làm việc nhóm tốt và tuân thủ các quy định của chính phủ Việt Nam và nhà tài trợ.

- Chịu trách nhiệm cá nhân đối với các hoạt động chuyên môn.

Một nhà thầu sẽ được lựa chọn phù hợp với phương pháp Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS) được mô tả trong các tài liệu Hướng dẫn tuyển chọn tư vấn.

Nhà thầu quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin tại địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính 08:30 - 17:00.

Bày tỏ quan tâm của Nhà thầu phải được làm theo mẫu bằng văn bản và được gửi tới địa chỉ dưới đây trước 9h:00 ngày 09/1/2019 (Giờ Hà Nội). Thư bày tỏ quan tâm bằng tiếng Việt được khuyến khích nhưng không phải là tiêu chí để lựa chọn danh sách ngắn hoặc bất kỳ sự từ chối nào đối với bày tỏ quan tâm của Nhà thầu.

Giám đốc Ban quản lý dự án VNPMR

Trương Đức Trí

Địa chỉ: Phòng A321, Số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 024.37759769; Fax :+84 024.37759770

E-mail: huylq98@gmail.com

Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây