Gói số 8: kiểm toán

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20190627605-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Gói số 8: kiểm toán
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung/ Hợp phần 2 - Tăng cường năng lực phòng chống thiên tai
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

Quốc gia: Việt Nam

Dự án: Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh Miền Trung - Hợp phần 2: Tăng cường năng lực phòng chống thiên tai

Tài trợ không hoàn lại số: TF0A5606.

Tên gói thầu: Kiểm toán

Số tham khảo (trong Kế hoạch mua sắm): VN-MARD-74523-CS-CQS

1. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhận tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để chi trả cho dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh Miền Trung – Hợp phần 2: Tăng cường năng lực phòng chống thiên tai và dự định sử dụng một phần số tiền của khoản tài trợ này để thanh toán hợp lệ cho hợp đồng tư vấn dưới đây.

Dịch vụ tư vấn (sau đây gọi tắt là “Dịch vụ”) bao gồm các công việc chính: (i) Đưa ra ý kiến kiểm toán độc lập về các báo cáo tài chính của Dự án cho giai đoạn từ 2017-2020, theo tiêu chuẩn kế toán được áp dụng; (ii) Đưa ra ý kiến về việc tuân thủ luật pháp, tuân thủ các quy định và Hiệp định tài trợ với các quy định về tài chính áp dụng cho báo cáo tài chính của Dự án; và (iii) Đưa ra ý kiến về tính hiệu quả của việc kiểm soát nội bộ đối với việc tuân thủ các yêu cầu về mặt tài chính kế toán của các báo cáo tài chính cũng như việc kiểm soát nội bộ trong việc lập báo cáo tài chính. Số tháng công dự kiến là 22 tháng – người. Thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn là 18 tháng. Thời gian dự kiến bắt đầu dịch vụ tư vấn là tháng 10/2019.

Chi tiết Điều khoản tham chiếu (TOR) được đính kèm theo HSMQT.

2. Ban Quản lý dự án Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện thuộc Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kính mời các nhà thầu tư vấn có đủ tư cách hợp lệ (sau đây gọi tắt là “Tư vấn”) bày tỏ sự quan tâm đối với cung cấp dịch vụ tư vấn nêu trên. Các nhà thầu tư vấn quan tâm phải cung cấp thông tin chứng minh rằng mình có đủ năng lực và kinh nghiệm liên quan để thực hiện dịch vụ tư vấn. Các tiêu chí lựa chọn bao gồm: (i) Đánh giá sơ bộ kiểm tra tư cách hợp lệ của Tư vấn tuân thủ theo Phần III, đoạn 3.21, 3.22 và 3.23 trong Quy chế Đấu thầu mua sắm dành cho Bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư của Ngân hàng Thế giới tháng 7/2016; (ii) Đánh giá chi tiết về kinh nghiệm chung, kinh nghiệm cụ thể và các kinh nghiệm khác của Tư vấn phù hợp với hình thức lựa chọn này. Các chuyên gia chủ chốt sẽ không được đánh giá ở giai đoạn mời quan tâm này.

3. Các Tư vấn quan tâm cần lưu ý Phần III, đoạn 3.14, 3.16 và 3.17 trong Quy chế Đấu thầu mua sắm dành cho Bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư của Ngân hàng Thế giới tháng 7/2016 (Quy chế đấu thầu) quy định chính sách mâu thuẫn lợi ích của Ngân hàng Thế giới. Ngoài ra, vui lòng tham khảo thông tin cụ thể sau đây về xung đột lợi ích liên quan đến gói thầu này:

Mâu thuẫn lợi ích

3.14 Ngân hàng yêu cầu các công ty và cá nhân tham gia đấu thầu trong dự án đầu tư của Ngân hàng không được có mâu thuẫn lợi ích.

3.16 Ngân hàng yêu cầu Tư vấn:

a. Cung cấp ý kiến tư vấn chuyên nghiệp, khách quan và công bằng;

b. Luôn luôn đặt lợi ích của bên thuê (Bên vay) lên hàng đầu mà không suy tính đến các công việc khác có thể nhận trong tương lai; và

c. Khi thực hiện dịch vụ tư vấn phải tránh mâu thuẫn với các công việc khác và với những lợi ích riêng của công ty tư vấn.

3.17 Tư vấn không được thuê cho bất kỳ công việc nào mâu thuẫn với những nghĩa vụ trước đây hoặc hiện tại với các khách hàng khác, hoặc bất kỳ công việc nào khác có thể đặt tư vấn vào tình huống không thể thực hiện nhiệm vụ hiện tại vì lợi ích tốt nhất cho bên thuê (Bên vay). Ngoài quy định chung nói trên, Tư vấn cũng sẽ không được thuê trong các tình huống được sau đây:

a. Một công ty đã được Bên vay thuê cung cấp Hàng hóa, Xây lắp hoặc Dịch vụ phi tư vấn cho một dự án (hoặc bất kỳ công ty liên kết nào đang nắm quyền hoặc cùng nằm dưới quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công ty nói trên, hoặc cùng nằm dưới sự kiểm soát chung của công ty đó) sẽ không đủ tư cách để cung cấp Dịch vụ tư vấn phát sinh từ hoặc liên quan trực tiếp đến Hàng hóa, Xây lắp hoặc Dịch vụ phi tư vấn đó. Điều khoản này không áp dụng cho trường hợp các công ty (Tư vấn, nhà thầu hoặc nhà cung ứng) đang cùng nhau thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu trong một hợp đồng chìa khóa trao tay hoặc hợp đồng thiết kế và xây dựng;

b. Một công ty đã được Bên vay thuê cung cấp Dịch vụ tư vấn cho việc chuẩn bị hoặc thực hiện một dự án (hoặc bất kỳ công ty liên kết nào đang nắm quyền hoặc cùng nằm dưới quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công ty nói trên, hoặc cùng nằm dưới sự kiểm soát chung của công ty đó) sẽ không đủ tư cách để cung cấp Hàng hóa, Xây lắp hoặc Dịch vụ phi tư vấn phát sinh từ hoặc liên quan trực tiếp đến Dịch vụ tư vấn đó. Điều khoản này không áp dụng cho trường hợp cho các công ty (Tư vấn, nhà thầu hoặc nhà cung ứng) đang cùng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu trong một hợp đồng chìa khóa trao tay hoặc hợp đồng thiết kế và xây dựng;

c. Một công ty tư vấn (bao gồm các nhân sự và tư vấn phụ của công ty đó) cũng như bất kỳ công ty liên kết nào (đang nắm quyền hoặc cùng nằm dưới quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công ty nói trên, hoặc cùng nằm dưới sự kiểm soát chung của công ty đó), sẽ không được thuê để làm các công việc mà bản chất của công việc đó có mâu thuẫn với công việc khác của công ty tư vấn đó;

d. Một công ty tư vấn (bao gồm các chuyên gia, nhân sự và tư vấn phụ của công ty) có quan hệ kinh doanh hoặc gia đình gần gũi cán bộ chuyên môn của Bên vay, hoặc Cơ quan thực hiện dự án, hoặc của bên tiếp nhận một phần tài trợ của Ngân hàng, hoặc bất cứ bên nào khác đại diện hoặc thực hiện vai trò của Bên vay, mà người đó có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp trong bất kỳ giai đoạn nào của:

(i) Quá trình soạn thảo TOR cho nhiệm vụ của tư vấn;

(ii) Quá trình tuyển chọn tư vấn cho hợp đồng; hoặc

(iii) Quá trình giám sát hợp đồng tư vấn, có thể sẽ không được trao hợp đồng trừ khi những mâu thuẫn phát sinh từ những mối quan hệ nói trên đã được giải quyết thỏa đáng theo cách nà Ngân hàng chấp thuận trong suốt quá trình tuyển chọn và thực hiện hợp đồng.

4. Tư vấn có thể liên kết với các Tư vấn khác để tăng cường năng lực của Tư vấn, nhưng cần nêu rõ hình thức liên kết này là liên doanh và/hoặc là tư vấn phụ. Trong trường hợp liên danh, tất cả các thành viên trong liên danh phải chịu trách nhiệm liên đới và chịu trách nhiệm chung đối với toàn bộ hợp đồng, nếu Tư vấn được chọn.

5. Tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương pháp tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (viết tắt là CQS) với các quy định trong Quy chế đấu thầu

6. Tư vấn quan tâm cần biết thêm thông tin chi tiết và nhận Hồ sơ mời quan tâm tại địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính (từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút):

Ban Quản lý dự án Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện

Địa chỉ: Nhà A4 số 2, Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam.

Tel: 844-2437335693, Fax: 844-2437335701

E-mail: endrp.wb@gmail.com

Thời gian phát hành Hồ sơ mời quan tâm: từ ngày 12/6/2019 đến 10 giờ 00 phút ngày 26/6/2019 (trong giờ hành chính).

7. HSQT của Tư vân phải được gửi dưới dạng văn bản đến địa chỉ bên dưới (trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc bằng e-mail) trước 10 giờ 00 phút ngày 26/6/2019.

Ban Quản lý dự án Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện

Người nhận: Trần Việt Anh

Địa chỉ: Nhà A4 số 2, Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam.

Tel: 844-2437335693

Fax: 844-2437335701

E-mail: endrp.wb@gmail.com

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2019

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU

(Đã ký)


Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây