Hãng tư vấn trong nước Đánh giá cuối kỳ Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20200718127-00
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Đã xem
57
Loại thông báo
Thông báo thực
Trạng thái thông báo
Lĩnh vực
Vốn khác
Gói thầu
Hãng tư vấn trong nước Đánh giá cuối kỳ Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính gói thầu

Quốc gia: Việt Nam

Tên dự án: “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (Gọi tắt là: Dự án HPET).

Số hiệp định tài chính: Cr.5441-VN

Tên gói thầu dịch vụ tư vấn: Hãng tư vấn trong nước Đánh giá cuối kỳ Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế.

Mã hoạt động: 4.3.2

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được một khoản tín dụng của Ngân hàng thế giới cho Dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (HPET) và một phần của khoản tín dụng này sẽ được sử dụng để chi trả cho dịch vụ tư vấn dưới đây.

I. Thông tin dự án:

Dự án “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (viết tắt là Dự án “HPET”) vay vốn của Ngân hàng Thế giới do Bộ Y tế làm cơ quan chủ quản được thực hiện từ năm 2014 đến năm 2020. Các hoạt động can thiệp của dự án được triển khai tại Bộ Y tế; 15 trường đại học, cao đẳng y dược; Đại học Y tế Công Cộng Hà Nội, Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh (Tp HCM); 15 tỉnh dự án 62 huyện nghèo, 26 trạm y tế xã mô hình điểm của Bộ Y tế.

Mục tiêu chung của Dự án nhằm “nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhân lực y tế, quản lý y tế và tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ), thực hiện các chiến lược, chính sách quốc gia của Đảng và Nhà nước về phát triển hệ thống y tế đạt các mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs) và xây dựng nông thôn mới”.

Mục tiêu cụ thể của dự án bao gồm:

1) Cải thiện toàn diện chất lượng giáo dục nhân lực y tế thông qua đổi mới tiếp cận dạy và học dựa trên năng lực và cải thiện hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục

2) Nâng cao năng lực quản lý y tế và quản lý sử dụng nhân lực y tế, chú trọng đến tăng cường, luân phiên cán bộ y tế có trình độ về công tác ở vùng khó khăn

3) Nâng cao năng lực đội ngũ nhân lực y tế làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu góp phần vào việc đạt chuẩn quốc gia của các trạm y tế xã và đóng góp vào chương trình nông thôn mới.

Dự án bao gồm 4 hợp phần:

- Hợp phần 1: Cải thiện chất lượng giáo dục nhân lực y tế bậc đại học, cao đẳng thông qua đổi mới tiếp cận dạy và học dựa trên năng lực và cải thiện hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Hợp phần 2: Nâng cao năng lực quản lý y tế và quản lý, sử dụng nhân lực y tế

- Hợp phần 3: Nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu

- Hợp phần 4: Quản lý dự án.

Năm 2017, BQLDA đã tiến hành đánh giá hiện trạng trước can thiệp tại các trường và trạm y tế xã. Năm 2018, Ban QLDA phối hợp với Ngân hàng Thế giới tiến hành đánh giá giữa kỳ và điều chỉnh khung kết quả cũng như các chỉ số theo dõi dự án (xem phụ lục 2). Chỉ số mục tiêu phát triển của hợp phần 1 – số trường triển khai thành công chương trình giáo dục dựa trên năng lực – sẽ do các Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế đánh giá. Chỉ số mục tiêu phát triển của hợp phần 3 – Tỷ lệ cán bộ TYT xã cải thiện kiến thức và kỹ năng lâm sàng – do cơ sở đào tạo tự đánh giá bằng điểm trước và sau đào tạo và có đối chứng với đánh giá độc lập. Năm 2019, Ban QLDA phối hợp với Ngân hàng Thế giới tiến hành tổng kết hoạt động đào tạo trong tiểu hợp phần 3.1 bằng nguồn vốn viện trợ của EU tại 10 tỉnh nghèo, bao gồm một khảo sát độc lập kết quả hoạt động sau đào tạo của các đội CSSSKBĐ tại 3 tỉnh Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu do Viện Chiến lược và chính sách y tế tiến hành.

Để phục vụ cho đánh giá cuối kỳ, ban QLDA cần có một đơn vị tư vấn thực hiện điều tra, đánh giá độc lập và toàn diện về dự án trên các khía cạnh tính phù hợp của dự án (với các chính sách và ưu tiên y tế của Việt Nam, với nhu cầu của người dân và các đơn vị thụ hưởng dự án, …), tính hiệu quả (có đạt được các mục tiêu ban đầu của dự án không), tính hiệu suất (khía cạnh kinh tế trong đầu tư và hoạt động của dự án), tính bền vững (các hoạt động của dự án có khả năng được tiếp tục và duy trì như thế nào), và tác động của dự án (các tác động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với đơn vị thụ hưởng, với người dân, sự phát triển chung của ngành …). Đánh giá cuối kỳ cũng là căn cứ cho Ban QLDA thực hiện Báo cáo kết thúc dự án tới gửi Nhà tài trợ, Bộ Y tế và cũng là cơ sở để Bộ Y tế và các cơ quan quản lý đầu tư của Chính phủ tiến hành các thủ tục đóng dự án sau khi kết thúc.

Điều khoản tham chiếu này để tìm kiếm một hãng tư vấn trong nước có tư cách hợp lệ và đủ năng lực, kinh nghiệm cho Ban quản lý dự án Trung ương nhằm thực hiện dịch vụ tư vấn nói trên. Thủ tục tuyển chọn tư vấn được thực hiện theo “Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê Chuyên gia tư vấn trong các Khoản vay của IBRD và Tín dụng và Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn của Ngân hàng Thế giới” ban hành tháng 01/2011 và hiệu chỉnh năm 2014.

II. Mục tiêu của dịch vụ tư vấn:

Mục tiêu chung:

Đánh giá tổng thể và toàn diện việc thực hiện dự án, bao gồm tính phù hợp, tính hiệu quả, hiệu suất, tính bền vững, các tác động của dự án và tổng kết bài học kinh nghiệm từ dự án, tập trung vào các lĩnh vực đổi mới chương trình đào tạo dựa trên năng lực thực hành nghề nghiệp, tăng cường năng lực quản lý y tế, tăng cường hiệu quả công tác CSSKBĐ.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá sự phù hợp của các mục tiêu và hoạt động của dự án so với các chủ trương, chính sách quy định của Chính phủ, chiến lược phát triển ngành y tế liên quan đến công tác đổi mới giáo dục và đào tạo nhân lực y tế, tăng cường công tác tổ chức và quản lý ngành y tế, tăng cường mạng lưới y tế cơ sở.

- Đánh giá kết quả đạt được so với các chỉ số mục tiêu và chỉ số kết quả trung gian trong Khung kết quả đầu ra của dự án (Phụ lục I). Đánh giá hiệu quả thực hiện các hợp phần dự án theo thời gian, chi phí và hoạt động cụ thể bao gồm tài chính, mua sắm đấu thầu, quản lý tài sản, đầu tư trang thiết bị, vv…

- Đánh giá tác động, đóng góp của dự án đối với các chính sách đổi mới giáo dục và đào tạo nhân lực tế, quản lý và sử dụng nguồn lực y tế, tăng cường mạng lưới y tế cơ sở và các đối tượng dễ tổn thương (phụ nữ, người dân tộc thiểu số) thông qua việc so sánh, phân tích các kết quả cuối kỳ so với đánh giá đầu kỳ, giữa kỳ.

- Đánh giá về tính bền vững, khả năng duy trì kết quả của dự án.

- Đưa ra các khuyến nghị, bài học kinh nghiệm cần thiết làm cơ sở để cơ quan chức năng, các cấp quản lý xây dựng các chương trình, dự án đầu tư mới trong giai đoạn tiếp theo.

III. Phạm vi công việc:

- Xây dựng đề cương hoạt động đánh giá và kế hoạch thực hiện chi tiết được Ban QLDA TƯ thẩm định và phê duyệt.

- Triển khai thu thập thông tin: (i) các số liệu/tài liệu thứ cấp (sẵn có); và (ii) số liệu/tài liệu sơ cấp (điều tra thực địa) tại các bên liên quan, các Vụ/Cục của Bộ Y tế, các đơn vị quản lý, triển khai và thụ hưởng dự án.

- Xử lý số liệu và viết báo cáo (báo cáo tiến độ, báo cáo điều tra thực địa, dự thảo báo cáo kết quả đánh giá cuối kỳ...).

- Phối hợp với BQLDA TƯ để xin ý kiến các đơn vị liên quan nhằm hoàn thiện dự thảo báo cáo đánh giá cuối kỳ, thông qua một trong các hình thức: họp, trực tiếp bằng văn bản hoặc hội thảo do BQLDA TƯ tổ chức.

- Hoàn thiện báo cáo đánh giá cuối kỳ (tiếng Anh và tiếng Việt).

Hợp phần 1:

- Phạm vi và nội dung đánh giá: Tư vấn sẽ đánh giá sự phù hợp, hiệu lực, hiệu quả, tác động, tính bền vững và tổng kết những bài học kinh nghiệm triển khai những hoạt động sau:

+ Tăng cường đảm bảo chất lượng giáo dục nhân lực y tế với trọng tâm là khung pháp lý và thể chế cho đổi mới hệ thống đào tạo nhân lực y tế dựa trên năng lực.

+ Hoạt động đổi mới các chương trình giáo dục dựa trên năng lực của các cơ sở giáo dục nhân lực y tế chuyên ngành: Y khoa, Răng hàm mặt, Điều dưỡng trong khuôn khổ Dự án (bao gồm sự thay đổi khung chương trình đào tạo, chương trình chi tiết, giáo trình/tài liệu học tập, công cụ lượng giá, phát triển giảng viên, sinh viên, cải thiện cơ sở vật chất, tăng cường bảo đảm chất lượng, quản trị chương trình…).

- Địa bàn, đối tượng và nguồn thông tin:

+ Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nhân lực y tế bao gồm Bộ Y tế (Cục Khoa học công nghệ và đào tạo, Hội đồng chuyên môn nghiệm thu chương trình đổi mới đào tạo dựa trên năng lực), Bộ Giáo dục và đào tạo (Vụ giáo dục đại học và Cục quản lý chất lượng).

+ Các văn bản pháp lý, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trong đào tạo nhân lực y tế là sản phẩm của dự án; các chương trình đào tạo dựa trên năng lực ngành Y khoa, Răng hàm mặt, Điều dưỡng của các trường; Báo cáo đánh giá và nghiệm thu chương trình đổi mới đào tạo dựa trên năng lực của 15 trường thụ hưởng gói grant của Hợp phần 1.

+ Các đơn vị/tổ chức chuyên môn có liên quan như Hội đồng Hiệu trưởng các trường Y Dược, Hội điều dưỡng, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục đại học v.v.

+ Cán bộ của các đơn vị có liên quan trong quá trình xây dựng văn bản, hướng dẫn trong đào tạo nhân lực y tế là sản phẩm Hợp phần 1 của dự án.

+ Các cơ sở giáo dục nhân lực y tế chuyên ngành Y khoa, Răng hàm mặt, Điều dưỡng thụ hưởng trực tiếp từ Dự án (xem phụ lục 1) và các báo cáo tự đánh giá của nhà trường; một số cơ sở giáo dục nhân lực y tế hưởng lợi gián tiếp từ hoạt động phát triển chính sách và nâng cao năng lực của dự án.

+ Cơ sở thực hành phối hợp triển khai chương trình đào tạo của các trường thụ hưởng gói grant của Hợp phần 1.

+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý công tác đào tạo nhân lực y tế tuyến Trung ương, tuyến tỉnh, các cơ sở đào tạo nhân lực y tế là đơn vị thụ hưởng dự án; giảng viên, sinh viên tham gia xây dựng chương trình đào tạo, giảng dạy và học tập theo chương trình đổi mới; thành viên Ban đổi mới chương trình đào tạo và nhóm nòng cốt của cơ sở đào tạo nhận gói grant thuộc Hợp phần 1.

Hợp phần 2:

- Phạm vi và nội dung đánh giá: Tư vấn sẽ đánh giá sự phù hợp, hiệu lực, hiệu quả, tác động và tính bền vững và tổng kết những bài học kinh nghiệm triển khai những hoạt động sau:

+ Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý ngành y tế; chương trình đào tạo về chiến lược và chính sách y tế.

+ Triển khai chương trình đào tạo và đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về các vùng khó khăn, đặc biệt là 62 huyện nghèo

+ Xây dựng và triển khai các chính sách quản lý và sử dụng nhân lực y tế

- Địa bàn, đối tượng và nguồn thông tin:

+ Vụ Tổ chức Cán bộ, Ban quản lý dự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn (dự án 585) thuộc Bộ Y tế

+ Hai cơ sở đào tạo cán bộ quản lý (trường Đại học Y tế công cộng Hà Nội và Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh)

+ Các đại học Y Dược tham gia đào tạo bác sĩ trẻ tình nguyện; cán bộ quản lý và giảng viên của cơ sở giáo dục - đào tạo và cơ sở thực hành

+ Các văn bản pháp lý, hướng dẫn kỹ thuật, chương trình đào tạo do Bộ Y tế ban hành với sự hỗ trợ của dự án

+ Các cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế tuyến trung ương, tuyến tỉnh, lãnh đạo cơ sở y tế và khoa, phòng được đào tạo (bao gồm cán bộ các vụ/cục Bộ Y tế, Sở Y tế, Bệnh viện, Trung tâm y tế huyện)

+ Các bác sĩ trẻ tình nguyện được đào tạo và làm việc tại vùng khó khăn với sự hỗ trợ của dự án

+ Các tỉnh, huyện nghèo có cán bộ quản lý được đào tạo và tiếp nhận bác sĩ trẻ tình nguyện về làm việc (xem phụ lục 1).

Hợp phần 3:

- Phạm vi và nội dung đánh giá: Tư vấn sẽ đánh giá sự phù hợp, hiệu lực, hiệu quả, tác động và tính bền vững và tổng kết những bài học kinh nghiệm triển khai những hoạt động sau:

+ Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo liên tục cho đội chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình, bao gồm đào tạo giảng viên, học viên (số lượng, chất lượng) đối với từng đối tượng (bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, cán bộ dược và cán bộ quản lý TYT)

+ Hỗ trợ phát triển 26 trạm y tế xã mô hình điểm

+ Mua sắm, lắp đặt, bàn giao, hướng dẫn sử dụng và quản lý trang thiết bị cho cơ sở đào tạo lý thuyết, cơ sở thực hành lâm sàng và các trạm y tế xã.

Đặc biệt, hãng tư vấn tiến hành khảo sát, đánh giá kết quả sau đào tạo của đội CSSKBĐ. Khảo sát này đánh giá mức độ cải thiện về kiến thức và kỹ năng quản lý một số bệnh lý thông thường và thực hành nghề sau đào tạo của đội CSSKBĐ dựa theo bộ biểu mẫu theo dõi và giám sát hoạt động Trạm Y tế xã (ban hành theo quyết định số 5924/QĐ-BYT ngày 20/12/2019 của Bộ Y tế).

Việc mua sắm, bàn giao trang thiết bị cho cơ sở đào tạo (lý thiết và thực hành) và 26 trạm y tế xã đã được hoàn thành. Mua sắm TTB cho các trạm y tế xã đang được triển khai nhưng sẽ không thể hoàn thành trong năm 2020 ... Yêu cầu hãng tư vấn làm rõ khối lượng công việc liên quan đến đánh giá hoạt động mua sắm, lắp đặt, sử dụng và quản lý TTB cho TYT xã trong trường hợp dự án được gia hạn thời gian thực hiện đến 31/12/2021.

- Địa bàn, đối tượng và nguồn thông tin:

+ Các đội CSSKBĐ làm việc tại TYT xã trên địa bàn 15 tỉnh (xem Phụ lục 1)

+ 26 Trạm y tế xã mô hình điểm

+ Các trường đại học Y dược tham gia đào tạo giảng viên và bác sĩ, các trường cao đẳng/trung cấp y tế và các cơ sở đào tạo thực hành trên địa bàn 15 tỉnh

+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý hệ thống y tế địa phương bao gồm Sở Y tế, Trung tâm y tế huyện trên địa bàn 15 tỉnh

+ Chuyên gia đào tạo và cán bộ quản lý tuyến trung ương bao gồm ccs Vụ/Cục của Bộ Y tế (Cục Khoa học công nghệ và đào tạo, Cục quản lý khám chữa bệnh, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục công nghệ thông tin, Vụ kế hoạch tài chính) và Ban QLDA TƯ

Hợp phần 4:

- Phạm vi và nội dung đánh giá: Tư vấn sẽ đánh giá hiệu quả và tổng kết những bài học kinh nghiệm trong quản lý dự án, bao gồm những hoạt động sau:

+ Tổ chức và nhân sự cho Ban QLDA TƯ, Ban QLDA trường và tổ dự án tuyến tỉnh; quy trình quản lý và vận hành dự án từ tuyến trung ương đến địa phương.

+ Truyền thông nâng cao nhận thức về đổi mới giáo dục nguồn nhân lực y tế và tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu

+ Mua sắm đấu thầu, đặc biệt là việc áp dụng “Systematic Tracking of Exchanges in Procurement - STEP” của Ngân hàng Thế giới và đấu thầu qua mạng của chính phủ Việt Nam

+ Quản lý tài chính và giải ngân, đặc biệt là áp dụng cơ chế chi trả dựa trên sản phẩm (output-based payment)

+ Cơ chế theo dõi, giám sát, báo cáo dự án

+ Ngoài ra, tư vấn cần phân tích các thách thức từ môi trường pháp lý về quản lý dự án ODA và những khó khăn trong chỉ đạo, điều hành dự án ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả dự án.

- Địa điểm, đối tượng và nguồn thông tin:

+ Ban QLDA TƯ và lãnh đạo 1 số Vụ/Cục liên quan của Bộ Y tế (Cục Khoa học công nghệ đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch tài chính, Cục quản lý khám chữa bệnh, Cục công nghệ thông tin).

+ Ban QLDA các trường thụ hưởng hợp phần 1 và hợp phần 2

+ Các tổ dự án thuộc Sở Y tế 15 tỉnh thụ hưởng hợp phần 3.

IV. Sản phẩm đầu ra dự kiến:

a) Sản phẩm trung gian:

1. Đề cương chi tiết về thực hiện nhiệm vụ của hãng tư vấn bao gồm kế hoạch thực hiện và khung thời gian triển khai, dự toán kinh phí.

2. Bộ công cụ thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ đánh giá cuối kỳ theo từng hợp phần và đối tượng hưởng lợi.

3. Báo cáo tiến độ thực hiện hợp đồng (hàng tháng)

4. Báo cáo kết quả công tác thu thập thông tin, dữ liệu.

5. Các biên bản họp/hội thảo góp ý, phổ biến kết quả đánh giá

b) Sản phẩm cuối cùng

1. Báo cáo đánh giá cuối kỳ kết quả thực hiện dự án (bản hoàn thiện, bằng tiếng Anh và tiếng Việt). Báo cáo gồm 2 phần: (1) đánh giá kết quả chung của dự án; (2) đánh giá chi tiết theo từng hợp phần

2. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sau đào tạo của đội CSSKBĐ tại các tỉnh dự án (tiếng Anh và tiếng Việt)

Các sản phẩm cuối cùng phải được Giám đốc ban QLDA phê duyệt sau khi có ý kiến của các đơn vị quản lý nhà nước liên quan.

V.Thời gian thực hiện dịch vụ:

Thời gian thực hiện Dịch vụ tư vấn dự kiến từ khi ký kết hợp đồng đến ngày 31/12/2020 (là thời điểm đóng dự án). Trong trường hợp dự án được gia hạn, thời hạn hoàn thành hợp đồng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp thời điểm đóng dự án gia hạn.

Ban Quản lý Dự án HPET kính mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ theo quy định của Ngân hàng Thế giới và quy định của Chính phủ Việt Nam về đấu thầu nộp Hồ sơ quan tâm cho dịch vụ nêu trên.

Hồ sơ quan tâm bao gồm: (i) Thư quan tâm được đại diện hợp pháp nhà thầu ký tên, đóng dấu; (ii) Thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu là nhà thầu liên danh); (iii) Đăng ký/Quyết định thành lập hoạt động do Cơ quan có thẩm quyền cấp; (iv) Thông tin về năng lực, kinh nghiệm của hãng tư vấn phù hợp với yêu cầu của dịch vụ tư vấn đánh giá cuối kỳ dự án, bao gồm: năm thành lập; số năm kinh nghiệm thực hiện nghiên cứu/ đánh giá trong lĩnh vực y tế; số dịch vụ tư vấn về nghiên cứu/ đánh giá lĩnh vực y tế; số các dịch vụ tư vấn nghiên cứu/ đánh giá về lĩnh vực đào tạo/ quản lý/ sử dụng nhân lực y tế; số dịch vụ tư vấn đánh giá cuối kỳ chương trình/ dự án ODA về lĩnh vực y tế; cơ cấu tổ chức nhân sự của hãng tư vấn và khả năng bố trí nhân sự để thực hiện dịch vụ; (v) Thông tin về trình độ, kinh nghiệm của nhóm chuyên gia chính dự kiến bố trí để thực hiện dịch vụ tư vấn (01 trưởng nhóm và có ít nhất 8 chuyên gia chính); số lượng chuyên gia phụ do hãng tư vấn đề xuất đảm bảo thực hiện được dịch vụ tư vấn.

Hồ sơ quan tâm được đánh giá theo các tiêu chí sau:

Bước 1: Đánh giá tư cách hợp lệ của nhà thầu

1. Yêu cầu số lượng: 01 bản gốc và 03 bản chụp hồ sơ quan tâm.

2. Có thư quan tâm được đại diện hợp pháp nhà thầu ký tên, đóng dấu.

3. Không có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ quan tâm với tư cách là nhà thầu chính.

4. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu là nhà thầu liên danh).

5. Có tư cách pháp nhân; có Đăng ký/Quyết định thành lập hoạt động do Cơ quan có thẩm quyền cấp;

6. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

Ghi chú: Các nhà thầu được đánh giá tư cách hợp lệ theo tiêu chí “Đạt”/ “Không đạt”. Nhà thầu được đánh giá “Đạt” ở tất cả các tiêu chí trên sẽ được đưa vào đánh giá năng lực, kinh nghiệm ở bước sau.

Bước 2: Đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu

1. Số năm kinh nghiệm thực hiện nghiên cứu/ đánh giá trong lĩnh vực y tế;

2. Số lượng dịch vụ tư vấn về nghiên cứu/ đánh giá lĩnh vực y tế; số lượng các dịch vụ tư vấn nghiên cứu/ đánh giá về lĩnh vực đào tạo/ quản lý/ sử dụng nhân lực y tế; số lượng dịch vụ tư vấn đánh giá cuối kỳ chương trình/ dự án ODA về lĩnh vực y tế;

3. Khả năng bố trí nhân sự thực hiện dịch vụ tư vấn: cơ cấu tổ chức nhân sự của hãng tư vấn và nhóm chuyên gia chính dự kiến bố trí để thực hiện dịch vụ tư vấn (01 trưởng nhóm và có ít nhất 8 chuyên gia chính và các chuyên gia phụ), cụ thể:

Trưởng nhóm: 01 trưởng nhóm chịu trách nhiệm điều phối chung toàn bộ hoạt động tư vấn và thực hiện đánh giá các nội dung thuộc Hợp phần 4 về Quản lý dự án. Yêu cầu tối thiểu cho chuyên gia trưởng nhóm bao gồm:

- Có trình độ sau Đại học ngành Y/ Y tế Công cộng/ Kinh tế y tế/ Quản lý y tế/Quản lý giáo dục hoặc các chuyên ngành liên quan khác.

- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm thực hiện đánh giá/ nghiên cứu trong lĩnh vực y tế.

- Đã tham gia ít nhất 05 đánh giá/ nghiên cứu trong lĩnh vực y tế, trong đó có 01 đánh giá cuối kỳ dự án ODA. Ưu tiên người đã tham gia từ 01 dịch vụ đánh giá/ nghiên cứu trong lĩnh vực đào tạo/ quản lý/ sử dụng nhân lực y tế.

- Sử dụng tốt tiếng Anh.

Các thành viên nhóm chuyên gia chính: có ít nhất 8 chuyên gia gồm:

- 04 chuyên gia chủ chốt thực hiện đánh giá Hợp phần 1: có trình độ thạc sĩ trở lên thuộc chuyên ngành có liên quan (Y khoa/Điều dưỡng/Răng-Hàm-Mặt/Giáo dục Y học); có ít nhất 8 năm kinh nghiệm tham gia thực hiện nghiên cứu đánh giá trong lĩnh vực y tế; ưu tiên kinh nghiệm tham gia nghiên cứu, giám sát và đánh giá về lĩnh vực giáo dục y học/chương trình đào tạo.

- 01 chuyên gia chủ chốt đánh giá HP2: có trình độ thạc sĩ trở lên thuộc các chuyên ngành Y tế công cộng/kinh tế y tế/quản lý y tế hoặc các lĩnh vực liên quan; có ít nhất 8 năm kinh nghiệm tham gia thực hiện nghiên cứu đánh giá trong lĩnh vực y tế; ưu tiên kinh nghiệm nghiên cứu, giám sát và đánh giá về lĩnh vực đào tạo/ quản lý/ sử dụng nhân lực y tế.

- 03 chuyên gia chủ chốt đánh giá HP3: Có trình độ thạc sĩ trở lên thuộc các ngành Y/Điều dưỡng/Y tế công cộng/Quản lý y tế hoặc các lĩnh vực liên quan khác; có ít nhất 8 năm kinh nghiệm tham gia thực hiện nghiên cứu đánh giá trong lĩnh vực y tế. Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc/nghiên cứu về đào tạo/y tế cơ sở/chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Các chuyên gia phụ: Số lượng do đơn vị tư vấn đề xuất đảm bảo thực hiện được các mục tiêu của dịch vụ tư vấn nêu trong Điều khoản tham chiếu.

Tư vấn sẽ được tuyển chọn theo hình thức tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS) được quy định tại “Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê Chuyên gia tư vấn trong các Khoản vay của IBRD và Tín dụng, tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn của Ngân hàng Thế giới” ban hành tháng 01/2011, hiệu chỉnh năm 2014.

Thông tin chi tiết, xin liên hệ Văn phòng Ban QLDA HPET theo địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính (từ 08 giờ 00 đến 17 giờ 00, thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần).

Địa chỉ (*): P.101, Tòa nhà Vạn Phúc, Số 2 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Số điện thoại: 024.6258.9595; Số Fax: 024.6273.6523; E-mail: msdt@hpet.vn

Hồ sơ quan tâm (01 bản gốc và 03 bản chụp) phải được gửi tới Văn phòng Ban Quản lý Dự án HPET theo địa chỉ (*) nêu trên trước 09 giờ 00, ngày 22 tháng 7 năm 2020.
Thực hiện trong
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5446 dự án đang đợi nhà thầu
  • 219 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 189 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13807 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15524 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây